Çevre Politikası, Sosyal Politika, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

ÇEVRE POLİTİKASI

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelişme için İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinden ve çalışanlarından başlayarak tüm toplumu bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Üniversitenin faaliyet alanına giren her sektörde, eğitim ve iş süreçlerini yapılandırırken çevreyle dost uygulamalarla ve gerekli önlemlerle sürdürülebilir bir gelecek kurmak için tüm üniversite öğrencilerinin, çalışanlarının ve iş birliği içinde bulunulan tüm paydaşların çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına katkı sağlanmaktadır. Uzun vadeli değerler yaratmak amacıyla ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin sürdürülebilirlik stratejisi içinde ele alınması esastır.

İstanbul Aydın Üniversitesinin çevre politikasını oluşturan temel ilkeler aşağıdaki gibidir:

Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak

Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak

Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak

Sivil toplum örgütlerinin çevreyle ilgili çalışmalarına "sağlıklı bir çevre için" katkıda bulunmak

Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak iş birliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artırmak

Tüm sektörlerde ve hizmet birimlerindeki faaliyetleri sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve doğruya yönelmek

Gerçekleştirilen tüm projelerde tasarım aşamasından teslim aşamasına kadar çevre dostu bir anlayışla doğal kaynak ve enerji tüketimini en aza indirmek, toprak, hava ve su kirlenmesini önlemek ve ortaya çıkan atıkları maksimum oranda geri kazanmak için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

SOSYAL POLİTİKASI

İstanbul Aydın Üniversitesi, sosyal sorumluluk bilinciyle projelerinin sosyal etkilerini en aza indirgerken çevre halkına katkı sağlamayı ve tüm faaliyetlerinde etkilenen topluluklarla iletişim içinde olmayı ilke edinmiştir. Kurumsal Yönetim kavramının adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerini esas alarak, bu kapsamda;

İstanbul Aydın Üniversitesi, projelerinin her aşamasında şeffaflık, dürüstlük, saygı, sadakat ve adalet ilkelerine saygı duyar. Faaliyetleri süresince üniversitemiz, tüm çalışanlar ve topluluklarla şeffaf ve saygılı bir ilişki kuracak, onların haklarını garanti altına alacak, kültür ve değerlerine saygı duyacaktır.

Gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin insan ve topluluklar üzerindeki risklerini analiz edilecek ve uygun önleyici ve etki azaltıcı tedbirler uygulanacaktır.

Acil durumlardan kaynaklı insan ve topluluklar üzerindeki olumsuz etkilerin önüne geçmek adına tüm müdahale önlemleri alınacak ve acil durumlar için hızlı tepki mekanizması oluşturulacaktır.

Verilecek eğitimlerle çalışanların toplumsal konularda bilinçlenmesi sağlanacak, uygunsuzlukların bildirilmesini teşvik edilerek farkındalık yaratılacak ve bu kapsamda gerekli kaynaklar sağlanacaktır.

Projeyle ilgili bilgiler tüm paydaşlarla uygun ve şeffaf araçlar vasıtasıyla paylaşılacak ve bu süreçte herhangi bir ayrımcılığın yapılmaması sağlanacaktır. Tüm paydaşlarla ve yerel topluluklarla iletişimin sürekliliğini sağlanacaktır.

Etkilenen topluluklar, çalışanlar ve altyükleniciler için proje hakkındaki endişelerini ve yorumlarını ifade edebilecekleri araçların sağlandığı bir şikâyet mekanizması uygulanacak ve makul bir zaman sonra geri bildirim almaları sağlanacaktır.

İstanbul Aydın Üniversitesi, belirlenen hedefleri ve kabul kriterlerini, sosyal yönetim süreçlerinin verimliliğini takip ederek ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirecektir.

İstanbul Aydın Üniversitesi, üst yönetim tarafından bu konularda gerekli tüm desteğin verileceğini taahhüt eder.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İstanbul Aydın Üniversitesi olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesinin faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, "sağlığını koru, işini koru" sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Sadece çalışanlarının değil, aynı zamanda tedarikçi, stajyer, ziyaretçi ve tedarikçi firmalarının personeline de İSG kültürünü üst düzeye çekmeyi amaçlayan İAÜ, bu amaçla;

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,

İş sağlığı ve güvenliği iyileştirme etkinliklerinin bütün çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini tanımlayan, değerlendiren ve kontrol eden ve ayrıca şirketin İş Sağlığı ve Güvenliği performansını ölçen İSG yönetim sisteminin kurmayı ve uygulamayı,

Çalışanların, alt yüklenicilerin ve halkın İş Sağlığı ve Güvenliği açısından potansiyel risklerini belirlemeyi ve ortadan kaldırmayı veya kontrol etmeyi ve yaralanma, meslek hastalığı ve kazayı önlemek için çalışmayı,

Güvenli çalışma uygulamaları, İSG riskleri ve şirketin İSG hedefleri ile ilgili olarak tüm İAÜ ve alt yüklenici personeli ile düzenli İSG eğitimleri planlamayı ve uygulamayı,

Acil durumlara her zaman hazır olmayı,

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı

Taahhüt ederiz.

güncelleme: 8.11.2021 11:24