Öğrenci Eğitimi

EĞLENCELİ BİLİM

Günlük hayatımızda karşılaştığımız birçok durum fizik veya kimya ile ilgilidir. Çocukların yaşantılarıyla fizik kimya ilişkisini kurması ve görmesi; onların olayları daha sağlıklı algılamasına, bilgilerinin kalıcı olmasına, bilimi daha iyi kavramalarına ve bilimsel okur-yazar olmalarına katkı sağlayacaktır. Bilimi anlamak ve dünyayı algılayabilmek, bilimsel bir tutum ve birtakım bilişsel becerilerinde yerleşmesiyle mümkündür. Dünyayı bir bilim adamı gibi algılayabilenler ve ancak olaylar üzerinde düşünebilenler dünyaya katkıda bulunabilirler. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki çocukların fen ve matematik kavramlarını, analitik ve yaratıcı düşünce becerilerini geliştirerek öğretme sürecini içeren, tamamen uygulamalı ve eğlenceli etkinlikler ve deneylerden oluşan bu atölyenin amacı öğrencilerin hayatı ve olayları özümseyerek yaşamasını sağlamaktır. Bu kapsamda öğrenciler biyolojiden kimyaya; kimyadan fiziğe birçok alanı; alanı kavramalarını sağlayacak eğlenceli deneylerle kavrayacaklardır.

MİNİ MUTFAK ATÖLYESİ

Çocukların yaratıcılığını ve problem çözme becerilerini desteklemede en önemli faaliyetlerden birisi onlara yemek yapmayı öğretmektir. Mini mutfak atölyesinde beş duyunun tamamı kullanılarak; sağlıklı beslenme ve hijyenin önemi üzerinde durulmakta; aynı zamanda farklı lezzetlerle buluşturulan çocukların el becerileri geliştirilmektedir. İletişim becerilerini ve genel kültürü de destekleyen mini mutfak atölyesinde; Dünya mutfakları da tanıtılarak; her dünya mutfağına özel birtakım yemekler yapılmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi Gastronomi atölyesinde; SCAMPER tekniği kullanılarak çocuklar kendilerine ait yemek ve tatlılar yapma konusunda cesaretlendirilmektedir.

KEÇE İLE YARATICI ÜRÜN TASARIMI

Bütün çocuklar yaratıcıdır. Yapılması gereken ise, onlara 'sen yaratıcısın' mesajını verebilmek, onların istek ve eylemini kırmamaktır. Sanat malzemeleri ve çalışmaları, sağlıklı duygular ve zekâyı geliştirmek için pek çok yol sunar. Sanatsal öğrenme çocuklarda taklit ederek değil, kendi özgün işlerini yaratarak, çizerek, boyayarak veya şekil vererek gerçekleşir. Keçe, yün, kil ya da pamuğun ıslak ortamda çiğnenip dövülerek liflerinin birbirine kaynaşmasıyla elde edilen ve örtü, yaygı, çadır, giysi yapımında kullanılan kaba kumaştır. Geçmişten günümüze kullanım alanının genişliği nedeniyle de her zaman günlük yaşamın bir parçası olarak varlığını sürdürmüştür. Günümüzde keçeden birçok eşya ve aksesuar yapılmaktadır. Bu atölyede çocuklar İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Keçe atölyesinde; keçenin oluşumunu, çeşit ve türlerini öğrenerek; keçeden kendi tasarladıkları ürünleri ortaya çıkaracaklardır.

BİLİNÇALTINA YOLCULUK; MEDİTASYON

Meditasyon, Latince meditatio kelimesinden türetilmiş bir kelimedir ve bu bir şeyi gözden geçirme, üzerinde düşünme gibi anlamlara gelmektedir. Yani esasında meditasyon dediğimiz şey derin düşünmedir. Meditasyon özellikle çocuklarda; stresi gidermekte; kaygı, endişe ve muhtelif korkuları azaltmakta; sosyal roller ve genel ve özel ilişkileri iyileştirmektedir. Meditasyon yapan bireylerin; bağışıklık sistemi güçlenir, kronik yorgunluğu ortadan kalkar ve öz farkındalık hali gelişir. Fiziksel, zihinsel ve duygusal anlamda detoks sağlayan meditasyon ile hem yaratıcılık ve sezgiler uyanırken; hem de bireyin yaşamdan mutlu olma hali artmaktadır.

