Kurumsal Yönetim Komitesi


İAÜ - KURUMSAL YÖNETİMİ KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI


1. KURULUŞ

Üniversitemizin, 27/03/2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hükümler kapsamında, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla, Rektörlük bünyesinde, Rektörlüğe tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yapısı, SPK'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.


2. AMAÇ

Üniversitemizde Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp, uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Rektörlüğe kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, ilgili Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli görüldüğünde Tebliğde belirtilen görevleri yerine getirmek temel amaçları arasında yer alır. Üniversitemizin Kurumsal Yönetim uygulamalarını tatbik ve takip etmek yanısıra, ayrıca Üniversite'nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Üniversite'nin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin varlığı ve entegrasyonu konularında Rektörlüğümüze tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.


3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevleri;

- Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Rektörlüğe kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.

- Kurucu Vakıf ile ilişkileri ve faaliyetleri gözetmek,

 - Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu"nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup, olmadığını kontrol etmek,

 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin Üniversite bünyesinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanamadığı konularda çalışma yaparak, Rektörlüğe uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak.

- Dünyada Kurumsal Yönetim İlkelerini takip ederek, gerekli unsurların Üniversite bünyesinde uygulanması amacıyla Rektörlüğe önerilerde bulunmak,

- Yönetim Kurulu üyelerinin saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında, yürürlükteki Kanun ve mevzuata uygun şeffaf bir sistem oluşturmak ve bu hususta politikalar belirlenmesi konularında önerilerini Rektörlüğe sunmak,

- Yönetim Kurulu'nun yapısı, etkinliği ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Rektörlüğe sunmak.

- Yönetim Kurulu üyelerinin değerlendirilme uygulamalarını belirlemek ve bunlara ilişkin Rektörlüğe tavsiyelerde bulunmak,

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin gayret ve çalışmalarına yönelik Üniversite'nin uzun vadeli hedefleri ve  değerlendirme ölçütlerine ilişkin tavsiyelerini Rektörlüğe sunmak,

- Risklerin saptanması ve risk yönetimine ilişkin operasyonel ve idari konularda ve akademik çalışmalarda Rektörlüğe bilgi vermek ve Üniversite'nin ilgili Birimlerine mevzubahis konunun aktarılmasını temin etmek.

Komite yukarıdaki konularda Rektörlüğe değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirebilir.


4. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ

- Kurumsal Yönetim Komitesi en az 2 (iki) üyeden oluşur. Komite Başkanı ve Komite Üyesi olacak şekilde Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı (Rektör)  komitede görev alamaz.

- Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilmesi gözetilir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda Uzman ve/veya Akademisyen (Enstitü / Merkez / Birim Yöneticisi) kişilere de en az 2 Yönetim Kurulu üyesinin Komite üyesi olması yanısıra Komitede yer verilebilir.

- Mevcut Komite üyelerinden birinin Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir şekilde bittiği takdirde, ilgili Komite üyesinin süresi ile paralel olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi belirlenir. Her halukarda, yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelesi/üyelerinin görevleri devam eder.

- Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Rektörlük tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü, uzman, akademisyen yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli üniversite tarafından karşılanır.


5. ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

Kurumsal Yönetimi Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri Kurumsal Yönetim konusunda yeterli tecrübe ve bilgi birikimine sahip kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturulabilir.


6. TOPLANTILAR

- Komite kendisine verilen görevlerin gerektirdiği sıklıkta toplanır.

- Komitenin kararları Rektörlüğe tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Rektörlüktür.

- Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

- Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

- Toplantılar Üniversitenin Merkez Yerleşkesinde yapılır.


7. RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ

- Komitenin kararları komite için tutulacak karar defterinde (klasman dosyasında) muhafaza edilir.

- Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:

  •      - Toplantının yeri ve zamanı,
  •      - Gündem,
  •      - Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi,
  •      - Alınan tavsiye kararları,


- Komitenin gerekli gördüğü kararlar Rektörlüğe sunulur.

- Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından Rektörlük adına Komite'nin görevlendireceği akademik birim/kişi sorumludur. Hazırlanan toplantı tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra arşivlenir.


8. YÜRÜRLÜK

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin işbu Çalışma Esasları, 29/03/2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Rektörlüğün önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.güncelleme: 22.5.2018 19:31