Yönetmelik

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanaklar, Tanımlar ve Açıklamalar

Amaç

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde uzaktan öğretim yolu ile yürütülen derslere ve diploma programlarına ilişkin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu yönerge İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde uzaktan öğretim yolu ile yürütülen diploma programları ile örgün öğretim programları kapsamında olmakla birlikte uzaktan öğretim yolu ile yürütülen dersleri kapsar.

Dayanaklar

MADDE 3 – Bu yönerge, 2547 sayılı Kanunun 7 nci, 14 üncü, 44 üncü ve 46 ıncı maddeleri; 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 73 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul Ve Esaslar'a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

b) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

c) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

e) Fakülte: İstanbul Aydın Üniversitesi fakültelerini,

f) Enstitü: İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitülerini

g) Yüksekokul: İstanbul Aydın Üniversitesi yüksekokul ve meslek yüksek okullarını,

h) Bölüm: İstanbul Aydın Üniversitesi fakülteleri bünyesindeki bölümleri,

i) Program: İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarını,

j) Dekan: İstanbul Aydın Üniversitesi dekanlarını,

k) Müdür: İstanbul Aydın Üniversitesi enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve merkez müdürlerini,

I) Bölüm/Anabilim Dalı/Program Başkanı: Lisans düzeyinde bölüm başkanını, yüksek lisans düzeyinde anabilim dalı başkanını ve ön lisans düzeyinde program başkanını,

m) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, enstitülerde enstitü yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

n) Merkez: İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

o) Uzaktan Eğitim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi uzaktan eğitim-öğretim ile ilgili kurulu,

Açıklamalar

Madde 5- Uzaktan Eğitim ve Öğretimde kullanılan kavramlara ilişkin açıklama ve tanımlar:

a) Uzaktan Öğretim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı ya da eş zamanda farklı yerde olduğu; öğretimin, içerik aktarımı ve etkileşimin bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla sağlandığı öğretim yöntemidir.

b) Dersin İçeriği: Uzaktan öğretim uygulamalarının temel eğitim malzemeleri olan ders kitabı, yardımcı kitap, kaynak dokümanlar, çoklu ortam yazılımları, ses ve video kayıtları, etkileşimli ve etkileşimsiz alıştırmalar, ödev ve projeler, işbirliğine dayalı etkinlikler, ders izlencesi (programı) ve benzeri öğretim materyallerinin kapsadığı içeriktir.

c) e-İçerik: Elektronik ortamda ses, video, e-kitap gibi teknolojiler üzerinden sunulan içeriktir.

d) Öğretim Tasarımı: Öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi, belirlenen gereksinimlere uygun öğrenme etkinliklerinin tasarlanması ve geliştirilmesi sürecidir.

e) İnternet (Web Ortamı/Elektronik Ortam): Derslerin iletişim ağına bağlı bilgisayarlar üzerinden etkileşimli olarak sunumunu sağlayan, bilgi ve iletişim teknolojileri ile kullanılan tekniklerin tümünü kapsar.

f) e-öğrenme: Bilgi ve iletişim teknolojileri (bilgisayar, web, internet ortamı gibi ortamlar) kullanılarak gerçekleşen öğrenmedir.

g) Etkileşim: Öğrenci, içerik ve öğretim elemanı arasındaki iletişimin elektronik ortamda sunulan e-posta, forum, sohbet ve sanal sınıf gibi araçlarla eşzamanlı veya farklı zamanlı olarak sağlanmasıdır.

h) Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemi: Farklı biçimlerdeki ders içeriğinin, etkileşimli alıştırmaların, öğrenci bilgilerinin, bilgi paylaşımı ve iletişim amacıyla kullanılan tekniklerin, öğrenci kayıtlarının ve farklı bilgilerin yönetimi için e-öğrenme sürecinde kullanılan bilgisayar yazılımıdır.

i) Harmanlanmış Öğretim: Uzaktan öğretim ve yüz yüze öğretim yöntemlerinin yanında birbirini tamamlayacak biçimde hem eşzamanlı hem de eşzamansız yöntemlerin bir arada kullanıldığı öğretim yöntemidir.

j) Bütünleşik Öğretim: Uzaktan öğretimde canlı ders ile birlikte birbirini tamamlayacak biçimde hem eşzamanlı hem de eşzamansız yöntemlerin bir arada kullanıldığı öğretim yöntemidir.

k) Eşzamanlı Öğretim: Uzaktan öğretimde canlı ders ile birlikte etkinlik yapma yöntemiyle yürütülen öğretim yöntemidir.

l) Eşzamansız Öğretim: Uzaktan öğretimde canlı ders yapılmadan etkinlik, video / metin ve form yapılarak yürütülen öğretim yöntemidir.

Uzaktan Öğretimin Hedefleri

Madde 6. Uzaktan öğretim uygulamasının hedefleri şunlardır:

a) Yükseköğretimin yaygınlaşmasını sağlayarak verimliliği artırmak, bilgiyi tüm kitlelere ulaştırmak,

b) Üniversitenin eğitim–öğretim olanaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,

c) Yeni gelişen teknolojileri eğitim-öğretim süreçlerinde kullanarak öğrencileri çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerler ile donatmak,

d) Güncel teknolojileri kullanan öğretim elemanları yetiştirerek ülkede öncü ve örnek olmak,

e) Yüz-yüze eğitimin ve e-öğrenme yönteminin güçlü yönlerini birleştirerek nitelikli mezunlar vermek,

f) Ders içeriklerinin ve öğretim materyallerinin etkin bir biçimde paylaşılmasını sağlamak,

g) Öğretim elemanı ve öğrenci arasındaki etkileşimi planlı ders saatlerinin ve yerlerin dışında da sürdürmek, 

güncelleme: 16.1.2020 12:16