KİMYA

Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini, birleşimini, etkileşimlerini, tepkimelerini araştıran ve uygulayan bilim dalıdır. Kimya bilimi daha kapsamlı bir ifadeyle, maddelerin özellikleriyle, maddelerin sınıflandırılmasıyla, atomlarla, atom teorisiyle, kimyasal bileşiklerle, kimyasal tepkimelerle, maddenin hâlleriyle, moleküller arası ve moleküler kuvvetlerle, kimyasal bağlarla, tepkime kinetiğiyle ve kimyasal dengenin prensipleriyle ve benzeri konularla ilgilenir. Bu dersi alan öğrencilerimiz merak ettiği tüm birleşimleri inceleyerek soru işaretlerini giderecek; bu derste parfüm yapımı, plastik yapımı, ilaçların içerik analizi ve ilaç yapımı gibi ürün odaklı çalışmalar yürütecektir.

BEYİN VE İNSAN ANATOMİSİ

Anatomi, Yunanca'da "çıkarmak" anlamına gelen "ana" ve "kesmek" anlamına gelen "tome"den türetilmiş bir kelimedir. Canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen bilim dalıdır. Temel tıp bilimlerinden biri olan insan anatomisi ise insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, biçim gibi özelliklerinin ortaya konması, birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi ve bunların hekimliğe uygulanmasıyla ilgili bilimsel uğraş alanıdır. Şimdiye kadar sadece bilim adamları değil; sanatçılar da insan ve hayvan anatomisiyle ilgilenmişler, çizimlerini oluştururken bu bilgiden faydalanmışlardır. Bu atölyede öğrenciler ilk üç hafta beyin; beynin bölümleri ve özellikleri, beynin daha etkili kullanımı üzerinde çalışacak; diğer haftalarda ise maketler ve görseller üzerinden insan anatomisini inceleyeceklerdir.

SİNEMA VE TELEVİZYON

Sinema, herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir perde üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işidir. Sinema atölyesinde canlandırma, yaratma, senaryo yazma gibi becerileri üzerinde durulacak olup; sinema tarihinin ilk filmlerinden, reklam filmlerine ve sinemanın geldiği noktaya kadar tüm süreç ele alınmaktadır. Çocuklar bu atölyede hem izledikleri hem de merak ettikleri filmlerin nasıl çekiliğini; çekilirken ne gibi tekniklerin kullanıldığı öğrenerek, aynı zamanda kendi filmlerini de çekeceklerdir.

 HAVACILIK VE PİLOTAJ EĞİTİMİ

Günümüzde oldukça popüler olan Havacılık Bölümü, çocukların ilgisini büyük ölçüde çekmektedir. Havacılık bölümü ile yürütülen bu atölyede çocuklar havacılık kurallarını, hava sahalarını, kokpit kullanımını öğreneceklerdir. Bunun yanı sıra uçak simülasyonunu kullanarak; havacılık ve pilotlukla ilgili merak ettikleri sorularının cevabını bizzat alacak olup, ne gibi tekniklerin kullanıldığı öğrenip kendi uçaklarının pilotları olabileceklerdir. Atölye teorik ve pratik olarak karma şekilde yürütülecek çocuklar bir yandan sektör hakkında bilgi edinirken; bir yandan da onlara öğrendikleri bilgileri uygulamalarla pratik etme imkânı sunulacaktır. Çocuklar bu atölyede çeşitli deneyler ile birlikte uçakların nasıl havada kaldığını, hava basıncının ne olduğunu, pilotların kıyafetlerinin ne işe yaradığını gibi akıllarına gelen her soruya cevap bulabileceklerdir. Çocuklara ders sırasında yaptırılacak paraşüt deneyleri, basınç deneyleri gibi deneylerin yanı sıra onların yaratıcılıklarını ve psiko-motor becerilerini geliştirecek; onlara uçak modeli yapma fırsatı da sunulacaktır. Dersin sürecine göre uçurtma ve ufak roket fırlatma deneyleri gibi çocukların ufuklarını geliştirecek ve bilime teşvik edecek çalışmalar yapılacaktır.

