Paydaş Memnuniyeti Politikası

İstanbul Aydın Üniversitesi, "bilgiyi üretime dönüştürerek ekonomiye katma değer sağlama" misyonu çerçevesinde uygulama ağırlıklı eğitim modelini benimsemiş, Bologna Süreci çerçevesinde Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü'nün yürüttüğü "Yerinde Uygulama" dersiyle öğrencilerine iş yaşamı içinde bulunma ve gerçek iş tecrübesi edinme fırsatı sunan bir üniversitedir.

Tüm faaliyetlerinde uluslararası standartlar ve ilgili yasal mevzuat şartlarını merkezine alan üniversitemiz, başta öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın memnuniyet ve şikayetlerini çeşitli kaynaklardan düzenli olarak izler, öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımız arasında ayrım yapmaksızın tüm şikayetleri objektif olarak değerlendirir. Her türlü şikayet sahibine geri döner ve  makul sürede çözüm üretir.

Bu anlayışla İstanbul Aydın Üniversitesi, başta öğrenciler, öğretim üyeleri ve iş çevreleri olmak üzere tüm paydaşların üniversite ile olan katkısına önem vermektedir ve geliştirmeye çalışmaktadır.

 

ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Öğretim programımız ve etkinliklerimiz aracılığıyla öğrencilerimiz ile ilgili tüm sorunları ya da zorlukları tanımlamaya, görünür kılmaya çalışarak, gerek günümüzün gerek geleceğin toplumsal ve teknolojik gereksinimlerini karşılamaya özen göstermekteyiz. Bilgiyi geliştirmeye, eğitimi desteklemeye ve toplumsal ilerlemeye katkıda bulunmayı hedefleyen, uygulamalı ve stratejik araştırmalara önem vermekteyiz.

Üniversitemizde, öğrencinin akademik personel ve derslerle ilgili taleplerini belirtebileceği, üniversiteden aldığı hizmetlerin memnuniyet düzeyini ölçen çeşitli sorulardan oluşan Öğrenci Memnuniyeti Anketimiz her yıl yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı,  İAÜ' de öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim hizmetlerinden, personelin memnuniyetinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi konusunda uygulanacak yöntem, esas ve sorumlulukların belirlenmesidir. Öğrenci Memnuniyet Anketi ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyelerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin tümünü kapsayacak şekilde, almakta oldukları eğitimi oluşturan ve çevreleyen faktörler hakkında görüş ve önerilerini almak üzere yapılır.

Kariyer Merkezimiz, Mezun Takip Sistemi ile öğrencilerimizi işe hazırlama, kariyer ve psikolojik danışmanlık, performans değerlendirme ve takip konularında mezunlarına hizmet vermektedir. Kariyer Merkezimiz faaliyetlerini bünyesinde yer alan;

  • Mezun Yerleştirme,
  • Yerinde Uygulama Merkezi
  • Sürekli Eğitim Merkezi

ile ortak hareket ederek gerçekleştirmektedir.

Kariyer Hizmetlerinden; geleceğini planlayan lise öğrencileri, iş arayan yüksekokul/fakülte öğrenci ve mezunları, işinde yeni kariyer planlaması yapmak isteyen yetişkinler ve öğrenciler yararlanabilmektedir.

 

ÇALIŞAN İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

 

Üniversitemizde çalışmak üzere talepte bulunan akademik ve idari personel öncelikle kurum kültürüne uyum sağlama, bireysel ve sosyal ilişkiler yönünden değerlendirilmektedir. İşe alımın ikinci evresinde ise işe yönelik yetkinlikler değerlendirilmektedir.

 

Akademik ve İdari personelin üniversiteye ve çalışacağı birime uyum sağlaması için tüm çalışanlara oryantasyon programı ve işbaşı eğitimleri verilmektedir.

 

Üniversitemizin iç paydaşlarına yönelik olarak yürütülen eğitim politikamızın temel amacı; çalışanların bilgilerini ve verimliliklerini arttırarak gelişimlerini sağlamak suretiyle, görev motivasyonunu en yüksek düzeye çıkarmak, onları daha üst seviyedeki görevlere hazırlamak ve kuruma sağladıkları katma değeri yükseltmektir.

