Açık Arşiv Kurum Politikası

AMAÇ

İstanbul Aydın Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların (makale, kitap/kitap bölümleri, tez, proje, rapor, konferans bildirimleri/sunumlar, teknik dokümanlar, veri setleri, afiş, video kaydı vb.) derlenmesi, yedeklenmesi, saklanması, özellikle erişime sunulması ve uluslararası açık erişim standartlarına uygun bir akademik arşiv sisteminin kurulması ile bilimsel bilgi birikiminin geniş kitlelerce paylaşılmasını amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda;

a) Üniversitemizde üretilen bilgiye daha geniş kitlelerin serbest, kolay ve hızlı erişimini sağlamak

b) Kurumsal boyutta üretilen akademik çalışmaların saklanması ve depolanması anlayışı ile açık erişim standartlarına uygun olarak derlemek ve gelecek nesillere aktarmak.

c) Üniversitemizde üretilen bilimsel çalışmaların daha yaygın kullanılması ile daha çok atıf almalarını sağlamak

d) Üniversitemizde üretilen yayınlara açık arşiv sisteminde kolay erişimin sağlanmasıyla yayınların etki faktörlerinin artmasını sağlamak

e) Üniversitemizde yapılan bilimsel çalışmaların uluslararası düzeyde haberdar olunmasını sağlamak ve Üniversitemizin tanınılırlığını ve saygınlığını artırmak

f) Araştırma sonuçlarının başka bir araştırmaya temel oluşturmasını kolaylaştırmak ve yapılan araştırmaların tekrarını önlemek; hedeflenmektedir.

DAYANAK

Bu politika metni 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 4/c, 12/c ve 42/d maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

KAPSAM

İstanbul Aydın Üniversitesi Açık Erişim Sistemi, üniversitemiz mensupları tarafından gerçekleştirilen ve İstanbul Aydın Üniversitesince doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen tüm akademik çalışmaları kapsar.

İstanbul Aydın Üniversitesi Açık Erişim Sistemi'nin içeriği aşağıdaki materyallerden oluşur:

• Bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler

• Yayımlanma aşamasında olan makaleler

• Yüksek lisans ve doktora tezleri

• Konferans bildirileri

• Seminer metinleri

• Teknik notlar

• Proje çalışmaları

• Kitaplar

• Kitap içindeki bölümler

• Ödüllü çalışmalar

• Patent belgeleri

• Açık Ders Materyalleri

 

TANIMLAR

Bu politika metninde adı geçen;

1) Açık Erişim: Araştırmacıların bilimsel yayınların tam metinlerine finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın kamuya açık internet aracılığıyla ücretsiz olarak erişebilmelerini,

2) Akademik Arşiv: Kurumsal akademik arşivlerde arşivlenen yayınların merkezi olarak harmanlanmasını ve açık erişime sunulmasını,

3) Ambargo: Araştırma sonuçlarının belli bir süre (6-12 ay) erişime kapalı tutulmasını,

4) Arşivleme: İstanbul Aydın Üniversitesi mensuplarının ürettiği akademik çalışmaların İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv sisteminde depolanması sürecini,

5) İstanbul Aydın Üniversitesi Mensubu: İstanbul Aydın Üniversitesi akademisyenlerini, personelini ve yüksek lisans ve doktora öğrencilerini.

6) Danışma Kurulu: Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının başkanlığında, akademik birim temsilcileri, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanı'ndan oluşan İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv Danışma Kurulunu,

7) İvedi Arşivleme: Akademik çalışmaların hakem denetiminden geçmiş biçimlerinin İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminde arşivlenmesi ve erişime açılma sürecini,

8) Kurumsal Akademik Arşiv: Yükseköğretim Kurumlarında üretilen akademik çalışmaların arşivlenerek açık erişime sunulduğu sistemleri ifade eder.

