Bibliyografya

​​

ÖZET

 

Bu makalede “Atatürk İlkeleri” konusunda bir bibliyografya çalışması yapılmıştır. Bu çalışma, seçilmiş bir bibliyografya çalışmasıdır.
Çalışmamızda; A- Kitaplar, B- Makaleler şeklinde iki türlü tasnif yapılmıştır.
Umarız bu çalışma Türkiye ve Atatürk ile ilgilenenlere yararlı bir kaynak olur.

Giriş
Osmanlı Devletinin külleri üzerinde yeni Türk Devletini, Türkiye Cumhuriyetini kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk yirminci asrın en büyük asker ve devlet adamlarındandır. Atatürk yanmış yıkılmış toprakların ezilmiş zavallı insanlarını ayağa kaldırmış, Anadolu’da yeni Türk Devletinin doğmasında yürekleri ve beyinleri ateşleyen bir kıvılcım olmuştur. Türk tarihine adını altın harflerle yazdıran Atatürk, üstün zekâsı ve dâhi görüşleriyle hem kendisinin hem de Türk Milletinin kaderini çizmiştir.
Atatürk vatan kurtarmada Milli Mücadele ve Kuvay-ı Milliye ruhunun ön saflarında yer alırken, vatan kurmada ise ilkeleri ve fikirleriyle lider şahsiyet hüviyetini ortaya koymuştur. Atatürk’ün tarihi hadiselerde oynadığı rol, ülkenin fikir hayatında da açıkça kendini göstermiştir. Aziz Atatürk, ilkeleri ve fikirleriyle olmaz denileni olur kılan güçlü bir iradeye, yenilmez bir güce ve yıllar sonra yapılacakları çok önceden tespit eden geniş bir ufka sahiptir. Atatürk’ün “Bu söylediklerim hakikat olduğu gün senden ve bütün medeni beşeriyetten dileğim şudur: Beni hatırlayınız.”sözleri bu tespitimizi teyit eder mahiyettedir.
Büyük adamlar ulvî fikirlere sahiptir. Ancak her büyük adam bu fikirlerini gerçekleştirme gücüne sahip değildir. O halde yaşama alanına geçirilmek istenen fikirler; kudret, cesaret ve geniş ufuk ister. Bu noktada Atatürk’ü çok iyi değerlendirmemiz gerekir. Elbette ki inançla, umutla ekilen fikir tohumları, hücrelerde yeşerir, vücuda hayatiyet verir. Topraklarda yeşerir, ülke ufukları parlak istikballere yönelir.
Atatürk’ün fikirleri bir mesaj ve mirastır. Bu fikirler Anadolu’daki son Türk Devletinin ve Türk Milletinin gelecekteki güzel günleri için atılan adımlarda temeldir. Mücadele ortadadır. Fikirler açık ve nettir. Geriye dönüş yoktur. Kervan yola çıkmış ve adım atılmıştır bir kez. Atatürk ve silâh arkadaşlarının arkasında koca bir millet yürümektedir. Bu, “Cumhuriyet Türküsü” ile yola çıkılan “Cumhuriyet Yolculuğu”dur.
Atatürk’ün Türk Milletine en büyük mirası ve eseri, fikirleriyle donattığı Türkiye Cumhuriyetidir. Atatürk’ün abidevî ismi ile, devletimizin güzide ismi âdeta özdeşleşmiştir. Bu isimler yarınlarımıza yeni umutlar katan, ufuklarımızı zenginleştiren, yüreklerimizi titreten yegâne ifadelerdir.
Atatürk diyor ki: “Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir.” Onun “Mesudum çünkü muvaffak oldum.”sözleriyse diğer dünya liderlerini kıskandıracak mahiyettedir. Çünkü her lider zaferi amaçlar, ancak muvaffakıyet dâhilere mahsustur.
Atatürk tarih yazan ve tarih yapan şahsiyettir. Dolayısıyla Atatürk için yazılanlar ve söylenenler bitmeyecektir. Çünkü geçen asırda yaşamış olmasına rağmen, Atatürk’ün çağlar ötesine ışık tutan fikirleri ve ilkeleri, insanları her asırda aydınlatmaya devam edecektir kanaatindeyiz.
Bütün bu düşüncelerden hareketle, “Atatürk İlkeleri” konusunda bir bibliyografya çalışması yapılmıştır. “Atatürk İlkeleri” şu başlıklarda altında toplanmıştır:1-Cumhuriyetçilik, 2-Milliyetçilik, 3-Halkçılık, 4-Lâiklik, 5-İnkılâpçılık, 6-Devletçilik. “Temel Kavramlar” ise şu başlıklar altında ele alınmıştır:1-Milli Egemenlik, 2-Milli Birlik ve Beraberlik, 3-Barışçılık, 4-Bağımsızlık, 5-Akılcılık ve Bilimsellik, 6-Çağdaşlaşma. Çalışmamızda A- Kitaplar, B- Makaleler şeklinde tasnif yapılmıştır. Temel Kavramlar, kendisiyle ilgili ilkelere dahil edilerek çalışmada bütünlük sağlanmıştır. Bu itibarla “Milli Egemenlik ve Bağımsızlık” kavramı “Cumhuriyetçilik” ilkesi içinde, “Milli Birlik ve Beraberlik” kavramı “Milliyetçilik”ilkesi içinde, “Çağdaşlaşma” kavramı “İnkılâpçılık”ilkesi içinde, “Akılcılık ve Bilimsellik” kavramı ile “Barışçılık” kavramları ise “Atatürk İlkeleri ile İlgili Eserler” kısmında değerlendirilmiştir.
I. Atatürk İlkeleri
A. Kitaplar
1. Cumhuriyetçilik
ABALIOĞLU, Yunus Nadi, Birinci Büyük Millet Meclisi, Sel Yay., İstanbul 1955
AKBULUT, Dursun Ali, Saltanat, Hilafet ve Milli Hâkimiyet, Samsun 1994
AKÇAKAYALIOĞLU, Cihat, Atatürk, Milli Egemenlik ve Türk Çocuğu, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1985
AKSOY, Muammer, Atatürk’ün Işığında Tam Bağımsızlık İlkesi, Prof. Dr. Yavuz Abadan’a Armağan, Ankara 1969
––––––––––, Atatürk ve Tam Bağımsızlık, Gündoğan Yay., Ankara 1990
––––––––––, Atatürk ve Sosyal Demokrasi, Gündoğan Yay., Ankara 1990
Atatürk ve Milli Egemenlik Paneli, Bildiriler, haz. S. Hatipoğlu, M. Tekin, Mustafa Kemal Üniversitesi Yay., Antakya 1994
Atatürk ve Ulusal Egemenlik, Atatürk ve Ulusal Egemenlik Türkiye Kemalistler Teşkilatı Yay., İstanbul 1964
Atatürk, Milli Egemenlik ve Evrensel Barış Paneli Bildirileri, haz.Berna Türkdoğan, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2000
ATAY, Neşet Halil, Büyük Meclis ve İnkılâp, TBMM Matb., Ankara 1933
ATEŞ, Sami, Milli Hâkimiyet Prensibinin Tarihi Gelişimi ve Türk İnkılâbındaki Yeri, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yay., Ankara 1987
ATEŞ, Toktamış, Biz Devrimi Çok Seviyoruz Atatürkçülük ve Sosyal Demokrasi Üstüne Düşünceler, Der Yay., İstanbul 1992
BAYSAN, Galip, Milli Mücadele Dönemi ve Sonrasında Atatürk ve Demokrasi, Türk Demokrasi Vakfı Yay., Ankara 1997
ÇEÇEN, Anıl, Atatürk ve Cumhuriyet, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara 1981
ÇEVİK, Zeki, Milli Mücadelede Müdafaa-i Hukuktan Halk Fırkasına Geçiş (1918 – 1923), Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2002
ENGİN, M. Saffet, Türkiye’de Demokrasi İnkılabı, Kitaphane-i Sudi, İstanbul 1928
ERENDİL, Muzaffer, Atatürk ve Demokrasi, Türk Tarih Kurumu Basımevi., Ankara 1986 (Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi II/5’ten ayrıbasım)
EROĞLU, Hamza, Atatürk ve Cumhuriyet, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1998
––––––––––, Atatürk ve Milli Egemenlik, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1998
EVSİLE, Mehmet, Atatürk Milli Mücadele Cumhuriyet, Makaleler, Cem Ofset, Amasya 1999
GENÇOSMAN, Kemal Zeki, Devleti Kuran Meclis, Hürriyet Yay., İstanbul 1981
GÖKMEN, Sami, En İyi Yönetim Cumhuriyet, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1973
GÜNEŞ, İhsan, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin Düşünsel Yapısı, (1920- 1923), Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir 1985
GÜVENTÜRK, Faruk, Atatürk ve Devlet, y.y.1981
HALİL PAŞA, Bitmeyen Savaş: İttihat ve Terakkiden Cumhuriyete, Yedigün Yay., İstanbul 1972
Hilafet ve Milli Hakimiyet, Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi, Ankara 1339(1923)
KOP, Kadri Kemal, Cumhuriyet, Köy hocası Matb., Ankara 1933
Milli Egemenlik, Yurtta Sulh, Cihanda Sulh, İlkeleri ve Atatürk Paneli, (2 Mayıs 1986), TBMM Kültür Sanat Yayın Kurulu Yay., Ankara 1986
MUMCU, Ahmet, Atatürk’e Göre Milli Egemenlik, Ankara 1986
RASİM, Ahmet, İstibdattan Hakimiyeti Milliyeye, I-II, Vatan Matb., İstanbul 1923
SARAY, Mehmet, Türk Devletlerinde Meclis (Parlamento) Demokratik Düşünce ve Atatürk, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1999
SARIŞ, Behçet Macit, Atatürk’ün Gençliğe En Aziz Emaneti Olan Cumhuriyetimiz, Hüsnütabiat Matb., İstanbul 1936
SELÇUK, Sami, Demokrasiye Doğru, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999
SEYYİD BEY, Hilafet ve Hâkimiyeti Milliye, Ankara 1923
TANERİ, Aydın, Atatürk ve Milli Hâkimiyet, Ankara 1983
TANJU, Sadun, Atatürk ve Milli Hâkimiyet, Ankara 1983
TEVFİK, Besim, Cumhuriyetimizin Temelleri, Recep Ulusoğlu Basımevi, Ankara 1939
TUNÇAY, Mete, Türkiye Cumhuriyetinde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923- 1931), Yurt Yay., Ankara 1981
TURAL, M. Akif, Hilafet Sevdası Karşısında Milli Hâkimiyet Mücadelesi, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2001
Türkiye’de Demokrasi ve Demokrasi Kültürünün Gelişmesi Semineri, haz. Türk Demokrasi Vakfı, Dokuz Eylül Üniversitesi Yay., İzmir 1990
TÜZÜN, Necat, Atatürk İlkelerinde Devletçilik-Cumhuriyetçilik, Gazi Üniversitesi Yay., Ankara 1988
UYAR, Hakkı, Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul 1998
VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet, İlk Meclis ve Milli Mücadelede Anadolu, Çağdaş Yay., İstanbul 1990
2. Milliyetçilik
ABADAN, Yavuz, Hukukçu Gözüyle Milliyetçilik ve Halkçılık, Ankara 1938
ARIK, Remzi Oğuz, Türk İnkılâbı ve Milliyetçiliğimiz, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1981
ARSAL, Sadri Maksudi, Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları, Çeltüt Basımevi., İstanbul 1955
Atatürk ve Kültür, Hacettepe Üniversitesi Yay., Ankara 1982
Atatürk’ün Milliyetçilik ve Devletçilik Anlayışı, Türk Kadınları Kültür Derneğince Düzenlenen Seminer Bildirileri , Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 1982
CUNBUR, Müjgan, Atatürk ve Milli Kültür, Başbakanlık Basımevi., Ankara 1981
DİZDAROĞLU, Hikmet, Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı, Diyarbakır 1981
ER, Şükrü, Ekonomik Kalkınmamızda Milliyetçilik -Hümanizm ve Sosyalizm Liberalizm, y.y. t.y
EROĞLU, Hamza, Atatürk ve Milliyetçilik, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1992
FEYZİOĞLU, Turhan, Atatürk ve Milliyetçilik, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1996
––––––––––, Türk Milli Mücadelesinin ve Atatürkçülüğün Temel İlkelerinden Biri Olarak Millet Egemenliği, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1999
GİRİTLİ, İsmet, Atatürk, Kültür ve Sanat, Ankara 1987
GÜZEL, Abdurrahman, Mustafa Kemal Atatürk’te Milli Birlik ve Beraberlik, Onsekiz Mart Üniversitesi Yay., Çanakkale 1996
HEYD, Uriel, Türk Ulusçuluğunun Temelleri, çev. Kadir Günay, Başbakanlık Basımevi., Ankara 1979
İLHAN, Attila, Ulusal Kültür Savaşı, Özgür Yay., İstanbul 1987
İZGİ, Özkan, Atatürk ve Milli Birlik, Türk Tarih Kurumu Basımevi., Ankara 1988
KAYNAR, Reşat, Atatürk ve Milli Birlik, Türk Tarih Kurumu Basımevi., Ankara 1986
KESKİN, Mustafa, Tarihi Açıdan Atatürk’ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1999
KUBAN, Doğan, Atatürk Ulusçuluğu ve Geleneksel Kültür, Ankara 1993
Milli Kültür Unsurlarımız Üzerinde Genel Görüşler, Ortak Yayın, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1990
ORAN, Baskın, Atatürk Milliyetçiliği, Dost Kitabevi., Ankara 1988
PERİN, Cevdet, Atatürk Kültür Devrimi, İnkılap ve Aka Kitapevleri., İstanbul 1981
SARINAY, Yusuf, Atatürk’ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara 1990
TANYU, Hikmet, Atatürk ve Türk Milliyetçiliği, Orkun Yay., Ankara 1961
TURAN, Şerafettin, Atatürk Milliyetçiliği, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1970
TÜNAY, Bekir, Atatürk ve Milli Birlik, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara1987
TÜZÜN, Necat, Atatürk Milliyetçiliği, Akdeniz Üniversitesi Yay., 1985
ÜLKEN, Hilmi Ziya, Cumhuriyetimiz, Atatürk İnkılâpları, Türk Milliyetçiliği, Milli Birlik ve Beraberlik, Milli Eğitim Bakanlığı 50.Yıl Konferansları, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını
ÜLMAN, Haluk, Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı Üzerinde Bir Deneme, Yüzüncü Yıl Armağanı, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay., , Ankara 1959
ÜNAYDIN, Ruşen Eşref, Atatürk ve Milli Tesanüt, Anıl Matb., İstanbul 1954
3. Halkçılık
ABADAN, Yavuz, Hukukçu Gözüyle Milliyetçilik ve Halkçılık, Cumhuriyet Halk Partisi Yay., Ankara 1938
AKMAN, Arif, Atatürk ve İnsanlık Ülküsü, Adana 1990
ALTAN, Çetin, Atatürk’ün Sosyal Görüşleri, Dönem Yay., İstanbul 1965
ALPAR, Cem, Kadro, Aylık Fikir Mecmuası, (tıpkıbasım), I-III, AİTİA Yay., Ankara 1978-80
ARAR, İsmail, Atatürk’ün Halkçılık Programı ve Halkçılık İlkesinin Tarihçesi, Baha Matb., İstanbul 1963
Cumhuriyet Halk Partisinin Temel İlkelerinden Devletçilik Halkçılık, Cumhuriyet Halk Partisi Yay., Ankara 1965
ÇEÇEN, Anıl, Atatürk ve Halkçılık, Balta’ya Armağan, 1974
––––––––––, Halkevleri, Gündoğan Yay., Ankara 1990
ERASLAN, Cezmi, Halkçılık Kavramı Türk Düşüncesindeki Gelişimi ve Atatürk, İstanbul 2000
ERTAN, Temuçin Faik, Kadrocular ve Kadro Hareketi Görüşler Yorumlar ve Değerlendirmeler, Hacettepe Üniversitesi Yay., Ankara 1992
GÜLSARAN, Sadrettin, Cumhuriyet Yönetiminde Halkın Rolü ve Önemi, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., Ankara 1973
KANSU, Ceyhun Atıf, Halk Önderi Atatürk, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 1972
KARAHAN, A.Neyzar, Atatürk’ün Halk İktidarı Anlayışı, Spor Toto Matb., Ankara 1981
KÖYMEN, Nusret Kemal, Halkçılık ve Köycülük, Tarık Edip ve Ş.Kütüphanesi, Ankara 1934
MEHMET EMİN, Halk Hükümeti ve Halkçılık, İstihbarat Matb., Ankara 1339(1923) , Metin eski harfli Türkçe’dir.
