Kurulların Çalışma Usul ve Esasları Politikası

MÜTEVELLİ HEYETİ OLUŞUMU

İstanbul Aydın Üniversitesi- Ana Yönetmeliği- İkinci Bölüm

MADDE 5

(1) Mütevelli Heyet; en yüksek karar organı olarak üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

(2) Mütevelli Heyet yedi üyeden oluşur ve üyeler, kurucu vakıf genel kurulu tarafından ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen şartlara ve niteliklere sahip en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilir. Mütevelli Heyeti üyelerinin adları seçildikleri tarihi izleyen otuz gün içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(3) Mütevelli Heyet üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Bir üyenin süresinin bitmesi veya başka nedenlerle ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(4) Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.

(5) Mütevelli Heyetin tabii üyesi olan Rektör, Mütevelli Heyet Başkanlığına seçilemez ve kendisi ile ilgili toplantılara katılamaz. Mütevelli Heyet üyeliği fahridir, ancak Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için, 2547 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücret aşamaz. Mütevelli Heyet Başkan ve üyelerine bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak üniversitenin değişik hizmet ve görevlerin yerine getirmek için Mütevelli Heyet Başkan ve üyelerinin yurt içinde ve yurt dışında yapacakları görev giderleri ödenir.

Mütevelli Heyeti Görevleri

MADDE 6 

(1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek,

b) Rektörü, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü almak suretiyle atamak ve atamadaki usule göre görevden almak,

c) Üniversite ile ilgili düzenleyici işlemler kabul etmek ve yürürlüğe girmesini sağlamak,

ç) Rektörlükçe Yükseköğretim Kuruluna sunulacak fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, bölüm/program, anabilim ve ana sanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi, konservatuvar veya hazırlık sınıfı kurulması, birleştirilmesi veya kapatılması ile ilgili önerileri karara bağlamak,

d) Rektörlükçe hazırlanan ve onayına sunulan üniversite bütçesini inceleyerek kabul etmek ve uygulamaları izlemek,

e) Öğrencilerden alınacak yıllık öğretim ücretlerini tespit etmek,

f) Her akademik yıl üniversiteye alınması planlanan, Yükseköğretim Kuruluna teklif edilen ve Senatoca önerilen öğrenci sayılarını ve burs kontenjanlarını tespit etmek,

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde üniversitede görevlendirilecek akademik ve dar yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer personel ile ilgili statüler tespit etmek, bunların sözleşmelerini, atamalarını, terbilerini ve görevden alınmalarını onaylamak,

ğ) Üniversiteye ait menkul ve gayrimenkulleri kontrol etmek,

h) Yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve süreyle üniversitenin yöneticilerine devretmek,

ı) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak üniversitede teknoparkların kurulmasına, kapatılmasına veya birleştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak,

i) Üniversitenin yönetim ile ilgili ihtiyaç duyduğu alanlarda danışmanlık hizmeti almak üzere konusunda uzman yeterli sayıda danışman atamak.

SENATONUN OLUŞUMU

MADDE 13 - (1) Senato, Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Üniversite Genel Sekreter Senatonun raportörüdür. Öğrenci konsey başkanı, öğrencileri ilgilendiren konularda oy hakkı olmadan Senato toplantılarına katılabilir.

(2) Senato, yılda en az iki kez toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Senatonun Görevleri

MADDE 14 - (1) Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

b) Üniversiteyi ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak ve görüşünü Rektöre sunmak,

c) Üniversitenin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi tüm eğitim programlarına hangi yöntemle ve hangi sayıda öğrenci alınacağını belirlemek ve Rektöre önermek,

ç) Üniversitenin tüm eğitim programlarını, ders programlarını, kredi saat değerlerini, eğitim- öğretim süreçlerini ve yarıyıllık dağılımlarını ve akademik takvimin karara bağlamak,

d) Yükseköğretim Kuruluna sunulacak üniversitede Türkçe dışında bir yabancı dilin veya Türkçenin kısmen ya da tamamen bir bölüm ya da programda kullanılmasına ilişkin öneriler hazırlamak,

e) İkili, yaz, gece ve yetişkin eğitim şeklinde eğitim programlarının açılmasını önermek, bu programların içeriklerini ve sürelerini belirlemek ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

f) Profesörlüğe, doçentliğe ve yardımcı doçentliğe yükseltme ve atama başvuru dosyalarının kriterlerini belirlemek,

g) Bir sınava bağlı olmadan fahri akademik unvanlar vermek üzere fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

ğ) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

h) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,

ı) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevler yapmak.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 15 - (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlar ve Üniversitenin değişik birim ve elemanlarını temsilen Senato tarafından dört yıl süre için seçilen üç profesörden oluşur. Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun raportörüdür. Rektör yardımcıları ve öğrenci konsey başkanı oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 16 - (1) Yönetim Kurulu, dar faaliyetlerde Rektöre ve üniversite üst yönetimine yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevler yapar:

a) Yükseköğretim üst kuruluşları, Mütevelli Heyet ve Senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre görüş bildirmek,

b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak üzere öğrenci kayıt takvimini düzenlemek, öğrencilerin yabancı dil düzeyini belirlemekte kullanılacak ölçütler ve sınav sürecini belirlemek,

c) Ön koşullu dersler ve üst sınıftan ders izleyebilmeye ilişkin konuları karara bağlamak,

ç) Üniversitede özel öğrenci statüsünde okuyacak öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, üniversiteye kabul ve kayıt koşullarını belirlemek ve bu durumdaki öğrencilerin kabul kararını vermek,

d) Üniversite yönetim ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak, e) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

e) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesinde üniversite öğrenci konsey başkanının toplantılara katılmasını sağlamak.

f) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

güncelleme: 8.11.2021 11:47