Yatay Geçiş


MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI ( EK MADDE 1 ) İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
 1. (Ek Madde 1) Uygulama Usul ve Esasları
 2. Kontenjanlar

BAŞARIYA DAYALI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
 1. Kurumiçi Kontenjanları
 2. Kurumlararası Kontenjanları
 3. Yurtdışı Kontenjanları


YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ
 1. Başvuru Tarihi: 01.07.2019 - 17.08.2019

 2. Sonuçların İlan Tarihi: 29.08.2019

 3. Kesin Kayıt Tarihi: 29.08.2019 - 11.09.2019

 4. Yedek Kayıt Tarihi: 14.09.2019 


KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ
 1. Önlisans ve Lisans Programlarında İngilizce Hazırlık eğitimi hariç en az bir yarıyıl eğitim-öğretim görerek tüm derslerden başarılı olmak,
 2. Üniversitemiz bünyesindeki Önlisans düzeyinde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 3. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma bölümünün/programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 4. Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
 5. Yukarıda açıklanan üçüncü maddedeki koşulları sağlayamayan, ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar bölümler arası yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 6. Tamamen yabancı dil ile eğitim yapan bölüm/programlara yatay geçiş için, İstanbul Aydın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'nün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.
 7. Bir bölümün/programın burslu kontenjanından bölüm/programlar arası geçiş için başvuran öğrenci bursundan feragat etmiş sayılır. Ancak, ilgili öğrencinin başvurusu Mütevelli Heyet Başkanlığı'nın onayı ile bursluluğu devam edebilir.

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ
 1. Üniversitemiz bünyesinde eğitim-öğretim yapılan bölümlere/programlara diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapılacak bölüm/programların isimlerinin aynı olması veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 aynı olduğunun tespit edilmesi şartı aranır.
 2. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 3. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
 4. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir
 5. Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
 6. Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 / 4 üzerinden 2,29 olması şarttır.
 7. Altıncı maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 8. Üniversitemiz yabancı dil ile eğitim yapan bölüm/programlara yatay geçiş için, İstanbul Aydın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'nün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.
 9. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği Üniversitedeki bölüm/programdan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ(TC uyruklu öğrenciler)

 1. Yatay geçişler yalnızca Aynı Programa yapılır (Güz döneminde Kıbrıs Üniversitelerinden ilgili yönetmelik Ek-1 madde ile farklı programlara gelebilir.

 2. Yatay geçişler; lisan programları için ara sınıflar, ön lisans programları için ise ara dönemlerde yapılabilir(Güz döneminde Kıbrıs Üniversitelerinden ilgili yönetmelik Ek-1 madde ile farklı dönem ve sınıflara yapılabilir)

 3. Yatay geçişler Genel Not Ortalaması 100 lük sistemde 60 ve üzeri, 4 lük sistemde 2,29 ve üzeri olması gerekir (Güz döneminde Kıbrıs Üniversitelerinden ilgili yönetmelik Ek-1 madde ile gelenlerde Genel Not Ortalaması şartı bulunmamaktadır)

 4. Yurtdışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurtdışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin üniversitemizin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

 5. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği Üniversitemizdeki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurtdışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversitemiz senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurtdışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

 6. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen 3 maddeden en az birine uygun şartlara haiz olması gerekir.


1. 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilerin,

 1. İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı sırasının aranmasına,

 2. Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine,

 3. Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b) maddelerindeki şartları sağlaması gerektiğine,


2. 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren QS ile Times dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilmesine, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) GNO ile yatay geçiş başvurusu yapılabilir(GNO: 100 lük sistemde 60 ve üzeri, 4 lük sistemde 2,29 ve üzeri olmalıdır)

3. TC uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıdaki şartların aranmaz.Başvuru İçin Gerekli Belgeler
 1. Yatay Geçiş Başvuru Formu
 2. Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi
 3. Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge
 4. ÖSYS Sonuç Belgesi
 5. ÖSYS Yerleştirme Belgesi
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 7. Transkriptin Aslı
 8. Onaylı Ders İçerikleri
 9. Ek Madde1 ile yatay geçiş yapmadığını gösterir belge
 10. İkinci Öğretimden Örgün Öğretime Başvuran Öğrenciler İçin İlk %10’a Girdiğine İlişkin Belge
 11. Yabancı Dil Başarı Belgesi (Yabancı Dilde Eğitim Yapan Bölümler İçin)


Başvuru Yeri: Öğrenci işleri Daire Başkanlığı Florya Yerleşkesi (Halit Aydın Yerleşkesi)  Beşyol Mah. İnönü Cad. No: 38  
Sefaköy–Küçükçekmece / İSTANBUL  
Теl: 444 1 428  
Faks: (212) 425 57 59  
Email: info@aydin.edu.tr

Formu Doldur!

Rehberimiz Sana Yardımcı Olsun.

güncelleme: 9.9.2019 14:33