Yönetmelik

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI

UYGULAMA, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde uzaktan eğitim-öğretim yapılan ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları ile ilgili uygulama, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde uzaktan eğitim-öğretim uygulanarak yapılan programlara kayıtlı öğrencilerin eğitimleri ile bu öğrencilerin diplomalarının düzenlenmesi, uzaktan eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci ve 14 üncü maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 73 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

b) Bölüm: İstanbul Aydın Üniversitesi fakülteleri bünyesindeki bölümleri,

c) Bölüm/Anabilim Dalı/Program Başkanı: İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde uzaktan eğitim-öğretim uygulanan bölüm başkanını, yüksek lisans düzeyinde eğitim-öğretim uygulanan anabilim dalı başkanını ve önlisans düzeyinde eğitim-öğretim uygulanan program başkanını,

ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere bölüm veya anabilim dalı başkanınca belirlenen ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

d) Dekan: Fakülte Dekanını,

e) Ders kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi ve/veya semineri, iki ders saatlik laboratuar, atölye, klinik çalışması, uygulama gibi çalışmaları ve diğer etkinlikleri ifade eden ölçü birimini,

f) Enstitü: İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri/Sosyal Bilimler Enstitüsünü,

g) Fakülte: İstanbul Aydın Üniversitesi fakültelerini,

ğ) Genel Sekreter: İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreterini,

h) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, enstitülerde enstitü kurulunu ve yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

ı) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, enstitülerde enstitü yönetim kurulunu ve yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

i) Merkez: İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

j) Müdür: İstanbul Aydın Üniversitesi enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerini,

k) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

l) Öğrenci İşleri Daire Başkanı: İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanını,

m) Önkoşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranılan dersi,

n) Program: Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesindeki mevcut programları,

o) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

ö) Seçmeli ders: Öğrencinin; zorunlu dersler dışında alan içinden ve alan dışından isteği doğrultusunda aldığı, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, aynı yıldaki başka programların seçmeli veya zorunlu dersleri arasından da seçebileceği dersi,

p) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

r) Uzaktan Eğitim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi uzaktan eğitimle ilgili kurulu,

s) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

ş) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

t) Yüksekokul: İstanbul Aydın Üniversitesi Yüksekokulunu,

u) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Uzaktan eğitim kurulu

MADDE 5 – (1) Üniversitede uzaktan eğitim uygulamaları konularında yetkili olmak üzere Uzaktan Eğitim Kurulu oluşturulur. Bu Kurul Rektöre bağlı olup, Merkez Müdürü, uzaktan eğitim-öğretim yapılan ön lisans program, lisans bölüm ve yüksek lisans anabilim dalı başkanlarından oluşur. Uzaktan Eğitim Kurulunun başkanı, Merkez Müdürü olup, Kurulun görevleri şunlardır:

a) Yeni uzaktan eğitim programlarının açılmasını teklif etmek,

b) Uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin kararlar alarak Rektörlüğün onayına sunmak,

c) Mevcut uzaktan eğitim programlarının uygulanmasını denetlemek,

ç) Uzaktan eğitim uygulamalarında ortaya çıkan sorunları çözüme bağlamak,

d) Yatay geçiş, dikey geçiş, özel öğrenci, kayıt dondurma ve benzeri konuları karara bağlamak üzere ilgili bölüm veya programın bağlı olduğu müdürlüğe veya dekanlığa öneride bulunmak,

e) Öğrencilerden gelen itirazları karara bağlamak,

f) Yarıyıl sonunda öğrencilere uygulanan değerlendirme anketi doğrultusunda yeni düzenlemeler yapmak,

g) Uzaktan eğitim uygulamasında hangi işlerin Üniversitenin kendi imkanlarıyla, hangi işlerin Üniversite dışındaki kuruluşlardan hizmet alımı şeklinde yaptırılacağını karara bağlamak üzere Rektörlüğe teklifte bulunmak,

ğ) Uzaktan eğitim uygulamasında ders ve ünite bazında hizmet alım ve satımlarına ilişkin esasları belirleyerek Rektörlüğün onayına sunmak,

h) Kayıt merkezleri, sınav merkezleri, yerinde uygulama ve benzeri konuları karara bağlamak üzere Rektörlüğe öneride bulunmak.

