Bilgi Merkezi ve Kütüphane Yönergesi

T.C.
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ MERKEZİ VE KÜTÜPHANE YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
 
MADDE 1- Bu yönerge, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi ile Kütüphanelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma esaslarını ve kullanıcıların Bilgi Merkezi ile Kütüphanelerden yararlanma koşullarını, sorumluluklarını ve diğer eğitim-öğretim birimleri ile koordinasyonunu düzenler.
 
Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge, İAÜ Merkez Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi ile Bahçelievler Bilgi Merkezi ve Kütüphanesini kapsar.
 
Tanımlar
MADDE 3- Bu yönergede yer alan kısaltmalar:
 
a.       Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesi’ni,
 
b.       “Bilgi Merkezi ve Kütüphane” İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi’ni,
 
c.       Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü’nü,
 
d.       Rektörlük: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetimi’ni,
 
e.       Sistem: Bilgi Merkezi ve Kütüphane otomasyon sistemini,
 
f.        Üye: İAÜ’ de çalışan; akademik, idari personeli ve öğrencilerini,
 
g.       Kullanıcı: Üye olup olmadığına bakılmaksızın Bilgi Merkezi ile Kütüphane hizmetlerinden yararlanan kişileri,
 
h.       Banko Birimi: Uzun süreli ödünç verme işlemlerinin yapıldığı yeri,
 
i.        Değişim öğrencisi: Uluslararası değişim programlarıyla (Socrates, Erasmus gibi) Üniversite’ye belirli bir süre için gelen öğrencileri,
j.        ILL: (Inter Library Loan ) Bilgi Merkezi ve Kütüphaneler arası ödünç verme işlemlerini,
 
k.       Bilgi kaynakları: Bilgi Merkezi ve Kütüphane koleksiyonunda bulunan basılı (kitap, dergi, gazete, rapor vb.) ve elektronik (çevrimiçi veri tabanları, CD, DVD, kaset, vb.) kaynakları,
l.        İşlem maliyeti: Bilgi kaynakları sağlama sürecinde yapılan işlemler için hesaplanan maliyeti,
 
Örgütlenme ve Yönetim
MADDE 4- Bilgi Merkezi ve Kütüphanenin koordinasyon, yönetim ve hizmetleri aşağıdaki organlarca yürütülür:
 
a.       Koordinasyon Kurulu; İAÜ’ ne bağlı birimlerin iki yıl için seçecekleri birer öğretim üyesi veya görevlisinden oluşur. Daire Başkanı, koordinasyon kurulunun doğal üyesidir. Kurul gerektiğinde Rektör veya Rektörü temsilen bir öğretim üyesi başkanlığında toplanır.
b.       Daire Başkanlığı.
 

T.C.

 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

 

BİLGİ MERKEZİ VE KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1- Bu yönerge, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi ile Kütüphanelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma esaslarını ve kullanıcıların Bilgi Merkezi ile Kütüphanelerden yararlanma koşullarını, sorumluluklarını ve diğer eğitim-öğretim birimleri ile koordinasyonunu düzenler.

 

Kapsam

 

MADDE 2- Bu yönerge, İAÜ Merkez Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi ile Bahçelievler Bilgi Merkezi ve Kütüphanesini kapsar.

 

Tanımlar

 

MADDE 3- Bu yönergede yer alan kısaltmalar:

 

a.       Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesi’ni,

 

b.       “Bilgi Merkezi ve Kütüphane” İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi’ni,

 

c.       Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü’nü,

 

d.       Rektörlük: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetimi’ni,

 

e.       Sistem: Bilgi Merkezi ve Kütüphane otomasyon sistemini,

 

f.        Üye: İAÜ’ de çalışan; akademik, idari personeli ve öğrencilerini,

 

g.       Kullanıcı: Üye olup olmadığına bakılmaksızın Bilgi Merkezi ile Kütüphane hizmetlerinden yararlanan kişileri,

 

h.       Banko Birimi: Uzun süreli ödünç verme işlemlerinin yapıldığı yeri,

 

i.        Değişim öğrencisi: Uluslararası değişim programlarıyla (Socrates, Erasmus gibi) Üniversite’ye belirli bir süre için gelen öğrencileri,

j.        ILL: (Inter Library Loan ) Bilgi Merkezi ve Kütüphaneler arası ödünç verme işlemlerini,

 

k.       Bilgi kaynakları: Bilgi Merkezi ve Kütüphane koleksiyonunda bulunan basılı (kitap, dergi, gazete, rapor vb.) ve elektronik (çevrimiçi veri tabanları, CD, DVD, kaset, vb.) kaynakları,

l.        İşlem maliyeti: Bilgi kaynakları sağlama sürecinde yapılan işlemler için hesaplanan maliyeti,

 

Örgütlenme ve Yönetim

 

MADDE 4- Bilgi Merkezi ve Kütüphanenin koordinasyon, yönetim ve hizmetleri aşağıdaki organlarca yürütülür:

 

a.       Koordinasyon Kurulu; İAÜ’ ne bağlı birimlerin iki yıl için seçecekleri birer öğretim üyesi veya görevlisinden oluşur. Daire Başkanı, koordinasyon kurulunun doğal üyesidir. Kurul gerektiğinde Rektör veya Rektörü temsilen bir öğretim üyesi başkanlığında toplanır.

 

b.       Daire Başkanlığı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi Merkezi ve Kütüphane organlarının görev ve yetkileri MADDE 5-

a. Koordinasyon Kurulu; Bilgi Merkezi ve Kütüphanenin hedeflerinin belirlenmesi, birimler arasındaki koordinasyonun sağlanması konularında Daire Başkanlığına tavsiyelerde bulunur.

 

b. Daire Başkanlığı; Koordinasyon kurulunun aldığı tavsiye kararları doğrultusunda, Bilgi Merkezi ve Kütüphanenin vereceği hizmetlerin esaslarını tespit eder ve işleyişini sağlar. Bu konuda alınan kararları Rektörlüğün onayına sunar. Tüm Bilgi Merkezi ve Kütüphaneleri arasındaki koordinasyonu sağlar ve denetler.

Bilgi Merkezi ve Kütüphane hizmetleri

 

MADDE 6-

 

a.       Koleksiyon geliştirme: Üniversitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek ve araştırmalara katkıda bulunmak, kullanıcıların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını desteklemek, basılı ve elektronik yayınların satın alma, abonelik, bağış ve değişim yoluyla sağlanmasıdır. İAÜ Mensuplarından gelen yayın istekleri Koleksiyon Geliştirme Bölümü tarafından değerlendirmeye alınır. İstekler değerlendirilirken, aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

 

a)  İstenen yayının konusunu (İAÜ’ nün eğitim-öğretim politikasına uygunluğu)

 

b)  Disiplinler arası kullanımını

 

c)  Güncelliğini

 

d)  Yayınevinin niteliğini

 

e)  Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranını

 

f)  Fiyatını

 

g)  Yayının Dilini

 

h)  Fiziksel özelliklerini (basılı, elektronik, mikrofilm vb.)

 

i)  İstenen yayının aynı nüshasının İAÜ Bilgi Merkezi ve Kütüphanelerinde olup olmadığını,

 

j)  Kayıp yayınlar belli bir süre içerisinde bulunamazsa kullanım oranı

 

ve talebe göre yeniden satın alınmasını,

 

k)  Fiziksel olarak kullanılamayacak durumda olan yayınlar kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınmasını,

 

l)   Elektronik kaynak aboneliklerinde; veri tabanının bilimsel niteliği, konusu, lisans şartları, kullanım kolaylığı ve kullanım istatistiklerini dikkate alır.

 

Değerlendirme sonucunda; alınmasına karar verilen kaynakların sağlanması Satın Alma Birimi tarafından gerçekleştirilir. Satın alınmış kaynaklar, Bilgi Merkezi ve Kütüphane sistemine eklenerek demirbaş numarası verilir. Ders materyali olarak kullanılacak kaynaklar akademik personele, dönemlik süre için ödünç olarak verilir.

 

b. Teknik Hizmetler: Koleksiyon geliştirme bölümü tarafından sağlanan bütün yayınların kullanıcıya sunulacak duruma getirilmesine kadar yapılan işlerin tamamıdır. Kataloglama ve sınıflama; Bilgi Merkezi ve Kütüphanelere sağlanan tüm materyali çağdaş kataloglama ve sınıflama sistemlerine göre düzenlenerek ve kullanıcıların hizmetine sunulur.

 

c. Kullanıcı Hizmetleri: Bilgi kaynaklarından, Bilgi Merkezi ve Kütüphane hizmetlerinden kullanıcıların yararlandırılması amacıyla sunulan hizmetlerdir. Kullanıcı hizmetleri ve bu hizmetlerin verimli yürütülmesini sağlayacak sayı ve nitelikte uzman Kütüphaneciler tarafından yürütülür.

 

d. Danışma hizmetleri; Bilgi Merkezi ve Kütüphane kullanıcılarına, kaynak ve hizmetlerin tanıtılması, kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla eğitim verilmesi, literatür tarama hizmeti sunulması, yeni çıkan yayınların duyurulması, bilgi-belge hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesi için için yapılan çalışmaların bütünüdür.

 

 

e. Ödünç verme hizmetleri; İAÜ faaliyet ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Bilgi Merkezi ve Kütüphanedeki bütün yayınların bu yönergede mensuplarının eğitim-öğretim, araştırma, bilimsel belirlenen esaslar çerçevesinde içerde ve dışarda dolaşımını sağlamak ve denetlemektir.

 

f. Bilgi Merkezi ve Kütüphaneler arası ödünç yayın / belge sağlama hizmeti; İAÜ mensuplarının ihtiyaç duyduğu ancak İAÜ Bilgi Merkezi ve Kütüphanelerinde bulunmayan bilgi kaynaklarını yurtiçi ve yurtdışındaki Kütüphanelerden ödünç alma veya fotokopi yolu ile sağlanmasıdır. Bu hizmet ile ilgili kurallar Daire Başkanlığınca ayrıca belirlenir ve Rektörün onayı ile yürürlüğe girer.

 

g. Eğitim ve oryantasyon hizmetleri; Üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere uygulama ve staj programları, personelin hizmet içi eğitim programları, öğrenciler ve öğretim elemanları için Bilgi Merkezi ve Kütüphane kaynak ve hizmetlerinin verimli kullanılmasını sağlayacak kullanıcı eğitimi programları düzenlemektir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Bilgi Merkezi ve Kütüphane Kullanım Koşulları

 

Üyeler

 

MADDE 4-

 

a.       İAÜ akademik, idari personel, lisans, ön lisans ve lisansüstü öğrencileri Bilgi Merkezi ve Kütüphanenin daimi üyeleridir.

b.       Üyeler, kayıt formunda yer alan bilgilerdeki değişiklikleri zamanında Bilgi Merkezi/ Kütüphaneye bildirmekle yükümlüdürler.

