Organizasyon Görevleri


İAU USAM MÜDÜRÜ: 

Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yıllık faaliyet planını hazırlamak ve yürütmek,
b) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,
ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak,
d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak,
e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak,
f) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.


İAU USAM MÜDÜR YARDIMCISI: Müdür'e yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısının görev süresi de üç yıldır. Müdürün görevi bittiğinde Müdür yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekalet eder.

 

İAÜ USAM YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek ve Müdüre sunmak,
b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlendirmek,
c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit ederek Müdürlüğe sunmak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Müdürlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Müdür ihtiyaç halinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.


İAÜ USAM DANIŞMA KURULU:

İstanbul Aydın Üniversitesi Ulusal Güvenlik Ve Strateji Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde, Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için gerekli değerlendirmeleri yapmak, görüş ve önerilerini Müdürlüğe sunmaktır.

Danışma Kurulu, olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

güncelleme: 7.5.2021 16:56