(2) Uzaktan Eğitim Kurulu her yarıyıl başında ve sonunda olmak üzere her dönem en az iki kez toplanır. İhtiyaç duyulması halinde Uzaktan Eğitim Kurulu Başkanı, Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

Eğitim-öğretim, kredilendirme ve eğitim yükü

MADDE 6 – (1) Uzaktan eğitim uygulaması yapılacak olan programların; halihazırda örgün olarak uygulanan program veya enstitü programlarına ders adı, müfredat, içerik ve kredi yönüyle uyum içinde olması gerekir. Uzaktan eğitimle verilecek olan derslerin kredi yükü, eşzamansız (teorik) ve eşzamanlı olmak üzere iki bölümün toplamından oluşur. Eşzamansız eğitim boyutu öğrencinin bilgisayar başında kendi kendine istediği kadar tekrarlayabileceği yaklaşık bir saatlik bölümden oluşur. Eşzamanlı eğitim boyutunda ise, önceden duyurulmuş bir takvim çerçevesinde 1- 2 saatlik soru cevap, tekrar ve benzeri etkinlikleri kapsayan canlı video bağlantısından oluşur. Bir yarıyıl, ara sınav ve final sınavı süresi hariç, ondört hafta boyunca her hafta düzenli olarak verilen eşzamanlı ve eşzamansız eğitim-öğretim döneminden oluşur. Eşzamanlı boyutta görev verilen öğretim elemanları için, yaklaşık her yüz öğrenciye verilen canlı yayın uygulaması o dersin kredi yükü olarak kabul edilir. Bu nedenle uzaktan eğitimde bir ders için birden fazla öğretim elemanı görev alabilir.

Öğretim süresi

MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı fakültelerde öğretim süresi dört yıldır. İngilizce hazırlık programında geçen süre bu süreye dahil değildir. Lisans öğrencileri bu Yönetmelikte belirtilen geçerli bir sebep olmadan öğrenimlerini hazırlık sınıfı hariç en fazla yedi eğitim ve öğretim yılı içinde tamamlamak zorundadır. Meslek yüksekokulunda öğretim süresi iki yıldır. Bu süreye, İngilizce hazırlık programında geçen süre dahil değildir. Meslek yüksekokulu öğrencileri, bu Yönetmelikte belirtilen geçerli bir sebep olmadan öğrenimlerini; hazırlık sınıfı hariç, en fazla dört eğitim-öğretim yılı içinde tamamlamak zorundadır. Yüksek lisans programlarında öğretim süresi dört yarıyıldır. Almakla yükümlü olduğu dersleri başarı ile tamamlamış, seminer dersi ve tez/dönem projesi çalışmasını başarı ile tamamlamış öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir.

(2) Bu süre sonunda mezun olamayan önlisans ve lisans öğrencilerine 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Belirlenen süre içinde mezun olamayan yüksek lisans öğrencilerine ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Akademik takvim

MADDE 8 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl da en az ondört haftadan oluşur.

(2) Akademik takvim, kayıt-kabul, eğitim-öğretim ve sınavları kapsar ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Senato gerektiğinde yarıyıllara ek olarak Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yaz öğretimi yapabilir.

Öğretim ücreti

MADDE 9 – (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır. Ayrıca yaz öğretimine katılan öğrencilerden de her yaz dönemi için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen miktarda öğretim ücreti alınır. Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedeli öğrenim ücreti dışındadır ve Mütevelli Heyet tarafından ayrıca belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 10 – (1) Üniversitede uzaktan eğitim-öğretim yapılan önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarında öğretim dili Türkçe’dir. Bazı bölüm/program ve anabilim dallarında Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğretim dili İngilizce olan eğitim-öğretim yapılabilir.

Ders programları

MADDE 11 – (1) Üniversitede uzaktan eğitim-öğretim yapılan önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarında başarı ve değerlendirme ders geçme esasına göre yapılır. Öğretim süresince okutulacak dersler ve derslerin dönemlere dağılımı Uzaktan Eğitim Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Zorunlu, seçmeli ve ön-koşullu dersler

MADDE 12 – (1) Dersler zorunlu, seçmeli ve ön koşullu olmak üzere üç grup altında düzenlenir ve okutulur.

