Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

 • 1.     Amaç
 • Bu politika, İstanbul Aydın Üniversitesinin rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. İstanbul Aydın Üniversitesi olarak, bu politika ile rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere, faaliyet gösterilen ülkelerdeki yasal düzenlemelere ve etik ilkelere uyulması, bu konudaki sorumlulukların ve kuralların belirlenmesi hedeflenmektedir.

2.    Kapsam

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikamız;

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeleri,

İstanbul Aydın Üniversitesi yöneticileri ve çalışanları,

Bağlı ortaklık ve iştiraklerimizi ve çalışanlarını,

Dış hizmet aldığımız firmaları; danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dâhil olmak üzere İstanbul Aydın Üniversitesi şirketleri adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır.

3.    Tanımlar

Yolsuzluk, bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet ise bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

 1. Nakit ödemeler,
 2. Siyasi ya da diğer bağışlar,
 3. Komisyon,
 4. Sosyal haklar,
 5. Hediye, ağırlama,
 6. Diğer menfaatler sayılabilir.
4.    Görev ve Sorumluluklar

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu' nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede;

 1. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin etik, güvenilir, yasaya uygun ve kontrollü bir çalışma ortamı tesis edilmesi için Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunması,
 2. Üst düzey yönetimin Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği esaslara uygun olarak risklerini değerlendirmeleri ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmeleri,
 3. Denetim Bölüm Başkanlığı, Mali İşler Hukuk Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm
 4. Başkanlığı ile Etik Kurul kendi görev alanlarında İstanbul Aydın Üniversitesi faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp yürütülmediğinin takibinin yapılması,
 5. Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi
 6. gerekmektedir.
Ayrıca, tüm İstanbul Aydın Üniversitesi çalışanları,
 1. Yönetim Kurulu'nca belirlenen politikalara uyum sağlamak,
 2. Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek,
 3. İlgili yasal düzenlemelere ve İstanbul Aydın Üniversitesi uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,
 4. Politika'ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Etik Kurul'a bildirmek ile sorumludur.

5.    Uygulama Esasları
5.1. Rüşvet ve Yolsuzluk

İstanbul Aydın Üniversitesi her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla İstanbul Aydın Üniversitesi ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

5.2. Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür. İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar İstanbul Aydın Üniversitesi İş Etiği Kuralları'nda yer alan Hediye Kabul Etme ve Verme Politikasında yazılı hale getirilmiştir.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

5.3. Kolaylaştırma Ödemeleri

İstanbul Aydın Üniversitesi olarak, kamu kurumları ile rutin bir işlemi ya da bir süreci (izin, ruhsat almak, ihale işlemleri vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırıcı ödemelere izin vermeyiz.

5.4. Bağışlar

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin tabi olduğu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile bağış ve yardımlara bazı yasal sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre; hazırlanan Bağış Politikası internet sitesinde ilan edilmiş ve Genel Kurul'un onayından geçmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi, çalışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri İstanbul Aydın Üniversitesi Bağış Politikasının dışındadır. Ancak, bu noktada da İstanbul Aydın Üniversitesi İş Etiği Kuralları'nda yer alan prensipler geçerlidir.

5.5. Kayıtların Tutulması

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde yer alan şirketlerimizin muhasebe sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar, ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde düzenlenmiştir.

 1. Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, diğer hizmet sağlayıcıları vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, şeffaf, kesin, adil ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayıt altında tutulması ve muhafaza edilmesine,
 2. Kayıt dışı işlemleri engelleyecek iç kontrol sistemlerinin kurulmasına,
 3. Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde değişiklik yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmamasına, özen gösteririz.
5.6. Temsil ve Ağırlama

Temsil ve ağırlama etkinlik faaliyetleri arasında;

 1. Sosyal Etkinlikler,
 2. Konaklama,
 3. Yemek Daveti sayılabilir.

İstanbul Aydın Üniversitesi, ticari ilişkilerini geliştirmek, ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için temsil ve ağırlama faaliyetleri gerçekleştirebilir. Bu etkinlik faaliyetlerinin makul ölçüde olmasına gayret ederiz. Temsil ve ağırlamanın, temel ve önemli bir kararı alma süreci öncesinde olmamasına özen gösteririz.

5.7. Eğitim ve İletişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız, İstanbul Aydın Üniversitesi çalışanlarına duyurulmuştur ve kurumun web sitesi aracılığıyla da sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Çalışanlarımızın rüşvet ve yolsuzluk karşıtlığı konusunda bilinçlendirilmesi adına eğitimler düzenlenir.

güncelleme: 8.11.2021 11:45