Sürdürülebilirlik Politikası

1. GENEL HUSUSLAR

18.05.2007 tarihinde, 26526 sayılı kanunun 73. nolu ek maddesine göre Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı öncülüğünde kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmiş ve faaliyetlerinde kamu yararını da gözeterek gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma misyonunu üstlenmiştir. Bu bilinçle, ekonomik kalkınmayı, çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarını da gözeterek desteklemek daima üniversitenin öncelikleri arasında yer almıştır.

Sürdürülebilirlik politikaları, gerek üniversitenin, gerekse öğrencilerinin iş ve diğer faaliyetlerine ilişkin olumsuz çevresel ve sosyal etkileri asgari düzeye indirmeye, olumlu etkileri ise azami ölçülere yükseltmeye yönelik temel ilke ve esasları ortaya koymaktadır.

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

Üniversitemiz, sürdürülebilirlik konusunda aşağıdaki ilkeleri benimser:

 1. Yürüttüğü faaliyetlerin çevresel ve sosyal etkilerini göz önünde bulundurur.
 2. İnsan haklarına saygılı, sosyal adaletin ve çalışma haklarının sürekli geliştiği çağdaş bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışı yayarak bütün paydaşlarının bilinç ve farkındalığını artırmayı hedefler.
 3. Fırsat eşitliğini bozan, cinsiyet, din, siyasi düşünce, ırk, kültürel ya da toplumsal köken doğrultusunda kişileri ayırt eden, dışlayan ya da seçmeye yönelik her türlü ayrımcılığı reddeder. İşgücünde çeşitliliği entelektüel sermayesinin temel bir bileşeni olarak kabul eder.
 4. Yarattığı ve biriktirdiği değerlerin, hissedarları, öğrencileri, çalışanları ve diğer paydaşları ile âdil paylaşımını esas alan bir anlayışı benimser.
 5. Etik değerleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu kolektif çalışma kültürünü kapsayan, çalışanın başarıya katkısını dikkate alan âdil bir ödüllendirme anlayışını destekler.
 6. Farklı kademelerde yer alan tüm yönetici ve uzmanlık pozisyonları için gereken kalifiye iş gücünün, küresel ölçekte rekabet eden Kurum olma hedefini destekleyecek şekilde fırsat eşitliği esasıyla yetiştirilmesini benimser.
 7. Öğrencilerini varlık sebebi olarak görür ve öğrenci odaklı çalışma anlayışını her zaman ön planda tutar.
 8. Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermez; bu eylemleri en ağır biçimde cezalandırır.
 9. Sürdürülebilirlik konusunun içselleştirilmesi ve yönetimine ilişkin çalışan farkındalığının artırılması amacıyla eğitimler düzenler.
 10. Tedarikçi seçimini ticari teamüle uygun, adaletli, dürüst ve tarafsız bir şekilde yapar. Satın alma ve tedarik işlemlerini, profesyonellik, ürünün/hizmetin kalitesi, dayanıklılığı, güvenilirliği ve bedeli gibi unsurları gözeterek Satın Alma Prosedürü'ne göre yürütür.
 11. Sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmeyi ve bu konuları paydaşlarıyla düzenli olarak paylaşmayı ilke edinir.
3. KAPSAM

Aşağıdaki politikalar, Sürdürülebilirlik Politikasını tamamlar.

 1. Çevre, Sosyal, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
 2. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
 3. İnsan Kaynakları Politikası
 4. Sosyal Sorumluluk Politikası
 5. Öğrenci Memnuniyeti Politikası

4. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 1. Üniversitemizde, sürdürülebilirlik uygulamaları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yönetilir.
 2. Sürdürülebilirlik Politikası ile "3. Kapsam" bölümünde yer verilen diğer politikaların uygulaması ilgili Genel Kurumsal Yönetim Komitesi'nin gözetiminde gerçekleştirilir. Belirtilen politikaların tamamı, yılda en az bir kez olmak üzere, gereksinimler ve faaliyet koşullarındaki değişiklikler doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilir. Gerekli görülen güncelleme ve değişiklikler, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

güncelleme: 19.9.2018 17:52