(2) Her öğrenci kayıtlı olduğu program/bölüm/anabilim dalındaki zorunlu derslerini almakla yükümlüdür.

(3) Seçmeli dersler öğrencinin isteği de göz önünde tutularak ilgili program/bölüm/anabilim dalı başkanlığının ve Uzaktan Eğitim Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayıyla yürürlüğe girer. Öğrencinin, seçmeli ders kapsamında fazladan aldığı dersler; öğrencinin isteği, program/bölüm/anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Uzaktan Eğitim Kurulu kararı ile ders ekleme–bırakma veya dersten çekilme süreleri içinde not çizelgesinden silinebilir.

Stajlar

MADDE 13 – (1) Öğrenciler tarafından yapılması gereken stajlara ve bunların değerlendirilmesine ilişkin esaslar, Uzaktan Eğitim Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Proje çalışmaları

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin, öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için proje yapmalarının gerekip gerekmediği, gerekiyorsa proje yapılacak programın özelliklerine göre projenin alınması, yapılması ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar, Uzaktan Eğitim Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Eğitim-öğretim türü

MADDE 15 – (1) Üniversitenin uzaktan eğitim programlarında eğitim-öğretim genel olarak WEB tabanlı olup internet üzerinden yapılır. Ayrıca eğitim-öğretim; video-telekonferans sistemleri, gerek duyulursa eğitim CD-ROM’ları, sayısal kütüphane, kaynak kitaplar ve benzeri diğer uzaktan eğitim araçları ile desteklenir. Üniversitenin uzaktan eğitim programlarında eğitim-öğretim programları, açılan dersler ve görev alan öğretim elemanları ilgili program başkanları veya anabilim dalı başkanlarınca denetlenir. Uzaktan eğitim programı kapsamındaki her dersin sorumlu bir öğretim elemanı vardır. Bu öğretim elemanı, tercihan söz konusu dersin uzaktan eğitim içeriğinin hazırlanmasında görev almış olanlardan seçilir ve ders kredisi kadar ders yükü verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjanlar

MADDE 16 – (1) Üniversitenin uzaktan eğitim programlarına kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Senatonun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Lisans ve önlisans programlarına başvurabilmek için; Türkiye’deki lise ve dengi okullardan mezun olan Türk vatandaşı olan öğrencilerin, ÖSS kılavuzlarında belirtilen ve her yıl ilan edilen ÖSS puanını almış olması şarttır. Türk vatandaşı olup, liseyi yurt dışında bitirenler için, diplomasının Türkiye’deki lise diplomasına eşdeğer olduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından alacakları denklik belgesinin bulunması gerekir.

(2) Yüksek lisans programına başvurmak isteyen öğrencilerin en az dört yıllık lisans diplomasına sahip olması ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer şartları taşımış olması gerekir. Türk vatandaşı öğrencilerden dört yıllık lisans diplomasını; uluslararası anlaşmalarla kurulmuş devlet üniversiteleri hariç, yurt dışındaki yabancı üniversitelerden almış olan öğrencilerin diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir.

Uzaktan eğitim-öğretim önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kesin kayıt

MADDE 18 – (1) Üniversitenin uzaktan eğitim programlarında öğrenim ücretlidir. Her yıl, kredi ve/veya yarıyıl veya yıl bazında hangi programa ne kadar eğitim ücreti ödeneceği, kayıt yapılabilecek şehirler ve kayıt adresleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Üniversitenin uzaktan eğitim önlisans programlarından birinde öğrenci olma hakkını kazanan aday; ÖSYM Başkanlığınca belirlenen süre içinde şahsen ya da vekili aracılığıyla kesin kayıt yapılmak üzere aşağıda belirtilen belgelerle Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına veya Üniversite tarafından önceden duyurulmuş başka illerdeki kayıt merkezlerine başvurur.

(2) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite tarafından ilan edilen kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkını kaybederler.

(3) Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir. Bu belgelere dayanılarak elde edilen tüm haklar da geçersiz sayılır.

