Ölçme ve Değerlendirme alanı nedir? Özellikleri nelerdir?

Ölçme ve Değerlendirme alanı nedir? Özellikleri nelerdir?

Ölçme ve Değerlendirme (Educational & Psychological Measurement and Evaluation), eğitsel ve psikolojik özelliklerin çeşitli amaçlarla ölçülmesinde kullanılan araçların geliştirilmesi, var olanların farklı amaç ve kültürler için uyarlanması ve bu araçların geçerlilik ve güvenilirlik sorunlarının çözülmesi ile ilgili konuları ele alan bir bilim dalıdır. 

Ölçme ve Değerlendirme alanının çalışma konusuna giren eğitsel ve psikolojik özellikler; zekâ, akademik başarı, özel yetenekler, çeşitli bilişsel ve psikomotor yeterlikler, mesleki yeterlikler, kişilik türü  (İlgi, tutum vb.) özelliklerdir.

Yukarıda sayılan özellikleri çeşitli amaçlarla ölçer ve değerlendiririz:
1) Öğrencilerin öğrenmelerinin ve akademik başarılarının takibi için (Öğretmen yapımı başarı testleri, Standart başarı testleri, çeşitli yabancı dil yeterlik testleri vb.)
2) Klinik ortamda patolojik davranışların tedavi öncesi teşhis edilmesi ve değerlendirilmesi için (Çeşitli kişilik testleri ve klinik testler)
3) Okullara öğrenci, çeşitli iş alanlarına personel seçilmesi ve yerleştirilmesi için (Akademik yeterlik testleri, genel yetenek testleri, alana özgü beceri ve yeterlik testleri)
4) Okullarda öğrenci kişilik hizmetlerinin yürütülmesi için (Mesleki ilgi, değer envanterleri, Uyum ölçekleri, Algı ve Tutum ölçekleri vb.)
5) Bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi için (Özellikle lisansüstü düzeyde yürütülen araştırma verilerinin toplanmasında kullanılan test ve ölçekler)
6) Eğitim politika ve yatırımlarına karar vermede yararlanılacak eğitsel verilerin toplanması için (Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanan öğrenci başarı ve yeterlik testleri: TIMSS, PISA v.d.)

Ölçme ve Değerlendirme alanı, bu çalışmaları gerçekleştirirken, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Matematik, İstatistik, Yazılım ve Programlama, Biyoloji, Antropoloji, Sosyoloji gibi bilim alanları ve disiplinlerle işbirliği içindedir. Bu alanda yetişmek, lisansüstü düzeyde bir eğitimi gerektirir. Bu amaçla Eğitim Bilimleri alanında "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme" branşında, Psikoloji alanında ise "Psikometri/Nicel Psikoloji" branşında açılan lisansüstü eğitim (Yüksek Lisans ve Doktora) programını tamamlayarak, "Bilim Uzmanlığı" veya "Doktora" derecesini almak gerekir.

Bu alanla ilgili mesleki yeterlik standartları "Mesleki Yeterlik Kurumu'nca tanımlanarak 26/01/2017 tarihli 29960 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ayrıntılar için 16UMS0566-7 Rev 00 Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı.pdf linkinden bilgi edinilebilir.

Ölçme ve Değerlendirme uzmanları;  başta Eğitim sektörü olmak üzere devlet ve özel, temel ve ortaöğretim okullarında, Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık teşkilatındaki ilgili birimlerde, İnsan kaynakları merkezlerinde, Ar-Ge ve Kamuoyu Araştırma firma ve kuruluşlarında, personel seçme ve yerleştirme merkezlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca Ölçme ve Değerlendirme uzmanları, bu alanla ilgili ders ve araştırma etkinliklerini yürütmek üzere üniversitelerde akademisyen olarak da çalışabilmektedirler.


güncelleme: 7.1.2022 17:08