Enerji Verimliliği Planlama Politikası

Kapsam

İstanbul Aydin Üniversitesi hayata geçireceği çalışmalarda öncelikle ulusal ve uluslararası mevzuat ile standartlara uyumu gözetmektedir. Gelecek nesillere yaşanılabilir bir gezegen bırakmak için çalışanlarını, öğrencilerini, toplumu ve tedarikçilerini sürekli bilinçlendirmeyi, yön göstermeyi ve uygulamalarını yerine getirirken çevresel performansını sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçların gerçekleşebilmesi adına enerji verimliliğinin ve tasarrufun, günlük eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerinin ve tüm yönleriyle kampüs yaşamının bir parçası olması gerekmektedir. Enerji ve su yoğunluğunun, sera gazı emisyonlarının, doğal kaynak kullanımının ve bertarafa gönderilen atık miktarının azaltılması üniversitenin temel hedefidir.

Misyon

Bu politika ile enerji verimliliği alanında, ülkemizde ve dünyadaki gelişmelerin ışığında üniversitemizin duyarlılığını ve gelecek provizyonunu ortaya koymak; başta öğretim elemanları, idari çalışanlar ve öğrenciler olmak üzere tüm paydaşlarımızın görüşlerini alarak katılımcı, çağdaş bir enerji ve çevre yönetimi alt yapısı oluşturmak amacı ifade edilmektedir.

Yasal mevzuat gereğince üniversitemizin üzerine düşen görevleri yerine getirebilmesi için başta, enerji tasarrufu yapmak ve ''Entegre Atık Yönetimi'' ile atığın üretildiği başlangıç noktasından itibaren atığın takibi yapılarak çevre ile dost bir şekilde uzaklaştırılmasına kadar olan süreçleri üniversitemiz geneline yaymak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla entegre atık yönetimini uygulamak, Atık yönetimi konusunda ülkemizden ve dünyadan örnek projeleri baz alarak bu alanda bilgiyi artırmak ve toplumsal bilincin oluşturulmasına yönelik halkla ilişkiler çalışmaları yapmak, yeşillendirme, çevre dostu binalar, enerji tasarrufu gibi tüm çevre dostu faaliyetleri optimize etmek ve uygun şekilde yapılandırmak.

Vizyon

Çağımızda üniversitelerin üzerine düşen görevler gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Bu bağlamda temel yaşam alanlarımız olan kentlerin çevre bilinciyle korunması, enerji verimliliğinin artırılması, konularında çalışmalar yapmak yükseköğretim kurumlarının görevleri arasındadır. Toplum bilinciyle hareket eden üniversitemiz hem kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı iletişim çalışmaları hem de araştırma çıktılarıyla tasarruf öncüsü ve çevre dostu bir kurum olma hedefini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2023 vizyonuna uyumlu olacak şekilde ortaya koymaktadır. Başta ana yerleşkemiz olan Florya Halit Aydın Yerleşkesi olmak üzere üniversitemiz tüm lokasyonlarında araştırma faaliyetleri, eğitim-öğretim faaliyetleri ve hizmet faaliyetleri neticesinde oluşan ve özellikle tehlikeli atık kapsamında yer alan maddelerin çevre ile dost bir şekilde sürdürülebilir bertarafının gerçekleşebilmesinde topluma örnek bir model oluşturmak ve bunnu yanında vakıf yükseköğretim kurumları arasında öncü bir enerji planlama uygulaması ortaya koymak üniversitemizin hedefidir.

Amaçlar

  • Enerjinin verimli kullanılması ile ilgili araştırma yapmak,
  • Enerji ve verimliliğini artırmaya yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,
  • Enerji maliyetlerinin bütçe üzerindeki yükünün hafifletilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak,
  • Çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması konularında çalışmalarda bulunmak,
  •  Üniversite yerleşke alanlarında bulunan ve tasarlanacak mimari yapılarda enerji verimliliğinin raporlarını oluşturulmasını sağlamak,
  • Üniversitenin sahip olduğu mimari yapılarda enerji verimliliğini artırıcı yönde çalışmalarda bulunmak,
  • Enerji yönetimi ve verimliliği ile ilgili bilimsel veri toplayıp bunları analiz etmek.

güncelleme: 13.11.2019 15:14