(4) Üniversitenin uzaktan eğitim-öğretim yapılan önlisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptırma hakkını kazanan Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Türk uyruklu öğrencilerden;

1) ÖSYM Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

2) Lise diplomasının aslı veya diploma hazırlanmamış ise mezuniyet belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti; liseyi yurt dışında bitirenler için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

5) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm),

6) Mütevelli Heyetince belirlenen öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

b) Yabancı uyruklu öğrencilerden;

1) Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

2) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,

3) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren makbuz,

4) İl emniyet müdürlüğünden alınan ikametgah belgesinin aslı veya onaylı sureti,

5) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm).

(5) Öğrenciler kayıtlı bulunduğu fakülte veya yüksekokulun akademik takviminde belirtilen süre içinde öğrenim harcı makbuzunu ilgili büroya teslim ederek ve ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılan usule uyarak ders kaydını yaptırmak zorundadır. Yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlarını yenilerken, bu belgelere ek olarak Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formunu doldurur ve onaylı ikamet tezkerelerini de verirler.

(6) Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan zamanında kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl/yıl başarısız olmuş sayılır.

(7) Üniversitenin uzaktan eğitim-öğretim yapılan lisansüstü programlarına kesin kayıt yaptırma hakkını kazanan öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları ve belirtilen belgeleri getirmeleri gerekir.

(8) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan asıl ve yedek adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kayıtlar, akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar, süresi içinde kesin kayıtlarını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Bu adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilebilir.

(9) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar, enstitü tarafından duyurulan tarihlerde aşağıdaki belgeleri ve gerektiğinde enstitü tarafından belirlenen diğer belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırır. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir.

(10) Üniversitenin lisansüstü programlarına kesin kayıt yaptırma hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Türk uyruklu öğrencilerden;

1) Yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli lisans öğreniminden sonra doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilen adaylardan, lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ya da bunların Üniversitece onaylı suretleri; yüksek lisans yaptıktan sonra doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilenlerden, tezli veya tezsiz yüksek lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı sureti; Sağlık Bakanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış ilgili fakülte mezunlarının doğrudan doktora programına kabul edilmeleri halinde lisans diplomasının aslı ya da Üniversitece onaylı sureti ile yetki belgesinin aslı yada onaylı sureti,

2) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

3) Yabancı dil veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

4) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin (transkript) aslı veya Üniversitece onaylı sureti,

5) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

7) Bir kurum adına burslu okuyacak adaylardan, burslu okuyacağına dair belgenin aslı veya onaylı sureti,

8) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.),

9) Mütevelli Heyetince belirlenen öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz.

b) Yabancı uyruklu öğrencilerden;

1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini; Türkiye'de yapmış olanlardan bu maddenin onuncu fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,

2) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin (transkript) aslı veya Üniversitece onaylı sureti; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi,

3) Türkçe bildiğine dair sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

4) Bilim sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

5) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,

6) İl emniyet müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

7) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.),

8) Burslu adaylardan, burslu okuyacağına dair belgenin aslı veya onaylı sureti,

9) Mütevelli Heyetince belirlenen öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz.

Kayıt yenileme

MADDE 19 – (1) Ders kayıtları, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. Öğrenciler ilgili yarıyılda verilen tüm yeni dersleri almak zorundadır. Alt yarıyıldan başarısız dersi olan öğrenciler, başarısız oldukları dersi öncelikle almak zorundadır. Ancak kayıtlı oldukları dönemin ders yükünün 1/3’ünden fazla ders alamazlar. Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl öğrencilik haklarından yararlanamaz. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayan, ancak mazereti Uzaktan Eğitim Kurulunca kabul edilen öğrenci, belirtilen ek süre içinde kayıt yaptırabilir. Öğretim ücretini ödediği halde süresi içinde kayıt yenileme formunu teslim etmeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz. (Bu madde Önlisans ve Lisans öğrencileri için geçerlidir)

(2) İki yarıyıl üst üste, izinli veya geçerli mazereti olmadığı halde kayıt yenilemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. (Bu madde Önlisans ve Lisans öğrencileri için geçerlidir)

(3) Üniversitede uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan programlara kayıtlı iken, ÖSYM Sınavına girerek, bu sisteme göre öğretim yapan programlara yeniden yerleştirilen öğrenciler, eski kayıtlarını sildirmeden kayıt yaptırdıkları takdirde, hangi sınıfta olurlarsa olsunlar, önceki kayıtları silinerek, yeni yaptırdıkları kayıt geçerli sayılır. Bu öğrenciler eski kayıtları için hak iddia edemez.