MODERN DANS

Dansın her türü büyüme çağındaki çocuklarımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini her açıdan etkilemektedir. Özelikle dans etmek sistemli ve düzenli yapıldığında oldukça yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Hem bedeninizi hem ruhunuzu geliştiren dans dersleri de çocuğunuzun alabileceği en faydalı eğitimlerdendir. Doğru yöntemlerle yapılan eğitimler; çocukların vücudunun esnek ve sağlam olmasını; temel hareketlerinin estetikleşmesini, özgüvenlerinin artmasını, müzik zevklerinin gelişmesini ve ekiple çalışma ruhu kazanmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu atölye öğrencilerin yaratıcıklarını geliştirecek bir ortam sunmaktadır.

KODLAMA VE ANİMASYON

Bu atölyede Web sitesi tasarımı, photoshop, scratch ve videoscribe gibi yaratıcı bilgisayar programları ve becerileri üzerinde durulmakta olup; kodlama becerisini geliştirmek amacıyla daha çok Scratch program üzerinden gidilecektir. Scratch yazılım geliştirme platformu ve programlama dili çocukların bilgisayar programlamaya ilk adımları atmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Gelecekte artık çocuklar okuma yazma gibi; kodlama becerisine ve teknolojiyi kullanma becerisine ihtiyaç duyacaklardır. Bu sebeple bu atölyede öğrencilerin bilgisayar ortamında daha ileri teknik becerilerinin geliştirilmesi sağlanacak; bilginin çeşitli hedeflere yönelik olarak organizasyonu, tasarımı, görsel dilin kullanımı ve site yönetimi gibi ileri düzey nitelikler desteklenecektir. Çağımızın gereği dijital okur yazarlık, dijital ortamların kullanımı bu atölye ile geliştirilmekte ve sanal ortamın kullanılmasına ilişkin bir kültür de oluşturulmaktadır.

ARAŞTIRMA VE SORGULAMA

Araştırma, en genel tanımıyla, birtakım olguların ortaya çıkarılması için bilgilerin aranması ya da bu amaçla yapılan her türlü sistemli çalışmayı içeren inceleme olarak tanımlanmaktadır. Sorgulama, geniş anlamıyla "kişiler, varlıklar, kurumlar, olay ve olgular ile fikirler, inançlar ve ideolojiler hakkında, sorular sormak, düşünmek, araştırma ve incelemeler yapmak, o konuyla ilgili doğru ve yanlış yönleri ortaya koymak demektir." Bu atölyede öğrenciler araştırma sorgulamayı kullanarak; temel kavramlar (Fen, matematik ve sosyal alanlarda) üzerinde fikir yürüteceklerdir. Oluşturulan tartışma gruplarıyla hem düşünme; hem de fikirlerini ifade etme becerisi kazanacaklardır.

ROBOTİK

Robotik atölyesi ile öğrenciler temelde düşünmeye ve öğrenmeye yönlendirerek bilimsel süreç becerileri, yaratıcılık ve bilime yönelik tutum ve davranışları belli programlar dâhilinde desteklenecektir. Belirtilen eğitim süresi içinde öğrencilere robotların parçaları ve kullanım alanları hakkında bilgi verilip, daha sonrasında bu alana yönelik bir altyapı oluşturulacaktır. Günümüzde, özellikle son yıllarda giderek etkisini daha da arttıran hatta geleceğin etkin elemanları arasında görünen robotlar, çocuklar başta olmak üzere herkesin merak ettiği kavramlar arasına girmiştir. Çocuklar teknolojik anlamda hayal ettikleri kavramların aslında gerçek olabileceğini, bugüne kadar çoğu çocuğun soyut olarak düşünebildikleri robotların nasıl yapıldığını, üretim süreçlerini ve nasıl programlandıklarını atölyemizde var olan teknolojiler sayesinde görerek ve eğlenerek öğrenebileceklerdir.

