Mevzuat

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ve bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Aydın Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını

b) Merkez:  İstanbul Aydın Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Merkezini,

c)  Müdür: İstanbul Aydın Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Merkezini Merkezi Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi'ne bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmalarının niteliğini arttırmak, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ölçme ve değerlendirme konularında danışmanlık hizmeti sunmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışanlarına belgelendirmeye dayalı ölçme ve değerlendirme seminerleri, sertifika programları düzenlemek, eğitim sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, üniversite bağlı birimlerle ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

1) Üniversiteye bağlı birimlerde ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmek, yapılmakta olan çalışmaların niteliğini artırmak ve istendiğinde sınav hizmeti vermek,

2) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına ölçme ve değerlendirme konusunda danışmanlık, eğitim ve sınav hizmeti vermek,

3) Eğitim sorunlarıyla ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak, bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

4) Çeşitli amaçlarla seçme, sınıflama, yerleştirme, rehberlik, öğretimi geliştirme, araştırma gibi çalışmalarda kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi, uyarlanması çalışmalarını planlamak, gerçekleştirmek ve bu alanda yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek,

5) Ulusal düzeyde öğrenci başarısını belirleme amaçlı sınavlar düzenlemek, bu yolla eğitim politikalarının oluşmasına katkıda bulunmak,

6) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel vb. bilimsel toplantılar düzenlemek,

7) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, ölçme ve değerlendirme ile ilgili rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

8)Üniversite adına düzenlenecek olan sınav etkinliklerinin koordinasyonunu ve kontrolünü üstlenmek,

9) Üniversite geneline uygulanacak olan veri toplama araçlarının (anket, ölçek, test, envanter v.s.) kontrolünü ve koordinasyonunu sağlamak,

10) Öğrenci ve velilere yönelik e-anket uygulamaları ve değerlendirme ve bununla birlikte veli ve öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenleme ve bülten hazırlama olacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

 

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevlendirilmesi Mütevelli Heyet Başkanlığınca onaylanır. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirileceği gibi, görev süresi dolmadan da aynı şekilde görevden alınabilir. 

(2) Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Merkez Müdürünün diğer bir görev, rahatsızlık, istifa ve benzeri nedenlerle görevi başında bulunmadığı veya ayrıldığı zamanlarda, yardımcısı vekâleten bu görevi yürütür. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürer ise yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiği zaman yardımcısının da görevi sona erer.

             (3) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin yönetiminden sorumlu en üst amiri olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,

b) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak ve Merkezle ilgili etkinlikleri gerçekleştirmek,

c) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, raporları onaya sunmak ve toplantılara başkanlık etmek,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin çalışmasına ilişkin diğer kararları almak ve Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak, toplantılara başkanlık etmek,

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulunca Üniversitenin öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üç öğretim elemanından oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri Mütevelli Heyet tarafından onaylanır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

 (2) Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar. Merkez Yönetim Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile tahmini bütçesini karara bağlamak.

b) Yıl içinde faaliyet, plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini artıracak önerilerde bulunmak.

ç) Merkez bünyesinde yer alacak bilimsel kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak, bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.

d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıl sonu faaliyet raporunu karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde Merkezin amacı ile ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yurt içinden ve/veya yurt dışından uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile iki yıllığına seçilir ve görevlendirilir. Danışma Kurulu azami onbeş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için yaptıkları değerlendirmeleri Müdüre aktarmak.

b) Merkezin amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

güncelleme: 21.6.2019 19:25