 

Kurum Dışı Üyelik Şartları

 

MADDE 5- 4. Maddenin (a) bendinde belirtilen tanımlamaya uymayan kullanıcılar Bilgi Merkezi ve Kütüphane hizmetlerinden aşağıda belirtildiği şekliyle faydalanabilirler;

 

İAÜ Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi Kurum Dışı Kullanıcı Üyelik Koşulları

 

İAU mensupları dışında diğer kullanıcılar Bilgi Merkezi ve Kütüphaneye üye olup hizmetlerinden yararlanabilir, dört tür üyelik hakkı vardır:

 

Ödünç Hakkı Veren Üyelik

 

Kullanıcı Bilgi Merkezi ve Kütüphaneye girebilir, hizmetlerinden yararlanabilir ve üç adet materyali ödünç alarak Bilgi Merkezi / Kütüphane dışına çıkarabilir. Sadece üniversite öğrencileri ve araştırmacılar Bilgi Merkezi ve Kütüphaneyi 7/24 kullanabilme hakkına sahiptir. Üye olan kullanıcılar kampüs içerisine izin almadan giremez. Üyelik İçin Gerekli Belgeler;

 

-      Üye formu (Basılı veya elektronik)

 

-      T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Yabancı uyruklu kullanıcılar için pasaport fotokopisi, oturma izni belgesi)

-      2 adet fotoğraf

 

-      Kullanıcı adına düzenlenmiş fatura ya da ikametgâh


-      Yıllık Kullanım ücreti 300 TL depozito olarak ta 300 TL ( yönetim tarafından belirlenen ücret her yıl güncellenir. İlişik kestiklerinde depozito iade edilir) alınır.

Üyelik başvurusu yönetim tarafından uygun bulunursa, üyelik işlemleri gerçekleştirilir. Üye olan her kullanıcı İAÜ Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılır. Bütün üyelikler 1 yıl için geçerlidir. Tekrar üye olmak istenirse, üyelik işlemleri yenilenir.

Üyeler için;

 

-      Kullanıcılar basılı üç materyali yedi gün süre ile ödünç alabilirler. Multimedya kaynak kullanım süresi 3 gündür.

 

-      Ders kaynağı olarak belirlenmiş materyaller ödünç verilmez.

 

-      Ödünç alınan materyaller için süre uzatımı yapılmaz.

 

-      Ödünç alınan yayınların zamanında iade edilmemesi durumunda, her yıl Bilgi Merkezi ve Kütüphane yönetimi tarafından belirlenen ücret, ceza olarak tahsil edilir. (Günlük 1 TL)

-      Bilgi Merkezi ve Kütüphane, iade tarihinden üç gün önce okuyucunun e-posta adresine bir hatırlatma mesajı gönderir.

 

-      Üzerinde gecikmiş materyal olanlara yeni materyaller verilmez.

 

 

-      Üyeler Kimlik ve Adres Bilgilerinde değişiklik olduğu zaman Bilgi Merkezi ve Kütüphaneye bilgi vermekle yükümlüdürler.

 

-      Bilgi Merkezi ve Kütüphaneden ödünç aldığı kaynakları kaybeden üyeler, aynı kaynağı tedarik etmekle mükelleftirler. Kaynağın belirli nedenlerle tekrar temin edilememesi durumunda; kitabın, saptanan değeri ceza olarak üyeden tahsil edilir. Bilgi Merkezi ve Kütüphane bandrolsüz kitap kabul etmez.

 

-      Ödünç verilmeyen kaynaklar; Temel Başvuru Kaynakları, Sözlükler, rezerv kaynakları, Süreli Yayınlar, Tezler ve CD'lerdir.

 

MEYODER Üyeleri İçin Kullanım Hakkı

 

Kullanıcı Bilgi Merkezi ve Kütüphaneye girebilir, hizmetlerinden yararlanabilir ve üç adet materyali ödünç alarak Bilgi Merkezi / Kütüphane dışına çıkarabilir. Üyelik İçin Gerekli Belgeler ;

 

-      Üye formu (Basılı veya elektronik)

 

-      T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Yabancı uyruklu kullanıcılar için pasaport fotokopisi, oturma izni belgesi)

-      2 adet fotoğraf

 

-      Kullanıcı adına düzenlenmiş fatura ya da ikametgâh

 

-      Mezun dış kullanıcı  200 TL üyelik  ücreti + Yıllık Depozito 150 TL (yönetim tarafından belirlenen ücret her yıl güncellenir. İlişik kestiklerinde depozito iade edilir)

 

-      İAÜ MEYODER üyelik kartı. Yıllık aidatın ödendiği gösteren belge

 

Üyelik başvurusu yönetim tarafından uygun bulunursa üyelik işlemleri gerçekleştirilir. Üye olan her kullanıcı;

 

İAÜ Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılır. Bilgi Merkezi ve Kütüphaneye her girişte MEYODER kartını gösterilmek zorundadır. Bütün üyelikler 1 yıl için geçerlidir. Tekrar üye olmak istenirse, üyelik işlemleri yenilenir.

 

Üyeler için;

 

-      Kullanıcılar üç materyali yedi gün süre ile ödünç alabilirler. Multimedya kaynak kullanım süresi 3 gündür.

 

-      Ders kaynağı olarak belirlenmiş materyaller ödünç verilmez.

 

-      Ödünç alınan materyaller için süre uzatımı yapılmaz.


-      Ödünç alınan yayınların zamanında iade edilmemesi durumunda, her yıl Bilgi Merkezi ve Kütüphane yönetimi tarafından belirlenen ücret, ceza olarak tahsil edilir. (Günlük 1 TL)

 

-      Bilgi Merkezi ve Kütüphane, iade tarihinden üç gün önce okuyucunun e-posta adresine bir hatırlatma mesajı gönderir.

 

-      Üzerinde gecikmiş materyal olanlara yeni materyaller verilmez.

 

-      Üyeler Kimlik ve Adres Bilgilerinde değişiklik olduğu zaman Bilgi Merkezi ve Kütüphaneye bilgi vermekle yükümlüdürler.

 

-      Bilgi Merkezi ve Kütüphaneden ödünç aldığı kaynakları kaybeden üyeler, söz konusu boşluğu doldurmak ve aynı kaynağı tedarik etmekle mükelleftirler. Kaynağın belirli nedenlerle tekrar temin edilememesi durumunda; kitabın, saptanan değeri ceza olarak üyeden tahsil edilir. Bilgi Merkezi ve Kütüphane bandrolsüz kitap kabul etmez.

 

-      Ödünç verilmeyen kaynaklar; Temel Başvuru Kaynakları, Sözlükler, rezerv kaynakları, Süreli Yayınlar, Tezler ve CD'lerdir.

 

-      Kullanıcı 7/24 Bilgi Merkezi ve Kütüphane alanı kullanım hakkına sahiptir.

 

7/24 Alan Kullanım Hakkı Veren Üyelik

 

Üye, Bilgi Merkezi ve Kütüphane koleksiyonunu Bilgi Merkezi ve Kütüphane içinde kullanabilir (fotokopi vs.) ödünç materyal alamaz. Sadece üniversite öğrencileri Bilgi Merkezi ve Kütüphane 7/24 alanını kullanabilme hakkına sahiptir. Üyelik İçin Gerekli Belgeler;

 

-Üye formu (Basılı veya elektronik)

 

-T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Yabancı uyruklu kullanıcılar için pasaport fotokopisi, oturma izni belgesi)

 -2 adet fotoğraf

 

-Kullanıcı düzenlenmiş fatura ya da ikametgâh

 

-Yıllık üyelik ücreti 250 TL dir.(Yönetim tarafından belirlenen ücret her yıl güncellenir.)

 

Üyelik başvurusu yönetim tarafından uygun bulunursa, üyelik işlemleri gerçekleştirilir.  Üye olan her kullanıcı İAÜ Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılır.Bütün üyelikler 1 yıl için geçerlidir. Tekrar üye olmak istenirse, üyelik işlemleri yenilenir.

 

Günlük Dış kullanıcı

 

Bilgi Merkezi ve Kütüphaneyi günlük ziyaret edebilir. Bilgi Merkezi ve Kütüphane koleksiyonunu Bilgi Merkezi ve Kütüphane içinde ücretsiz kullanabilir. Ödünç materyal alamaz. Bilgi Merkezi ve Kütüphane kullanma süresi 7 gün için 08:00-17:00 arasıdır. Sınav haftaları ve kullanımın yoğunluğu olduğu günler, dış kullanıcıya hizmet verilemez. Kullanıcı gelmeden önce telefonla arayarak randevu almalıdır. Dış ziyaretçi için hazırlanmış bilgi formunu ( gelmiş olduğu kurum, ziyaret sebebi vs.) doldurur.

 

Üye olmak isteyen kişi;

 

Gerekli belgeleri tamamlanıp Bilgi Merkezi / Kütüphaneden onay aldıktan sonra, muhasebeye gidip üyelik parasını yatırır, tahsilat makbuzu ve fişini alır, ya da belirtilen hesaba havale yapar ve dekontunu muhasebeye onaylatır; belgelerini Bilgi Merkezi ve Kütüphaneye teslim eder.


MADDE 6- Bilgi Merkezi ve Kütüphane’ ye üye olup olmadığına bakılmaksızın tüm kullanıcılar Bilgi Merkezi ve Kütüphane Yönergesi’ne uymayı kabul eder.

 

MADDE 7- Kullanıcı, bilgi kaynaklarından yararlanırken Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uymakla yükümlüdür. Kullanıcı, bu maddeye muhalefetinden dolayı Üniversite’ye hiç bir hukuki sorumluluk yükleyemez.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Ödünç Verme Kuralları

 

MADDE 8-

 

a.       Üyeler bilgi kaynaklarını ödünç alırken, üniversite veya kurum kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar. Kimlik kartını kaybeden personel, Personel Daire Başkanlığı’ndan; öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan belge getirmelidir.

b.       Başka bir üyenin kimlik kartıyla bilgi kaynakları ödünç alınamaz ve süre uzatma işlemi yapılamaz.

 

c.       Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı bulunan kullanıcı, bu bilgi kaynağını iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden yeni bilgi kaynağı ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz.

d.       Bilgi Merkezi ve Kütüphane, gerekli gördüğü durumlarda iade tarihini beklemeksizin ödünç alınan bilgi kaynaklarının iadesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcıya haber verildikten sonra bilgi kaynağının en geç 3(üç) gün içinde iadesi zorunludur.

 

e.       Süreli Yayınlar, başvuru kitapları (ansiklopedi, sözlük, almanak v.s.), yüksek lisans ve doktora tezleri ile nadir eserler ödünç verilmez.

f.        Ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihinden önce, üyenin elektronik posta adresine, sistem tarafından uyarı notu gönderilir. Ancak Bilgi Merkezi ve Kütüphane’ den ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihlerinin takibi kullanıcıya aittir. Sistem tarafından gönderilen uyarı notunun herhangi bir sebeple alınmamış olması, gecikmeden kaynaklanan yaptırımların uygulanmaması için geçerli neden olarak kabul edilmez.

 

g.       Ödünç alınan ve gününde iade edilmeyen bilgi kaynakları için 3 (üç) kez hatırlatma yazısı gönderilir.

 

h.       Üyelerle ilgili bilgiler başka kullanıcılara verilmez.

