Ana Sayfa


Özgörev (Misyon)
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve bütün dünyaya hâkim olan küreselleşme süreci hukuk biliminin de kendini bu yönde geliştirmesi ve yeni açılımlar yapması zorunluluğunu doğurmuştur. Ticaret, klasik usulün dışında elektronik ortama taşınmaya, imzalar elektronik olarak atılmaya başlamış, klasik yargılama usullerinin dışında alternatif uyuşmazlık çözme yöntemleri giderek daha çok kullanılır hale gelmiştir. Küreselleşmenin ve teknolojinin getirdiği ve hukukçular için de önemli hale gelmiş olan bir diğer husus yabancı dil öğrenimidir. Dışa açılma ile birlikte birçok uyuşmazlık, içinde yabancılık unsuru barındırır hale geldiğinden ve dünyada olup biten hukuk uygulamalarının ve doktrinin daha yakından takip edilebilmesi adına yabancı dil öğrenimi önemini giderek arttırmıştır.   Özgörü (Vizyon) İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak mevcut durumdan yaptığımız çıkarım, özellikle İngilizceyi evrensel bilgilere ulaşmada rahatlıkla kullanabilen, vizyonu geniş, yeni gelişmeleri takip edebilen, aynı zamanda bilgi teknolojilerini ve bilgisayarı yeterince kullanabilen hukukçuların yetiştirilmesi gereğidir. Geleneksel hukuk derslerinin yanında hukukun yeni gelişen ve popülaritesi hızla artan alanları hakkında da öğrencilerimize en son bilgileri vermekteyiz. Bu amaçla Uluslararası Tahkim Hukuku, İnternet Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku, Banka Hukuku, Çevre Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku gibi derslere lisans ve lisansüstü düzeyde yer vermekteyiz. Klâsik yargılama usullerinin yanında, dünyada büyük çapta uygulama alanı bulan tahkim, arabuluculuk ve uzlaştırma gibi alternatif uyuşmazlık çözme yöntemleri de (Alternative Dispute Resolution) detaylı olarak ele alınacak ve sadece bugünün değil, geleceğin hukukçuları yetiştirilecektir. Fakülte Hakkında Özet Bilgi
Bölüm Olanakları:

• Yandal
• Çift anadal
• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl)
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı
Kariyer Olanakları
Hukuk Fakültesi mezunları siyasi ve sosyal sorumluluklar içeren pek çok görevi yerine getirebilir, yetkiyi kullanabilir ve/veya statüye sahip olabilir. Hukukçular sosyal hayatın ve devlet kademelerinin hemen her alanında görev yapabilir. Öncelikle sadece Hukuk Fakültesi mezunlarının yapabilecekleri, Hakimlik, Avukatlık ve Noterlik mesleklerini icra edebilir. Siyasi partilerin her kademesinde; milletvekili, bakan vb. olarak siyasi hayatta; emniyet mensubu, vali, müsteşar, yönetici, vb. olarak devletin merkez ve taşra yönetiminin her düzeyinde; başkan veya üye olarak yerel yönetimlerde; kamu iktisadi teşebbüslerinin çeşitli birimlerinde; üye veya yönetici sıfatıyla derneklerde, vakıflarda, sendikalarda ve diğer toplumsal kuruluşlarda; yönetim kurulu üyesi, genel müdür, denetçi, uzman ya da danışman hukuk müşaviri vb. olarak şirketlerde görev yapabilirler. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay gibi yüksek yargı organlarında görev alabilir, Dışişleri Bakanlığında meslek memurluğundan başlayarak büyükelçiliğe kadar yükselebilir.

​​​​​​​​​

güncelleme: 21.12.2016 10:43