ÖKMEN, Necdet, Halkçılık Üzerine, İstanbul 1969
ÖZTÜRK, Halil Nimetullah, Halkçılık ve Cumhuriyet ve Türk Halkçılığı ve Cumhuriyeti, Orhaniye Matb., İstanbul 1930
SARICA, Murat, Toplumcu Açıdan Halkçılık Milliyetçilik Devrimcilik, TİP Yay., İstanbul 1966
SİNANOĞLU, Suat, Türk Hümanizmi, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1988
TANYOL, Cahit, Atatürk ve Halkçılık, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara 1981
TÜZÜN, Necat, Atatürk Halkçılığı, Ankara 1987
ÜLKEN, Yüksel, Atatürk ve İnsan Sevgisi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1987
ÜLKÜMEN, Hamdi, Hümanist Atatürk, Çağdaş Yay., İstanbul 1994
4. Lâiklik
ADIVAR, Halide Edip, Türkiye’de Şark Garp ve Amerikan Tesirleri, İstanbul 1955
AKGÜN, Seçil, Halifeliğin Kaldırılması ve Lâiklik, Olgaç Matb., Ankara t.y.
AKSOY, Muammer, Lâikliğe Çağrı, Gündoğan Yay., Ankara 1989
AKYOL, Avni, Lâiklik ve Din Öğretimi, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., Ankara 1991
ALDAĞ, Talat, Neden Lâiklik, Selçuk Üniversitesi Yay., Konya t.y.
ARSAL, Sadri Maksudi, Teokratik Devlet ve Lâik Devlet, Tanzimat, I, İstanbul 1940
ARSEL, İlhan, Teokratik Devlet Anlayışından Demokratik Devlet Anlayışına, Ankara Hukuk Fakültesi Yay., Ankara 1975
––––––––––, Lâyik Devlet Anlayışından Sapmalar, İstanbul 1974
Atatürk, Din ve Lâiklik Üzerine, der. Doğu Perinçek, Kaynak Yay., İstanbul 1997
Atatürk, Din ve Lâiklik, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Yay., Ankara 1968
Atatürk Din ve Lâiklik, Menteş Matb., İstanbul 1968
Atatürk Din ve Lâiklik, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Devrimleri ve İlkeleri Araştırma Merkezi Yayını
Atatürk Devrimlerinde Lâiklik, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Devrimleri ve İlkeleri Araştırma Merkezi Yayını
Atatürk Düşüncesinde Din ve Lâiklik, haz. Ethem Ruhi Fığlalı, Taha Müftüoğlu, İdris Karakuş, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1999
ATEŞ, Toktamış, Lâiklik, Dünyada ve Türkiye’de, Ümit Yay., Ankara 1994
––––––––––, Gene Lâiklik, Gene Demokrasi, Ümit Yay., Ankara 1998
AYBARS, Ergün, Atatürk Çağdaşlaşma ve Lâik Demokrasi, İleri Kitabevi, İzmir 1994
AYTAÇ, Kemal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Din Politikası Üzerine Konuşmalar, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yay., Ankara 1986
BARKAN, Ömer Lütfü, Türkiye’de Din ve Devlet İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1975
BAŞGİL, Ali Fuad, Din ve Lâiklik, Yağmur Yay., İstanbul 1982
BELEN, Fahri, Atatürk Din ve Lâiklik, Menteş Matb., İstanbul 1968
BERKEM, Ali Rıza, Atatürk, Atatürkçülük ve Lâik Türkiye, İstanbul Üniversitesi Basımevi, İstanbul 2001
BERKES, Niyazi, Teokrasi ve Lâiklik, Adam Yay., İstanbul 1984
BİLGE, Necip, Atatürk Devrimlerinin Temel Öğesi Lâiklik, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1978
BİLGİSEVEN, Amiran Kurtkan, Atatürk Lâiklik ve İslâm, Kemalist Atılım Birliği Yay., Ankara 1989
BORAK, Sadi, Atatürk ve Din, Anıl Yayınevi, İstanbul 1962
BOZKURTOĞLU, Zeki, Atatürk’ün İslâm Görüşü ve Hayatı, Ankara t. y.
ÇAĞATAY, Neşet, Lâiklik ve Din İlişkileri, Türk Tarih Kurumu Basımevi., Ankara 1988
––––––––––, Lâiklik Nedir? Şeriat Nedir?, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1978
ÇERMAN, Osman Nuri, Modern Türkiye İçin Dinde Reform Kemalizm, Vakit Matb., İstanbul 1959
ÇUBUKÇU, İbrahim Agâh, Halifelik, Din ve Lâiklik, Türk Tarih Kurumu Basımevi., Ankara 1990
DAVER, Bülent, Türkiye Cumhuriyeti’nde Lâiklik, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay., Ankara 1955
DEMİREL, Hakkı, Atatürk, Atatürkçülük, Lâiklik, Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yay., Antalya 1989
DEMİREL, Süleyman, İslam Demokrasi ve Lâiklik, İstanbul 1991
DEMİRER, Ercüment, Din, Toplum ve Kemal Atatürk, Kardeş Matb., Ankara 1969
DENKTAŞ, Rauf, Atatürk, Din ve Lâiklik, Kastaş A.Ş. Yay., İstanbul 1989
Dinimizde Reform Kemalizm, Sayı:1(Aralık 1957), İstanbul
DÖNMEZ, Şerafettin, Atatürk’ün Çağdaş Toplum ve Din Anlayışı, Ayışığı Kitapları, İstanbul 1998
DURUKAN, Hüseyin, Türkiye Nasıl Lâikleştirildi, Çıdam Yay., İstanbul 1991
ECER, Vehbi, Atatürk’ün Din ve İslâm Dini hakkındaki Görüşleri, Kayseri 1998
ERGİL, Doğu, Lâiklik, Atatürkçü Toplum ve Siyaset Felsefesi Açısından, Turhan Kitabevi Yay., Ankara 1990
––––––––––, Atatürkçü Düşüncenin Temeli Lâiklik, Ankara 1990
ESEN, Bülent Nuri, Vicdan Hürriyeti ve Lâiklik, Türkiye İnsan Hakları Semineri, 1970
EYUPOĞLU, İsmet Zeki, Atatürk Devrimleri Işığında Lâiklik, İstanbul 1994
FIĞLALI, Ethem Ruhi, Atatürk ve Din, Azerbaycan Kültür Derneği Yay., Ankara 1981
GENÇ, Reşat, Türkiye’yi Lâikleştiren Yasalar 3 Mart 1924 Tarihli Meclis Müzakereleri ve Kararlar, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1998
GÖKALP, İskender, Kemalizm ve İslâm Dünyası, çev. C.Akalın, Arba Yay., İstanbul 1990
GÜLER, Vehbi, Atatürk’te Lâiklik, Ankara 1983
GÜRTAŞ, Ahmet, Atatürk ve Din Eğitimi, Gelişim Matb., Ankara 1981
GÜVENTÜRK, Faruk, Kemalizmde Lâiklik, Erler Matb., İstanbul 1981
––––––––––, Lâiklik Prensibi ve Atatürk, Erler Matb., İstanbul 1978
HAFIZOĞULLLARI, Zeki, Lâiklik, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1998
JAESCHKE, Gotthard, Yeni Türkiye’de İslâmlık, çev. H. Örs, Bilgi Yay., Ankara 1972
KARAL, Enver Ziya, Halifeliğin Kaldırılması, Ankara 1980
KAYACAN, İsa, Atatürk ve Lâiklik, Güven Matb., Ankara 1986
KİŞİOĞLU, Mir Hamza, Atatürk İlkeleri ve Din, Işın Yay., Resimli Posta Matb., Ankara 1965
KÜÇÜKAĞA, Ahmet, Türkiye’de Lâiklik Serüveni, Emre Yay., İstanbul 1996
Lâiklik ve Atatürk’ün Lâiklik Politikaları, Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yay., Ankara 1980
MERT, Nuray, Lâiklik Tartışmasına Kavramsal Bir Bakış: Cumhuriyet Kurulurken Lâik Düşünce, Bağlam Yay., İstanbul 1994
MİRKELAMOĞLU, Necip, Atatürkçü Düşünce ve Uygarlıkta Din ve Lâiklik, Çağdaş Eğitim Vakfı Yay., İstanbul 2000
MUMCU, Ahmet, Atatürk’ün Kültür Anlayışında Vicdan ve Din Özgürlüğünün Yeri, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1991
OZANKAYA, Özer, Atatürk ve Lâiklik Türk Demokrasi Devriminin Temeli, Tekin Yayınevi., İstanbul 1983
––––––––––, Atatürk ve Lâiklik, Atatürkçü Düşüncenin Temel Niteliği, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara 1981
––––––––––, Türkiye’de Lâiklik-Atatürk Devrimlerinin Temeli, Cem Yay., İstanbul 1981
ÖKLEM, Necdet, Hilafetin Sonu, Ege Üniversitesi Yay., İzmir 1981
ÖZDEN, Yekta Güngör, Atatürk ve Hukuk, Anayasa Mahkemesi Yay., Ankara 1982
ÖZEK, Çetin, Türkiye’de Lâiklik Gelişim ve Koruyucu Ceza Hükümleri, Baha Matb., İstanbul 1962
––––––––––, Devlet ve Din, Ada Yay, İstanbul 1982
ÖZER, Yusuf Ziya, Cumhuriyette Hukuk İnkılâbı, Devlet Matb., İstanbul 1938
ÖZTÜRK, Halil Nimetullah, Türkleşmek Layıklaşmak Çağdaşlaşmak, M. Sıralar Matb., İstanbul 1953
SARAY, Mehmet, Türklerde Dini ve Kültürel Hoşgörü, Atatürk ve Lâiklik, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2002
SERTOĞLU, Mithat, Atatürk Din ve Lâiklik, Menteş Matb., İstanbul 1968
Taassuptan Çağdaşlığa Lâiklik, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yay., y.y.t.y.
TANYOL, Cahit, Lâiklik ve İrtica, Altın Kitaplar Yayınevi., İstanbul 1989
––––––––––, Sosyolojik Açıdan Din Ahlâk Lâiklik ve Politika Üzerine Diyaloglar, Okat Yayınevi, İstanbul 1970
––––––––––, Sosyal Ahlak Lâik Ahlaka Giriş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1960
TARHANLI, İştar B., Müslüman Toplum Lâik Devlet, Afa Yay., İstanbul 1993
TEKİN, Abdullah, Türk Toplumunun Çağdaşlaşmasında Atatürkçü Lâiklik, Emel Matb., Ankara 1983
TUNAYA, Tarık Zafer, İslâmcılık Cereyanı: İkinci Meşrutiyetin Siyasi Hayatı Boyunca Gelişmesi ve Bugüne Bıraktığı Meseleler, İstanbul 1962
TUNCER, Acar, Lâiklik ve Din, Ticaret Matb.T.A.Ş., İzmir 1973
Türkiye Cumhuriyeti’nin Lâikleşmesinde 3 Mart 1924 Tarihli Kanunların Önemi, Panel Bildirileri, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1995
Türkiye Cumhuriyetinin Temel İlkelerinden Lâiklik (Panel), Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1995
TÜZÜN, Necat, Atatürk İnkılâplarında Lâiklik, Gazi Üniversitesi Yay., Ankara 1987
––––––––––, Atatürk Devrimlerinde Lâiklik, Akdeniz Üniversitesi Yay.,Isparta t.y.