 

 

Kurallara İlişkin Esaslar

 

 

MADDE 9- Bilgi Merkezi/Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından, her eğitim-öğretim yılı başında kurallarla ilgili değişiklik önerileri Rektörlük Makamı’ na bildirilir. Değişiklikler, Üniversite Senatosu kararıyla yapılır ve o eğitim-öğretim yılı başından itibaren yürürlüğe girer.

 

Akademik ve İdari Personel

 

a.       Akademik personel toplam 5 kitabı 20 gün süreyle ve ders materyali olarak kullanım amaçlı ise istediği kaynakları bir dönemlik ödünç alabilir. Bilgi kaynağı başka bir kullanıcı tarafından


ayırtılmamış ise; 20 gün süreyle ödünç aldığı kitaplar için 3 kez uzatma işlemi yapabilir. Dönemlik aldığı ders kitapları için süre uzatma işlemi yapamaz. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.

 

b.       İdari personel 5 kitabı 20 gün süreyle ödünç alabilir. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; kitaplar için 3 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.

 

Öğrenci

 

a.       Lisansüstü öğrencisi 5 kitabı 20 gün süreyle ödünç alabilir. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.

 

b.       Lisans öğrencisi 3 kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilir. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.

 

c.       Ön Lisans öğrencisi 3 kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilir. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.

 

Diğer Kullanıcılar

 

a.       Değişim öğrencisi  İAÜ öğrencilerinin yararlanma koşulları kapsamında Bilgi Merkezi ve Kütüphaneden yararlanır.

 

b.       Bilgi Merkezi ve Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) sistemiyle Bilgi Merkezi ve Kütüphane ’den yararlanan akademik ve idari personel 5 kitabı; karşı kurumun ödünç verme kurallarına uygun süre içinde ödünç alabilir. Süre uzatma işlemi yapamaz. Diğer kullanıcıların üzerindeki bilgi kaynakları için ayırtma işlemi yapamaz. Dergileri ve Rezerv Koleksiyonu’nda bulunan kitapları ödünç alamaz. Diğer Bilgi Merkezi ve Kütüphanelerden ödünç kitap almak isteyen İAÜ akademik ve idari personeli, ilgili Bilgi Merkezi ve Kütüphanenin ödünç verme kurallarına uymakla yükümlüdür.

 

Geciktirme, Kaybetme ve Zarar Verme durumunda uygulanacak kurallar:

 

a.       Bilgi Merkezi ve Kütüphane’nin Banko Biriminden ödünç alınan bilgi kaynaklarının geciktirilmesi durumunda 1 ile 50 gün arası, bilgi kaynağı başına günlük 1 TL ceza alınır.

 

b.       Bilgi Merkezi ve Kütüphane içerisinde veya dışında, bilgi kaynaklarına herhangi bir sebeple zarar veren kullanıcılardan, bilgi kaynağının yeni bir kopyasını sağlaması istenir. Kullanıcının bilgi kaynağını sağlayamaması durumunda; baskısı tükenmiş ise c maddesi uygulanır, baskısı devam ediyorsa bilgi kaynağının güncel fiyatına 10 TL işlem ücreti eklenerek bedeli alınır.

c.       Baskısı tükenmiş kitapların kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda bilgi kaynağının piyasa değeri saptanabiliyorsa; temin edileceği para biriminin TL karşılığı, Bilgi Merkezi ve Kütüphane’nin işlem yaptığı günün Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanarak alınır.

 

d.       Kitap eki olan CD-ROM’ların kaybı durumunda kullanıcıdan 10 TL, DVD-ROM’ların kaybı durumunda ise 30 TL ceza alınır.

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Elektronik Kaynakların Kullanımı

 

MADDE 10-

a.       Elektronik kaynaklarına yerleşke içerisinden ve dışından sadece İAÜ akademik ve idari personeli ile öğrencileri erişebilir.

b.       Veritabanlarından, robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayın kopyalanamaz veya sistematik biçimde kişisel bilgisayarlara ya da harici belleklere aktarılamaz.

c.       Veritabanlarından kopyalanan makale, kitap, tez, vb. dokümanların bir bölümü ya da tamamı, veri depolama araçları ya da e-posta listeleri aracılığı ile dağıtılamaz ve Üniversite dışındaki kişi ya da kurumlara gönderilemez.

 

d.       Yukarıdaki kurallara uymayan kullanıcı, hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Bilgi Merkezi ve Kütüphane İçerisinde Uyulması Gereken Kurallar

 

MADDE 11-

 

a.       Bilgi Merkezi ve Kütüphane binasına, yiyecek ve içecekle girilmez,

 

b.       Bilgi Merkezi ve Kütüphane binası içerisinde cep telefonları kapalı tutulur,

 

c.       Bilgi Merkezi ve Kütüphane içerisinde izinsiz kamera, fotoğraf makinası, cep telefonu vb. araçlarla çekim yapılmaz,

 

d.       Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludur. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Bilgi Merkezi ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı sorumlu değildir.

 

e.       Kullanıcı salonlarında, koridorlarda ve kütüphane yerleşkesinde yüksek sesle konuşulmaz ve grup çalışması yapılmaz.

 

f.        Bilgi Merkezi ve Kütüphane kapandığı tatil dönemlerinde kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma ve iade işlemleri tamamlanır.

 

g.       Bilgi Merkezi ve Kütüphanedeki bilgisayarlar sadece eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılır.

 

h.       Bilgi Merkezi ve Kütüphane kurallarına uyulmaması durumunda kullanıcı, Bilgi Merkezi ve Kütüphane personelinin uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür.

 

i.        Bilgi Merkezi ve Kütüphane bilgi kaynaklarına ve eşyalarına (bilgisayar, masa, sandalye, vb.) herhangi bir şekilde zarar veren kullanıcı, hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.

j.        Bilgi kaynaklarının izinsiz olarak Bilgi Merkezi ve Kütüphane dışına çıkartılması ya da çıkartılmaya teşebbüs edilmesi durumunda; bu eylemde bulunan kullanıcı, hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Bilgi Merkezi ve Kütüphaneden Yararlanma Usul ve Esaslar ile Bu Esaslara Uymayanlara

Uygulanacak Yaptırımlara İlişkin Kurallar

 

MADDE 12-

 

a.       Bilgi Merkezi’nde, kafe ve bahçe hariç olmak üzere, yiyecek ve içecek tüketen kişi, beş günden yedi güne kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.

b.       Bilgi Merkezi’nde, tütün mamülleri tüketen kişi 15 güne kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.

c.       Bilgi Merkezi eşya ve materyallerine zarar veren kişi, 15 güne kadar kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.

d.       İşlem yaptırmaksızın dışarı materyal çıkaran veya buna yeltenen kişi, ayrıca 15 güne kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.

e.       Bilgi Merkezi’ne giriş hakkı olmayan kişiyi Bilgi Merkezi’ne alan veya buna yardım eden kişi 15 güne kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.

f.        Bilgi Merkezi’ne giriş hakkı, bu yönerge kapsamında verilen uzaklaştırma cezası ile elinden alınmasına rağmen Merkez’e giren kişi, 15 günden 20 güne kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır. Bu kişinin içeri girmesine yardım eden kişi veya kişilere de aynı ceza uygulanır.

g.       Bilgi Merkezi görevlilerinin, bu yönergeden doğan veya doğmayan her türlü görevlerini yapmasını engelleyen kişi,15 güne kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.

 

 

h.       Gürültü yaparak öğrencileri rahatsız eden kişi, 15 güne kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.

i.         Yukarıda belirtilen fiillerden ceza alan kişinin bu fiilini tekrarlaması durumunda verilecek ikinci bir ceza bir kat oranında artırılarak uygulanır. Kişinin aynı fiilinin üçüncü kez tekerrürü halinde, içinde bulunulan dönem boyunca Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.

 

j.        Kurallara aykırı davranışların saptanması halinde, Bilgi Merkezi Daire Başkanı veya Bilgi Merkezi görevlileri durumu kimlik tespiti yaparak tutanakla sabitleştirir. Hakkında tutanak düzenlenen öğrenci yedi gün içerisinde özür gerekçesini Bilgi Merkezi’ne teslim etmelidir. Özür gerekçesini süresinde teslim etmeyen öğrenci, hakkındaki ithamları kabul etmiş sayılır. Gerekirse disiplin işlemine tabii tutulabilir. Bilgi Merkezi Daire Başkanı; öğrencinin savunma yazması halinde savunmanın tesliminden itibaren üç gün içerisinde, savunma teslim edilmediği takdirde ise sürenin son bulmasından itibaren üç gün içerisinde, tutanak ve varsa öğrenci savunmasını inceleyip uygun yaptırıma hükmeder. Ceza, öğrenciye mail yoluyla hemen bildirilir.

k.       Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti cezası alan öğrenci, kararı barındıran mailin tarafına ulaşmasından itibaren, iki gün içerisinde ilgili Rektör Yardımcısı’na itiraz edebilir. İtiraz bir gün içerisinde karara bağlanır. İtiraz sonunda verilen karar kesindir.

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Üyelerin Üniversite’den Ayrılmaları Durumunda Uygulanacak Kurallar

 

MADDE 13-

 

a.        Üniversite’den emeklilik, istifa veya başka nedenlerle ayrılan üyelerin, ödünç aldıkları bilgi kaynaklarını iade etmeden ve varsa para cezasını ödemeden ilişik kesme işlemleri tamamlanmaz.

b.       Öğrencilerin kayıt yenileme, mezuniyet ve ilişik kesme işlemleri, bilgi kaynaklarını iade etmeden, varsa ceza bedelini ödemeden yapılmaz.

c.       Ödünç aldığı bilgi kaynağını iade etmeksizin herhangi bir nedenle Üniversite’den ayrılan üye, hakkında yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlük

 

MADDE 14- Bu yönerge, Üniversite Senatosu’nun onayından sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 15- Bu yönergeyi İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

 T.C.

 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

 

BİLGİ MERKEZİ VE KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1- Bu yönerge, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi ile Kütüphanelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma esaslarını ve kullanıcıların Bilgi Merkezi ile Kütüphanelerden yararlanma koşullarını, sorumluluklarını ve diğer eğitim-öğretim birimleri ile koordinasyonunu düzenler.

 

Kapsam

 

MADDE 2- Bu yönerge, İAÜ Merkez Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi ile Bahçelievler Bilgi Merkezi ve Kütüphanesini kapsar.