YARATICI DRAMA

Oyun çocuğun en zevkle ve isteyerek yaptığı iştir. Drama, çocuğun en zevkle yaptığı işi kullanarak yani oyunu kullanarak, öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlayan bir yöntemdir. Bunun yanı sıra drama, öğrencilerin hem kendilerini hem de davranışlarını fark etmelerini, eleştirel, empatik, yaratıcı ve yansıtıcı düşünebilmelerini, problem çözmelerini, kendilerini farklı yollarla ifade etmelerini sağlayan bir yöntemdir. ''Bireyi'' ve yaratıcılığı ortaya çıkarabilmek için; dramanın buluşmasını eğitimle buluşması çok önemlidir. Nitekim drama eğitimleri bireyci eğitim ve birey kavramını ön plana çıkarmaktadır. Çünkü drama da öğrenci ve öğrenme merkezli bir eğitim anlayışı hakimdir. Eğitim ve eğlencenin bir arada olması ise her öğrenci için vazgeçilmezdir. Drama atölyesinde yapılacak çalışmalarla öğrencilerin sürece oyunla aktif katılmasıyla hem eğlenmeleri sağlanacak hem de öğrendiklerinin kalıcılığı gerçekleştirilecektir.

MİKROBİYOLOJİ

Mikrobiyoloji sözcüğü "mikros" "bios" ve "logos" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Yunanca'da mikros küçük bios yaşam logos bilim anlamına gelmektedir.

Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Mikrobiyoloji mikroorganizmaların özelliklerini, yüksek canlılarla ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır.

Mikrobiyoloji geniş kapsamlı bir bilim dalı olup birçok dallara ayrılır. Bunların başlıcaları tıbbi mikrobiyoloji Toprak tarım Su mikrobiyolojisi, endüstriyel mikrobiyoloji ve uzay mikrobiyoloji gibi genel alanlar yanında genel mikrobiyoloji, bakteriyoloji, immünoloji, viroloji, parazitoloji ve mikoloji gibi her biri özel bir grubu inceleyen dallardan oluşur. Çocuklar bu eğlence yüklü derste hep eğlenme hem de öğrenme zevkini tadacaktır.

 ASTRONOMİ

Astronomiye giriş ve temel fiziksel kavramlarla açılışı yapacağımız bu atölyede; Güneş başlığı altında Güneş'imiz enerjisini nasıl sağlıyor? Daha ne kadar bizi ısıtacak? Güneş sistemi nasıl oluştu? Gezegenler ve yıldızların farkları nelerdir? Jüpiter neden yıldız olamadı? Güneş Sistemi dışında kaç gezegen bulundu? "Evrende hayat var mı" sorularına yanıt arıyor olacağız. Yıldızların oluşumu ve evrimi başlığı altında ise; Çift yıldızlar ve özellikleri; Yıldızlar da canlılar gibi doğar, büyür ve ölürler mi? Beyaz cüceler, nötron yıldızları ve kara delikler; Nötron yıldızında olsaydık hayat nasıl olurdu? Karadelikleri neden gözleyemeyiz? Süpernova patlamaları ve süpernova çeşitleri ve Galaksiler konularını daha yakından inceleyeceğiz. Ayrıca bu atölyede Güneş teleskobuyla tanışarak Güneşi inceleme şansını bulduğumuz gibi, günün farklı saatlerinde güneşi fotoğraflama ve farklı karelere sığdırma imkânını da yaşıyor olacağız.