ÜÇOK, Coşkun-Bahriye Üçok, Lâiklik ve Türkiye’de Çağ Değişimi, İstanbul 1975
ÜLKÜMEN, Lütfü, Atatürk İlkeleri ve İslâm, Atatürk Üniversitesi Yay., Erzurum 1973
ÜNSAL, Hüsamettin, Lâiklik ve Atatürk’ün Lâiklik Politikası, Ankara 1989 (Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi V/15 Temmuz 1989’dan ayrıbasım)
YAKIT, İsmail, Atatürk ve Din, Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi, Isparta 1999
YAŞATAN, Şemsettin, Kemalizm Işığında Din Eğitimi, Serdar Matb., İzmir 1982
YAZICIOĞLU, H., Bir Din Politikası Lâiklik, İstanbul 1993
5. 
İnkılâpçılık
ABADAN, Yavuz, İnkılâp ve İnkılâpçılık, Recep Ulusoğlu Basımevi, Ankara 1933
––––––––––, Türk İnkılâbı Tarihi Notları, Ulus Basımevi, Ankara 1951
AKMAN, E.H., Türk Devrimi ve Devrimciliği, Meşher Matb., İzmir 1936
ATAY, Neşet Halil, Büyük Meclis ve İnkılâp, Ankara 1933
ATIF, Türk İnkılâbı ve Tasarruf, Hakimiyeti Milliye Matb., Ankara 1927
AYDEMİR, Şevket Süreyya, İnkılâp ve Kadro, İnkılâbın İdeolojisi, İstanbul Milliyet Matb.,Ankara 1932
BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı, Talim ve Terbiyede İnkılâp, İstanbul 1328
BERKES, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Doğu Batı Yay., İstanbul 1973
BORAK, Sadi, Atatürk Gençlik ve Hürriyet, Hamle Matb., İstanbul 1960
BOZDAĞ, İsmet, Atatürk’ün Evrensel Boyutları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 1988
Büyük İnkılâbımız, Matbuat ve İstihbarat Matb., Ankara 1922
CELAL NURİ, Türk İnkılâbı, Ahmet Kemal Matb., İstanbul 1926
DEMİROĞLU, Cemi, Atatürk ve Gençlik, Türk Tarih Kurumu Basımevi., Ankara 1986
ECEVİT, Bülent, Atatürk ve Devrimcilik, Tekin Yay., İstanbul 1974
ELİÇİN, E.T., Türk İnkılâbı Yahut Şark Garp, Numune Matb., İstanbul 1940
EMRE, Ahmet Cevat, Atatürk’ün İnkılâp Hedefi ve Tarih Tezi, Ekin Matb., İstanbul 1956
ERDENTUĞ, Nermin, Türkiye’de Çağdaşlaşma Eğitim ve Kültür Münasebetleri, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1981
ERENDİL, Muzaffer, Atatürk’ün Güvendiği Gençlik ve Eğitim, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1987
ERTEM, Sadri Etem, Türk İnkılâbının Karakterleri, Devlet Matb., İstanbul 1933
EVRENOL, Hilmi, A.Malik, İnkılâp Yolunda, Hakimiyeti Milliye Matb., Ankara 1933
Evrensel Yönüyle Atatürk, ATASE Yay., Ankara 1981
GİRİTLİ, İsmet, Atatürkçü Çağdaşlaşmanın Türk Toplumundaki Sonuçları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1985
GÖKÇEN, Sabiha, Atatürk ve Gençlik, Türk Tarih Kurumu Basımevi., Ankara 1986
GÖKSEL, Burhan, Atatürk’ün Gençlik Konusuna Bakışı ve Niçin Atatürkçülük Eğitimi, Ankara 1986 (Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi II /5’ten ayrıbasım)
GÖKTÜRK, Hakkı, Atatürk Amaçlı Gençlik, Ayyıldız Matb., Ankara 1974
GÜR, Refik Sıtkı, İnkılâplar Muvacehesinde Türk İnkılâbı, Yeni Matb., İstanbul 1927
GÜRSES, Hilmi, Atatürk’ün Türk Toplumuna Bakış Açısı ve Gençliğin Bu Bakış İçerisindeki Yeri, Türk Tarih Kurumu Basımevi., Ankara 1986
GÜVENTÜRK, Faruk, Yirmidokuz Yıl Sonra Atatürk İnkılâplarına Bakış, Ak Yay., İstanbul 1968
İNALCIK, Halil, Atatürk ve Türkiye’nin Modernleşmesi, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1964
İNAN, Rauf, Atatürk’ün Evrenselliği, Önder Kişiliği, Eğitimci Kişiliği ve Amaçları, Unesco Türkiye Milli Komisyonu, Ankara 1983
KARAHAN, A. Neyzar, Atatürk ve Eğitimde Çağdaşlaşma, Spor Toto Matb., Ankara 1981
KARAL, Enver Ziya, Türk İnkılâbının Mahiyeti ve Önemi, Milli Mecmua Matb., İstanbul 1937
KOCATÜRK, Utkan, Atatürk’te Gençlik Kavramı ve Atatürkçü Gençliğin Nitelikleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi., Ankara 1985
––––––––––, Türk Toplumunda Çağdaşlaşma Gereği, Türk Tarih Kurumu Basımevi., Ankara 1985
KURAN, Ercüment, Türk Çağdaşlaşması, Çileli Bir Yolda İlerleyiş, Akçağ Yay., Ankara 1997
MUMCU, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılâp ve Aka Basımevi, İstanbul 1981
MENEMENLİ, Ethem, İnkılâbımız İdeoloji ve Realite Karşısında, Türkiye Matb., İstanbul 1934
MUZAFFER, Mediha, İnkılâbın Ruhu, Devlet Matb., İstanbul 1933
ÖZTOPRAK, İzzet, Atatürk, Çağdaşlaşma ve Dış Dünyadaki Etkileri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1984 (Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi I/1 Kasım1984’ten ayrıbasım)
ÖZTÜRK, Halil Nimetullah, İnkılâbın Felsefesi, İkdam Matb., İstanbul 1928
PEKER, Recep, İnkılâp Dersleri Notları, Ulus Basımevi, Ankara 1936
REFİK SITKI, İnkılâplar Muvacehesinde Türk İnkılâbı, İstanbul 1927 (Metin eski harfli Türkçe’dir)
SAFA, Peyami, Türk İnkılâbına Bakışlar, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1996
SAKAOĞLU, Saim, Atatürk, Gençlik ve Kültür, Selçuk Üniversitesi Yay., Konya 1990
SAVCI, Bahri, Atatürk ve Çağdaş Türkiye, Varlık Yay., İstanbul 1981
SAYGIN, M. Celal, Diyanet Cephesinden Atatürk İnkılâpları, Ankara 1952
SAYILI, Aydın, Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., Ankara 1948
SEVİĞ, Vasfi Raşit, İnkılâbın Öğrettikleri, Gazetecilik ve Matb.T.A.Ş.Yay., İstanbul 1934
SEYFİ, Ali Rıza, Gazi ve İnkılâp, Muallim Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul 1933
ŞAPOLYO, Enver Behnan, Türk İnkılâp Tarihi Notları, İstanbul 1949
TENGİRŞENK,Yusuf Kemal, Türk İnkılâbı Dersleri, Resimli Ay Basımevi, İstanbul 1935
TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’nin Hayatında Batılılaşma Hareketleri, İstanbul 1960
TUNÇ, Cevat Kazım, Atatürk ve Gençlik, Karınca Matb., İzmir 1972
VARDAR,Yusuf, Atatürk ve Bilimde Batılılaşma Gayretlerimiz, Duyal Matb., İzmir 1981
6. Devletçilik
ACAR, Yalçın, Tarihsel Açıdan Türkiye Ekonomisi ve İzlenen İktisadi Politikalar (1923-1963), Uludağ Üniversitesi Yay., Bursa 1991
AFETİNAN, A., Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti Birinci Sanayi Planı 1933, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1972
AKSOY, Yaşar, Atatürk’ün Ekonomi Devrimi, Kalpaklı Kalkınma, Ümit Yay., Ankara 1998
ARIBURNU, Kemal, Atatürk’ün Milli Ekonomi Üzerindeki Düşünceleri, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 1981
Atatürk’ün Ekonomik Görüşü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yay., Ankara 1982
AYSAN, Mustafa A., Atatürk ve Ekonomi Politikası, Sermet Matb., Kırklareli 1981
––––––––––, Atatürkçü Düşüncede Milli Güç Unsurları Ekonomik Güç, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1992
BAŞAR, Ahmed Hamdi, İktisadi Devletçilik, I -II, İstanbul 1931- 1933
BAŞGİL, Ali Fuat, Klasik Ferdi Hak ve Hürriyetler Nazariyesi ve Muasır Devletçilik Sistemi, Hukuk İlmini Yayma Kurumu Yay., Ankara 1938
BORATAV, Korkut, 100 Soruda Türkiye’de Devletçilik (1923-1950), Gerçek Yayınevi , İstanbul 1974 ––––––––––, Türkiye’de Devletçilik, Savaş Yay., Ankara 1982
DERBİL, Süheyp, Devletçilik, Recep Ulusoğlu Basımevi, Ankara 1939
DERİN, Haldun, Türkiye’de Devletçilik, Ç.Biraderler Basımevi, İstanbul 1940
DURU, Cihan, v.d., Atatürk Dönemi Maliye Politikası, TİSA Matb., Ankara t.y.
