HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

 • ​​​​​​​top-view-paper-hearts-with-stethoscope-copy-space_23-2148635251.avif
 • Halk Sağlığı Anabilim Dalı, toplulukların ve popülasyonların sağlığını ve refahını iyileştirmeye ve korumaya odaklanan bir sağlık hizmeti dalıdır. Organize çabalar ve bilinçli karar verme yoluyla hastalıkları önleme, sağlığı geliştirme ve yaşamı uzatma uygulamalarını içerir. Halk Sağlığı departmanları, halk sağlığı sorunlarını ele almak için çeşitli paydaşlarla işbirliği yaparak genellikle yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeylerde faaliyet gösterir.
 • Halk Sağlığı departmanıyla tipik olarak ilişkilendirilen bazı önemli yönler ve işlevler şunlardır:
 1. Hastalığı Önleme ve Kontrol: Halk Sağlığı departmanları, hastalıkların yayılmasını önleme ve kontrol etmede çok önemli bir rol oynamaktadır. Salgınları izler ve araştırır, hastalık önleme ve aşılama programları için stratejiler geliştirir ve toplumda bulaşıcı hastalık riskini azaltmak için önlemler uygularlar. Ayrıca hastalık eğilimlerini izlemek ve ortaya çıkan tehditleri belirlemek için gözetim sistemleri üzerinde çalışırlar.
 2. Sağlığın Teşviki, Geliştirilmesi ve Eğitim: Halk Sağlığı departmanları, topluluklar içinde sağlık ve zindeliği geliştirmeye odaklanır. Sağlıklı davranışlar, risk faktörleri ve önleyici tedbirler hakkında farkındalık yaratmak için eğitim kampanyaları, müdahaleler ve politikalar geliştirir ve uygularlar. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi çabaları, beslenme, fiziksel aktivite, tütün kontrolü, ruh sağlığı, cinsel sağlık ve madde bağımlılığının önlenmesi ile ilgili girişimleri içerebilir.
 3. Çevre Sağlığı: Halk Sağlığı departmanları, halk sağlığını etkileyebilecek çevresel faktörleri değerlendirir ve yönetir. Hava ve su kalitesini izler, çevresel tehlikeleri araştırır ve güvenli ve sağlıklı yaşam koşullarını sağlamak için çalışırlar. Çevre sağlığı girişimleri, kirlilik, tehlikeli atık, gıda güvenliği, iş sağlığı ve acil durum hazırlığına yönelik çabaları içerebilir.
 4. Epidemiyoloji ve Araştırma: Halk Sağlığı departmanları, popülasyonlardaki hastalıkların dağılımını ve belirleyicilerini inceleyen epidemiyologları istihdam eder. Halk sağlığı politikalarını ve müdahalelerini bilgilendirmek için araştırma yapar, veri toplar, eğilimleri analiz eder ve risk faktörlerini belirler. Epidemiyologlar, salgın araştırmalarında, hastalık sürveyansında ve halk sağlığı programlarının değerlendirilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır.
 5. Politika Geliştirme ve Savunuculuk: Halk Sağlığı departmanları, sağlığı teşvik eden ve halkı koruyan politikaların geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunur. Kanıta dayalı karar verme sürecine dahil olurlar, politika yapıcılara tavsiyelerde bulunurlar ve halk sağlığı önceliklerini ele alan yasa ve yönetmelikleri savunurlar. Halk Sağlığı departmanları, sağlık hizmetlerine erişimi, kaynakların adil dağılımını ve sağlık eşitsizliklerinin azaltılmasını sağlamak için çalışır.
 6. Acil Durumlara Hazırlık ve Müdahale: Halk Sağlığı departmanları, acil durumlara hazırlık ve müdahalede hayati bir rol oynamaktadır. Doğal afetler, salgın hastalıklar ve biyoterörizm tehditleri gibi halk sağlığı acil durumlarını yönetmek için planlar ve protokoller geliştirirler. İletişim, kaynak tahsisi ve halk eğitimi dahil olmak üzere acil durum müdahale çabalarını koordine etmek için diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparlar.
 7. Toplum Sağlığı Değerlendirmeleri: Halk Sağlığı departmanları, belirli popülasyonların sağlık ihtiyaçlarını ve zorluklarını anlamak için toplum sağlığı değerlendirmeleri yürütür. Bu değerlendirmeler, sağlık göstergeleri, sağlığın sosyal belirleyicileri ve topluluk kaynakları hakkında veri toplamayı içerir. Elde edilen bilgiler, sağlık eşitsizliklerinin belirlenmesine, önceliklerin belirlenmesine ve toplum sağlığı sonuçlarını iyileştirmek için hedeflenen müdahalelerin geliştirilmesine yardımcı olur.
 8. İşbirliği ve Ortaklıklar: Halk Sağlığı departmanları, sağlık hizmeti sağlayıcıları, toplum kuruluşları, devlet kurumları, akademi ve özel sektör kuruluşları dahil olmak üzere çok çeşitli paydaşlarla işbirliği yapar. Karmaşık halk sağlığı sorunlarını ele almak, kaynakları paylaşmak ve ortak hedeflere ulaşmak için çabaları koordine etmek için birlikte çalışırlar. Bu işbirlikleri, etkili halk sağlığı programlarının ve politikalarının uygulanması için gereklidir.
Halk Sağlığı Anabilim Dalı, popülasyonların sağlığını geliştirmede ve korumada kritik bir rol oynamaktadır. Halk Sağlığı uzmanları, hastalıkları önleme, sağlığı geliştirme, araştırma, politika geliştirme ve işbirliği yoluyla daha sağlıklı topluluklar oluşturmaya ve farklı nüfusların sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır.

Misyonumuz
Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nın misyonu, eğitim, araştırma, sosyal yardım, hizmet ve yaratıcı ortaklıklar yoluyla kırsal, yetersiz hizmet alan ve küresel nüfus dahil olmak üzere hizmet verdiğimiz toplulukların sağlığını iyileştirmektir. 

Vizyonumuz
Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nın vizyonu, tüm bireyler ve topluluklar için en iyi sağlık ve esenliği sağlamaktır. Busağlık eşitliğini teşvik etmeyi, hastalıkları önlemeyi ve sağlıklı yaşamı destekleyen koşullar yaratmayı içerir. Bir Halk Sağlığı Anabilim Dalı olarak, herkesin sağlıklı bir yaşam sürme fırsatına sahip olduğu, sağlık sonuçlarının adil olduğu ve toplulukların dirençli ve halk sağlığı sorunlarıyla yüzleşmeye hazır olduğu bir toplum yaratmaktır. Hedeflerimiz:
 1. Akredite bir müfredatla öğrencileri halk sağlığı yeterlikleri konusunda eğitmek.
 2. Öğrencilere toplum odaklı eğitim ve uygulama olanakları sağlamak.
 3. Kentsel, toplumla ilgili ve dönüşümsel araştırmayı vurgulayan halk sağlığı bilgisi oluşturmak.
 4. Yerel, ulusal ve küresel düzeyde halk sağlığı savunuculuğuna, politikasına ve uygulamasına katılmak.
 5. Halk sağlığı ve koruyucu hekimlikte ulusal lider olarak tanınmak.


AKADEMİK KADRO

     

       Halk Sağlığı Anabilim Dalı
       E-posta: [email protected]
       Tel: 444-1-428 / 50010

güncelleme: 30.4.2024 17:56