 

Tanımlar

 

MADDE 3- Bu yönergede yer alan kısaltmalar:

 

a.       Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesi’ni,

 

b.       “Bilgi Merkezi ve Kütüphane” İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi’ni,

 

c.       Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü’nü,

 

d.       Rektörlük: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetimi’ni,

 

e.       Sistem: Bilgi Merkezi ve Kütüphane otomasyon sistemini,

 

f.        Üye: İAÜ’ de çalışan; akademik, idari personeli ve öğrencilerini,

 

g.       Kullanıcı: Üye olup olmadığına bakılmaksızın Bilgi Merkezi ile Kütüphane hizmetlerinden yararlanan kişileri,

 

h.       Banko Birimi: Uzun süreli ödünç verme işlemlerinin yapıldığı yeri,

 

i.        Değişim öğrencisi: Uluslararası değişim programlarıyla (Socrates, Erasmus gibi) Üniversite’ye belirli bir süre için gelen öğrencileri,

j.        ILL: (Inter Library Loan ) Bilgi Merkezi ve Kütüphaneler arası ödünç verme işlemlerini,

 

k.       Bilgi kaynakları: Bilgi Merkezi ve Kütüphane koleksiyonunda bulunan basılı (kitap, dergi, gazete, rapor vb.) ve elektronik (çevrimiçi veri tabanları, CD, DVD, kaset, vb.) kaynakları,

l.        İşlem maliyeti: Bilgi kaynakları sağlama sürecinde yapılan işlemler için hesaplanan maliyeti,

 

Örgütlenme ve Yönetim

 

MADDE 4- Bilgi Merkezi ve Kütüphanenin koordinasyon, yönetim ve hizmetleri aşağıdaki organlarca yürütülür:

 

a.       Koordinasyon Kurulu; İAÜ’ ne bağlı birimlerin iki yıl için seçecekleri birer öğretim üyesi veya görevlisinden oluşur. Daire Başkanı, koordinasyon kurulunun doğal üyesidir. Kurul gerektiğinde Rektör veya Rektörü temsilen bir öğretim üyesi başkanlığında toplanır.

 

b.       Daire Başkanlığı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi Merkezi ve Kütüphane organlarının görev ve yetkileri MADDE 5-

a. Koordinasyon Kurulu; Bilgi Merkezi ve Kütüphanenin hedeflerinin belirlenmesi, birimler arasındaki koordinasyonun sağlanması konularında Daire Başkanlığına tavsiyelerde bulunur.

 

b. Daire Başkanlığı; Koordinasyon kurulunun aldığı tavsiye kararları doğrultusunda, Bilgi Merkezi ve Kütüphanenin vereceği hizmetlerin esaslarını tespit eder ve işleyişini sağlar. Bu konuda alınan kararları Rektörlüğün onayına sunar. Tüm Bilgi Merkezi ve Kütüphaneleri arasındaki koordinasyonu sağlar ve denetler.

Bilgi Merkezi ve Kütüphane hizmetleri

 

MADDE 6-

 

a.       Koleksiyon geliştirme: Üniversitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek ve araştırmalara katkıda bulunmak, kullanıcıların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını desteklemek, basılı ve elektronik yayınların satın alma, abonelik, bağış ve değişim yoluyla sağlanmasıdır. İAÜ Mensuplarından gelen yayın istekleri Koleksiyon Geliştirme Bölümü tarafından değerlendirmeye alınır. İstekler değerlendirilirken, aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

 

a)  İstenen yayının konusunu (İAÜ’ nün eğitim-öğretim politikasına uygunluğu)

 

b)  Disiplinler arası kullanımını

 

c)  Güncelliğini

 

d)  Yayınevinin niteliğini

 

e)  Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranını

 

f)  Fiyatını

 

g)  Yayının Dilini

 

h)  Fiziksel özelliklerini (basılı, elektronik, mikrofilm vb.)

 

i)  İstenen yayının aynı nüshasının İAÜ Bilgi Merkezi ve Kütüphanelerinde olup olmadığını,

 

j)  Kayıp yayınlar belli bir süre içerisinde bulunamazsa kullanım oranı

 

ve talebe göre yeniden satın alınmasını,

 

k)  Fiziksel olarak kullanılamayacak durumda olan yayınlar kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınmasını,

 

l)   Elektronik kaynak aboneliklerinde; veri tabanının bilimsel niteliği, konusu, lisans şartları, kullanım kolaylığı ve kullanım istatistiklerini dikkate alır.

 

Değerlendirme sonucunda; alınmasına karar verilen kaynakların sağlanması Satın Alma Birimi tarafından gerçekleştirilir. Satın alınmış kaynaklar, Bilgi Merkezi ve Kütüphane sistemine eklenerek demirbaş numarası verilir. Ders materyali olarak kullanılacak kaynaklar akademik personele, dönemlik süre için ödünç olarak verilir.

 

b. Teknik Hizmetler: Koleksiyon geliştirme bölümü tarafından sağlanan bütün yayınların kullanıcıya sunulacak duruma getirilmesine kadar yapılan işlerin tamamıdır. Kataloglama ve sınıflama; Bilgi Merkezi ve Kütüphanelere sağlanan tüm materyali çağdaş kataloglama ve sınıflama sistemlerine göre düzenlenerek ve kullanıcıların hizmetine sunulur.

 

c. Kullanıcı Hizmetleri: Bilgi kaynaklarından, Bilgi Merkezi ve Kütüphane hizmetlerinden kullanıcıların yararlandırılması amacıyla sunulan hizmetlerdir. Kullanıcı hizmetleri ve bu hizmetlerin verimli yürütülmesini sağlayacak sayı ve nitelikte uzman Kütüphaneciler tarafından yürütülür.

 

d. Danışma hizmetleri; Bilgi Merkezi ve Kütüphane kullanıcılarına, kaynak ve hizmetlerin tanıtılması, kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla eğitim verilmesi, literatür tarama hizmeti sunulması, yeni çıkan yayınların duyurulması, bilgi-belge hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesi için için yapılan çalışmaların bütünüdür.

 

 

e. Ödünç verme hizmetleri; İAÜ faaliyet ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Bilgi Merkezi ve Kütüphanedeki bütün yayınların bu yönergede mensuplarının eğitim-öğretim, araştırma, bilimsel belirlenen esaslar çerçevesinde içerde ve dışarda dolaşımını sağlamak ve denetlemektir.

 

f. Bilgi Merkezi ve Kütüphaneler arası ödünç yayın / belge sağlama hizmeti; İAÜ mensuplarının ihtiyaç duyduğu ancak İAÜ Bilgi Merkezi ve Kütüphanelerinde bulunmayan bilgi kaynaklarını yurtiçi ve yurtdışındaki Kütüphanelerden ödünç alma veya fotokopi yolu ile sağlanmasıdır. Bu hizmet ile ilgili kurallar Daire Başkanlığınca ayrıca belirlenir ve Rektörün onayı ile yürürlüğe girer.

 

g. Eğitim ve oryantasyon hizmetleri; Üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere uygulama ve staj programları, personelin hizmet içi eğitim programları, öğrenciler ve öğretim elemanları için Bilgi Merkezi ve Kütüphane kaynak ve hizmetlerinin verimli kullanılmasını sağlayacak kullanıcı eğitimi programları düzenlemektir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Bilgi Merkezi ve Kütüphane Kullanım Koşulları

 

Üyeler

 

MADDE 4-

 

a.       İAÜ akademik, idari personel, lisans, ön lisans ve lisansüstü öğrencileri Bilgi Merkezi ve Kütüphanenin daimi üyeleridir.

b.       Üyeler, kayıt formunda yer alan bilgilerdeki değişiklikleri zamanında Bilgi Merkezi/ Kütüphaneye bildirmekle yükümlüdürler.

 

Kurum Dışı Üyelik Şartları

 

MADDE 5- 4. Maddenin (a) bendinde belirtilen tanımlamaya uymayan kullanıcılar Bilgi Merkezi ve Kütüphane hizmetlerinden aşağıda belirtildiği şekliyle faydalanabilirler;

 

İAÜ Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi Kurum Dışı Kullanıcı Üyelik Koşulları

 

İAU mensupları dışında diğer kullanıcılar Bilgi Merkezi ve Kütüphaneye üye olup hizmetlerinden yararlanabilir, dört tür üyelik hakkı vardır:

 

Ödünç Hakkı Veren Üyelik

 

Kullanıcı Bilgi Merkezi ve Kütüphaneye girebilir, hizmetlerinden yararlanabilir ve üç adet materyali ödünç alarak Bilgi Merkezi / Kütüphane dışına çıkarabilir. Sadece üniversite öğrencileri ve araştırmacılar Bilgi Merkezi ve Kütüphaneyi 7/24 kullanabilme hakkına sahiptir. Üye olan kullanıcılar kampüs içerisine izin almadan giremez. Üyelik İçin Gerekli Belgeler;

 

-      Üye formu (Basılı veya elektronik)

 

-      T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Yabancı uyruklu kullanıcılar için pasaport fotokopisi, oturma izni belgesi)

-      2 adet fotoğraf

 

-      Kullanıcı adına düzenlenmiş fatura ya da ikametgâh


-      Yıllık Kullanım ücreti 300 TL depozito olarak ta 300 TL ( yönetim tarafından belirlenen ücret her yıl güncellenir. İlişik kestiklerinde depozito iade edilir) alınır.

Üyelik başvurusu yönetim tarafından uygun bulunursa, üyelik işlemleri gerçekleştirilir. Üye olan her kullanıcı İAÜ Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılır. Bütün üyelikler 1 yıl için geçerlidir. Tekrar üye olmak istenirse, üyelik işlemleri yenilenir.

Üyeler için;

 

-      Kullanıcılar basılı üç materyali yedi gün süre ile ödünç alabilirler. Multimedya kaynak kullanım süresi 3 gündür.

 

-      Ders kaynağı olarak belirlenmiş materyaller ödünç verilmez.

 

-      Ödünç alınan materyaller için süre uzatımı yapılmaz.

 

-      Ödünç alınan yayınların zamanında iade edilmemesi durumunda, her yıl Bilgi Merkezi ve Kütüphane yönetimi tarafından belirlenen ücret, ceza olarak tahsil edilir. (Günlük 1 TL)

-      Bilgi Merkezi ve Kütüphane, iade tarihinden üç gün önce okuyucunun e-posta adresine bir hatırlatma mesajı gönderir.

 

-      Üzerinde gecikmiş materyal olanlara yeni materyaller verilmez.

 

 

-      Üyeler Kimlik ve Adres Bilgilerinde değişiklik olduğu zaman Bilgi Merkezi ve Kütüphaneye bilgi vermekle yükümlüdürler.

 

-      Bilgi Merkezi ve Kütüphaneden ödünç aldığı kaynakları kaybeden üyeler, aynı kaynağı tedarik etmekle mükelleftirler. Kaynağın belirli nedenlerle tekrar temin edilememesi durumunda; kitabın, saptanan değeri ceza olarak üyeden tahsil edilir. Bilgi Merkezi ve Kütüphane bandrolsüz kitap kabul etmez.

 

-      Ödünç verilmeyen kaynaklar; Temel Başvuru Kaynakları, Sözlükler, rezerv kaynakları, Süreli Yayınlar, Tezler ve CD'lerdir.

