Denetim Komitesi

İAÜ - DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI


1. KURULUŞ

Üniversitemizin 30/03/2018 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler kapsamında, Denetim Komitesi kurulmuş ve  çalışma esasları

aşağıdaki şeklide belirlenmiştir.


2. AMAÇ

Üniversitemizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişi ile, finansal bilgilerin denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak temel amaçları arasında yer almaktadır.


3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Denetim Komitesi'nin görevleri;

- Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Üniversiteleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında  yürütülen denetim süreçleri  ve Üniversitenin her aşamadaki mali çalışmalarını gözetmek.

- Üniversitenin mali idaresi ve muhasebe politikası ile bu doğrultudaki uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; Üniversite yönetimine iletilen muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde yapılan çalışmaları; bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerileri; Üniversite yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek.

- Üniversitenin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri, mali  süreçleri ile ilgili olarak Üniversiteye ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması; Üniversite çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek.

- Finansal tabloların, Üniversitenin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Üniversitenin sorumlu yöneticilerinin görüşlerini alarak, kendi

değerlendirmeleriyle birlikte Mütevelli Heyeti'ne yazılı olarak bildirmek.

- SPK Kurumsal Yönetim Tebliği ve Üniversiteyi ilgilendiren kanun ve mevzuat hükümleri dairesinde Denetim Komitesi'ne verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Komite yukarıdaki konularda Mütevelli Heyeti'ne değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.


4. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ

- Denetim Komitesi en az 2 (iki) üyeden oluşur. Komite Başkanı ve seçilecek üye/üyeler Mütevelli Heyeti üyeleri arasından seçilir.

- Seçilen Denetim Komitesi üyelerinden birinin herhangi bir nedenle ayrılması halinde, yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.

- Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Mütevelli Heyeti tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzmanların/akademisyenlerin görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Üniversite tarafından karşılanır.


5. ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

Denetim Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri finansal raporlama ve muhasebe konularında yeterli mali tecrübe ve bilgi birikimine sahip kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir.


6. TOPLANTILAR

- Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Mütevelli Heyeti'ne sunulur.

Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Mütevelli Heyeti'ne yazılı ve/veya sözlü olarak bildirir.

- Komitenin kararları Mütevelli Heyeti'ne tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Mütevelli Heyeti'dir.

- Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Mütevelli Heyeti'nin bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

- Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

- Toplantılar Üniversite Merkez Yerleşkesi'nde yapılır.


7. RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ

- Komitelerin kararları Komite için tutulacak birer karar defterinde (Doküman klasörü) muhafaza

edilir.

- Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:

o Toplantının yeri ve zamanı,

o Toplantının süresi,

o Gündem,

o Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi,

o Alınan kararlar,

- Komitenin gerekli gördüğü kararlar Mütevelli Heyeti'ne sunulur.

- Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından Mütevelli Heyeti  sekretaryası sorumludur. Hazırlanan toplantı tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra arşivlenir.


8. YÜRÜRLÜK

Denetim Komitesi'nin işbu çalışma esasları 30/03/2018 tarihli Mütevelli Heyeti Kararı ile onaylanmıştır. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Mütevelli Heyeti'nin yetkisindedir. 


güncelleme: 13.1.2022 16:00