Organizasyon Görevleri


Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yıllık faaliyet planını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak,

d) Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak,

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak,

f) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

 

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek ve Müdüre sunmak,

b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlendirmek,

c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslar arası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit ederek Müdürlüğe sunmak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Müdürlüğe sunmak.

 

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde, Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için gerekli değerlendirmeleri yapmak, görüş ve önerilerini Müdürlüğe sunmaktır.

​​

güncelleme: 7.10.2017 14:28