ER.Şükrü, Kemal Atatürk ve Teşebbüs Hürriyeti, Afşaroğlu Matb., Ankara 1981
ERDEM, Halil Kadri, İktisadi Devletçiliğimiz, Kütahya Halkevi Neşriyatı, Kütahya 1933
ERGİN, Feridun, Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi, Duran Ofset Matb., İstanbul 1977
EROĞLU, Hamza, Atatürk ve Devletçilik, Olgaç Matb., Ankara 1981
GİRİTLİ, İsmet, Kalkınma ve Türkiye, İzlem Yay., İstanbul 1962
KESER, İhsan, Türkiye’de Siyaset ve Devletçilik, Gündoğan Yay., Ankara 1993
KİPAL, Ulaş, Türkiye Milli İktisat Tarihi Devletçilik, Kaynak Yay., İstanbul 2001
KURUÇ, Bilsay, Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi, Bilgi Yay., Ankara 1987
ÖZELMAS, Ekrem, Devletçilik ve Türkiye’deki Tatbikatından Sümerbank, y.y.1963
ÖZGÜLER, Halil İbrahim, Atatürk ve İktisadi Görüşleri, Şafak Matb., Ankara 1983
SEMİZ, Yaşar, Atatürk Döneminin İktisadi Politikası, Saray Kitabevi., Konya 1996
TEKELİ, İlhan, Selim İlkin, Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Yay., Ankara 1982
TOPRAK, Zafer, İttihat Terakki ve Devletçilik, Türkiye’de Ekonomi ve Toplum (1908-1950), Tarih Vakfı Yay., İstanbul 1995
TURAL, M. Akif, Atatürk Devrinde İktisadi Yapılaşma ve Celal Bayar (1920-1938), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 1987
Türkiye’de Devletçilik, der. Nevin Coşar, Bağlam Yay., İstanbul 1995
TÜZÜN, Necat, Atatürk İlkelerinde Devletçilik Cumhuriyetçilik, Gazi Üniversitesi Yay., Ankara 1988
ÜLKEN, Yüksel, Atatürk ve İktisat, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara 1981
VEYİSOĞLU, Avni, Ekonomide Atatürkçülük, İstanbul Matb., İstanbul 1981
ZARAKOĞLU, Avni, Atatürk Döneminde Ülkemizde İzlenen Ekonomi Politikası, Olgaç Matb., Ankara 1981
––––––––––, Cumhuriyetin 50. Yılında Memleketimizde Bankacılık, İstanbul 1973
B. Makaleler
1. Cumhuriyetçilik
AKÇAKAYALIOĞLU, Cihat, “Atatürk, Milli Egemenlik ve Türk Çocuğu”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I / 2 ( Mart 1985 )
AKFIRAT, Mehmet Adnan, “Atatürk’ün Bağımsızlık İlkesi ve Gençlik”, Uluslar arası Atatürk Konferansı, İstanbul 1980
AKGÜN, Seçil, “Atatürk ve Ulusal Egemenlik”, Uluslar arası Atatürk Konferansı, İstanbul 1981
AKSOY, Muammer, “Gerçek Bağımsızlık ve Atatürk”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, XXVI / 2 (Haziran 1971)
––––––––––, “Atatürk’te Milli Bağımsızlık İlkesi”, Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası Sempozyumu, İstanbul 1975
––––––––––, “Atatürk Işığında Tam Bağımsızlık İlkesi”, Abadan’a Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ankara 1969
ALP, Ali Rıza,” Milli Hâkimiyet”, Tercüman, 23 Nisan 1963
ATAY, Falih Rıfkı, “23 Nisan”, Hakimiyet-i Milliye, 23 Nisan 1340 (1924)
AVCI, Cemal, “Atatürk ve Cumhuriyet”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
AYBARS, Ergün, “Türkiye’de Demokrasinin Temellerinin Atılmasında 1923-1927 Dönemi”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
AYGÜN, Tahsin, “Kemalizm ve Ulusal Egemenlik”, Çağdaş Eğitim, VI / 55 (Nisan 1981)
BAŞARAN, Mehmet, “Atatürk, Cumhuriyet ve Tarih Şuuru”, Erdem, XI / 32 (Eylül 1998)
BAYKAL, Bekir Sıtkı, “Cumhuriyetimizin Tarihsel Anlamı”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
CİN, Halil, “Milli Hakimiyet ve Atatürk”, Selçuk Üniversitesi Atatürk Dergisi, Sayı:2 (1992 )
––––––––––, “Hakimiyet ve Atatürk”, Atatürk ve Hukuk, Ankara 1982
ÇALLI, İsmail, “Atatürk, Cumhuriyet ve Türk Dünyası”, Erdem, XI / 32 (Eylül 1998)
ÇAPA, Mesut, “Milli Mücadele Döneminde Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIV / 42 (Kasım 1998)
ÇEÇEN, Anıl, “Atatürk Cumhuriyeti ve İkinci Cumhuriyetçilik”, Yeni Türkiye, IV/23-24 (Eylül-Aralık1998)
ÇETİNOĞLU, Neşe, “Cumhuriyet Kavramı ve Atatürk’ün Cumhuriyet Anlayışı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XII / 36 (Kasım 1996)
ÇİÇEK, Rahmi, “Atatürkçü Düşünce İçinde Milli Egemenlik Kavramı Konulu Panel Konuşması”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIV/ 42 (Kasım 1998)
ÇORUH, Şinasi, “Atatürk ve Cumhuriyetimiz”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı:11 (Kasım 1981)
DAL, Kemal, “Milli Egemenlik ve Temsili”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II / 4 (Kasım 1985)
DANILOV, Vladimir, “Milletin Egemenliği Kemalizmin Başlıca Prensiplerindendir” Atatürk 2. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1996
––––––––––, “Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Bağımsız Gelişmesinin İlkeleri”, Uluslar arası Atatürk Konferansı, İstanbul 1980
DOĞANAY, Rahmi, “Saltanattan Cumhuriyete, İmparatorluktan Milli Devlete”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVII/ 49 (Mart 2001)
DURUSOY, Nuri, “Atatürk’ün Milli Hâkimiyet Düşüncesi”, Hamle, 21-23 Nisan 1981
ERDOĞRU, M. Akif, ” Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Fikri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XV / 43 (Mart 1999)
ERENDİL, Muzaffer, “Atatürk ve Demokrasi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II/ 6 (Temmuz 1986)
––––––––––, “Atatürk ve Demokrasi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II/ 5 (Mart 1986)
ERGİNER, Suat, “Cumhuriyet Fazilettir”, Türk Birliği, V/55 (Ekim 1970)
EROĞLU, Hamza, “Atatürk ve Milli İrade”, Milli Kültür, II/6-8 (1981)
––––––––––, “Atatürk ve Cumhuriyet”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1998
––––––––––, “Milli Egemenlik İlkesi ve Anayasalarımız”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/1 (Kasım 1984)
ESEN, Bülent, “Kemalizm ve Bağımsızlık Düşüncesi”, Atatürk Devrimleri I. Milletler arası Sempozyumu, İstanbul 1975
FEYZİOĞLU, Turhan, “Türk Milli Mücadelesinin ve Atatürkçülüğün Temel İlkelerinden Biri Olarak Millet Egemenliği”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/3 (Temmuz1985)
––––––––––, “Türk Milli Mücadelesinin ve Atatürkçülüğün Temel İlkelerinden Biri Olarak Millet Egemenliği”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
GİRİTLİ, İsmet, “Atatürk ve Cumhuriyet”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, X/33 (Kasım 1995)
––––––––––, “Milli Egemenlik , Atatürk ve Anayasalarımız”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIII/38 (Temmuz 1997)
––––––––––, “Ulusal Egemenlik ve Atatürk”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XII/34 (Mart 1996)
GÖKBİLGİN, Tayip “Atatürk ve Demokrasi”, Kemalizm, XIX/231 (Ekim 1981)
GÖKÇEER, Fikri, “Cumhuriyetin İlanı ve Cumhuriyetçilik”, Atatürkçü Düşünce, IV/42 (Ekim 1997)
GÜNEŞ, İhsan, “Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nden Halk Fırkasına Geçiş”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, III/8 (Mart 1987)
HABERAL, Mehmet, “Atatürk, Cumhuriyet, Eğitimde Ulusallık ve Bütünlük”, Erdem, XI/31 (Mayıs 1999)
HAYTAOĞLU, Ercan, “Cumhuriyet, Türk Tarihindeki Gelişimi ve Atatürk”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIV/42 (Kasım 1998)
HEPER, Metin, “Atatürk’te Devlet Düşüncesi”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1995
––––––––––, “Atatürk’te Devlet Düşüncesi”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürk’te Devlet Düşüncesi”, Çağdaş Düşünce Işığında Atatürk, İstanbul 1983
İLHAN, Attila, “Kemalizm: Müdafaa-i Hukuk Doktrini”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Kemalizm, İstanbul 2001
KAHRAMAN, Hasan Bülent, “Kemalist Cumhuriyetçilik Yurttaşlık ve Demokrasi İlişkisi Üzerine”, Varlık, LXIV/1069 (Ekim 1996)
KARADUMAN, Necmettin, “Milli Egemenlik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/2 (Ankara 1985)
KARATAY, Baha Vefa, “Atatürk Ulusal Egemenlik ve Çağdaşlık”, Kemalist Atılım, I/9 (Nisan 1982)
KESKİN, Mustafa, “Cumhuriyetçilik”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Ankara 1990
KOLLU, Atilla, “Mustafa Kemal ve Cumhuriyet”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIV/42 (Kasım 1998)
KÖPRÜLÜ, Orhan, “Atatürk ve Milli İrade”, Adalet, 21 Mayıs1981
NAZIM, İzzet, “Hakimiyet , İlahi Hukuk ve Millet Hakimiyeti, Hakimiyetin Hudutları”, Ülkü, II (Eylül 1933)
OLCAYTU, Turhan, “Saltanattan Ulusal Egemenliğe Geçiş”, Kemalist Atılım, I/10 (Mayıs 1982)
ÖZBUDUN, Ergun, “Atatürk ve Demokrasi”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
ÖZÇELİK, İsmail, “Atatürk, Cumhuriyet ve Tarih Şuuru”, Erdem, XI/31 (Mayıs 1999)
ÖZER, Atilla, “Atatürk’ün Egemenlik , Hükümet ve Devlet Anlayışı”, 100. Yıl Atatürk Konferansları, Ankara 1982
ÖZKAYA, Yücel, “Cumhuriyetin İlanı ve Rejim Olarak Eğitime Katkıları”, Erdem, XI/31 (Mayıs 1999)
ÖZYURT, Hasan, “Atatürkçü Düşünce İçinde Milli Egemenlik Kavramı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIV/42 (Kasım 1998)
PEHLİVANLI, Hamit, “Saltanattan Milli Hakimiyete”, Erdem, XI/32 (Eylül 1998)
POLAT, Abdulkadir, “Atatürk Öncülüğü ve Ulusal Bağımsızlık”, Atatürk ve Diyarbakır, Diyarbakır 1981
SAVCI, Bahri, “Temel İlke Demokrasi”, Türk Dili, Sayı:359 (Kasım 1989)
SÜSLÜ, Azmi, “Milli Egemenlik ve Atatürk”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIV/42 (Kasım 1998)
ŞAKAR, Adem, “Atatürk İlkelerinden Milli Egemenlik”, Polis Emeklileri Dergisi, XXVIII/348 (Haziran 1981)
TANYOL, Cahit, “Atatürk’ün Egemenlik Anlayışı ve Cumhuriyet”, Kemalizm ve Türkiye, VI/61(Nisan 1981)
TONGSİR, H.Senih, “Atatürk Cumhuriyetçiliği”, Atatürk’ün 100.Doğum Yıldönümü Konferansları, Ankara 1981
TOSUN, Hüseyin, “Türkiye’de Demokratik Gelişmelere Genel Bir Bakış”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVIII/52 (Mart 2002)
TURAL, Sadık, “Türkiye İçin Cumhuriyet Değerlere Sahip Çıkmadır”, Erdem, XI/ 33 (Ocak 1999)
TURAN, Refik, “Atatürkçü Düşünce İçinde Milli Egemenlik Kavramı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIV/42 (Kasım 1998)
TÜNAY, Bekir, “Atatürk ve Cumhuriyet”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, III/7 (Kasım 1986)
TÜRKDOĞAN, Berna, “Osmanlıdan Cumhuriyete Yenileşme Hareketleri”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
ÜLKÜ, Vural, “Atatürk, Cumhuriyet ve Milli Benlik”, Erdem, XI/31 (Mayıs 1999)
2. Milliyetçilik
AFETİNAN, A., “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kültür”, Belleten, XX/80 (Ekim 1956)
AÇIKSES, Erdal, “Atatürk, Milli Birlik ve Beraberlik Ruhu”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
AKARSU, Bedia, “Atatürk’ün Ulusallıkla Evrenselliği Bütünleştiren Kültür Anlayışı”, Uluslararası Atatürk Konferansı, İstanbul 1981
AKÇAKAYALIOĞLU, Cihat, “Atatürk’ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı”, Atatürkçü Düşünce, III/30-31 (Ekim Kasım 1996)
AKÇORA, Ergünöz, “Atatürkçü Düşüncede Milli Birlik ve Beraberlik”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
AKGÜN, Seçil, “Atatürk’ün Sanat ve Kültür Anlayışı”, 100. Yıl Atatürk Konferansları, Ankara 1982
AKSIN, Ahmet, “Atatürk ve Milliyetçilik İlkesi”, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı:176 (Ağustos 2001)
ALYILMAZ, Cengiz, “Atatürk Milliyetçilik ve Türk Dünyası”, Türk Yurdu, XX/152 (Nisan 2000)
ANDAY, M. Cevdet, “Ulusçuluk Bilinci”, Cumhuriyet, 29 Mayıs 1981
AYBARS, Ergün, “Millileşme ve Çağdaşlaşma Lideri Atatürk”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
AYDINEL, Sıtkı, “Atatürkçülükte Ulusal Hedefler”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIV/41, (Temmuz 1998)
AYIN, Faruk, “Atatürk ve Milliyetçilik”, Askeri Tarih Dergisi, XXIV/46 (Şubat 1999)
––––––––––, “Atatürk ve Milliyetçilik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIV/42 (Kasım 1998)
BAYKAL, Bekir Sıtkı, “Atatürk’ün Milliyetçiliği”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
BİLGİÇ, Emin, “Atatürk’ün Fikir Cephesi ve Milliyetçiliği”, Milli Kültür, II/2 (Temmuz 1980)
CAFEROĞLU, Ahmet, “Kültürcü Atatürk”, Türk Kültürü, V/49 (Kasım 1966)
CİLASUN, Ahmet B., “Atatürk ve Dil”, Atatürk 3. Uluslararası Sempozyumu, Ankara 1998
CUNBUR, Müjgan, “Atatürk ve Milli Birlik”, Erdem, III/7, (Ocak 1987)
––––––––––, “Atatürk ve Milli Birlik”, Erdem, II/6, (Eylül 1986)
ÇAĞLAR, Günay, “Atatürk ve Tarih Reformu”, Erdem, XI/33 (Ocak 1999)
ÇANLI, Mehmet, “Atatürk ve Kültür”, Atatürk, Muğla 1995
ÇAY, M. Abdulhaluk, “Atatürk ve Türk Milliyetçiliği”, Yeni Çığ, I/1 (Temmuz 1981)
DAVER, Bülent, “Atatürk Dönemi Kültür Politikası”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998
DAYI, Sinever Esin Derinsu, “Atatürk ve Türk Dünyası”, Atatürk 4. Uluslararası Kongresi, Ankara 2000
DİZDAROĞLU, Hikmet, “Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı”, Atatürk ve Diyarbakır, Diyarbakır 1981
ERCİLASUN, Ahmet B., “Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı”, Töre, XI/127 (Aralık 1981)
ERENDİL, Muzaffer, “Atatürkçü Düşünce Işığında Milli Birlik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II/4 (Kasım 1985)
––––––––––, “Atatürkçü Uygulamada Milli Güç”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, V/14 (Mart 1989)
EROĞLU, Hamza, “Atatürk ve Milliyetçilik”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, ” Atatürk’e Göre Millet ve Milliyetçilik”, Atatürk Yolu, İstanbul 1981
