Mevzuat

​​

YÖNETMELİK
İstanbul Aydın Üniversitesinden: 
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine iliişkn usul ve esasları düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Ünverstesi Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkeziinn amaçlarına, faaliyetlerine, yöneitm organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarhl ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesnn birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Başkan: İstanbul Aydın Ünversiites Mütevelli Heyeti Başkanını, b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, c) Merkez: İstanbul Aydın Ünverstesi Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini, ç) Müdür: İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, d) Mütevell Heyet: İstanbul Aydın Ünversitesi Mütevelli Heyetini, e) Rektör: İstanbul Aydın Ünversitesi Rektörünü, f) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu, g) Ünversite: İstanbul Aydın Ünversitesini, ğ) Yönetm Kurulu: İstanbul Aydın Ünversitesi Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu, ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezin Amacı, Çalışma Alanı ve Faalyetleri Merkezin amacı MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çevre ve insan sağlığı hakkında bilim ve teknolojideki ileri ve güncel gelişmeleri incelemek, uluslararası bilimsel işbirliği çerçevesinde bilimsel araştırmalar yapmak; araştırmaların verimliliğini ve niteliğini artırmak, ilgili alanlarda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak, ilgili alanlarda lisansüstü programların geliştirilmesine katkıda bulunmak. Merkezin çalışma alanı ve faalyetler MADDE 6 – (1) Merkezn çalışma alanı ve faalyetler şunlardır:
a) Çevre sorunları ile ilgiil çeşitli alanlarda; çevreyi etkileyen ve oluşturan her türlü etmenlerin incelenmesi, çevresel koşulların ve krileticilerin belirlenmesi,  kentsel koruma ve yenileme, atık değerlendirme, çeşitli su kaynakları ve kalitesinin araştırılması, hava, su ve toprak ölçme ve değerlendirme analizleri, iyileştirme prosesi çalışmaları ve bu alanların insan sağlığına etkileri gibi alanlarda ilgili birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak. b) Merkezin ilgi alanına giren konularda ortak çalışmaları planlamak, organize etmek, konferans, çalıştay, seminer, yaz/kış okulları ve bilimsel toplantı etkinliklerinde bulunmak. c) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak. ç) Merkezin amacı ile ilgili alanlarda çalışma konuları ve uygun araştırmacılar belirleyip bu konularda projeler hazırlanmasını ve yürütülmesn sağlamak. 
MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur: a) Müdür.  b) Yönetim Kurulu. c) Danışma Kurulu. Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür, Ünverstenin öğretim elemanları veya Ünversite dışından konusunda uzman kişiler arasından Rektörün önerisi, Başkanın onayı le k yıl çn görevlendrlr. Müdür, görevlendrldğ usul le görevden alınablr. (2) Müdür, Merkezin çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir kişiyi Rektörün onayı ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, yokluğunda yardımcısını vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona ermiş sayılır. (3) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesnden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün görevleri MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkez temsil etmek. b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek. c) Araştırma projelerini düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak. ç) İstenen her türlü proje ve danışmanlık hzmetlerini ncelemek üzere Rektör ve Mütevell Heyetinin onayına sunmak ve onayından sonra uygulamaya koymak. d) Tam zamanlı çalışan Ünversite personelinin projelerden veya danışmanlık hizmetlernden elde edilecek gelirlerden nasıl yararlandırılacaklarına ilişkin esasları, Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlemek.
e) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıllık faalyet plan ve programı ile tahmin bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Kurul tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak. Yönetim Kurulu MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Ünversitenin öğretim elemanları arasından veya Ünversite dışından Rektör tarafından görevlendirilecek beş kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süres bten üye yenden görevlendrleblr. (2) Yönetm Kurulu, Müdürün davet üzerne yılda en az dört kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelern görüşüp karara bağlar. Yönetm Kurulunun görevler MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile tahmin bütçesini karara bağlamak. b) Yıl içinde faaliyet, plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerleri karara bağlamak. c) Yıl içinde Merkezin faalyetleriyle ilgili gelişmeler değerlendirerek verimlilik düzeyini artıracak önerilerde bulunmak. ç) Merkez bünyesinde yer alacak bilimsel kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak, bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak. d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu karara bağlamak. e) 14 üncü maddedek şartlara uygun şartlı bağış sözleşmesi bulunan durumlarda bağışların harcama esas ve usullerini belirlemek. Danışma Kurulu MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Ünversitenin ya da istekler halinde diğer ünversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yerli/yabancı uzman kişiler arasından, Rektörün teklif ve Başkanın onayı ile iki yıllığına seçilir ve/veya görevlendirilir. Danışma Kurulu onbeş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden seçilir ve/veya görevlendirilebilir. (2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır. 

güncelleme: 1.7.2019 12:40