Mevzuat

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

                a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

                b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

                c) Merkez (İstanbul Aydın Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi - İAKYSM): İstanbul 

              Aydın Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

                ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

                d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

                e) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

                f) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

                g) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

                ğ) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

                h) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

                ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

                Merkezin amacı

                MADDE 5 – (1) Akademi ve İş dünyasında  kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik ile ilgili konularda araştırma ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirmek ve desteklemek, üniversite ile iş dünyası arasındaki işbirliğini geliştirmek, akademik çalışmalar yapmak, yapılacak faaliyetleri organize etmek ve Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik konularının uygulama ekseninde, tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülen çalışmaların güçlendirilmesine katkıda bulunmak;

(2) Merkezin amacı çerçevesinde, sözkonusu alanlarda üretilecek araştırma ve projeler için etkinlikler düzenlemek, faaliyetlerde bulunmak, süreli ve süresiz bilimsel yayınlar yapmak, akademik çalışmalar gerçekleştirmek, iş dünyasına yönelik değerlendirme ve derecelendirme süreçlerinde görüş, danışmanlık ve raporlama katkısı sağlamak; üniversitelerde kurumsal yönetimi ve sürdürülebilir üniversite çalışmalarını desteklemek;

(3) Araştırma çalışmaları, yayınlar ve gerçekleştirilecek toplantılar aracılığıyla ulusal ve uluslararası platformlarda işletmeler, firmalar, sektörler ve ekonomi için katma değer yaratacak çalışmalar üreterek bunların uygulamaya aktarılmasını sağlamak,  kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla beraber kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik kavramlarının  geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin elde edilecek sonuçları bilim dünyası, reel sektör ve kamuoyu ile paylaşmak, gerekli eğitim, yayın ve diğer etkinliklerde bulunmak, bu konularda uzman yetiştirmek ve danışmanlık hizmeti vermektir.

               

Merkezin faaliyet alanları

                MADDE 6 – (1) Merkez (İAKYSM), bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlara ulaşabilmek için; kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik konularında aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

 1. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik ile ilgili araştırmalar yapmak, etkinliklerinde bulunmak, ve yönetmek,
 2. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik çalışma konularıyla ilgili Türkçe ve yabancı dillerde yayımlanacak çalışmaları ve yayınları ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunmak,
 3. Ulusal ve/veya uluslararası nitelikte konferans, kongre, sempozyum, kolokyum, seminer, panel, çalıştay ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirmek,

                  c)   Merkezin ilgi alanlarına giren konularda sertifika, kurs ve benzeri programlar düzenlemek,

                  ç)   Merkez bünyesinde oluşturulacak birimler aracılığıyla projeler hazırlamak ve yönetmek,

                  d)   Merkeze ait süreli yayınlar hazırlamak,

                  e)   Üniversitenin akademik birimlerinin de katkısıyla Merkezin ilgi alanına giren konularda  

                      ortak çalışmalar yürütmek,

                  f)    Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerektiğinde sivil toplum kurulaşlarına

                      alanında danışmanlık hizmeti  vermek,

                  g)  Ulusal ve uluslararası düzeyde diğer üniversiteler, kamu, özel sektör ve sivil toplum

                    kuruluşları ile işbirlikleri yapmak, projeler oluşturmak ve iş dünyası ile ortak çalışmalar  

                    yürütmek,

                  ğ) Bu alanda güncel ve sürekli eğitim programları planlamak ve düzenlemek,

                  h)  Amaçları ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

                  Merkezin yönetim organları

                  MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

                  a) Merkez Müdürü,

                  b) Merkez Yönetim Kurulu,

                  c) Merkez Danışma Kurulu.

                  Merkez Müdürü

                  MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevlendirilmesi Mütevelli Heyet Başkanlığınca onaylanır. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirileceği gibi, görev süresi dolmadan da aynı şekilde görevden alınabilir. 

                   (2)  Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Merkez Müdürünün diğer bir görev, rahatsızlık, istifa ve benzeri nedenlerle görevi başında bulunmadığı veya ayrıldığı zamanlarda, yardımcısı vekâleten bu görevi yürütür. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürer ise yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiği zaman yardımcısının da görevi sona erer.

               (3) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

                  Merkez Müdürün görevleri

                  MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin yönetiminden sorumlu en üst amiri olup görevleri şunlardır:
   
 1.  Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
 2.  Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yıllık çalışma planı yapmak, Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,
 3.  Merkezin çalışmasına ilişkin kararlar almak, Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve toplantılara başkanlık etmek,

  ç)   Merkez Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, aldığı kararları uygulamak,   Merkezin

        idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyonu sağlamak,

                  d)   Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak,

                  e)   Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak, Merkezle  ilgili etkinlikleri gerçekleştirmek, araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

                  f)    Üniversite öğrencilerince kurulacak Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik ile ilgili kulüplerin çalışmasına katkıda bulunmak ve onlara yol göstermek.

  Merkez Müdür Yardımcısı  ve görevleri

                  MADDE 10 – (1) Merkez Müdürüünün önerisi ile usulüne uygun olarak üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından atanır. Müdür Yardımcısı, Müdür ile işbirliği içinde etkinlikleri yürütür, Müdür olmadığı hallerde Müdüre vekalet eder.

   Merkez Yönetim Kurulu

                  MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulunca Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen 3 (üç) Öğretim Elemanı ve Merkez Müdürü ile Müdür Yardımcısı dahil 5 (beş) üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri Mütevelli Heyeti tarafından onaylanır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Merkez Yönetim Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

   Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

                  (2) Merkez Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine periyodik olarak toplanır. Müdür ihtiyaç halinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

  Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

                  MADDE 12 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

                  a) Amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

            b) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek ve Merkez 

                Müdürüne sunmak,

                  c) Merkezin faaliyet raporunu ve programlarını inceleyip onaylamak, gelecek yıla ait çalışma programlarının esaslarını belirlemek ve karara bağlamak,

                  ç) Merkezin çalışma alanına giren tüm konularda öneriler ve projeler geliştirmek, araştırma gruplarını oluşturmak, proje önerilerini ve ilgili çalışmaları değerlendirmek, yapılan ve yapılacak faaliyetler hakkında görüş bildirmek ve karara bağlamak,

                  d) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit ederek Merkez Müdürüne sunmak,                .

                  Merkez Danışma Kurulu

                  MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yerli/yabancı uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile üç yıllığına seçilir ve görevlendirilir. Danışma Kurulu azami onbeş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü Danışma Kuruluna başkanlık eder.

                  (2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda en az bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır.

                  Merkez Danışma Kurulunun görevleri

                  MADDE 14 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

                  a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için yaptıkları değerlendirmeleri Merkez Müdürüne aktarmak,

                  b) Merkezin amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Merkez Müdürüne sunmak,

  c) Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklayarak, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirmek.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

                  Hüküm bulunmayan haller

                  MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

                  MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer Mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

                  Yürürlük

                  MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                  Yürütme

  MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

(*) Sözkonusu Yönetmelik, Resmi Gazete'nin 22.06.2018 tarih ve 30456 mükerrer sayılısında yayınlanmıştır.

​​

güncelleme: 12.7.2019 18:47