––––––––––, “Milli Birlik ve Beraberlik”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Milli Birlik ve Beraberlik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, III/7 (Kasım 1986)
FEYZİOĞLU, Turhan, “Atatürk ve Milliyetçilik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/2 (Mart 1985)
––––––––––, “Atatürk ve Milliyetçilik”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürk ve Milliyetçilik”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1998
GÖLEN, Zafer, “Atatürk’ün Tarih Anlayışı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVIII/52 (Mart 2002)
GÜLDİKEN, Kadir, “Atatürkçülüğün Kültürde Etkisi ve Türk Dünyasında Değeri”, Atatürk ve Modern Türkiye, Ankara 2001
GÜNDAĞ, Nevzat, “Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışının Totaliter İdeolojiler Karşısındaki Tavrı”, Türk Yurdu, XIX/139-141 (Mart – Mayıs 1999)
GÜVENTÜRK, Faruk, “Atatürk Milliyetçiliği ve Gerçek Atatürkçülük”, Kemalist Atılım, I/2 (Eylül 1981)
––––––––––, “Milliyetçilik İlkesi”, Kemalist Atılım, I/7 (Şubat 1982)
HACIEMİNOĞLU, Necmettin, “Gerçek Atatürk ve Milliyetçilik”, Türk Yurdu, IX/28 (Aralık 1989)
HESENLİ, Cemil, “Atatürk Bağımsızlık ve Milliyetçilik”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998
IRMAK, Sadi, “Atatürk Milliyetçiliği ve Milliyet”, Ziya Gökalp Dergisi, IV/21 (Mart1981)
İNCE, Nilgün, “Atatürk ve Kültür”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
––––––––––, “Atatürk İnkılâplarında Kültür ve Önemi”, Atatürk 4. Uluslar arası Kongresi, Ankara 2000
İZGİ, Özkan, “Atatürk ve Milli Birlik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IV/12 (Temmuz 1988)
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri, “Atatürk’ün Milliyetçiliği”, Kemalist Ülkü, XIII-XIV/157-159 (Aralık1981)
KAVCAR, Cahit, “Atatürk ve Kültür Reformu”, Erdem, IV/12 (Eylül 1988)
KAYNAR, Reşat, “Atatürk ve Milli Birlik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, III / 7 (Kasım 1986 )
––––––––––, “Atatürkçülükte Millileşme, Laikleşme, Çağdaşlaşma”, Atatürk I. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1994
––––––––––, “Atatürk’ün Kültür ve Eğitim Anlayışı”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1995
––––––––––, “Atatürk’ün Kültür ve Eğitim Anlayışı”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürkçülükte Millileşme, Laikleşme, Çağdaşlaşma (Medeniyetçilik)”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IV/12 (Temmuz 1988)
KESKİN, Mustafa, “Cumhuriyetin Kuruluşunda Millet ve Milliyetçilik”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Dergisi, LXVI (İstanbul 1990)
––––––––––, “Atatürk’e Göre Millet ve Türk Milliyetçiliği”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIV/41 (Temmuz 1998)
––––––––––, “Atatürk Milli Mücadele ve Milli Devlet”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
––––––––––, “Atatürk’e Göre Milliyetçilik ve Bağımsızlık”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998
KIŞLALI, A. Taner, “Atatürk’ün Kültür Siyaseti”, Milliyet, 2 Mayıs 1981
KODAMAN, Bayram, “Atatürkçü Düşünce ve Kalkınma Modelinde Kültürün Yeri”, Atatürk Kültür ve Eğitim Semineri Bildirileri, Kayseri 1983
––––––––––, “Atatürk Milli Kültür ve Tarih”, 100. Yıl Atatürk Konferansları, Ankara 1982
KORKMAZ, Zeynep, “Atatürkçü Düşüncede Türk Dilinin Yeri”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1998
KURAN, Ercüment, “Atatürk ve Milliyetçilik”, Türk Kültürü, XIX/217 (Kasım-Aralık 1980)
MUMCU, Ahmet, “Atatürkçü Düşünce Sisteminde Milli Birliğin Yeri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, III/8 (Mart 1987)
––––––––––, “Atatürk’ün Kültür Anlayışında Hukukun yeri”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürkçü Düşünce Sisteminde Milli Birliğin Yeri”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1995
––––––––––, “Atatürkçü Düşünce Sisteminde Milli Birliğin Yeri”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
OLCAYTU, Turhan, “Milliyetçilik İlkesi”, Kemalist Atılım, I/7 (Şubat 1982)
ORAN, Baskın, “Altı Ok Arasındaki İlişkiler Ya da Milliyetçilik Ekseni Çevresinde Kemalizm”, Uluslar arası Atatürk Konferansı, İstanbul 1981
SARAY, Mehmet, “Atatürk ve Türk Dünyasında Dil ve Kültür Birliği”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998
SARINAY, Yusuf, “Atatürk Döneminde Milliyetçilik Anlayışı ve Uygulamaları”, Türk Yurdu, XIX/139-141 (Mart-Mayıs 1999)
SAYILI, Aydın, “Atatürk ve Milli Kültürümüz”, Erdem, VI/17 (Mayıs 1990)
SÖNMEZ, Mustafa, “Atatürkçü Düşünce Işığında Millet ve Milliyetçilik”, Hava Kuvvetleri Dergisi, Sayı:335 (Haziran 2000)
SÜMER, Necdet, “Atatürk Ulusçuluğunun Felsefi Temeli”, Arayış, Sayı:11 (Mayıs 1981)
SÜSLÜ, Azmi, “Türk Tarihçiliği ve Atatürk”, Atatürk 3. Uluslararası Sempozyumu, Ankara 1998
––––––––––, “Atatürk ve Tarih”, Atatürkçü Düşünce El kitabı, Ankara 1998
––––––––––, “Cumhuriyet Döneminin Türk Kültürüne Bakışı ve Kültür Politikaları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XI/31 (Mart 1995)
ŞAHİN, Mehmet, “Atatürk’ün Bilim Sanat ve Kültür Görüşlerine Kısa Bir Bakış”, Atatürk ve Modern Türkiye, Ankara 2001
ŞEHİRLİ, Yücel Atilla, “Atatürk, Milli Birlik ve Beraberlik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVI/46 (Mart 2000)
ŞEHSUVAROĞLU, Lütfü, “Devletçi Milliyetçilikten Milletçi Milliyetçiliğe”, Yeni Türkiye, IV/21 (Mayıs-Haziran 1998)
TAŞKIN, Yüksel, “Kemalist Kültür Politikaları Açısından Türk Tarih ve Dil Kurumları”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Kemalizm, İstanbul 2001
TEVETOĞLU, Fethi, “Milliyetçi Atatürk”, Türk Kültürü, Sayı:37 (1965)
TEZCAN, Mahmut, “Kültür Kurumlarımızın Oluşmasında Atatürk’ün Rolü”, Erdem, XI/31 (Mayıs 1999)
TİMURTAŞ, Faruk, “Tarih Şuuru ve Atatürk”, Gençlikte Hamle, XIII/216 (Ekim 1981)
TUNA, Ali, “Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
––––––––––, “Atatürk ve Dil Çalışmaları”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
––––––––––, ” Atatürk ve Dış Türkler”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
TUNÇ, Hasan, F.Bilir, “Cumhuriyet Dönemi Anayasalarımızda Milliyetçilik Anlayışı ve Atatürk Milliyetçiliği”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, II/1-2 (Haziran-Aralık1998)
TURAL, Sadık, “Atatürk’ün Kültüre Bakışı ve Fikir Adamı Atatürk”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998
TURAN, Şerafettin, “Atatürk Milliyetçiliği”, Atatürk Konferansları, Ankara 1970
––––––––––, “Atatürk ve Tarih”, Arayış, I/2(1981)
TÜFEKÇİ, Gürbüz D., “Atatürk Milliyetçiliği”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/3 (Temmuz 1985)
TÜNAY, Bekir, “Atatürk ve Milli Birlik”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1998
––––––––––, “Atatürk ve Milli Birlik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, III/8 (Mart 1987)
––––––––––, “Atatürk ve Milli Birlik”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
VARIŞ, Fatma, “Eğitim Yolu İle Atatürkçü Çizgide Milli Bütünleşme”, Atatürk Devrimleri ve Eğitim Sempozyumu, Ankara 1981
YILDIRIM, Hüsamettin, “Atatürk’ün Türk Dünyası ile İlgili Görüş ve Düşünceleri”, Atatürk ve Modern Türkiye, Ankara 2001
YILMAZ, Mustafa, “İngiliz Kamuoyunda Atatürk’ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı”, Türk Yurdu, XX/160 (Aralık 2000)
YUVALI, Abdulkadir, “Atatürk, Millet ve Milletleşme”, Erdem, XI/31 (Mayıs 1999)
––––––––––, “Millet Milletleşme Milliyetçilik”, Türk Yurdu, XIX/139-141 (Mart-Mayıs 1999)
––––––––––, “Atatürk ve Milli Mücadele”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIII/37 (Mart 1997)
––––––––––, “Milliyetçilik Anlayışının Tarihi Temelleri ve Çağdaş Yorumu”, Atatürk 4 . Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 2000
3. Halkçılık APAYDIN, Orhan, “Atatürk’ün Halkçılık Programı ve 1921 Anayasasına İlişkin Tasarılar”, İstanbul Barosu Dergisi, LV/10-11-12 (Ekim-Aralık 1981)
BİNBAŞIOĞLU, Cavit, “Cumhuriyet Döneminin Başında Halkçılık ve Köycülük Hareketleri ile Köy Enstitülerinin Kuruluşu”, Çağdaş Eğitim, XXIV/253 (Nisan1999)
CERECİ, Sedat, “Halkın İçinden Halkçı Bir Önder”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVIII/52 (Mart 2002)
ÇEÇEN, Anıl, “Atatürk ve Halkçılık”, Prof. Dr. Tahsin Balta’ya Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ankara 1974
ÇUBUKÇU, İbrahim Agah, “Atatürkçülükte Barış ve Sevgi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, III/9 (Temmuz 1987)
ENGİNSOY, Cemal, “Atatürk’te İnsan Sevgisi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II/4 (Kasım 1985)
ERASLAN, Cezmi, “Atatürk’ün Halkçılık Anlayışının 21. Yüzyıl İçin Önemi”, Atatürk 4. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 2000
EVYAPAN, Rafet, “Atatürk ve Sosyal Devlet”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XV/43 (Mart 1999)
EYYÜPOĞLU, İsmail, “Bir Demokrasi Açılımı Halkçılık ve Mustafa Kemal Atatürk”, Atatürk, III/1 (Mayıs 2000)
EYÜPOĞLU, Sabahattin, “Atatürk ve Halk”, Türkiye Atatürk Dergisi, Mart 1981
GİRİTLİ, İsmet, “Atatürk ve Halkçılık, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/20 ( Mart 1991)
––––––––––, “Atatürk ve Halkçılık”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
İÇLİ, Tülin Günşen, “Atatürk Düşüncesinde Sosyal Yapı Unsurları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/20 (Ankara 1991)
İNAN, Rauf, “Gazi’nin (Atatürk’ün) Halkçılık Ülküsü, Halkevleri ve Sonrası”, Atatürk Konferansları, Ankara 1983
KARAÖMERLİOĞLU, M. Asım, “Tek Parti Döneminde Halkçılık”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Kemalizm, İstanbul 2001
––––––––––, “Tek Parti Döneminde Halkevleri ve Halkçılık”, Toplum ve Bilim, Sayı:88 (2001)
KÖYMEN, Nusret Kemal, “Halk Kuvveti”, Ülkü, I (Şubat 1933- Mart 1934)
––––––––––, “İnkılap İdeolojisinde Halkçılık”, Ülkü, III
ÖZBUDUN, Ergun, “Atatürk ve Halkçılık”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
ÖZKAYA, Yücel, “Atatürk ve Halkçılık”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürk ve Halkçılık”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1998
SEVÜK, İsmail Habib, “Halkın Karşısında Atatürk”, Tarih ve Edebiyat, XVII/9 (Eylül 1981)
TANYOL, Cahit, “Atatürk ve Halkçılık”, Atatürk’ün 100. Doğum yıldönümü Seri Konferansları, İstanbul 1981
TEKELİ, İlhan -G.Ş., “Türkiye’de Halkçılık İdeolojisinin Evrimi”, Toplum ve Bilim, Sayı:6-7 (1978)
TEKELİ, İlhan – S.İlkin, “Türkiye’de Bir Aydın Hareketi, Kadro”, Toplum ve Bilim, Sayı:24 (1984)
TOPRAK, Zafer, “Halkçılık İdeolojisinin Oluşumu”, Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Tarihiyle İlgili Sorunlar Sempozyumu, İstanbul 1977
TÜNAY, Muharrem, “Atatürk’ün Halkçılık İlkesi ve Çalışma Hayatı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II/5 (Mart 1986)
ÜLKEN, Yüksel, “Atatürk ve İnsan Sevgisi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, III/9 (Temmuz 1987)
YURDAKUL, Mehmet Emin, “Halk Hükümeti, Halkçılık”, Hâkimiyet- i Milliye, 7-8 Mayıs 1339(1923)
4. Lâiklik
AHMAD, Feroz, “Türkiye’de Kemalizm ve Siyasetin Lâikleşmesi”, Atatürk’ün Düşünce ve Uygulamalarının Evrensel Boyutları Sempozyumu, Ankara 1983
ALDAĞ, Talat, “Neden Lâiklik”, Selçuk Üniversitesi Ata Dergisi, Sayı:2, Konya 1992
ALDIKAÇTI, Orhan, “Atatürk İnkılâplarından Lâiklik”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Sayı:1-4 (İstanbul 1979-1981)
ALTAY, Fahrettin, “Dindar Atatürk”, Atatürk Din ve Lâiklik, İstanbul 1968
ARMANER, Neda, “Atatürk’ün Din Anlayışı”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı: 276 (Mart 1981)
––––––––––, “Atatürk Din ve Lâiklik”, Atatürkçülük,Atatürk ve Atatürkçülüğe İlişkin Makaleler, İstanbul 1983
ARSEL, İlhan, “Dinde Reform ve Atatürk”, Uluslar arası Atatürk Konferansları, İstanbul 1981
ATALAY, İbrahim Ethem, “Lâiklik ve Din İlişkileri”, Kemalist Ülkü, No: 268 (1991)
AVCI, Cemal, “Atatürk , Din ve Lâiklik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VI/18, (Temmuz 1990)
––––––––––, “Atatürk , Din ve Lâiklik”, Atatürk Düşüncesinde Din ve Laiklik, Ankara 1999
––––––––––, “Atatürk ve Lâiklik”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
AYBAY, Aydın, “Devrim Açısından Lâiklik İlkesinin Oluşumu ve Önemi”, Atatürk 100. Yıl Konferansları, İstanbul 1981
––––––––––, “Devrim Açısından Lâiklik İlkesinin Oluşumu ve Önemi”, İstanbul Barosu Dergisi, LV/10-12 (Ekim -Aralık 1981)
AYDIN, Hasan, “Atatürk İlkeleri ve Hukuk Devrimi”, İstanbul Barosu Dergisi, LV/10-12 (Ekim-Aralık 1981)
BARKAN, Ömer Lütfü, ” Türkiye’de Din ve Devlet İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi”, Cumhuriyetin Ellinci Yılı Semineri, Ankara 1975
BAŞGİL, Ali Fuat, “Din Hürriyeti”, Atatürk Din ve Lâiklik, Ankara 1968
BAYRAMOĞLU, Fuat, “Atatürkçülük ve Lâiklik”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998
