Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Politikası

İstanbul Aydın Üniversitesi insan odaklı bir yaklaşım ile dünyaya ve ülkesine karşı sorumluluk duyan, katma değer sağlayan bireyler yetiştirmeyi ve bilim üretmeyi amaçlar. Bunun için ulusal ve küresel çapta, öğrencileri, mezunları, çalışanları, tedarikçileri, sivil toplum kuruluşları için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler. Etik Davranış Kuralları daima en iyi olmak, sürekli gelişmek için kaynak yaratmak, ülkeye güç katmak, insan kaynağını en değerli sermaye olarak görerek üstün iş ahlakı ve dürüst çalışmayı ve aşağıdaki ilkeleri "En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır" yaklaşımıyla benimser

 

İLKELER

  1. Paydaşlarla İletişim: Çalışanlara değer vermek, çalışan haklarına saygılı ve etik kurallar çerçevesinde davranmak
  2. Çalışanların Sağlığı ve İş Güvenliği: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılayarak bu başlıktaki iyileştirme etkinliklerini tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemek
  3. Bilgi Yönetimi: Kurum içinde üretilen her türlü bilgi ve belgenin kurum içinde kalmasına yüksek düzeyde önem vermek
  4. Kurumsal Bilgilendirme: Haber niteliğinde veya tanıtım amaçlı açıklamaların sadece Kurum Bilgilendirme Prensiplerine uygun olarak belirlenen İAÜ temsilcileri tarafından yapılmasını sağlamak
  5. Kamuoyuyla İletişim: Öğretim elemanları kamuoyu ile görüş paylaşımında Üniversiteyi bağlayan kişisel görüş bildiriminden kaçınmak
  6. Çalışanların Sorumluluğu: Sürdürülen görevlerde, ilgili etik kurallar ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uygun olarak hareket etmek, iş ve özel yaşantılarında İAÜ itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmak
  7. Yasalara Uyum ve Hukuki Süreçler: Faaliyet alanına giren tüm konularda yasalara, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara, Vakıf Üniversiteleri Yönetmeliği'ne uygun olarak Vakfın politikalarına ve çalışma ilkelerine uygun hareket etmek ve üniversite'nin yasal temsilinde geçerli imza sirküleri veya ilgili özel yetki belgesinde belirtilen esaslara ve sınırlara uygun olarak yetkilendirilenler dışında herhangi bir çalışanın İAÜ'yü taahhüt altına sokacak herhangi bir işlemde bulunmasını mani olmak
  8. Kurumsal Rekabet: Mevzuatın izin verdiği sınırlar dışında rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla, doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşmalarda ve davranışlarda taraf olmamak
  9. Gizlilik Ve Çıkar Çatışmalarından Kaçınmak: Üniversitenin tabi olduğu kanuni düzenlemeler, yasa, tebliğ/yönetmelik, mevzuat veya kuralların ihlal edildiğine dair bilgilenme durumunda konunun yönetime iletilmesi
  10. Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması : Yeni geliştirilen hizmet, süreç ve yazılımların fikri mülkiyet haklarını teminat altına alabilmek için yasal olarak işlemlerin zamanında başlatılmasını ve tamamlanmasını sağlamak; Diğer kurumlara ait patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınaî mülkiyet haklarının –bilerek- yetkisiz kullanımından kaçınmak

güncelleme: 25.4.2024 12:34