 

İAÜ, çalışanlarının mesleki ve/veya kişisel bilgi ve becerilerini arttıran, çalışanlarına yüksek rekabet şartlarında yenilik ve yaratıcılık yetkinliklerini kazandıran/arttıran eğitim faaliyetlerinde bulunur. Çalışanlarının ihtiyaçlarına bağlı olarak gelişen; yetkinlikler, mesleki bilgi, güncellenen mevzuatlar, yeni sistemler, süreçler, teknolojiler, metotlar vs. ile ilgili yıllık iç ve dış eğitimler planlanır. İç ve dış eğitim planları, yıllık eğitim bütçesi doğrultusunda organize edilerek takip edilir.

 

Akademik ve İdari çalışanların performansı, Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi ile periyodik olarak değerlendirilmektedir. Hedefler Kurum Stratejileri doğrultusunda, bölüm ve bireylere indirgenerek belirlenir ve değerlendirilir. Yetkinlikler Temel, Fonksiyonel ve Yönetsel olarak 3 alanda Yetkinlik Sözlüğü baz alınarak değerlendirilir. Performans değerlendirme sisteminin sonuçları; eğitim sistemi ve kariyer sistemine girdi teşkil etmektedir.

2013 yılından itibaren Strateji ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı sorumluluğunda çalışanların memnuniyet düzeyini ölçmek ve iyileştirmek amacıyla Çalışan Memnuniyeti Anketi yapılmaktadır. Anket, Akademik ve İdari çalışanlarımız tarafından UBIS üzerinde elektronik ortamda uygulanmaktadır.

 

Çalışanların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda, Basın Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ile koordinasyon içerisinde çeşitli sosyal ve kültürel faaliyet planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir.

 

TOPLUMSAL BAKIŞ AÇIMIZ

Sosyal Sorumluluklar

İstanbul Aydın Üniversitesi sahip olduğu öz değerlerinin ve ilkelerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz.

Kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerinin, sürdürülebilir gelişmenin olmazsa olmazları arasında yer aldığına inanan İstanbul Aydın Üniversitesi içinde yaşadığı topluma değer sağlamayı temel sorumluluk alanlarından biri olarak görür ve bu çerçevede eğitimden spora, çevreden sanata kadar pek çok alanda sosyal sorumluluk ve sponsorluk çalışmaları yürütür.

İş Birliklerimiz

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin hedeflerini ve kurum kültürünü, hedef kitleye en iyi şekilde yansıtarak iletişim akışını sürdürme amacıyla iş birliği oluşturmayı istediğimiz kurum yönetimleri ile görüşmeler sağlamaktayız.

Değişim ve gelişime açık, sürekli gelişen organizasyon kültürü ile kurumlarla uzun vadeli itibara ve güvene dayalı iletişim kurmak önceliğimizdir.

 

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Satın Alma Müdürlüğü olarak talep sahiplerinin ihtiyaçlarını sağlayacak mal veya hizmetlerin en önemli basamağının etkili bir tedarik zinciri yönetimi ile mümkün olacağına inanıyor, tedarikçilerimizi bu doğrultuda seçiyoruz. Tedarikçi seçiminde uzun süreli iş birliği yapabileceğimiz kalite standartlarımıza uygun firmalarla çalışmayı tercih ediyor ve tüm tedarik zinciri paydaşlarımızdan politikalarımız doğrultusunda bize uyum göstermelerini bekliyoruz.

TC. İstanbul Aydın Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü olarak kendi ilkelerimiz arasında olan, iç ve dış paydaşlarımızla belirlediğimiz Kurumsal Stratejilerimizi destekleyen temel alt stratejiler aşağıda belirlenmiştir.

•        Farklılaşma: Ürün Çeşitliliği ve Alternatif oluşturma

•        Optimum Maliyet

•        Hızlı Teslimat (Termin Süresi)

•        Bilgi Akışının İzlenebilirliği

 

 

ÇEVRE İLE YAŞAM

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelişme için İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinden ve çalışanlarından başlayarak tüm toplumu bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Üniversitenin faaliyet alanına giren her sektörde, eğitim ve iş süreçlerini yapılandırırken çevreyle dost uygulamalarla ve gerekli önlemlerle sürdürülebilir bir gelecek kurmak için tüm Üniversite öğrencilerinin, çalışanlarının ve işbirliği içinde bulunulan tüm paydaşların çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına katkı sağlanmaktadır.

güncelleme: 26.11.2019 10:57