BELEN, Fahri, “Atatürk Devrimi ve Din”, Atatürk Din ve Lâiklik, Ankara 1968
BİLGE, Necip, “Atatürk Devrimlerinin Temel Öğesi Lâiklik”, Belleten, XLII/168 (Ekim 1978)
––––––––––, “Atatürk Devrimlerinin Temel Öğesi Lâiklik”, Atatürk Düşüncesinde Din Ve Lâiklik, Ankara 1999
BİLGİSEVEN, Amiran Kurtkan, “Atatürk ve Lâiklik”, Türk Kültürü, Sayı:310 (1989)
BOYACIOĞLU, Ramazan, “Atatürk, Din ve Lâiklik”, Atatürk 4. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 2000
––––––––––, “Atatürk’ün Hilafetle İlgili Görüşleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIII/37 (Mart 1997)
––––––––––, “Bilim, Din ve Atatürk”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XV/44 (Temmuz 1999)
BOZKURT, Gülnihal, “Atatürk’ün Hukuk Alanında Getirdikleri”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
BOZYEL, M. Nesih, “Atatürk ve Lâiklik”, Atatürk ve Diyarbakır, Diyarbakır 1981
CİHAN, Erol, “Atatürk ve Hukuk Devleti Kavramı”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1995
––––––––––, “Atatürk ve Hukuk Devleti Kavramı”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
ÇAĞATAY, Neşet, “Lâiklik ve Din İlişkileri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IV/12 (Temmuz 1988)
––––––––––, “Lâiklik ve Din İlişkileri”, Atatürk Düşüncesinde Din ve Lâiklik, Ankara 1999
––––––––––, “Lâiklik ve Din İlişkileri”, Atatürk I. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1994
––––––––––, “Atatürk ve Din Kültürü”, Uluslar arası Atatürk Konferansı, İstanbul 1981
ÇUBUKÇU, İ.Agâh, “Atatürk, Din ve Lâiklik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/2 (Mart 1985)
––––––––––, “Halifelik , Din ve Lâiklik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VI/17 (Mart 1990)
––––––––––, “Halifelik Din ve Lâiklik”, Atatürk Düşüncesinde Din ve Lâiklik, Ankara 1999
DAVER, Bülent, “Lâiklik”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1995
––––––––––, “Lâiklik”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
DÖNMEZER, Sulhi, “Atatürk Hukuk İnkılâbı”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
DÜNDAR, Ali, “Lâiklik ve Atatürk’ün Lâiklik Politikası”, Ilgaz, XX/239 (Ağustos 1981)
ECER, Vehbi, “Atatürk’ün Kültür ve Din Anlayışı”, Ölümünün 50. Yılında Atatürk, Kayseri 1988
––––––––––, “Atatürk’ün Kültür Politikasında Akılcı Yön”, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:2 (Kayseri 1985)
––––––––––, “Atatürk’ün Din ve İslâm Dini Hakkındaki Görüşleri”, Atatürk Düşüncesinde Din ve Lâiklik, Ankara 2000
––––––––––, “Atatürkçü Düşüncedeki Lâiklik , Türkiye Gerçeklerine Uygundur”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVI/48 (Kasım 2000)
EMİN, Mehmet, ” Lâiklik Karşısındaki Vazifelerimiz”, Hayat, III/72 (12 Nisan 1928)
ERGİL, Doğu, “Atatürkçü Düşüncenin Temeli Lâiklik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VI/17 (Mart 199o)
ERGİN, Sabahattin, “Lâiklik”, Atatürk Haftası Armağanı, Ankara 1992
ERİKAN, Celal, “Lâyiklik”, Atatürkçülük: Kemalizm, Ankara 1974
EROĞLU, Hazma, “Lâikliğin Bedeli”, Atatürk I. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1994
FEYZİOĞLU, Turhan, “Türk İnkılâbının Temel Taşı Lâiklik”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992 ––––––––––, “Türk İnkılâbının Temel Taşı Lâiklik”, Atatürk Yolu, İstanbul 1981 ––––––––––, “Atatürk Yolu: Akılcı Bilimci Gerçekçi Yol”, Atatürk Yolu, İstanbul 1981 ––––––––––, “Türk İnkılâbının Temel Taşı Lâiklik”, Atatürk Yolu, İstanbul 1981 FIĞLALI, Ethem Ruhi, “Atatürk ve Din”, Türk Kültürü, Sayı:304 (1988) ––––––––––, “Atatürk Düşüncesinde Lâiklik”, Atatürk 4. Uluslararası Kongresi, Ankara 2000 ––––––––––, “Atatürk ve Lâiklik”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998 ––––––––––, “İslâm ve Lâiklik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XI/33 (Kasım 1995) ––––––––––, “Din ve Devlet İlişkileri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIII/38 (Temmuz 1997) ––––––––––, “İslâm ve Lâiklik”, Atatürk Düşüncesinde Din ve Lâiklik, Ankara 1999 ––––––––––, “Atatürkçü Düşüncede Milliyetçilik ve Lâiklik”, Atatürk, Muğla 1995 ––––––––––, “Atatürk, Din ve Lâiklik”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1998 ––––––––––, “Atatürk ve Lâiklik”, Atatürk I. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998 ––––––––––, “Atatürk ve Din”, Atatürk Düşüncesinde Din ve Lâiklik, Ankara 1999 GENÇ, Reşat, “Atatürkçü Düşüncede Lâiklik ve Din Anlayışı”, Atatürk Düşüncesinde Din Ve Lâiklik, Ankara 1999 ––––––––––, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel İlkelerinden Lâiklik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, X/29 (Temmuz 1994) GİRİTLİ, İsmet, “Atatürk Cumhuriyetinin Lâiklik İlkesi”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992 ––––––––––, “Atatürk Cumhuriyetinin Lâiklik İlkesi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II/4 (Kasım 1985) ––––––––––, “Lâiklik ve Köktenciliğe Dair”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, X/28 (Mart 1994) ––––––––––, “Atatürkçü Lâiklik Anlayışı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VI/18 (Temmuz 1990) ––––––––––, “Günümüz Işığında Lâiklik , Milli Egemenlik ve Milli Birlik ve Beraberlik İlkeleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIV/41 (Temmuz 1998) ––––––––––, “Atatürkçü Lâiklik”, Atatürk Haftası Armağanı, Ankara 1987 GÜRLEK, Cemal, “Atatürk Devlet ve Lâiklik”, Kemalist Ülkü, No:222 (1987) GÜVENTÜRK, Faruk, “Kemalizmde Lâiklik”, Kemalizm ve Türkiye, VI-VII/64-71 (Temmuz-Aralık1981) HAFIZOĞULLARI, Zeki, “Lâiklik”, Atatürk Düşüncesinde Din ve Lâiklik, Ankara 1999 ––––––––––, “Lâiklik”, Erdem, VII/20 (Ocak 1991) ––––––––––, “Türk Hukuk Devrimi ve Lâiklik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IV/12, (Temmuz 1988) ––––––––––, “Türk Hukuk Devrimi ve Lâiklik”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992 ––––––––––, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Temel İlkeleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIV/42 (Kasım 1998) ––––––––––, “Lâiklik ve Türk Hukuk Devrimi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XII/35 (Temmuz 1996) HİZMETLİ, Sabri, “Mustafa Kemal Atatürk’ün İslâm Anlayışı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XV/44 (Temmuz 1999) ILGAR, İhsan, “Atatürk Lâiklik Din ve Devrim”, Atatürk Din ve Lâiklik, Ankara 1968 İSPİR, Eyüp, “Lâiklik”, Atatürkçü Düşüncede Özellik Taşıyan Önemli Yaklaşımlar, Ankara 1988
JAESCHKE, Gotthard, “Atatürk’ün İndinde Dinin Önemi”, çev. Nimet Arsan, Atatürk Düşüncesinde Din ve Lâiklik, Ankara 1999
KARAL, Enver Ziya, “Devrim ve Lâiklik”, Atatürk Din ve Lâiklik, Ankara 1968
KARASAR, Niyazi, “Lâiklik ve Bilimsel Temelleri”, Atatürk Devrimleri ve Eğitim Sempozyumu, Ankara 1981
KAYACAN, İsa, “Atatürk ve Lâiklik”, Kemalist Ülkü, No:218 (1986)
KAYADİBİ, Fahri, “Atatürk’ün Dini Yönü ve Din Eğitimine Bakışı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVI/48 (Kasım 2000)
KAYNAR, Reşat, “Türkiye’yi Lâikleştiren Yasalar”, Atatürk Düşüncesinde Din ve Lâiklik, Ankara 1999
KAZMAZ, Süleyman, “Atatürk Düşüncesinde Milli Hukuk”, Erdem, XI/32 (Eylül 1998)
––––––––––, “Atatürk, Cumhuriyet ve Lâik Hukuk”, Erdem, XI/31 (Mayıs 1999)
KİLİ, Suna, “Atatürk ve Laiklik”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı:26 (Kasım 1969)
KODAMANOĞLU, Nuri M., “Lâik Devlet Düzenimizin İlk Yasal Dayanağı”, Atatürk Yolu, II/8 (1991)
KÖKLÜGİLLER, Ahmet, “Atatürk’ün Din ve Lâiklik Anlayışı”, Varlık, Sayı: 880 (Ocak 1981)
KUTLU, Muammer, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Lâiklik”, Türk İdare Dergisi, LXIX/414 (Mart1997)
MARDİN, Şerif, “Lâiklik İdeali ve Gerçekler”, Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunları Semineri, İstanbul 1977
MERT, Nuray, Cumhuriyet Türkiyesi’nde Lâiklik ve Karşı Lâikliğin Düşünsel Boyutu”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Kemalizm, İstanbul 2001
MUMCU, Ahmet, “Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Lâiklik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/2 (Mart 1985)
––––––––––, “Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Lâiklik”, Atatürk Düşüncesinde Din ve Lâiklik, Ankara 1999
NİRUN, Nihat, “Atatürk ve Din”, Milli Kültür, III/4 (Eylül 1981)
OLCAYTU, Turhan, “Din Ekonomi ve Atatürk”, Kemalist Atılım, No:14 (1982)
––––––––––, “Lâiklik İlkesi”, Atatürkçü Düşünce, III/22 (Şubat 1996)
OLGUN, İbrahim, “Türkiye’de Lâikliği Gerektiren Nedenler”, Atatürk Konferansları, Ankara 1983
OZANKAYA, Özer, “Laiklik: Atatürk Devrimlerinin Genel Niteliği Olarak Anlamı ve Çağdaş, Demokratik, Ulusal Toplumun Gelişimi Açısından Önemi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, XXXVI/1-4 (1981)
ÖKTE, Ertuğrul Zekâi, “Lâik Toplum, Lâik Devlet”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, XI/63-66 (Aralık 1972 – Mart 1973)
ÖZBUDUN, Ergun, “Atatürk ve Lâiklik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/24 (Temmuz 1992)
––––––––––, “Atatürk ve Lâiklik”, Atatürk Düşüncesinde Din ve Lâiklik, Ankara 1999
––––––––––, “Halifeliğin Kaldırılmasının Cumhuriyetin Lâikleşmesindeki Önemi”, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lâikleşmesinde 3 Mart 1924 Tarihli Kanunların Önemi, Ankara 1995
ÖZDEN, Yekta Güngör, “Lâikliğin Türkiye İçin Ulusal ve Hukuksal Değeri”, Atatürk ve Hukuk, Ankara 1981
ÖZERDİM, N.Sami, “Atatürk’ü Lâiklikten Uzaklaştırma Çabaları”, Kemalist Ülkü, No:244 (1989)
ÖZGÜNEŞ, Mehmet, “Neden ve Nasıl Bir Lâiklik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, X/28 (Mart 1994)
––––––––––, “Neden ve Nasıl Bir Lâiklik”, Atatürk Düşüncesinde Din ve Lâiklik, Ankara 1999
ÖZTURANLI, M. İskender, “İnsan Hakları Lâiklik ve Atatürk”, Atatürkçü Düşünce, I/2 (Haziran 1994)
PARMAKSIZOĞLU, İsmet, “Atatürk’ün İslâm Devlet Telâkkisinin Yorumu”, Milli Kültür, III/8 (Ocak 1982)
SARAY, Mehmet, “Türk Devletlerinde Hoşgörü ve Bugünkü Lâiklik Anlayışı”, Atatürk 4. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 2000
SAVCI, Bahri, “Atatürk Lâikliğinin Gerçek Amacı ve Anlamı”, Atatürk’e Saygı, Ankara 1969
SELÇUK, İlhan, “Lâiklik”, Cumhuriyet, 5 Ağustos 1981
SERTOĞLU, Mithat, “Atatürk ve İslâmiyet”, Atatürk Din ve Lâiklik, Ankara 1968
TANFER, Vehbi, “Atatürk’ün Din ve Lâiklik Anlayışı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XV/43 (Mart 1999)
TARAKÇIOĞLU, Nurettin, “Lâiklik ve Din”, Atatürk Haftası Armağanı, Ankara 1989
TAŞDEMİRCİ, Ersoy, “Atatürkçü Düşünce Sisteminde Lâikliğin Yeri ve Önemi” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIV/40 (Mart 1998)
––––––––––, “Atatürk Devletinde Lâiklik”, DTCF Atatürk’ün 100. Doğum Yıldönümü Armağan Dergisi, Ankara 1982
TAŞKALE, İsmet, “Atatürk ve Lâiklik”, Kemalist Ülkü, No:345 (1997)
TAŞTANOĞLU, Ö.Lütfü-F. Bolayır, “Atatürk ve Lâiklik”, Bir Destanın Kahramanı Atatürk ve İlkeleri, Ankara 1981
TUNAYA, Tarık Zafer, “Atatürkçü Lâyiklik Politikası”, Atatürk Konferansları, Ankara 1970
TURAL, Sadık, “Atatürk’ün Yapılandırmayı İstediği Hukukun Gereği”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIV/42 (Kasım 1998)
––––––––––, “Hukuk Kültür Oluşturucudur”, Atatürk Düşüncesinde Din ve Lâiklik, Ankara 1999
“Türkiye Cumhuriyeti’nde 3 Mart 1924 Tarihli Kanunların Yeri (Panel)”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XII/35 (Temmuz 1996)
“Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel İlkelerinden Lâiklik (Panel)”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, III/8 (Mart 1987)
TÜZÜN, Necat, “Atatürk İnkılâplarında Lâiklik”, Atatürk I. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1994
––––––––––, “Atatürk İnkılaplarında Lâiklik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IV/10 (Kasım 1987)
UĞRAŞKAN, Muzaffer, “Atatürk İlkeleri-4-Lâiklik”, Kemalist Ülkü, No: 210 (1986)
UZER, Celalettin, ” Mustafa Kemal’in Din Görüşü”, Kemalist Ülkü, No:208 (1986)
ÜNSAL, Hüsamettin, “Lâiklik ve Atatürk’ün Lâiklik Politikası”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, V/15 (Temmuz 1989)
––––––––––, “Lâiklik ve Atatürk’ün Lâiklik Politikası”, Atatürk Düşüncesinde Din ve Lâiklik, Ankara 1999
––––––––––, “Lâiklik ve Atatürk’ün Lâiklik Politikası”, 100. Yıl Atatürk Konferansları, Ankara 1982
––––––––––, “Türk Devriminde Lâikliğin Önemi ve Atatürk’ün Lâiklik İlkesini Geliştirme Çabaları”, Atatürk Haftası Armağanı, Ankara 1981
VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet, “Din, Halk, Devlet”, Cumhuriyet, 16 Nisan 1952
YUVALI, Abdulkadir, “Atatürk’ün İslâm Dünyasına Bakışı”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998
YÜCE, Turhan Tufan, “Bilimsel Açıdan Demokrasi Lâiklik İrtica ve Atatürk”, Yeni Türkiye, III/17 (Eylül-Ekim 1997)
ZÜLFİKAR, Hamza, Atatürk’ün İslâm Dini ile İlgili Görüşleri ve Değerlendirmeleri”, Atatürk 4. Uluslar arası Kongresi, Ankara 2000
ZÜMRÜT, Osman, “Atatürk’ün Din Anlayışı”, İktisadi Düşünce, IV/48 (Kasım 1981)
5. 