 

MEYODER Üyeleri İçin Kullanım Hakkı

 

Kullanıcı Bilgi Merkezi ve Kütüphaneye girebilir, hizmetlerinden yararlanabilir ve üç adet materyali ödünç alarak Bilgi Merkezi / Kütüphane dışına çıkarabilir. Üyelik İçin Gerekli Belgeler ;

 

-      Üye formu (Basılı veya elektronik)

 

-      T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Yabancı uyruklu kullanıcılar için pasaport fotokopisi, oturma izni belgesi)

-      2 adet fotoğraf

 

-      Kullanıcı adına düzenlenmiş fatura ya da ikametgâh

 

-      Mezun dış kullanıcı  200 TL üyelik  ücreti + Yıllık Depozito 150 TL (yönetim tarafından belirlenen ücret her yıl güncellenir. İlişik kestiklerinde depozito iade edilir)

 

-      İAÜ MEYODER üyelik kartı. Yıllık aidatın ödendiği gösteren belge

 

Üyelik başvurusu yönetim tarafından uygun bulunursa üyelik işlemleri gerçekleştirilir. Üye olan her kullanıcı;

 

İAÜ Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılır. Bilgi Merkezi ve Kütüphaneye her girişte MEYODER kartını gösterilmek zorundadır. Bütün üyelikler 1 yıl için geçerlidir. Tekrar üye olmak istenirse, üyelik işlemleri yenilenir.

 

Üyeler için;

 

-      Kullanıcılar üç materyali yedi gün süre ile ödünç alabilirler. Multimedya kaynak kullanım süresi 3 gündür.

 

-      Ders kaynağı olarak belirlenmiş materyaller ödünç verilmez.

 

-      Ödünç alınan materyaller için süre uzatımı yapılmaz.


-      Ödünç alınan yayınların zamanında iade edilmemesi durumunda, her yıl Bilgi Merkezi ve Kütüphane yönetimi tarafından belirlenen ücret, ceza olarak tahsil edilir. (Günlük 1 TL)

 

-      Bilgi Merkezi ve Kütüphane, iade tarihinden üç gün önce okuyucunun e-posta adresine bir hatırlatma mesajı gönderir.

 

-      Üzerinde gecikmiş materyal olanlara yeni materyaller verilmez.

 

-      Üyeler Kimlik ve Adres Bilgilerinde değişiklik olduğu zaman Bilgi Merkezi ve Kütüphaneye bilgi vermekle yükümlüdürler.

 

-      Bilgi Merkezi ve Kütüphaneden ödünç aldığı kaynakları kaybeden üyeler, söz konusu boşluğu doldurmak ve aynı kaynağı tedarik etmekle mükelleftirler. Kaynağın belirli nedenlerle tekrar temin edilememesi durumunda; kitabın, saptanan değeri ceza olarak üyeden tahsil edilir. Bilgi Merkezi ve Kütüphane bandrolsüz kitap kabul etmez.

 

-      Ödünç verilmeyen kaynaklar; Temel Başvuru Kaynakları, Sözlükler, rezerv kaynakları, Süreli Yayınlar, Tezler ve CD'lerdir.

 

-      Kullanıcı 7/24 Bilgi Merkezi ve Kütüphane alanı kullanım hakkına sahiptir.

 

7/24 Alan Kullanım Hakkı Veren Üyelik

 

Üye, Bilgi Merkezi ve Kütüphane koleksiyonunu Bilgi Merkezi ve Kütüphane içinde kullanabilir (fotokopi vs.) ödünç materyal alamaz. Sadece üniversite öğrencileri Bilgi Merkezi ve Kütüphane 7/24 alanını kullanabilme hakkına sahiptir. Üyelik İçin Gerekli Belgeler;

 

-Üye formu (Basılı veya elektronik)

 

-T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Yabancı uyruklu kullanıcılar için pasaport fotokopisi, oturma izni belgesi)

 -2 adet fotoğraf

 

-Kullanıcı düzenlenmiş fatura ya da ikametgâh

 

-Yıllık üyelik ücreti 250 TL dir.(Yönetim tarafından belirlenen ücret her yıl güncellenir.)

 

Üyelik başvurusu yönetim tarafından uygun bulunursa, üyelik işlemleri gerçekleştirilir.  Üye olan her kullanıcı İAÜ Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılır.Bütün üyelikler 1 yıl için geçerlidir. Tekrar üye olmak istenirse, üyelik işlemleri yenilenir.

 

Günlük Dış kullanıcı

 

Bilgi Merkezi ve Kütüphaneyi günlük ziyaret edebilir. Bilgi Merkezi ve Kütüphane koleksiyonunu Bilgi Merkezi ve Kütüphane içinde ücretsiz kullanabilir. Ödünç materyal alamaz. Bilgi Merkezi ve Kütüphane kullanma süresi 7 gün için 08:00-17:00 arasıdır. Sınav haftaları ve kullanımın yoğunluğu olduğu günler, dış kullanıcıya hizmet verilemez. Kullanıcı gelmeden önce telefonla arayarak randevu almalıdır. Dış ziyaretçi için hazırlanmış bilgi formunu ( gelmiş olduğu kurum, ziyaret sebebi vs.) doldurur.

 

Üye olmak isteyen kişi;

 

Gerekli belgeleri tamamlanıp Bilgi Merkezi / Kütüphaneden onay aldıktan sonra, muhasebeye gidip üyelik parasını yatırır, tahsilat makbuzu ve fişini alır, ya da belirtilen hesaba havale yapar ve dekontunu muhasebeye onaylatır; belgelerini Bilgi Merkezi ve Kütüphaneye teslim eder.


MADDE 6- Bilgi Merkezi ve Kütüphane’ ye üye olup olmadığına bakılmaksızın tüm kullanıcılar Bilgi Merkezi ve Kütüphane Yönergesi’ne uymayı kabul eder.

 

MADDE 7- Kullanıcı, bilgi kaynaklarından yararlanırken Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uymakla yükümlüdür. Kullanıcı, bu maddeye muhalefetinden dolayı Üniversite’ye hiç bir hukuki sorumluluk yükleyemez.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Ödünç Verme Kuralları

 

MADDE 8-

 

a.       Üyeler bilgi kaynaklarını ödünç alırken, üniversite veya kurum kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar. Kimlik kartını kaybeden personel, Personel Daire Başkanlığı’ndan; öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan belge getirmelidir.

b.       Başka bir üyenin kimlik kartıyla bilgi kaynakları ödünç alınamaz ve süre uzatma işlemi yapılamaz.

 

c.       Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı bulunan kullanıcı, bu bilgi kaynağını iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden yeni bilgi kaynağı ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz.

d.       Bilgi Merkezi ve Kütüphane, gerekli gördüğü durumlarda iade tarihini beklemeksizin ödünç alınan bilgi kaynaklarının iadesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcıya haber verildikten sonra bilgi kaynağının en geç 3(üç) gün içinde iadesi zorunludur.

 

e.       Süreli Yayınlar, başvuru kitapları (ansiklopedi, sözlük, almanak v.s.), yüksek lisans ve doktora tezleri ile nadir eserler ödünç verilmez.

f.        Ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihinden önce, üyenin elektronik posta adresine, sistem tarafından uyarı notu gönderilir. Ancak Bilgi Merkezi ve Kütüphane’ den ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihlerinin takibi kullanıcıya aittir. Sistem tarafından gönderilen uyarı notunun herhangi bir sebeple alınmamış olması, gecikmeden kaynaklanan yaptırımların uygulanmaması için geçerli neden olarak kabul edilmez.

 

g.       Ödünç alınan ve gününde iade edilmeyen bilgi kaynakları için 3 (üç) kez hatırlatma yazısı gönderilir.

 

h.       Üyelerle ilgili bilgiler başka kullanıcılara verilmez.

 

 

Kurallara İlişkin Esaslar

 

 

MADDE 9- Bilgi Merkezi/Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından, her eğitim-öğretim yılı başında kurallarla ilgili değişiklik önerileri Rektörlük Makamı’ na bildirilir. Değişiklikler, Üniversite Senatosu kararıyla yapılır ve o eğitim-öğretim yılı başından itibaren yürürlüğe girer.

 

Akademik ve İdari Personel

 

a.       Akademik personel toplam 5 kitabı 20 gün süreyle ve ders materyali olarak kullanım amaçlı ise istediği kaynakları bir dönemlik ödünç alabilir. Bilgi kaynağı başka bir kullanıcı tarafından


ayırtılmamış ise; 20 gün süreyle ödünç aldığı kitaplar için 3 kez uzatma işlemi yapabilir. Dönemlik aldığı ders kitapları için süre uzatma işlemi yapamaz. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.

 

b.       İdari personel 5 kitabı 20 gün süreyle ödünç alabilir. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; kitaplar için 3 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.

 

Öğrenci

 

a.       Lisansüstü öğrencisi 5 kitabı 20 gün süreyle ödünç alabilir. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.

 

b.       Lisans öğrencisi 3 kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilir. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.

 

c.       Ön Lisans öğrencisi 3 kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilir. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.

 

Diğer Kullanıcılar

 

a.       Değişim öğrencisi  İAÜ öğrencilerinin yararlanma koşulları kapsamında Bilgi Merkezi ve Kütüphaneden yararlanır.

 

b.       Bilgi Merkezi ve Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) sistemiyle Bilgi Merkezi ve Kütüphane ’den yararlanan akademik ve idari personel 5 kitabı; karşı kurumun ödünç verme kurallarına uygun süre içinde ödünç alabilir. Süre uzatma işlemi yapamaz. Diğer kullanıcıların üzerindeki bilgi kaynakları için ayırtma işlemi yapamaz. Dergileri ve Rezerv Koleksiyonu’nda bulunan kitapları ödünç alamaz. Diğer Bilgi Merkezi ve Kütüphanelerden ödünç kitap almak isteyen İAÜ akademik ve idari personeli, ilgili Bilgi Merkezi ve Kütüphanenin ödünç verme kurallarına uymakla yükümlüdür.

 

Geciktirme, Kaybetme ve Zarar Verme durumunda uygulanacak kurallar:

 

a.       Bilgi Merkezi ve Kütüphane’nin Banko Biriminden ödünç alınan bilgi kaynaklarının geciktirilmesi durumunda 1 ile 50 gün arası, bilgi kaynağı başına günlük 1 TL ceza alınır.

 

b.       Bilgi Merkezi ve Kütüphane içerisinde veya dışında, bilgi kaynaklarına herhangi bir sebeple zarar veren kullanıcılardan, bilgi kaynağının yeni bir kopyasını sağlaması istenir. Kullanıcının bilgi kaynağını sağlayamaması durumunda; baskısı tükenmiş ise c maddesi uygulanır, baskısı devam ediyorsa bilgi kaynağının güncel fiyatına 10 TL işlem ücreti eklenerek bedeli alınır.

c.       Baskısı tükenmiş kitapların kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda bilgi kaynağının piyasa değeri saptanabiliyorsa; temin edileceği para biriminin TL karşılığı, Bilgi Merkezi ve Kütüphane’nin işlem yaptığı günün Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanarak alınır.

 

d.       Kitap eki olan CD-ROM’ların kaybı durumunda kullanıcıdan 10 TL, DVD-ROM’ların kaybı durumunda ise 30 TL ceza alınır.