RİTİM VE MÜZİK

Bu atölyede genel ritim çalışmaları temel alınarak ritim çalışmalarına tabi tutulan öğrencilerin, metelafon, kselefon gibi farklı aletlerle tanıştırılarak, sanat zevki kazanmaları desteklenmektedir. Verilen ritmi anlama ve çıkarabilme, yeni bir müzik aleti çalabilme öğrencilerin hem bilişsel hem duygusal hem de psikomotor olarak gelişimlerine katkı sağlayacaktır. Ritim ve Müzik atölyemizde öğrenciler; temel müzik bilgisi eğitimi alarak kazandığı müzik bilgisini enstrüman üzerinde uygulayarak, şarkılara enstrümanla eşlik edecek, grup halinde müzik yapacak, müzik dinleme alışkanlığı kazanarak, estetik yönlerini geliştireceklerdir.

AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Çocuklara oyunlar ve kinestetik materyallerle 'Tanımlama, yönerge alma, yönerge oluşturma, benzerlik ve farklılıkları bulma, örneklendirme, sıralama, çıkarımda bulunma, mantıklı soru sorma, sınıflama, analoji bulma, sorgulama, çözümleme, değerlendirme ve yaratma (Planlama ve strateji oluşturma) gibi üst düzey becerileri edindiren bu atölyede öğrenciler yaparak yaşayarak öğrenir ve zihinsel olarak hayata hazırlanırlar. Bunun yanında da yenilgiyi hazmetme, karar verme, azim gibi tavra yönelik olumlu davranışlar geliştirirler. Tangramlar, hoppers, rush hour, Sudoku, kendoku gibi oyunların yer aldığı bu atölyede kağıt kalem, kinestetik ve bilgisayar oyunları birlikte sunulmaktadır.

 STEM

Ezbere dayalı olmayan, ''çağdaş bir eğitim'' öğrencilerce kazanılması istenilen bilgilerin mutlak doğrular olmayabileceği, her bilginin ancak belirli varsayımlar altında doğru olabileceği kuşkusunun, kalıcı bir düşünce biçimi olarak öğrencilere verilmesi anlamına gelir. Bu özelliğe sahip okullarda öğrenciler, söylensin ya da söylenmesin her bilginin hangi varsayımlar olduğunda geçerli olduğunu öğrenmek yönünde daimi bir kuşkuya (bilimsel kuşku) sahip olmalıdır. Bu niteliğin en belirgin dışa vurumları yaratıcılık, buluşçuluk gibi özellikleridir (Titiz, 1997).

STEM; eğitim programını temel alarak öğrencileri dört disiplinde fen, teknoloji, mühendislik ve matematikte disiplinler arası ve uygulamalı bir yaklaşımla eğitmeyi içermektedir. Bu dört alanı ayrı ayrı ve soyut olarak öğretmektense; STEM bu alanları gerçek-yaşam uygulamalarına dayalı olarak tutarlı bir biçimde ve bir bütün halinde öğretmek üzerinde durmaktadır. STEM'in amacı disiplinler arası işbirliğini sağlayarak tümevarım yaklaşımıyla öğrenmeyi gerçekleştirmektir (Smith, J. &Karr-Kidwell, P. 2000). STEM sadece disiplinleri bir araya getirmekle kalmamakta; aynı zamanda üzerinde çalışan kişi ve kurumları da bir araya getirmektedir. STEM, öğrencilere eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı ve işbirlikçi çalışmaya dayalı yetenekler kazandırdığı gibi, okullar arası bağlantı kurma, geniş çalışma sahaları oluşturmakta ve küresel ekonomiye de katkı sağlamaktadır.

Türkiye'nin inovasyon kapasitesini arttırabilmesi için yüksek nitelikli Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik iş gücüne ihtiyacı vardır. Yirmi birinci yüzyılın değişen şart ve problemleriyle birlikte takım çalışması ve disiplinler arası yaklaşımları doğuran bu ihtiyaç, gençlerimizi ve özellikle kız öğrencilerimizi erken yaşlardan itibaren STEM araştırmaları yapabilecek şekilde eğitecek öğrenme ortamlarının tasarımını ve bu tasarımları etkin şekilde kullanabilecek öğretmenlerin yetiştirilmesini gerektirir (Çorlu, M., S.,2013).