İnkılâpçılık ALP, İlker, “Atatürk ve Türk Gençliği”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1998
––––––––––, “Atatürk ve Türk Gençliği”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIII/38, (Temmuz 1997)
ANDAY, Melih Cevdet, “Çağdaş Kültür ve Atatürk”, Gösteri, I/6 (Mayıs 1981)
ATAÖV, Türkkaya, “Atatürk ve Çağdaş Türkiye”, Atatürk ve Modern Türkiye, Ankara 2001
AVCI, Cemal, “Atatürk ve Batı Uygarlığı”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998
AVŞAR, Halil, “Cumhuriyet Felsefesi Çağdaşlaşma”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XV/44, (Temmuz 1999)
AYBARS, Ergün, “Atatürk ve İnkılâpçılık”, Dokuz Eylül Üniversitesi Çağdaş Türk Tarihi Araştırma Dergisi, I/2 (1992)
––––––––––, “Atatürk’ün Evrenselliği”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Millileşme ve Çağdaşlaşma Lideri Atatürk”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/3 (Temmuz 1985)
AYGÜN, Tahsin “Kemalizm ve Batıcılık”, Çağdaş Eğitim, VI/57-62 (Haziran-Aralık 1981)
BAYKAL, Bekir Sıtkı “Atatürk ve İnkılâp”, Belleten, XXXXIII/188 (Ekim 1983)
BAYKAL, Hülya, “Atatürkçü Çağdaşlaşma Yönünden Türkiye’nin Avrupa Topluluklarına Tam Üyeliği”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IV/12 (Temmuz 1988)
BELEN, Fahri, “Türk Devriminin Evrensel Yönleri”, Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası Sempozyumu, İstanbul 1975
CİCİOĞLU, Hasan, “Türkiye Cumhuriyeti ve Modern Çağdaşlaşma Modeli”, Atatürk ve Modern Türkiye, Ankara 2001
ÇAPUK, Erdal, “Atatürk ve Gençlik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XV/44 (Temmuz 1999)
ÇAYCI, Abdurrahman, “Atatürk’ün Uygarlık Anlayışı”, Atatürk Konferansları, Ankara 1977
––––––––––, “Atatürk ve Çağdaşlaşma”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürk ve Kültür Alanında Çağdaşlaşma”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürk ve Tarih Boyutu İçinde Çağdaşlaşma”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VI/16 (Kasım 1989)
ÇETİNOĞLU, Neşe, “Atatürk ve Gençlik”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
DAVER, Bülent, “Atatürk’te Bilim , Fen Kavramları ve Çağdaşlaşma”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XI/32 (Temmuz 1995)
––––––––––, “Atatürk’te Bilim, Fen Kavramları ve Çağdaşlaşma”, Atatürk 2. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1996
DEMİROĞLU, Cemi, “Atatürk ve Gençlik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II/6 (Temmuz 1986)
DÖNMEZER, Sulhi, “Çağdaşlaşma , Uygarlık ve Türk Toplumu”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XI/31 (Mart 1995)
––––––––––, “Atatürk İnkılâpları ve Sosyal Değişim Teorileri”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Sosyal Değişmede Atatürk Stratejisi”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998
––––––––––, “Atatürk ve Çağdaşlaşmada İnsan Prototipi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IX/26 (Mart 1993)
ECEVİT, Bülent, “Atatürk’ün Emaneti ve Gençlik”, Arayış, I/Şubat 1981
ENGİN, M. Saffet, “Türk İnkılâbının Karakterleri”, Yeni Türk Mecmuası, I/6, 1933
ERENDİL, Muzaffer, “Evrensel Nitelikleriyle Atatürk”, Atatürk Yolu, III/9
––––––––––, “Atatürk’ün Güvendiği Gençlik ve Eğitim”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, III/8 (Mart 1987)
FEYZİOĞLU, Turhan, “Atatürk ve Gençlik”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
GİRİTLİ, İsmet, “Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılığa Dair”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIII/37 (Mart 1997)
––––––––––, “Kemalizm ve Modernleşme”, Uluslararası Atatürk Konferansı, İstanbul 1980
––––––––––, “Modernleşme İdeolojisi Olarak Atatürkçülük”, Atatürk 2. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1996
––––––––––, “Atatürkçü Çağdaşlaşmanın Türk Toplumundaki Sonuçları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/2 (Mart 1985)
––––––––––, “Atatürkçü Çağdaşlaşmada Bilim ve Teknoloji”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, III/8 (Mart 1987)
––––––––––, “Modernleşme İdeolojisi Olarak Atatürkçülük”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IV/11 (Mart 1988)
––––––––––, “Modernleşme İdeolojisi Olarak Atatürkçülük”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürkçü Çağdaşlaşmada Bilim ve Teknoloji”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
GÖÇGÜN, Önder, “Atatürk ve Gençlik”, Bilge, 15 (Kış 1998)
GÖKBİLGİN, Tayyip, “Türk Toplumunda Bir Kültür Devrimi Olarak Devrimcilik” Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
GÖKÇEN, Sabiha, “Atatürk ve Gençlik “, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II/5 (Mart 1986)
GÖKSEL, Burhan, “Atatürk’ün Gençlik Konusuna Bakışı ve Niçin Atatürkçülük Eğitimi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II/5 (Mart 1986)
İLHAN, Suat, “Türk Çağdaşlaşması”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/19 (Kasım 1990)
––––––––––, ” Türk Çağdaşlaşması”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürkçülüğün Evrenselliği”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürkçülüğün Evrenselliği”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II/4 (Kasım 1985)
––––––––––, “Türk Kurtuluş Hareketinin Safhaları ve Çağdaşlaşmaya Etkileri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/2 (Ankara 1985)
İNALCIK, Halil, “Atatürk ve Türkiye’nin Modernleşmesi”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1998
––––––––––, “Atatürk ve Türkiye’nin Modernleşmesi”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürk ve Türkiye’nin Modernleşmesi”, Atatürk Konferansları, Ankara 1964
––––––––––, “Atatürk ve Türkiye’nin Modernleşmesi”, Belleten, XXVII/108 (Ekim 1963)
––––––––––, “Çağdaşlaşmada Kadın Hakları”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
İNCE, Nilgün, “Cumhuriyetin 75. Yılında Çağdaşlaşma”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XV/45 (Kasım 1999)
––––––––––, “Atatürk ve Çağdaşlaşma”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
KARAL, Enver Ziya, “Türk İnkılâbının Mahiyeti ve Önemi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Semineri Dergisi, I, İstanbul 1937
––––––––––, “Atatürk ve Türk Devriminin Özellikleri”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
KOCATÜRK, Utkan, “Atatürkçü Düşünce Işığında Çağdaşlaşma”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürk’te Gençlik Kavramı ve Atatürkçü Gençliğin Nitelikleri”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1995
––––––––––, “Atatürk’te Gençlik Kavramı ve Atatürkçü Gençliğin Nitelikleri”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürk’te Gençlik Kavramı ve Atatürkçü Gençliğin Nitelikleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II/4 (Kasım 1985)
––––––––––, “Türk Toplumunda Çağdaşlaşma Gereği”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/2 (Mart 1985)
KÖKLÜGİLLER, Ahmet, “Atatürk’ün Devrimcilik İlkesi”, Varlık, Sayı:890 (Kasım 1981)
KURAN Ercüment, “Atatürk İnkılâbının Özellikleri”, Milli Kültür, II/2 (Temmuz 1980)
KUBAN, Doğan, “Atatürk Üzerinde Yorumlar ve Çağdaş Uygarlığa Katılma Sorunu”, Atatürk Konferansları, Ankara 1971
MANGO, Andrew, Atatürk’ün Uygarlık Anlayışı ve Bugünkü Dünya”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998
OKYAR, Osman, “Atatürk’ün Modernlik Anlayışı”, Atatürk ve Türkiye’nin Modernleşmesi, İstanbul 1999
OLCAYTU, Turhan, “Çağdaşlaşma Atatürk’ün Dünya Görüşünün Temelidir”, Kemalist Atılım, I/1 (Ağustos 1981)
ORAN, Baskın, “Atatürk’te ve Günümüzde Bağımsızlık ve Batılılaşma Kavramları”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Atatürk Özel sayısı, XXXVI/1-4 (Ocak-Aralık 1981)
ORTAYLI, İlber, “İnkılâpçı Atatürk”, Atatürk ve Modern Türkiye, Ankara 2001
OZANKAYA, Özer, “Türk Kültürünün Çağdaşlaşma Süreci”, Ulusal Kültür Dergisi, Sayı:3 (Ankara 1979)
––––––––––, “Bir Uygarlık Tasarımı Olarak Türk Devrimi”, Atatürk ve Modern Türkiye, Ankara 2001
ÖZTOPRAK, İzzet , “Atatürk , Çağdaşlaşma ve Dış Dünyadaki Etkileri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/1 (Kasım 1984)
ÖZTÜRK, Halil Nimetullah, “İnkılâba Dair”, Türk Yurdu, V/31 (1927)
––––––––––, ” Milli Onur”, Yeni Türk Mecmuası, Sayı:88 (1940)
SAVCI, Bahri, “Çağdaşlaşmada Mustafa Kemal Çizgisi”, Atatürk’e Saygı, Ankara 1969
SAYILI, Aydın, “Batılılaşma Hareketimizde Bilimin Yeri ve Atatürk”, Erdem, I/2 (Mayıs 1985)
––––––––––, “Atatürk Bilim ve Üniversite”, Belleten, XXXXV/177 (Ocak 1981)
SONYEL, Salahi R., “Yabancı Kaynaklara Göre Kurtuluş Savaşı Döneminde Mustafa Kemal Atatürk’ün Evrenselliği”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998
ŞEHİRLİ, Yücel Atilla, “Atatürk İlkelerinin Sürekliliğini Sağlamak Görevi ve Bu Görevde Gençliğin Rolü”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVIII/52 (Mart 2002)
TEZCAN, Mahmut, “Gençlik Toplumsal Değişme ve Atatürk “, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV/1-2 (1981)
TOSUN, Hüseyin, “Atatürk’ün İnkılâpçılık Anlayışı”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998
––––––––––, “Atatürk’ün Uygarlık Anlayışı”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
––––––––––, “Atatürk ve İnkılapçılık”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
TURAN, Mustafa, “Atatürk, Kültür ve Çağdaşlaşma”, Bilge, 12 (Bahar 1997)
TÜNAY, Bekir, “Atatürk’ün İnkılâpçılık İlkesi”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürk’ün İnkılâpçılık İlkesi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, III/9 (Temmuz 1987)
TÜRKDOĞAN, Berna, “Atatürk ve Batılılaşma Kavramı”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
––––––––––, “Atatürk’ün Türk Gençliği Hakkındaki Düşünceleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XV/44 (Temmuz 1999)
6. Devletçilik
AKGÜÇ, Öztin, “Atatürk Döneminde Bankacılık”, Atatürk Döneminde Türkiye Ekonomisi Semineri, İstanbul 1981
ALİBEYOV, İnkılap Velibeyoğlu, “Türkiye Cumhuriyetinin İktisadi Tarihinin Atatürk Dönemi”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998
ALTUĞ, Yılmaz, “Atatürk’ün Ekonomik Görüşleri ve Kararları”, Son Havadis, 22 Haziran 1981
AYDEMİR, Şevket Süreyya, “Atatürkçülüğün Ekonomik ve Sosyal Yönü”, Atatürkçülüğün Ekonomik ve Sosyal Yönü Semineri, İstanbul 1973
AYSAN, Mustafa, “Atatürk’ün Ekonomik Görüşü: Devletçilik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II/6 (Temmuz 1986)
––––––––––, “Atatürk’ün Ekonomik Görüşü”, Atatürk Yolu, İstanbul 1981
––––––––––, “Atatürk’ün Ekonomik Görüşü Devletçilik”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürk’ün Ekonomik Görüşleri”, Harp Akademileri Bülteni, XX/126 (Haziran 1981)
