Amaç / Hedef

Amaç

Bilimsel araştırma projeleri hazırlayarak bu projeleri yürütecek bilimsel araştırma gruplarını oluşturmak ve mali kaynakları temin etmek;

Yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel araştırma kurum ve kuruluşları ile bilimsel işbirliği imkânlarını araştırmak ve gerektiğinde bu kurumlarla ortak çalışmalar düzenlemek;

Merkezin amaçları doğrultusunda kongre, sempozyum, panel, kurs, sergi ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve düzenlenen toplantılara katılım sağlamak;

Özel ve kamu kuruluşlarına bilimsel danışmanlık yapmak, Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Doğu ülkelerine yönelik geliştireceği bilim, kültür, teknik ve ekonomik politikalarıyla ilgili araştırma ve çalışmalar gerçekleştirmek.


Hedef

Orta Doğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bir birimi olarak geleceğe dönük nesillerin yetişmesinde, hedefleri doğrultusunda üzerine düşen aktif rolü yerine getirecektir.  Kafkasya'daki ve Orta Doğu'daki insanları, toplumları ve devletleri yeterince anlamak ve anlatmak, tanımak ve tanıtmak, Atatürk ilkelerine bağlı genç nesillerin yetişmesini sağlamak, ileride bunların topluma ve ülkeye geri dönüşüm yapabilecek kazanımlarına katkıda bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin komşu cumhuriyetler ve Türk devletleri ve toplulukları ile ilişkilerini değerlendirmek, bu ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacak bir araştırma ve uygulama merkezi olmaktır. 

Merkez, dinamikliği ve aktifliği benimseyerek üniversite bünyesinde yeri geldikçe Kafkasya ve Orta Doğu kapsamında hem akademik hem de topluma yönelik çalışmalar hedeflemektedir. Misyonumuza uygun olarak ulusal ve uluslararası düzeyde, diğer üniversiteler, bilimsel araştırma merkezleri, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile (bilim, sanat ve kültürel alanlarda) iş birliği yapmanın yanı sıra,  Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Cumhuriyetleri'nin, Orta Doğu ülkelerinin, Kafkasya'daki Cumhuriyet ve toplulukların arasındaki ilişkileri güçlendirmek, politik, ekonomik, işbirliği için zemin hazırlamak; Türkiye- Azerbaycan ilişkileri başta olmak üzere, Türkiye- Gürcistan, Türkiye- Ermenistan, Türkiye- Dağıstan ve Türkiye- Rusya, Türkiye- İran, Türkiye- Arap ülkeleri ilişkilerinin bilimsel altyapısını hazırlamak ve bunun yanı sıra 1. Dünya Savaşı'nın 100. yılı ile ilgili olarak "Sözde Ermeni Soykırımı" meselesini de içerecek şekilde konsepti hazırlamak, tarih içinde Türk- Ermeni ilişkilerini değerlendirmek ve sözde Ermeni sorununun çözümü ile ilişkili stratejileri hazırlamak ve bu bağlamda Türkiye- Azerbaycan- Ermenistan ilişkilerini genişletmek ve derinleştirmek için zaruri bilimsel çalışmalar yapmak ve bu amaçla gerçekleştirilecek uluslararası ve ulusal kongreleri düzenlemek, kitaplar hazırlamak hedeflerimizin içindedir.


SWOT

Güçlü Yönler

 1. Araştırma merkezlerine olan yönetimsel destek
 2. Akademik olanaklar
 3. Tecrübe
 4. Bilgi birikimi
 5. Devletin Yurt dışı ve yurt içi politikasına yardım

Zayıf Yönler

 1. Bütçe
 2. İnsan kaynağı eksikliği
 3. Ofis / mekânsal problemler
 4. Yurt dışı konferans ve arşiv denemelerinin yapılamaması

Fırsatlar

 1. Günlük Orta Doğu ve Kafkasya politikasıyla ilgili bilgi donanımı ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Orta Doğu ve Kafkasa'daki uygulamalara yardım edilebilirlik

 

Tehditler

 1. Merkezin siyasileşmesi ve politikleşmesi

 

 


güncelleme: 13.9.2017 14:31