Sınav Yönergesi - 2018

Amaç ve Kapsam

MADDE1‒(1) Bu yönerge, İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Yetenek Sınavlarına ilişkin temel ilkeleri, görevleri, usul ve esasları kapsar.


Dayanak

MADDE2‒(1) Bu Yönerge,2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na ve"Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu'nda yer alan Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemine ilişkin düzenlemeye dayanılarakhazırlanmıştır.


Tanımlar

MADDE 3‒(1) Bu yönergede geçen;

a)  Kurullar:Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan ilgili birimlerdeki kurulları,

 1. Birimler:  ÖzelYetenekSınavı ile öğrenci alanfakülteleri ve  yüksekokulları,
 2. SınavKoordinasyon Kurulu: Rektör tarafından görevlendirilen toplam üç üyeden oluşan kurulu,
  Özel Yetenek Sınavı:Özel yetenek gerektiren programlara başvuran adaylara uygulanansınavları,
  Rektör:İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
  Senato:İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
  Sınav Kılavuzu: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimlerin hazırladığı ve fakültelerin, yüksekokulların ilgili kurulları ve üniversite senatosu tarafından onaylanan kılavuzu,
 3. Sınav Komisyonu: Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan fakültelerin, yüksekokulların yönetim kurulları tarafından belirlenen Özel Yetenek Sınavlarının çizim, performans ve mülakat vb. gibi sınav türlerini değerlendirmek ve puanlarını tespit etmek için görevlendirilen komisyonu;
  Üniversite:  İstanbul Aydın Üniversitesini,

ifade eder.


Genel İlkeler 

MADDE4–( 1 )   Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimlerin; öğrenci kontenjanları, başvuru koşulları, ilgili birimin bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Kurulunun kararı ve Üniversite Senatosu onayıyla belirlenir ve duyurulur. İlgili programların/bölümlerin yabancı uyruklu aday kontenjanı ayrıca ilan edilebilir. Yabancı uyruklu adaylar ve engelli adayların sınavları için ayrı bir tarih de belirlenebilir.

(2) Özel Yetenek Sınavına başvuru için gerekli koşullar ve belgeler ilgili birimin Fakülte/ Yüksekokul Kurulu ve Üniversite Senatosu tarafından onaylanan Sınav Kılavuzu'nda belirtilir.

( 3 )  Bu Yönergenin 4/2 maddesinde adı geçen Sınav Kılavuzu'ndaki koşulları sağlayanlar Özel Yetenek Sınavı için ön kayıt yaptırabilir.

(4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan bölüm/programlara kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm/programın özel yetenek sınavına müracaat edemezler. Kayıtlı oldukları bölüm/programdan farklı bir bölüm/programın özel yetenek sınavına müracaat edebilirler. 


Özel Yetenek Sınav Kılavuzu

MADDE 5- (1) Sınav Kılavuzu,  Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimler tarafından hazırlanır.

                  (2) Hazırlanan Özel Yetenek Sınav Kılavuzu, Fakülte/Yüksekokul Kurulları ve Üniversite Senatosunun onayı ile uygulamaya girer.

                  (3) Sınav kılavuzunda Sınavların yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile başarı hesaplamasına ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, sınav kılavuzunda özel yetenek sınavlarının ilgili bölümler itibariyle kaç aşamalı olarak yapılacağı, sınavın kapsamı ve alanları,  belirtilir.

                  (4) Özel Yetenek Sınav kılavuzu her yılın Nisan ayında yeniden yayınlanır. 


Özel Yetenek Sınav Koordinasyon Kurulu ve Sınav 

Komisyonunun Görevleri 

Sınav Koordinasyon Kurulu

MADDE 6-(1) Özel Yetenek Sınav Koordinasyon Kurulu, Rektör tarafından görevlendirilen toplam üç üyeden oluşur. 

(2) Farklı birimler tarafından yapılan özel yetenek sınavlarının başlaması ve sonuçlandırılması sürecinde koordinasyonu sağlamak ve sınav süreçlerini izlemekle görevlidir. 

(3) Özel Yetenek SınavKılavuzu'nda yer almayan hususlar hakkında karar alma koordinasyon kurulununyetkisindedir.

 

Özel Yetenek Sınav Komisyonu

MADDE 7– (1) Özel Yetenek Sınav Komisyonu, özel yetenek sınavıyla öğrenci alınan bölüm / programın bağlı olduğu Dekan/Müdür'ün öneresi ile Fakülte/Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen en az 3 öğretim elemanından oluşur.