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Elektronik Kaynakların Kullanımı

 

MADDE 10-

a.       Elektronik kaynaklarına yerleşke içerisinden ve dışından sadece İAÜ akademik ve idari personeli ile öğrencileri erişebilir.

b.       Veritabanlarından, robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayın kopyalanamaz veya sistematik biçimde kişisel bilgisayarlara ya da harici belleklere aktarılamaz.

c.       Veritabanlarından kopyalanan makale, kitap, tez, vb. dokümanların bir bölümü ya da tamamı, veri depolama araçları ya da e-posta listeleri aracılığı ile dağıtılamaz ve Üniversite dışındaki kişi ya da kurumlara gönderilemez.

 

d.       Yukarıdaki kurallara uymayan kullanıcı, hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Bilgi Merkezi ve Kütüphane İçerisinde Uyulması Gereken Kurallar

 

MADDE 11-

 

a.       Bilgi Merkezi ve Kütüphane binasına, yiyecek ve içecekle girilmez,

 

b.       Bilgi Merkezi ve Kütüphane binası içerisinde cep telefonları kapalı tutulur,

 

c.       Bilgi Merkezi ve Kütüphane içerisinde izinsiz kamera, fotoğraf makinası, cep telefonu vb. araçlarla çekim yapılmaz,

 

d.       Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludur. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Bilgi Merkezi ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı sorumlu değildir.

 

e.       Kullanıcı salonlarında, koridorlarda ve kütüphane yerleşkesinde yüksek sesle konuşulmaz ve grup çalışması yapılmaz.

 

f.        Bilgi Merkezi ve Kütüphane kapandığı tatil dönemlerinde kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma ve iade işlemleri tamamlanır.

 

g.       Bilgi Merkezi ve Kütüphanedeki bilgisayarlar sadece eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılır.

 

h.       Bilgi Merkezi ve Kütüphane kurallarına uyulmaması durumunda kullanıcı, Bilgi Merkezi ve Kütüphane personelinin uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür.

 

i.        Bilgi Merkezi ve Kütüphane bilgi kaynaklarına ve eşyalarına (bilgisayar, masa, sandalye, vb.) herhangi bir şekilde zarar veren kullanıcı, hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.

j.        Bilgi kaynaklarının izinsiz olarak Bilgi Merkezi ve Kütüphane dışına çıkartılması ya da çıkartılmaya teşebbüs edilmesi durumunda; bu eylemde bulunan kullanıcı, hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Bilgi Merkezi ve Kütüphaneden Yararlanma Usul ve Esaslar ile Bu Esaslara Uymayanlara

Uygulanacak Yaptırımlara İlişkin Kurallar

 

MADDE 12-

 

a.       Bilgi Merkezi’nde, kafe ve bahçe hariç olmak üzere, yiyecek ve içecek tüketen kişi, beş günden yedi güne kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.

b.       Bilgi Merkezi’nde, tütün mamülleri tüketen kişi 15 güne kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.

c.       Bilgi Merkezi eşya ve materyallerine zarar veren kişi, 15 güne kadar kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.

d.       İşlem yaptırmaksızın dışarı materyal çıkaran veya buna yeltenen kişi, ayrıca 15 güne kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.

e.       Bilgi Merkezi’ne giriş hakkı olmayan kişiyi Bilgi Merkezi’ne alan veya buna yardım eden kişi 15 güne kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.

f.        Bilgi Merkezi’ne giriş hakkı, bu yönerge kapsamında verilen uzaklaştırma cezası ile elinden alınmasına rağmen Merkez’e giren kişi, 15 günden 20 güne kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır. Bu kişinin içeri girmesine yardım eden kişi veya kişilere de aynı ceza uygulanır.

g.       Bilgi Merkezi görevlilerinin, bu yönergeden doğan veya doğmayan her türlü görevlerini yapmasını engelleyen kişi,15 güne kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.

 

 

h.       Gürültü yaparak öğrencileri rahatsız eden kişi, 15 güne kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.

i.         Yukarıda belirtilen fiillerden ceza alan kişinin bu fiilini tekrarlaması durumunda verilecek ikinci bir ceza bir kat oranında artırılarak uygulanır. Kişinin aynı fiilinin üçüncü kez tekerrürü halinde, içinde bulunulan dönem boyunca Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.

 

j.        Kurallara aykırı davranışların saptanması halinde, Bilgi Merkezi Daire Başkanı veya Bilgi Merkezi görevlileri durumu kimlik tespiti yaparak tutanakla sabitleştirir. Hakkında tutanak düzenlenen öğrenci yedi gün içerisinde özür gerekçesini Bilgi Merkezi’ne teslim etmelidir. Özür gerekçesini süresinde teslim etmeyen öğrenci, hakkındaki ithamları kabul etmiş sayılır. Gerekirse disiplin işlemine tabii tutulabilir. Bilgi Merkezi Daire Başkanı; öğrencinin savunma yazması halinde savunmanın tesliminden itibaren üç gün içerisinde, savunma teslim edilmediği takdirde ise sürenin son bulmasından itibaren üç gün içerisinde, tutanak ve varsa öğrenci savunmasını inceleyip uygun yaptırıma hükmeder. Ceza, öğrenciye mail yoluyla hemen bildirilir.

k.       Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti cezası alan öğrenci, kararı barındıran mailin tarafına ulaşmasından itibaren, iki gün içerisinde ilgili Rektör Yardımcısı’na itiraz edebilir. İtiraz bir gün içerisinde karara bağlanır. İtiraz sonunda verilen karar kesindir.

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Üyelerin Üniversite’den Ayrılmaları Durumunda Uygulanacak Kurallar

 

MADDE 13-

 

a.        Üniversite’den emeklilik, istifa veya başka nedenlerle ayrılan üyelerin, ödünç aldıkları bilgi kaynaklarını iade etmeden ve varsa para cezasını ödemeden ilişik kesme işlemleri tamamlanmaz.

b.       Öğrencilerin kayıt yenileme, mezuniyet ve ilişik kesme işlemleri, bilgi kaynaklarını iade etmeden, varsa ceza bedelini ödemeden yapılmaz.

c.       Ödünç aldığı bilgi kaynağını iade etmeksizin herhangi bir nedenle Üniversite’den ayrılan üye, hakkında yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlük

 

MADDE 14- Bu yönerge, Üniversite Senatosu’nun onayından sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 15- Bu yönergeyi İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Bilgi Merkezi ve Kütüphane organlarının görev ve yetkileri
MADDE 5-
a. Koordinasyon Kurulu; Bilgi Merkezi ve Kütüphanenin hedeflerinin belirlenmesi, birimler arasındaki koordinasyonun sağlanması konularında Daire Başkanlığına tavsiyelerde bulunur.
b. Daire Başkanlığı; Koordinasyon kurulunun aldığı tavsiye kararları doğrultusunda, Bilgi Merkezi ve Kütüphanenin vereceği hizmetlerin esaslarını tespit eder ve işleyişini sağlar. Bu konuda alınan kararları Rektörlüğün onayına sunar. Tüm Bilgi Merkezi ve Kütüphaneleri arasındaki koordinasyonu sağlar ve denetler.

Bilgi Merkezi ve Kütüphane hizmetleri
MADDE 6-
 
a.       Koleksiyon geliştirme: Üniversitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek ve araştırmalara katkıda bulunmak, kullanıcıların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını desteklemek, basılı ve elektronik yayınların satın alma, abonelik, bağış ve değişim yoluyla sağlanmasıdır. İAÜ Mensuplarından gelen yayın istekleri Koleksiyon Geliştirme Bölümü tarafından değerlendirmeye alınır. İstekler değerlendirilirken, aşağıdaki esaslar dikkate alınır:
 
a)  İstenen yayının konusunu (İAÜ’ nün eğitim-öğretim politikasına uygunluğu)
 
b)  Disiplinler arası kullanımını
 
c)  Güncelliğini
 
d)  Yayınevinin niteliğini
 
e)  Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranını
 
f)  Fiyatını
 
g)  Yayının Dilini
 
h)  Fiziksel özelliklerini (basılı, elektronik, mikrofilm vb.)
 
i)  İstenen yayının aynı nüshasının İAÜ Bilgi Merkezi ve Kütüphanelerinde olup olmadığını,
 
j)  Kayıp yayınlar belli bir süre içerisinde bulunamazsa kullanım oranı
 
ve talebe göre yeniden satın alınmasını,
 
k)  Fiziksel olarak kullanılamayacak durumda olan yayınlar kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınmasını,
 
l)   Elektronik kaynak aboneliklerinde; veri tabanının bilimsel niteliği, konusu, lisans şartları, kullanım kolaylığı ve kullanım istatistiklerini dikkate alır.
 
Değerlendirme sonucunda; alınmasına karar verilen kaynakların sağlanması Satın Alma Birimi tarafından gerçekleştirilir. Satın alınmış kaynaklar, Bilgi Merkezi ve Kütüphane sistemine eklenerek demirbaş numarası verilir. Ders materyali olarak kullanılacak kaynaklar akademik personele, dönemlik süre için ödünç olarak verilir.
 
b. Teknik Hizmetler: Koleksiyon geliştirme bölümü tarafından sağlanan bütün yayınların kullanıcıya sunulacak duruma getirilmesine kadar yapılan işlerin tamamıdır. Kataloglama ve sınıflama; Bilgi Merkezi ve Kütüphanelere sağlanan tüm materyali çağdaş kataloglama ve sınıflama sistemlerine göre düzenlenerek ve kullanıcıların hizmetine sunulur.
 
c. Kullanıcı Hizmetleri: Bilgi kaynaklarından, Bilgi Merkezi ve Kütüphane hizmetlerinden kullanıcıların yararlandırılması amacıyla sunulan hizmetlerdir. Kullanıcı hizmetleri ve bu hizmetlerin verimli yürütülmesini sağlayacak sayı ve nitelikte uzman Kütüphaneciler tarafından yürütülür.
 
d. Danışma hizmetleri; Bilgi Merkezi ve Kütüphane kullanıcılarına, kaynak ve hizmetlerin tanıtılması, kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla eğitim verilmesi, literatür tarama hizmeti sunulması, yeni çıkan yayınların duyurulması, bilgi-belge hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesi için için yapılan çalışmaların bütünüdür.
 
 
e. Ödünç verme hizmetleri; İAÜ faaliyet ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Bilgi Merkezi ve Kütüphanedeki bütün yayınların bu yönergede mensuplarının eğitim-öğretim, araştırma, bilimsel belirlenen esaslar çerçevesinde içerde ve dışarda dolaşımını sağlamak ve denetlemektir.
 
f. Bilgi Merkezi ve Kütüphaneler arası ödünç yayın / belge sağlama hizmeti; İAÜ mensuplarının ihtiyaç duyduğu ancak İAÜ Bilgi Merkezi ve Kütüphanelerinde bulunmayan bilgi kaynaklarını yurtiçi ve yurtdışındaki Kütüphanelerden ödünç alma veya fotokopi yolu ile sağlanmasıdır. Bu hizmet ile ilgili kurallar Daire Başkanlığınca ayrıca belirlenir ve Rektörün onayı ile yürürlüğe girer.
 
g. Eğitim ve oryantasyon hizmetleri; Üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere uygulama ve staj programları, personelin hizmet içi eğitim programları, öğrenciler ve öğretim elemanları için Bilgi Merkezi ve Kütüphane kaynak ve hizmetlerinin verimli kullanılmasını sağlayacak kullanıcı eğitimi programları düzenlemektir.
 