YOGA

Yoga, kökeni Hindistan'a dayanan köklü bir felsefe, bir yaşam biçimidir. Yoga atölyesinin amacı, bireyin ruhsal ve bedensel yönden huzur bulmasıdır. Bu sebeple yogada ilk aşama olarak çocuğun kendini tanıması üzerinde durulmakta ve çocuğun kendisinden hareketle evrenin uyumunu yakalaması hedeflenmektedir. Yoga ile kendi bedenini ve yeteneklerini keşfeden çocuk, hayata daha olumlu bir şekilde bakmaya başlayarak, yaşamın her alanında doğru enerjiyle hareket etmeyi öğrenecek ve yeteneklerine yönelmesi için kişisel öz güvenini geliştirecektir. Yaratıcılığın ve hayal gücünün gelişmesine büyük faydaları olan Yoga ile ruh ve akıl sağlığı zinde tutularak, desteklenecektir.

 GO VE SATRANÇ

Binlerce yıllık zihin ve zekâ oyunu…

Go, Çin'de 4000 yıl önce oynanmaya başlanmıştır ve hale daha orijinal formda oynanan en eski oyundur. Kuralları çok basittir, herkes kısa zamanda kolayca go oynamayı öğrenebilir. Fakat aynı zamanda oyun kuvvetli mantık ve strateji gerektirir. Dünyada milyonlarca kişi go oynayarak konsantrasyonunu artırmakta, zihinsel yeteneğini geliştirmekte ve duygusal yönden denge sağlamaktadır.

Satranç ise diğer oyunlardan daha farklı ve özel bir yeri vardır. Satranç, yaşamda var olan ve hep var olacak mücadelenin tahta üzerinde uygulanmasıdır, diyebiliriz. Bu nedenle satranç çocuklarımıza kazandırdığı en önemli becerilerden biri de satranç sayesinde çocuklarımız başkalarına ihtiyaç duymadan kendi başına önemli konularda bireysel şekilde doğru kararlar alabilmeyi öğrenirler.

ELEKTRONİK AĞIRLIKLI ROBOTİK

Elektronik Ağırlıklı Robotik atölyesi ile öğrenciler temelde düşünmeye ve öğrenmeye yönlendirerek bilimsel süreç becerileri, yaratıcılık ve bilime yönelik tutum ve davranışları belli programlar dâhilinde desteklenecektir. Belirtilen eğitim süresi içinde öğrencilere robotların parçaları ve kullanım alanları hakkında bilgi verilip, daha sonrasında bu alana yönelik bir altyapı oluşturulacaktır. Günümüzde, özellikle son yıllarda giderek etkisini daha da arttıran hatta geleceğin etkin elemanları arasında görünen robotlar, çocuklar başta olmak üzere herkesin merak ettiği kavramlar arasına girmiştir. Çocuklar teknolojik anlamda hayal ettikleri kavramların aslında gerçek olabileceğini, bugüne kadar çoğu çocuğun soyut olarak düşünebildikleri robotların nasıl yapıldığını, üretim süreçlerini ve nasıl programlandıklarını atölyemizde var olan teknolojiler sayesinde görerek ve eğlenerek öğrenebileceklerdir.

TARİHİN İZLERİ

Güncel olaylardan yola çıkarak geçmiş olayların çocukların gözünden yorumlanması…

Tarih, geçmişteki insanın yaptıklarını, neden ve sonuç ilişkisi dâhilinde, yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif olarak incelediği için bir bilim kabul edilir.

İlk insanın ortaya çıkışından devletlerin kuruluşuna, hayvanların evcilleştirilmesinden tarıma, dinlerin ortaya çıkışından yazının bulunuşuna kadar çok geniş bir alanı ele alacaktır. Çocuklar tarih hakkında hem merak ettiklerini öğrenip hem de eğleneceklerdir.

 OYUNLARLA MATEMATİK

Hayat bir matematiktir ve matematiği çözebilen de hayatta bir adım öne geçmiş demektir. Öğrencilerin oyunlar yoluyla matematiği anladıkları, matematiksel modelleme sürecinin ne olduğunu çözdükleri bu atölyede onların matematiğe ilişkin ilgi bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öğrencilere, gerçek hayat problemleri oyunla sunularak, onlara problemlerin matematiksel modellerini oluşturma ve problem çözme becerisi kazandırılmaya çalışılacaktır. Bu ders öğrencilere, matematik bilgilerini ve matematiksel düşünme yeteneklerini geliştirme fırsatı sunacaktır.

