Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

İstanbul Aydın Üniversitesi, 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince kişisel verilerin; toplanması, kullanım amacı işlenmesi, aktarımı, saklama süresi ile veri gizliliği ve koruma faaliyetlerinin sorumluluğunu, ilgili kanun ve mevzuat kapsamında gerçekleştirmektedir. Bu amaçla en üst seviyede güvenlik tedbirleri almakta ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmektedir.

 

1.         VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ  

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  (Aydınlatma Metninde KVK Kanunu olarak ifade edilecektir.) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İstanbul Aydın Üniversitesi (Aydınlatma Metninde Üniversite olarak ifade edilecektir.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.          İAÜ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu "kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi"lere ilişkin her türlü bilginin işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir. Güncelleme yapılması halinde güncelleme hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi internet sitesi, Üniversite Bilgi Sistemi(UBIS), ve e-posta  aracılığı ile bilgilendirileceklerdir.

3.         KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

KVK Kanunu'nun 5 ve 6. maddeleri, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik şartları düzenlemektedir. Özel nitelikli kişisel veriler Kanun'da sınırlı bir şekilde belirtilmiş olup kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içermektedir. Kanun'un 5. maddesi özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlerken, özel nitelikli verilerin işlenme şartları 6. maddede düzenlenmiştir.

 

KVK Kanunu'nun 5. Maddesine  göre özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenebilme şartları;

* Veri sahibinin açık rızası bulunması.

* Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi.

* Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması.

* Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

* Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.

* Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

* Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

* İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

KVK Kanunu'nun 6. Maddesine göre Özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilme şartları;  

* Veri sahibinin açık rızası bulunması.

* Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.

* Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

Bu şartlar çerçevesinde kişisel verileriniz;

Eğitim, öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, Üniversitemizin idari ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden yararlanılması, öğrenci kayıt işlemlerinin yürütülmesi, Üniversite tarafından sunulan eğitim-öğretim ve hizmetlerin ilgili kişi/kurum vb. 3. şahıslara önerilmesi, tanıtılması ve sunulması için gerekli faaliyetlerin planlanması ve uygulanması, Üniversitemizin ihtiyacı olan açık pozisyonlara uygun personel temini- personel özlük dosyasının oluşturulması gibi insan kaynakları politikalarının oluşturulması ve bağlı süreçlerin yürütülmesi, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve tüm yasal mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, Üniversite ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, Üniversite tarafından iş ortağı, çözüm ortağı, müşteri ve tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, mali işlerin yürütülmesi, Üniversite tarafından yürütülen araştırmalar, sosyal sorumluluk çalışmaları, satın alma süreçleri ( talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçe oluşturma, sözleşme, ödeme) ile ilgili, Üniversite lokasyonlarının güvenliği ve denetimi ile öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması, yasal yükümlülüklerin, adli ve/veya idari tüm kurum ve/veya kuruluşların taleplerinin, mevzuat ve /veya ilgili kurum ve/veya kuruluşlarca beyan edilen gerekliliklerin yerine getirilmesi, listeleme-raporlama-analiz gibi istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla verileriniz; gerekli güvenlik, gizlilik ve hukuki önlemler alınarak elektronik veya fiziki ortamlarda belirtilen maçlar dahilinde  arşivlenip, işlenir ve kullanılır. 

4.         KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLİR 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Üniversite tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden  öğrencileri, çalışanları ve ilgili kişileri faydalandırmak amacı ile gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması, Üniversite'nin eğitim politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, akademik ve idari faaliyetlerin yürütülmesi. Üniversite ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler/firmaların hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Üniversite tesis ve binalarının iç ve dış lokasyonlarında fiziksel güvenliğin ve denetimin sağlanması,  hukuki, mali ve idari uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali, hukuki ve idari  işlerin yerine getirilmesi, Üniversitenin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacıyla ; öğrenci ve mezunlarına, Üniversite yetkililerine ve birimlerine, üçüncü kişilere, Üniversite olarak faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla sözleşmeli olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dahil yurt içi ve/veya yurtdışı tüm kurum ve kuruluşlara, Üniversite bünyesindeki birimlerde ve/veya üniversite dışındaki kuruluşlarda staj/uygulama eğitimi faaliyetleri kapsamında öğrenci hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla işbirliği yapılan her türlü kurum, kuruluş ve/veya işletmelere, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) , Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na, Sosyal Güvenlik Kurumu'na, tüm Bakanlıklara ve Yükseköğretim Kurumu'na, kanunen yetkili kamu kurumlarına, yargı organlarına, özel kişi ve/veya  kurumlara KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilir.

5.         KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Üniversitemizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını  eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi  amacıyla toplanır. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 3. ve 4.  maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Yukarıda belirtilen hukuk sebepler dahilinde kişisel verileriniz, her türlü sözlü (her türlü beyan vb.), yazılı (testler, iş başvuru formu, iletişim formları, misafir giriş formu vb.), ya da elektronik ortam aracılığı ile çağrı merkez ile yapılan görüşmeler, beyan ettiğiniz kimlik belgeniz, öğrenci kulüpleri, mezunlar derneği, internet sitesi, sosyal medya alanları, üniversitemiz internet sitesi, mobil uygulamalar vasıtasıyla, yerleşkelerimizde mevcut kamera kayıt sistemleri ile toplanmaktadır.

6.         KİŞİSEL VERİSİ KULLANILANLARIN KVK KANUN'UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI 

KVK Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sorumlusuna (Üniversitemize )başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK Kanun'a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan, kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Üniversitemiz web sayfasında (www.aydin.edu.tr) yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu'nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ;

 1. 'İstanbul Aydın Üniversitesi, Beşyol Mah.İnönü Cad. No:38 Küçükçekmece/İstanbul' adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir,
 2. Noter kanalıyla veya KVK Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir,
 3. İlgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Üniversite'nin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

güncelleme: 24.5.2018 14:34