(4) Kayıt yenileme için başvuru tarihi, süresi, şekli, kayıt yenilemede istenecek belgeler ve kayıt yenileme koşulları; yönetim kurullarınca ortak olarak belirlenir. Kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim döneminde sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilerin öğrenime devam edebilmeleri için izleyen öğretim döneminde/yılında mutlaka kayıtlarını yenilemeleri gerekir. (Bu madde Önlisans ve Lisans öğrencileri için geçerlidir)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlar

Ara sınavlar

MADDE 20 – (1) Her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri ve yeri Rektörlük tarafından en az iki hafta önce ilan edilir. Öğrencinin yarıyıl içinde derse gösterdiği ilgi ve edindiği bilgi, ara sınav, ödev ve tartışmalara katılımları sürekli olarak denetlenir. Yarıyıl içi faaliyetlerinde göstermiş olduğu ilgi ve başarı göz önüne alınarak öğrenciye 100 üzerinden yarıyıl içi başarı puanı verilir. Her bir ders için yarıyıl içi etkinliklerinin neler olduğu ve bunların dağılımı öğrenciye önceden duyurulur. Yarıyıl içi başarı puanının ders başarı notunun hesaplanmasındaki ağırlığı % 40’dır. Mazeret sınavları klasik usulde yapılır.

Dönem sonu sınavları

MADDE 21 – (1) Her yarıyılın sonunda bir dönem sonu sınavı yapılır. Dönem sonu sınavları, başka sınavlarla çakışması durumunda bir-iki hafta öne veya sonraya alınabilir ve bu durum öğrencilere duyurulur. Dönem sonu sınav tarihleri öğrencilere önceden duyurulur. Dönem sonu sınav puanının ders başarı notunun hesaplanmasındaki ağırlığı % 60’dır.

Bütünleme sınavları

MADDE 22 – (1) Yarıyıl dönem sonu sınavı sonunda başarısız olmuş önlisans ve lisans öğrencileriyle, her ne sebeple olursa olsun yarıyıl dönem sonu sınavına girmemiş olan önlisans ve lisans öğrencilerine, önceden belirlenen ve duyurulan yer ve merkezlerde, gözetim altında bir bütünleme sınav hakkı tanınır. Yüksek lisans öğrencilerinin bütünleme sınav hakkı olmaz. Bütünleme sınavı dönem sonu sınavı niteliğinde olup, ders başarı notunun hesaplanmasındaki ağırlığı % 60’dır. (Bu madde Önlisans ve Lisans öğrencileri için geçerlidir)

Sınavlarda kopya

MADDE 23 – (1) Gözetim altında yapılan ara, dönem sonu ve bütünleme sınavlarında kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden ya da kopya veren öğrencinin sınavı iptal edilir ve öğrenciye yazılı uyarıda bulunulur. Aynı durumun tekrarı halinde öğrencinin programla ilişiği kesilir.

Ders başarı notu

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin ara, dönem sonu veya bütünleme sınavlarında almış oldukları ham puanlar o derse kayıtlı bütün öğrencilerin almış oldukları ham puanların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önüne alınarak göreceli puanlara dönüştürülür. Yarıyıl içi başarı puanının % 40’ı ile dönem sonu veya bütünleme sınavının göreceli puanının % 60’ının toplamı göz önüne alınarak her öğrenciye dersteki başarı derecesini belirten bir harf notu takdir edilir.

Ders tekrarı

MADDE 25 – (1) Dönem sonu veya bütünleme sınavları sonucunda, bulunduğu güz/bahar yarıyılın dersini başaramayan öğrenci, bir sonraki yılın ilgili yarıyılında, öncelikle başarısız olduğu dersi tekrarlamak zorundadır.

Notlar

MADDE 26 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders başarı notu olarak takdir olunur:

a) Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:


güncelleme: 25.7.2017 15:36