 

İLKELER

 

1)İstanbul Aydın Üniversitesi mensupları hakem değerlendirmesinden geçerek akademik bir dergide yayınlanması için onaylanmış makalesini (Yayıncılarla yapmış olduğu anlaşmaların koşullarını ihlal etmeyecek şekilde) Kurumsal Arşive aktarmakla sorumludur.

2) Her İstanbul Aydın Üniversitesi mensubu, entelektüel katkı sağladığı tüm akademik çalışmalarını, ambargo ve benzeri koşullar nedeniyle sınırlandırılmış veya tamamen engellenmiş olmadığı sürece son sürümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Açık Erişim Sistemi'nde depolanmasını onaylar.

3) İstanbul Aydın Üniversitesi yüksek lisans ve doktora öğrencileri tezlerini bitirdikten sonra en geç bir ay içerisinde Kurumsal Akademik Arşive aktarmakla sorumludur. Ancak patent başvurusu yapılması düşünülen çalışmalar başvuru gerçekleştikten sonra patent yayını ile aynı tarihte arşive aktarılır.

4) Kurumsal Arşive konulan materyalin, açık erişime tam metin olarak açılması ya da açılmaması, sadece kurum içinde erişime veya belirli bir süreden sonra erişime açılma hakkı, yazarlar tarafından belirlenir.

5) Telif hakkı olan araştırmaların üst verileri kullanılabilir olduğunda, en kısa sürede arşivlenecek ve bu üst veriler arşivleme anından itibaren Açık Erişim olacaktır.

6) İstanbul Aydın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, yayınların derlenmesi ve standartlara uygun olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminde yer alması için üniversite mensuplarıyla koordineli olarak çalışacaktır.

7) İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminin kurulumu, güncellenmesi, yedeklenmesi, uzun dönem korunarak saklanması, erişime sunulması ve Yükseköğretim Açık Arşiv Sistemine açık erişim standartlarında veri aktarılması süreçlerini koordine eder.

8) İstanbul Aydın Üniversitesi mensupları, birden fazla kurumdan birden fazla yazarla işbirliği yaparak gerçekleştirdikleri çalışmalarını İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminde depolayabilirler.

9) Birden fazla İstanbul Aydın Üniversitesi mensubu tarafından gerçekleştirilmiş çok yazarlı çalışmalarda kaynağın depolanma sorumluluğu başyazara aittir.

10) Atama ve yükseltmeler ile diğer kurum içi değerlendirmelerde dikkate alınan bilimsel çalışmalar Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminde arşivlenir.

 

LİSANSLAMA

Yasal koşullar çerçevesinde her İstanbul Aydın Üniversitesi mensubu çalışmalarını yayıncılarla yapmış olduğu anlaşmaların koşullarını ihlal etmeyecek şekilde, tekelci olmayan, geri alınamaz ve tüm dünyada geçerli bir lisans anlaşması ile İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminde depolamaya onay verir.

 

UYGULAMA

 

1) Bu politika Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı tarafından takip edilir.

2) Bu politikanın uygulanmasından İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü sorumludur. Üniversite Rektörü Ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümünde ve yapılacak değişikliklerde yürütücü görevini üstlenecektir.

3) İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü, Kurum bünyesinde Kurumsal Akademik Arşiv Danışma Kurulu kurulmasına öncülük eder ve bu kurulun yürütücülüğünü üstlenir.

4) Danışma Kurulu, Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının başkanlığında, akademik birim temsilcileri, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ile Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanından oluşur.

5) Danışma Kurulu, Açık Erişim ve Kurumsal Akademik Arşiv politikasının yürürlüğe girmesini takip eden ilk üç yıl içerisinde her yıl, bu üç yılın sonunda ise her üç yılda bir bu politikanın değerlendirmesini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Kurul, gerekli gördüğü hallerde politikayı revize etme veya değiştirme çalışmalarından sorumludur.

6) Öneri ve görüşler İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'ne sunulacaktır.

güncelleme: 22.7.2019 14:10