İKİNCİ BÖLÜM

Bilgi Merkezi ve Kütüphane Kullanım Koşulları
Üyeler
MADDE 4-
 
a.       İAÜ akademik, idari personel, lisans, ön lisans ve lisansüstü öğrencileri Bilgi Merkezi ve Kütüphanenin daimi üyeleridir.
b.       Üyeler, kayıt formunda yer alan bilgilerdeki değişiklikleri zamanında Bilgi Merkezi/ Kütüphaneye bildirmekle yükümlüdürler.
 
Kurum Dışı Üyelik Şartları
MADDE 5- 4. Maddenin (a) bendinde belirtilen tanımlamaya uymayan kullanıcılar Bilgi Merkezi ve Kütüphane hizmetlerinden aşağıda belirtildiği şekliyle faydalanabilirler;
 
İAÜ Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi Kurum Dışı Kullanıcı Üyelik Koşulları
 
İAU mensupları dışında diğer kullanıcılar Bilgi Merkezi ve Kütüphaneye üye olup hizmetlerinden yararlanabilir, dört tür üyelik hakkı vardır:
 
Ödünç Hakkı Veren Üyelik
 
Kullanıcı Bilgi Merkezi ve Kütüphaneye girebilir, hizmetlerinden yararlanabilir ve üç adet materyali ödünç alarak Bilgi Merkezi / Kütüphane dışına çıkarabilir. Sadece üniversite öğrencileri ve araştırmacılar Bilgi Merkezi ve Kütüphaneyi 7/24 kullanabilme hakkına sahiptir. Üye olan kullanıcılar kampüs içerisine izin almadan giremez. Üyelik İçin Gerekli Belgeler;
 
-      Üye formu (Basılı veya elektronik)
 
-      T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Yabancı uyruklu kullanıcılar için pasaport fotokopisi, oturma izni belgesi)
-      2 adet fotoğraf
 
-      Kullanıcı adına düzenlenmiş fatura ya da ikametgâh


-      Yıllık Kullanım ücreti 300 TL depozito olarak ta 300 TL ( yönetim tarafından belirlenen ücret her yıl güncellenir. İlişik kestiklerinde depozito iade edilir) alınır.
Üyelik başvurusu yönetim tarafından uygun bulunursa, üyelik işlemleri gerçekleştirilir. Üye olan her kullanıcı İAÜ Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılır. Bütün üyelikler 1 yıl için geçerlidir. Tekrar üye olmak istenirse, üyelik işlemleri yenilenir.
Üyeler için;
 
-      Kullanıcılar basılı üç materyali yedi gün süre ile ödünç alabilirler. Multimedya kaynak kullanım süresi 3 gündür.
 
-      Ders kaynağı olarak belirlenmiş materyaller ödünç verilmez.
 
-      Ödünç alınan materyaller için süre uzatımı yapılmaz.
 
-      Ödünç alınan yayınların zamanında iade edilmemesi durumunda, her yıl Bilgi Merkezi ve Kütüphane yönetimi tarafından belirlenen ücret, ceza olarak tahsil edilir. (Günlük 1 TL)
-      Bilgi Merkezi ve Kütüphane, iade tarihinden üç gün önce okuyucunun e-posta adresine bir hatırlatma mesajı gönderir.
 
-      Üzerinde gecikmiş materyal olanlara yeni materyaller verilmez.
 
 
-      Üyeler Kimlik ve Adres Bilgilerinde değişiklik olduğu zaman Bilgi Merkezi ve Kütüphaneye bilgi vermekle yükümlüdürler.
 
-      Bilgi Merkezi ve Kütüphaneden ödünç aldığı kaynakları kaybeden üyeler, aynı kaynağı tedarik etmekle mükelleftirler. Kaynağın belirli nedenlerle tekrar temin edilememesi durumunda; kitabın, saptanan değeri ceza olarak üyeden tahsil edilir. Bilgi Merkezi ve Kütüphane bandrolsüz kitap kabul etmez.
 
-      Ödünç verilmeyen kaynaklar; Temel Başvuru Kaynakları, Sözlükler, rezerv kaynakları, Süreli Yayınlar, Tezler ve CD'lerdir.
 
MEYODER Üyeleri İçin Kullanım Hakkı
 
Kullanıcı Bilgi Merkezi ve Kütüphaneye girebilir, hizmetlerinden yararlanabilir ve üç adet materyali ödünç alarak Bilgi Merkezi / Kütüphane dışına çıkarabilir. Üyelik İçin Gerekli Belgeler ;
 
-      Üye formu (Basılı veya elektronik)
 
-      T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Yabancı uyruklu kullanıcılar için pasaport fotokopisi, oturma izni belgesi)
-      2 adet fotoğraf
 
-      Kullanıcı adına düzenlenmiş fatura ya da ikametgâh
 
-      Mezun dış kullanıcı  200 TL üyelik  ücreti + Yıllık Depozito 150 TL (yönetim tarafından belirlenen ücret her yıl güncellenir. İlişik kestiklerinde depozito iade edilir)
 
-      İAÜ MEYODER üyelik kartı. Yıllık aidatın ödendiği gösteren belge
 
Üyelik başvurusu yönetim tarafından uygun bulunursa üyelik işlemleri gerçekleştirilir. Üye olan her kullanıcı;
 
İAÜ Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılır. Bilgi Merkezi ve Kütüphaneye her girişte MEYODER kartını gösterilmek zorundadır. Bütün üyelikler 1 yıl için geçerlidir. Tekrar üye olmak istenirse, üyelik işlemleri yenilenir.
 
Üyeler için;
 
-      Kullanıcılar üç materyali yedi gün süre ile ödünç alabilirler. Multimedya kaynak kullanım süresi 3 gündür.
 
-      Ders kaynağı olarak belirlenmiş materyaller ödünç verilmez.
 
-      Ödünç alınan materyaller için süre uzatımı yapılmaz.


-      Ödünç alınan yayınların zamanında iade edilmemesi durumunda, her yıl Bilgi Merkezi ve Kütüphane yönetimi tarafından belirlenen ücret, ceza olarak tahsil edilir. (Günlük 1 TL)
 
-      Bilgi Merkezi ve Kütüphane, iade tarihinden üç gün önce okuyucunun e-posta adresine bir hatırlatma mesajı gönderir.
 
-      Üzerinde gecikmiş materyal olanlara yeni materyaller verilmez.
 
-      Üyeler Kimlik ve Adres Bilgilerinde değişiklik olduğu zaman Bilgi Merkezi ve Kütüphaneye bilgi vermekle yükümlüdürler.
 
-      Bilgi Merkezi ve Kütüphaneden ödünç aldığı kaynakları kaybeden üyeler, söz konusu boşluğu doldurmak ve aynı kaynağı tedarik etmekle mükelleftirler. Kaynağın belirli nedenlerle tekrar temin edilememesi durumunda; kitabın, saptanan değeri ceza olarak üyeden tahsil edilir. Bilgi Merkezi ve Kütüphane bandrolsüz kitap kabul etmez.
 
-      Ödünç verilmeyen kaynaklar; Temel Başvuru Kaynakları, Sözlükler, rezerv kaynakları, Süreli Yayınlar, Tezler ve CD'lerdir.
 
-      Kullanıcı 7/24 Bilgi Merkezi ve Kütüphane alanı kullanım hakkına sahiptir.
 
7/24 Alan Kullanım Hakkı Veren Üyelik
 
Üye, Bilgi Merkezi ve Kütüphane koleksiyonunu Bilgi Merkezi ve Kütüphane içinde kullanabilir (fotokopi vs.) ödünç materyal alamaz. Sadece üniversite öğrencileri Bilgi Merkezi ve Kütüphane 7/24 alanını kullanabilme hakkına sahiptir. Üyelik İçin Gerekli Belgeler;
 
-Üye formu (Basılı veya elektronik)
 
-T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Yabancı uyruklu kullanıcılar için pasaport fotokopisi, oturma izni belgesi)
 -2 adet fotoğraf
 
-Kullanıcı düzenlenmiş fatura ya da ikametgâh
 
-Yıllık üyelik ücreti 250 TL dir.(Yönetim tarafından belirlenen ücret her yıl güncellenir.)
 
Üyelik başvurusu yönetim tarafından uygun bulunursa, üyelik işlemleri gerçekleştirilir.  Üye olan her kullanıcı İAÜ Bilgi Merkezi ve Kütüphanesi kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılır.Bütün üyelikler 1 yıl için geçerlidir. Tekrar üye olmak istenirse, üyelik işlemleri yenilenir.
 
Günlük Dış kullanıcı
 
Bilgi Merkezi ve Kütüphaneyi günlük ziyaret edebilir. Bilgi Merkezi ve Kütüphane koleksiyonunu Bilgi Merkezi ve Kütüphane içinde ücretsiz kullanabilir. Ödünç materyal alamaz. Bilgi Merkezi ve Kütüphane kullanma süresi 7 gün için 08:00-17:00 arasıdır. Sınav haftaları ve kullanımın yoğunluğu olduğu günler, dış kullanıcıya hizmet verilemez. Kullanıcı gelmeden önce telefonla arayarak randevu almalıdır. Dış ziyaretçi için hazırlanmış bilgi formunu ( gelmiş olduğu kurum, ziyaret sebebi vs.) doldurur.
 
Üye olmak isteyen kişi;
 
Gerekli belgeleri tamamlanıp Bilgi Merkezi / Kütüphaneden onay aldıktan sonra, muhasebeye gidip üyelik parasını yatırır, tahsilat makbuzu ve fişini alır, ya da belirtilen hesaba havale yapar ve dekontunu muhasebeye onaylatır; belgelerini Bilgi Merkezi ve Kütüphaneye teslim eder.


MADDE 6- Bilgi Merkezi ve Kütüphane’ ye üye olup olmadığına bakılmaksızın tüm kullanıcılar Bilgi Merkezi ve Kütüphane Yönergesi’ne uymayı kabul eder.
 