 ASTRONOMİ

Astronomiye giriş ve temel fiziksel kavramlarla açılışı yapacağımız bu atölyede; Güneş başlığı altında Güneş'imiz enerjisini nasıl sağlıyor? Daha ne kadar bizi ısıtacak? Güneş sistemi nasıl oluştu? Gezegenler ve yıldızların farkları nelerdir? Jüpiter neden yıldız olamadı? Güneş Sistemi dışında kaç gezegen bulundu? "Evrende hayat var mı" sorularına yanıt arıyor olacağız. Yıldızların oluşumu ve evrimi başlığı altında ise; Çift yıldızlar ve özellikleri; Yıldızlar da canlılar gibi doğar, büyür ve ölürler mi? Beyaz cüceler, nötron yıldızları ve kara delikler; Nötron yıldızında olsaydık hayat nasıl olurdu? Karadelikleri neden gözleyemeyiz? Süpernova patlamaları ve süpernova çeşitleri ve Galaksiler konularını daha yakından inceleyeceğiz. Ayrıca bu atölyede Güneş teleskobuyla tanışarak Güneşi inceleme şansını bulduğumuz gibi, günün farklı saatlerinde güneşi fotoğraflama ve farklı karelere sığdırma imkânını da yaşıyor olacağız.

YAŞAM KOÇLUĞU VE FARKINDALIK

 Kelime anlamı olarak koçluk "coaching"; birini, bir yerden bir yere götürme anlamına gelir. Koçluk; istenen performansa ulaşmak için, koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyelini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Koçluk; doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sanatıdır. Kendi belirlediği hedeflere, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. Koçluk bir gelişim sürecidir. Süreç boyunca danışan, kendisini daha iyi tanır, potansiyelini keşfeder ve hatalarından ders alarak yetkinliklerini geliştirir. Koçluk; mevcut durumundan, daha iyi bir duruma ulaşmak isteyen sağlıklı bireylerle yapılan bir çalışmadır. Koçluk; bu hizmeti alan danışanın, özel ve profesyonel yaşamında, gelişimi hedefleyen ve tümüyle güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir.

YARATICILIK

Günlük hayatımızdan tutun da, özel hayatımız ve iş hayatımıza kadar her alanda birçok problemle yüz yüze geliriz. Bu problemleri çözmek için öncelikle, problemleri fark etmeli ve bu problemlere farklı açılardan bakmayı becerebilmeliyiz. Bu noktada devreye giren yaratıcı düşünme süreçleri çocukların özgün, mantıklı, esnek ve alışılmamış bir biçimde düşünmelerini desteklemektedir. Bu atölyede öğrencilere Yaratıcı düşünmenin dört boyutu olan akıcılık, esneklik özgünlük ve zenginleştirme boyutlarına göre düşünmeleri öğretilmekte ve yeni ürünler ortaya çıkarabilmek için kullanabilecekleri sinektik, beyin fırtınası, zıt beyin fırtınası, SCAMPER, nitelik listeleme ve yaratıcı sorun çözme gibi teknikler öğretilmektedir.

ARKEOLOJİ

Arkeoloji geçmişle günümüz arasındaki bağlantıyı sağlayan en önemli bilim dalıdır. Bir yandan öğrencilere kültürel değişimleri inceleyerek, kültürler arası karşılaştırmalar yapma ve tarihe ışık tutma fırsatını sunarken, bir yandan da genel kültürlerinin artmasını sağlayan bu atölyede öğrenciler arkeoloji terimleri, kazı yapma, kendi arkeolojik eserini tasarlama gibi konular üzerinde durulmakta ve öğrencilerin arkeolojiye olan ilgisi arttırılmaktadır.

güncelleme: 8.11.2021 15:50