(2) Özel Yetenek Sınavı, Özel Yetenek Sınav Komisyonu tarafından yürütülür.Özel Yetenek SınavKomisyonunun üye veya Komisyonsayısı,sınav alanlarıveihtiyaçlargözetilerekilgili yönetim kurulu kararıyla birden fazla da kurulabilir.

(3) Sınavlarla ilgili her türlü evrak, araç, gereç ve modeller sınav komisyonu tarafından hazırlanır. 

(4) Adayların Özel Yetenek Sınavına girecekleri salonların ve stüdyoların belirlenmesi ve düzenlenmesi Özel Yetenek Sınav Komisyonu tarafından yapılır.

(5) Özel Yetenek Sınav gözetmen sayısı, seçimi ve görevlendirilmesi için ilgili Dekanlık/Müdürlüğe teklifte bulunur.

(6) Özel Yetenek Sınav Komisyonu, sınavların yönerge ve kılavuzda belirtilen usul ve esaslara göre güvenli bir şekilde yapılmasından ve sınav evraklarının değerlendirilmesinden sorumludur.

 

Özel Yetenek Sınavının Yapılması

MADDE 8–( 1 )Özel Yetenek Sınavı, ilgili birimin Sınav Kılavuzu'ndaki esaslar çerçevesindebölüm veya programın özelliklerine uygun olarak tek aşamalı veya çok aşamalı olarak yapılabilir.

(2)Bir eğitim öğretim döneminde kaç defa özel yetenek sınavı yapılacağına ve sınav tarihlerine üniversite rektörlüğü karar verir. 

 

İtiraz Yöntemi ve Başvuru Süresi

MADDE9‒(1) Aday,ÖzelYetenekSınavKılavuzu'ndabelirtilenkoşullaragöre sonuçlistelerininilanındanitibaren5işgünüiçindeSınav Komisyonuna itirazedebilir. Özel Yetenek Sınav Komisyonu'nun kararı kesindir.

 

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Belirlenmesi  ve Kayıt İşlemleri

MADDE10–(1) Sınav Değerlendirme Komisyonu, Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanı sonuçlarını tespit eder ve bu puanlara göre sıralanmış başarı listesini hazırlar. Adayların başvuru tercihlerine göre, Sınav Komisyonu her öğretim programına alınacak öğrenci kontenjanı kadar asıl ve ayrıca başarı durumun dikkate alarak yedek aday listesi hazırlayarak rektörlüğe sunar. Sınav sonuçları Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Adayların aldıkları puanların eşit olması halinde Özel Yetenek Sınav Puanı yüksek olana bu puan eşitse TYT puanı yüksek olana bu puan da eşitse orta öğretim başarı puanı yüksek olana bu da eşitse ay, gün ve yıl olarak yaşı küçük olana öncelik tanınır. 

(3) Aday, belirlenen ve ilan edilen sürede kazanmış olduğu bölüme/programa kesin kayıt yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. Kontenjanın dolmaması durumunda ilan edilen yedek aday listesi dikkate alınarak kesin kayda devam edilir.Bu aşamada; ilan edilen yedek listede yer alan aday, kayıt için tanınan sürede kaydını yaptırmazsa kesin kayıt hakkını kaybeder.

(4) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimlerin ilgili programlarına/bölümlerine başvurularda, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir yanıltıcıeylem veya işlemi tespit edilen adayın başvurusu reddedilir.Bu adayın kaydı yapılmış olsa bile silinir.

 

Yabancı Uyruklu Adaylar

MADDE 11–(1) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimin ilgili programlarına/bölümlerine yabancı uyruklu adaylar da başvurabilir. Yabancı uyruklu aday kontenjanı ayrıca ilan edilir. 

(2) Yabancı uyruklu adayların sınavları için ayrı bir tarih de belirlenebilir. Yabancı uyruklu adaylar kendi içlerinde değerlendirilir. Her program/bölüm için yedek aday belirlenebilir.

 

Engelli Adaylar

Madde 12 - (1) Engelli adaylar için her bölüm için ayrılan kontenjana ek olarak Yüksek Öğretim Kurulunun belirlediği kadar ek kontenjan ayrılır.

(2) Engelli adayların özel yetenek sınavları normal sınavlardan ayrı tarih, salonda ve farklı bir yöntemle yapılabilir. Sınavların yapılmasıyla ilgili yöntem sınav kılavuzunda ilan edilir.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 13‒( 1 )   Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde; uygulamanın nasıl yapılacağına ilgili mevzuatta bulunan hükümler çerçevesinde Koordinasyon Kurulu karar tarafından karar verilir.


Yürürlük ve Yürütme

MADDE 14‒ (1)Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

güncelleme: 9.5.2018 20:02