MADDE 7- Kullanıcı, bilgi kaynaklarından yararlanırken ‘Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uymakla yükümlüdür. Kullanıcı, bu maddeye muhalefetinden dolayı Üniversite’ye hiç bir hukuki sorumluluk yükleyemez.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Ödünç Verme Kuralları
MADDE 8-
 
a.       Üyeler bilgi kaynaklarını ödünç alırken, üniversite veya kurum kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar. Kimlik kartını kaybeden personel, Personel Daire Başkanlığı’ndan; öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan belge getirmelidir.
b.       Başka bir üyenin kimlik kartıyla bilgi kaynakları ödünç alınamaz ve süre uzatma işlemi yapılamaz.
 
c.       Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı bulunan kullanıcı, bu bilgi kaynağını iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden yeni bilgi kaynağı ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz.
d.       Bilgi Merkezi ve Kütüphane, gerekli gördüğü durumlarda iade tarihini beklemeksizin ödünç alınan bilgi kaynaklarının iadesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcıya haber verildikten sonra bilgi kaynağının en geç 3(üç) gün içinde iadesi zorunludur.
 
e.       Süreli Yayınlar, başvuru kitapları (ansiklopedi, sözlük, almanak v.s.), yüksek lisans ve doktora tezleri ile nadir eserler ödünç verilmez.
f.        Ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihinden önce, üyenin elektronik posta adresine, sistem tarafından uyarı notu gönderilir. Ancak Bilgi Merkezi ve Kütüphane’ den ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihlerinin takibi kullanıcıya aittir. Sistem tarafından gönderilen uyarı notunun herhangi bir sebeple alınmamış olması, gecikmeden kaynaklanan yaptırımların uygulanmaması için geçerli neden olarak kabul edilmez.
 
g.       Ödünç alınan ve gününde iade edilmeyen bilgi kaynakları için 3 (üç) kez hatırlatma yazısı gönderilir.
 
h.       Üyelerle ilgili bilgiler başka kullanıcılara verilmez.
 
 
Kurallara İlişkin Esaslar
 
 
MADDE 9- Bilgi Merkezi/Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından, her eğitim-öğretim yılı başında kurallarla ilgili değişiklik önerileri Rektörlük Makamı’ na bildirilir. Değişiklikler, Üniversite Senatosu kararıyla yapılır ve o eğitim-öğretim yılı başından itibaren yürürlüğe girer.
 
Akademik ve İdari Personel
 
a.       Akademik personel toplam 5 kitabı 20 gün süreyle ve ders materyali olarak kullanım amaçlı ise istediği kaynakları bir dönemlik ödünç alabilir. Bilgi kaynağı başka bir kullanıcı tarafından


ayırtılmamış ise; 20 gün süreyle ödünç aldığı kitaplar için 3 kez uzatma işlemi yapabilir. Dönemlik aldığı ders kitapları için süre uzatma işlemi yapamaz. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.
 
b.       İdari personel 5 kitabı 20 gün süreyle ödünç alabilir. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; kitaplar için 3 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.
 
Öğrenci
 
a.       Lisansüstü öğrencisi 5 kitabı 20 gün süreyle ödünç alabilir. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.
 
b.       Lisans öğrencisi 3 kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilir. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.
 
c.       Ön Lisans öğrencisi 3 kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilir. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.
 
Diğer Kullanıcılar
 
a.       Değişim öğrencisi  İAÜ öğrencilerinin yararlanma koşulları kapsamında Bilgi Merkezi ve Kütüphaneden yararlanır.
 
b.       Bilgi Merkezi ve Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) sistemiyle Bilgi Merkezi ve Kütüphane ’den yararlanan akademik ve idari personel 5 kitabı; karşı kurumun ödünç verme kurallarına uygun süre içinde ödünç alabilir. Süre uzatma işlemi yapamaz. Diğer kullanıcıların üzerindeki bilgi kaynakları için ayırtma işlemi yapamaz. Dergileri ve Rezerv Koleksiyonu’nda bulunan kitapları ödünç alamaz. Diğer Bilgi Merkezi ve Kütüphanelerden ödünç kitap almak isteyen İAÜ akademik ve idari personeli, ilgili Bilgi Merkezi ve Kütüphanenin ödünç verme kurallarına uymakla yükümlüdür.
 
Geciktirme, Kaybetme ve Zarar Verme durumunda uygulanacak kurallar:
 
a.       Bilgi Merkezi ve Kütüphane’nin Banko Birimi’nden ödünç alınan bilgi kaynaklarının geciktirilmesi durumunda 1 ile 50 gün arası, bilgi kaynağı başına günlük 1 TL ceza alınır.
 
b.       Bilgi Merkezi ve Kütüphane içerisinde veya dışında, bilgi kaynaklarına herhangi bir sebeple zarar veren kullanıcılardan, bilgi kaynağının yeni bir kopyasını sağlaması istenir. Kullanıcının bilgi kaynağını sağlayamaması durumunda; baskısı tükenmiş ise c maddesi uygulanır, baskısı devam ediyorsa bilgi kaynağının güncel fiyatına 10 TL işlem ücreti eklenerek bedeli alınır.
c.       Baskısı tükenmiş kitapların kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda bilgi kaynağının piyasa değeri saptanabiliyorsa; temin edileceği para biriminin TL karşılığı, Bilgi Merkezi ve Kütüphane’nin işlem yaptığı günün Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanarak alınır.
 
d.       Kitap eki olan CD-ROM’ların kaybı durumunda kullanıcıdan 10 TL, DVD-ROM’ların kaybı durumunda ise 30 TL ceza alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Kaynakların Kullanımı
MADDE 10-
a.       Elektronik kaynaklarına yerleşke içerisinden ve dışından sadece İAÜ akademik ve idari personeli ile öğrencileri erişebilir.
b.       Veritabanlarından, robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayın kopyalanamaz veya sistematik biçimde kişisel bilgisayarlara ya da harici belleklere aktarılamaz.
c.       Veritabanlarından kopyalanan makale, kitap, tez, vb. dokümanların bir bölümü ya da tamamı, veri depolama araçları ya da e-posta listeleri aracılığı ile dağıtılamaz ve Üniversite dışındaki kişi ya da kurumlara gönderilemez.
 
d.       Yukarıdaki kurallara uymayan kullanıcı, hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
Bilgi Merkezi ve Kütüphane İçerisinde Uyulması Gereken Kurallar
MADDE 11-
 
a.       Bilgi Merkezi ve Kütüphane binasına, yiyecek ve içecekle girilmez,
 
b.       Bilgi Merkezi ve Kütüphane binası içerisinde cep telefonları kapalı tutulur,
 
c.       Bilgi Merkezi ve Kütüphane içerisinde izinsiz kamera, fotoğraf makinası, cep telefonu vb. araçlarla çekim yapılmaz,
 
d.       Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludur. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Bilgi Merkezi ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı sorumlu değildir.
 
e.       Kullanıcı salonlarında, koridorlarda ve kütüphane yerleşkesinde yüksek sesle konuşulmaz ve grup çalışması yapılmaz.
 
f.        Bilgi Merkezi ve Kütüphane kapandığı tatil dönemlerinde kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma ve iade işlemleri tamamlanır.
 
g.       Bilgi Merkezi ve Kütüphanedeki bilgisayarlar sadece eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılır.
 
h.       Bilgi Merkezi ve Kütüphane kurallarına uyulmaması durumunda kullanıcı, Bilgi Merkezi ve Kütüphane personelinin uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür.
 
i.        Bilgi Merkezi ve Kütüphane bilgi kaynaklarına ve eşyalarına (bilgisayar, masa, sandalye, vb.) herhangi bir şekilde zarar veren kullanıcı, hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.
j.        Bilgi kaynaklarının izinsiz olarak Bilgi Merkezi ve Kütüphane dışına çıkartılması ya da çıkartılmaya teşebbüs edilmesi durumunda; bu eylemde bulunan kullanıcı, hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.
 
ALTINCI BÖLÜM
 
Bilgi Merkezi ve Kütüphaneden Yararlanma Usul ve Esaslar ile Bu Esaslara Uymayanlara
Uygulanacak Yaptırımlara İlişkin Kurallar
MADDE 12-
 
a.       Bilgi Merkezi’nde, kafe ve bahçe hariç olmak üzere, yiyecek ve içecek tüketen kişi, beş günden yedi güne kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.
b.       Bilgi Merkezi’nde, tütün mamülleri tüketen kişi 15 güne kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.
c.       Bilgi Merkezi eşya ve materyallerine zarar veren kişi, 15 güne kadar kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.
d.       İşlem yaptırmaksızın dışarı materyal çıkaran veya buna yeltenen kişi, ayrıca 15 güne kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.
e.       Bilgi Merkezi’ne giriş hakkı olmayan kişiyi Bilgi Merkezi’ne alan veya buna yardım eden kişi 15 güne kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.
f.        Bilgi Merkezi’ne giriş hakkı, bu yönerge kapsamında verilen uzaklaştırma cezası ile elinden alınmasına rağmen Merkez’e giren kişi, 15 günden 20 güne kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır. Bu kişinin içeri girmesine yardım eden kişi veya kişilere de aynı ceza uygulanır.
g.       Bilgi Merkezi görevlilerinin, bu yönergeden doğan veya doğmayan her türlü görevlerini yapmasını engelleyen kişi,15 güne kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.
 
 
h.       Gürültü yaparak öğrencileri rahatsız eden kişi, 15 güne kadar Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.
i.         Yukarıda belirtilen fiillerden ceza alan kişinin bu fiilini tekrarlaması durumunda verilecek ikinci bir ceza bir kat oranında artırılarak uygulanır. Kişinin aynı fiilinin üçüncü kez tekerrürü halinde, içinde bulunulan dönem boyunca Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti ile cezalandırılır.
 
j.        Kurallara aykırı davranışların saptanması halinde, Bilgi Merkezi Daire Başkanı veya Bilgi Merkezi görevlileri durumu kimlik tespiti yaparak tutanakla sabitleştirir. Hakkında tutanak düzenlenen öğrenci yedi gün içerisinde özür gerekçesini Bilgi Merkezi’ne teslim etmelidir. Özür gerekçesini süresinde teslim etmeyen öğrenci, hakkındaki ithamları kabul etmiş sayılır. Gerekirse disiplin işlemine tabii tutulabilir. Bilgi Merkezi Daire Başkanı; öğrencinin savunma yazması halinde savunmanın tesliminden itibaren üç gün içerisinde, savunma teslim edilmediği takdirde ise sürenin son bulmasından itibaren üç gün içerisinde, tutanak ve varsa öğrenci savunmasını inceleyip uygun yaptırıma hükmeder. Ceza, öğrenciye mail yoluyla hemen bildirilir.
k.       Bilgi Merkezi olanaklarından yararlanma mahrumiyeti cezası alan öğrenci, kararı barındıran mailin tarafına ulaşmasından itibaren, iki gün içerisinde ilgili Rektör Yardımcısı’na itiraz edebilir. İtiraz bir gün içerisinde karara bağlanır. İtiraz sonunda verilen karar kesindir.
 
 
 
YEDİNCİ BÖLÜM
 
Üyelerin Üniversite’den Ayrılmaları Durumunda Uygulanacak Kurallar
MADDE 13-
 
a.        Üniversite’den emeklilik, istifa veya başka nedenlerle ayrılan üyelerin, ödünç aldıkları bilgi kaynaklarını iade etmeden ve varsa para cezasını ödemeden ilişik kesme işlemleri tamamlanmaz.
b.       Öğrencilerin kayıt yenileme, mezuniyet ve ilişik kesme işlemleri, bilgi kaynaklarını iade etmeden, varsa ceza bedelini ödemeden yapılmaz.
c.       Ödünç aldığı bilgi kaynağını iade etmeksizin herhangi bir nedenle Üniversite’den ayrılan üye, hakkında yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 14- Bu yönerge, Üniversite Senatosu’nun onayından sonra yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 15- Bu yönergeyi İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.
 


güncelleme: 12.12.2019 11:38