Mevzuat

YÖNETMELİK (18 Nisan 2012 ÇARŞAMBA)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ULUSAL GÜVENLİK VE STRATEJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç


MADDE 1
– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

MADDE 2
– (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3
– (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4
– (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (USAM): İstanbul Aydın Üniversitesi Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdürlük: Merkez Müdürlüğünü,
e) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
h) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı

MADDE 5
– (1) Merkezin amacı; Türkiye’nin güvenliği ile ilgili bölgesel ve küresel gelişmeleri takip eden, sürekliliği olan, zamanın şartlarına göre güncellenen, ülke kaynaklarını objektif değerlendiren, ulusal çıkarlara uygun, gerçekçi güvenlik politikasının oluşumu ve sürdürülmesi için araştırmalar yapmak, desteklemek ve uzman yetiştirmek, bu alandaki ulusal birikime katkıda bulunmak, güvenlik konusunda toplumu bilinçlendirmek, Türkiye’nin güvenlik politikalarının, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve birikimlerden de yararlanarak belirlenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Faaliyet alanları

MADDE 6
– (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Çalışma konuları ile ilgili araştırma yapmak, bunları Türkçe ve yabancı dillerde yayımlayarak ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunmak,
b) Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, kongre, sempozyum, kolokyum, seminer, panel ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirmek,
c) Merkezin ilgi alanına giren konularda sertifika, kurs ve benzeri programlar düzenlemek,
ç) Merkez bünyesinde oluşturulacak birimler aracılığıyla projeler yapmak,
d) Merkeze ait süreli yayınlar hazırlamak,
e) Üniversitenin akademik birimlerinin de katkısıyla Merkezin ilgi alanına giren konularda ortak çalışmalar yürütmek,
f) İhtiyaçları doğrultusunda kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek,
g) Ulusal ve uluslar arası düzeyde, diğer üniversiteler ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,
ğ) Amacı ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları

MADDE 7
– (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.


Müdür


MADDE 8
– (1) Müdür; Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları içinden üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdüre yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısının görev süresi de üç yıldır. Müdürün görevi bittiğinde Müdür yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekalet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.


Müdürün görevleri


MADDE 9
– (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yıllık faaliyet planını hazırlamak ve yürütmek,
b) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,
ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak,
d) Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak,
e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak,
f) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.
Yönetim kurulu


MADDE 10

(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisi, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından görevlendirilen en az altı kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Müdür ihtiyaç halinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.
Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11
– (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek ve Müdüre sunmak,
b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlendirmek,
c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslar arası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit ederek Müdürlüğe sunmak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Müdürlüğe sunmak.


Danışma kurulu

MADDE 12

(1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında ve ulusal/uluslararası kuruluşlarda görev yapan yerli/yabancı uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile üç yıllığına seçilir ve görevlendirilir. Danışma Kurulu azami onbeş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder.
(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır.
Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde, Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için gerekli değerlendirmeleri yapmak, görüş ve önerilerini Müdürlüğe sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.güncelleme: 18.1.2022 12:47