Mevzuat

Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27489
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdürlük: Merkez Müdürlüğünü,
e) Mütevelli Heyeti: Üniversitenin Mütevelli Heyetini,
f) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Üniversite Senatosunu,
ğ) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Amaç
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışı afet yönetimi alanında disiplinler arası araştırma faaliyetlerini teşvik ve koordine ederek bilgi birikimi yaratmak, bu bilgi birikimini çeşitli iletişim kaynakları kullanarak yaymak,
b) İlgili araştırmalardan alınacak sonuçlar neticesinde, doğal ve teknolojik afetlerin riskini azaltmak, afete hazırlık, acil müdahale, afet sonrası iyileştirme ve rehabilitasyon strateji ve hedeflerini oluşturmak,
c) Ruh sağlığı önlem ve çözümlerini belirlemek, kurumsal ve toplumsal öğrenme ve bilinçlenmeyi geliştirmek,
ç) Kamu veya özel sektör kuruluşlarına seminer, eğitim kursu, meslekiçi bilgi geliştirme dersleri şeklinde eğitim hizmetleri sunmak.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmek için yurtiçi ve yurtdışı araştırma ve eğitim kuruluşları ile işbirliği yaparak araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama ve eğitim yapmak; çalıştığı konularda iletişim altyapısı ve veri bankaları kurmak,
b) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde afetlerle ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,
c) Çalışmaları daha ileri düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar tertip etmek veya bunlara iştirak etmek,
ç) Amaçları doğrultusunda yapılan araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,
d) Afetlerle ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak,
e) Afetler konusunda kamuoyu oluşmasına ve toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak,
f) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür Başkanın onayı ile yeniden görevlendirilebilir. Müdüre yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısının görev süresi de üç yıldır. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekalet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek,
b) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,
ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak,
d) Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak,
e) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,
f) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından; Müdür dahil görevlendirilen en az beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerektiğinde olağanüstü olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek, Rektörlük tarafından Mütevelli Heyetine sunmak ve onaylananları yürütmek,
b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlendirmek,
c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslar arası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit ederek Müdürlüğe sunmak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Müdürlüğe sunmak.

Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile üç yıllığına seçilir. Danışma Kurulu azami onbeş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için Müdürlüğe değerlendirmelerini aktarmak,
b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdürlüğe sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yön etmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

güncelleme: 7.6.2017 14:37