––––––––––, Atatürk’ün Ekonomik Görüşü Devletçilik”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1998
CANSEL, Erol, “Atatürk’ün Devletçilik Anlayışı”, Yenigün, 17-23 Mart 1981
ÇARIKÇI, Emin, “Atatürk’ün İktisat Politikası”, Kemalist Atılım, I/2 (Eylül 1981)
ÇAY, Abdülhaluk, “Atatürk ve Ekonomi”, Yeni Çığ, I/3 (Eylül-Ekim 1981)
DAVER, Bülent, “Atatürk ve Ekonomik Sistem Sorunu”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı:58 (Temmuz 1972)
ERGİN, Feridun, “Atatürk Zamanında Para Politikası”, Uluslar arası Atatürk Konferansı, İstanbul 1981
EROĞLU, Hazma, “Atatürk ve Devletçilik”, Belleten, XLIX/194 (1985)
––––––––––, “Atatürk ve Devletçilik”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
ERÖZ, Mehmet, “Atatürk’ün Devletçiliği”, Sosyoloji Konferansları, İstanbul 1981
GÜNEŞ, İhsan, “Milli Mücadele Dönemi Bütçeleri”, Atatürk 1. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1994
GÜRKAN, Ömer, “Atatürk ve Ekonomi”, Atatürk, Muğla 1995
HAMİTOĞULLARI, Beşir, “Atatürk Devletçiliği ve Daha Sonra Oluşan Saptırıcı İki Kıvrım”, Atatürk I. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1994
IRMAK, Sadi, “Atatürk’ün Devletçilik Görüşü”, Atatürk’ün 100. Doğum Yıldönümü Konferansları, Ankara 1981
KANDİLLER, Rıza, “Atatürk’ün İktisadi Kalkınmamızdaki Öncü Rolü”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
KARHAN, Kemal, “Atatürk’ün Ekonomi Anlayışı”, Yeni Ekonomi, 6 Ocak 1981
KESKİNKILIÇ, Erdoğan, “1930’lu Yıllarda Cumhuriyetin Ekonomi Politikası Tartışmaları Kadrocularda Devletçilik”, Toplumsal Tarih, X/58 (Ekim 1998)
KIREYEV, Nikolai G., “SSCB tarafından Yayınlanan Sovyet Arşiv Belgelerinde Açıklanan Türkiye’de Devletçilik Politikası ve 1920-1930 Yıllarında Sovyet Türk İlişkileri”, Atatürk 1. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1994
KONGAR, Emre, “Devletçilik ve Günümüzdeki Sonuçları”, Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunları, İstanbul 1977
KOYUNCU, Emel, “Atatürk’ün Ekonomi Mucizesi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XV/44 (Temmuz 1999)
KURUÇ, Bilsay, “Kemalist Ekonomiden Kesitler”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Kemalizm, İstanbul 2001
MESİMOV, Ali, “Atatürkçülük, Devletçilik ve Serbest Ekonomi”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998
MOİSEYEV, Pyotr P., “Kemal Atatürk ve Ekonomi Kavramları”, Atatürk 1. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1994
OKYAR, Osman, “Atatürk ve Devletçilik Politikası”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Devletçilik Politikası”, Atatürk ve Kültür, Ankara 1982
––––––––––, “Atatürk ve Ekonomi”, Yenigün, 24-25 Mart 1981
OLALI, Hasan, “Atatürk’ün Ekonomi Modeli”, Yeni Ekonomi, 1 Haziran 1981
OLCAYTU, Turhan, “Kemalizmin Devletçilik İlkesi”, Kemalizm ve Türkiye, VI/60 (Mart 1981)
ÖNSOY, Rifat, “Atatürk ve Yeni Türkiye’nin İktisadi Sistemi”, Cumhuriyetin 50. Yılına Armağan, Ankara 1973
ÖZERKAN, Şengül, “Hâkimiyeti Milliye Gazetesinde Devletçilik”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IX/27 (Temmuz – Kasım 1993)
ÖZYURT, Hasan,”Atatürk’ün İktisadi Görüşleri ve Uygulamaları”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı:13 (Ağustos 1981)
SEMİZ, Yaşar,”Atatürk’ün İktisadi Politikası 1830 Sonrası Osmanlı İmparatorluğunun Sosyo – Ekonomik Yapısına Genel Bir Bakış”, Erdem, IV/12 (Eylül 1988)
SERİN, Necdet, “Atatürk’ün İktisadi Politika Anlayışı”, Atatürk Yolu, Sayı:2 (Kasım 1988)
SORAL, Erdoğan, “Devletçilik Üzerine”, Cumhuriyet, 21 Aralık 1981
TURAL, M. Akif, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde Ekonomik Yapılanma”, Bilge, 19 (Kış 1999)
TÜNAY, Muharrem, “Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II/5 (Mart 1986)
TANJU, Haluk C, “Atatürk’ün Ekonomik Kalkınma Politikası”, Hâkimiyet, 22 Nisan 1981
ÜLKEN, Yüksel, “Atatürk Döneminde Türkiye Ekonomisi”, Dünya, 12 Haziran1981
––––––––––, “Atatürk ve İktisat”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
YAŞA, Memduh, “Atatürk ve Devletçilik”, Hamle, 16-22 Haziran 1981
YAVUZYİĞİT, M. Hikmet, “21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Devletçilik ve Özelleştirme Sorunları”, Sayıştay Dergisi, Sayı:34 (Temmuz-Eylül 1999)
YAY, Gülsün Gürkan, “Atatürk Döneminde Para Politikası (1923 – 1938 )”, Erdem, XI/31 (Mayıs 1999)
YAYMAN, Hüseyin, “Türkiye’de Devletçilik Politikasının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”, Sayıştay Dergisi, Sayı:36 (Ocak-Mart 2000)
YÜKSEL, Hasan, “Atatürk’ün Devletçilik Anlayışı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XII/35 (Temmuz 1996)
ZARAKOLU, Avni, “Atatürk Döneminde Türk Ekonomisi”, Atatürk ve Ankara, (Kasım1988)
ZEYTİNOĞLU, Erol “Atatürk’ün Ekonomik Görüşleri”, Atatürk’ün 100. Doğum Yıldönümü Konferansları, Ankara 1981
II. Atatürk 
İlkeleri İle İlgili Eserler
A. Kitaplar
AFETİNAN, A., Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2000
––––––––––, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Türk Tarih kurumu Yay., Ankara 1977
––––––––––, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara 1984
––––––––––, Mustafa Kemal Atatürk’ten Yazdıklarım, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul 1971
––––––––––, Atatürk ve Demokrasi, İnkılâpçı Atatürk’ün Ekonomi Meseleleri Üzerindeki Düşünceleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1959 (Belleten XXIII/89 Ocak1959’dan ayrıbasım)
AĞACIKOĞLU, Nazif, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları, Gazi Üniversitesi İİBF Yay., Ankara 1983
AĞALDAĞ, Sabahattin, Çağdaş Medeniyet Yolunda Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Konya 1990
AHMAD, Feroz, İttihatçılıktan Kemalizme, çev. Fatmagül Berktay, Sistem Ofset Matb., İstanbul 1986
AKARSU, Bedia, Atatürk Devrimi ve Yorumları, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 1981
AKAY, İhsan, Atatürkçülüğün İlkeleri, Varlık Yay., İstanbul 1982
AKBAL, Oktay, Atatürkçülük Savaşı, Uygarlık Yay., İstanbul 1981
AKÇAKAYALIOĞLU, Cihat, Atatürk:Komutan, İnkılâpçı ve Devlet Adamı Yönleriyle, Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yay., Genel Kurmay Basımevi, Ankara 1988
AKÇAY, Kenan, Kemalizm Üzerine, Erenler Basımevi, İstanbul 1981
AKSAN, Akil, Atatürk Der ki, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1981
AKSU, Mustafa Cumhur, Atatürk Hayatı ve İlkeleri, Ünal Matb., İstanbul 1981
AKŞİN, Aptülahat, Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1991
AKŞİT, İlhan, Mustafa Kemal Atatürk, Akşit Yay., İstanbul 1997
AKYÜZ, Yahya v.d., Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, YÖK Yay., Ankara 1990
ALBAYRAK, Mustafa, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Tarihsel Gelişimi, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1999
ALDAĞ, Talat, Atatürkçülük ve Toplumsal Sınıflar, İvriv Matb., Konyaereğlisi 1971
ALPARGU, Mehmet, İsmail Özçelik, Nuri Yavuz, Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, TDFO Baskı., Ankara 1995
ALTINER, Avni, Her Yönüyle Atatürk, Bakış Matb., İstanbul 1961
ALTUĞ, Yılmaz, Türk İnkılâp Tarihi, Tasvir Matb., İstanbul 1985
––––––––––, Modern Bir Devlet Yaratıcısı Olarak Atatürk, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1987
ANGI, Hacı, Atatürk İlkeleri ve Türk Devrimi, Ankara 1981
APATAY, Çetinkaya, Yalçın İlter, Yazdığı ve Yazdırdığı İlkeleriyle Atatürk, İstanbul 1997
ARAT, Emin, Kemalizm Yurtta Sulh Cihanda Sulh, Ayyıldız Matb., Ankara 1969
––––––––––, Kemalizmin Türkiye’nin Siyasal Yaşamındaki Yeri ve Önemi, Doğuş Matb., Ankara1987
––––––––––, Kemalizmin Çağdaş İdeolojiler Arasındaki Yeri, Atatürk Devrimleri Milletlerarası Sempozyumu, İstanbul 1975
ARDAKOÇ, Nur, Atatürk Hayatı, Vecizeleri, İnkılâpları, İlkeleri, Kronolojisi, Geçit Kitabevi., İstanbul 1988
ARIBURNU, Kemal, Atatürk ve Çevresindekiler, Ayyıldız Matb., Ankara 1988
––––––––––, Atatürk’ten Anılar, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara 1969
ARSLANOĞLU, Cem Ender, Egemenlik Savaşımız ve Atatürkçülük, İstanbul 1982
––––––––––, Atatürk ve Atatürkçülük, İstanbul 1982
––––––––––, Tarihi Ünümüz ve Atatürkçülük, İstanbul 1982
––––––––––, Milli Kültürümüz ve Atatürkçülük, İstanbul 1982
––––––––––, Temel İlkelerimiz ve Atatürkçülük, İstanbul 1983
ASLAN, Asım, Sömürülen Atatürk ve Atatürkçülük, Teknografik Matb., İstanbul 1985
ASLAN, Ensar, Atatürkçü Düşünce Sisteminde Türk Eğitimi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Yay., Diyarbakır 1989
AŞGIN, Sait, Atatürkçülük, Altunarı Ofset, Karaman 2001
ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal, Nutuk (1919-1927), haz. Zeynep Korkmaz, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1999
––––––––––, Nutuk -Vesikalar, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1991
––––––––––, Nutuk (1919-1927), Tıpkı Basım, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1997
––––––––––, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I-III, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1997
––––––––––, Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1991
––––––––––, Nutuk, I (1919-1920 ), Türk Devrim Tarihi Ens. Yay., İstanbul 1961
––––––––––, Nutuk, II (1920-1927), Türk Devrim Tarihi Ens.Yay., İstanbul 1961
––––––––––, Nutuk, III (Vesikalar), Türk Devrim Tarihi Ens.Yay. , İstanbul 1960
––––––––––, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I, der. Nimet Arsan, Türk İnkılap Tarihi Ens.Yay., Ankara 1961
––––––––––, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, II, der.Nimet Arsan, Türk İnkılap Tarihi Ens.Yay., Ankara 1959
––––––––––, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, III, der.Nimet Arsan, Türk İnkılap Tarihi Ens.Yay., Ankara 1964
––––––––––, Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV, der. Nimet Arsan, Türk İnkılap Tarihi Ens.Yay.,Ankara 1964
––––––––––, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Tamim ve Telgrafları, V, haz. Sadi Borak, Utkan Kocatürk, Türk İnkılap Tarihi Ens.Yay., Ankara 1972
Atatürk ve Barış, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara 1982
Atatürk ve Eğitim, haz. Ahmet Bekir Palazoğlu, Ankara 1990
Atatürk Yolunda Kırk Yıl, Varlık’tan Seçmeler, 1933-1973, haz. Adnan Binyazar, Varlık Yay., İstanbul 1973
Atatürk En Büyük Kaybımız, Cumhuriyet Matb., İstanbul 1938
Atatürk ve Çağdaş Türkiye’nin Temelleri, Milli Değerleri Koruma Vakfı Yay., Seçil Ofset, y.y.2000
Atatürk, Onun İçin Yazılanlar, Söylenenler, Başarı Basımevi, İstanbul t.y.
Atatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Hususi Askeri Siyasi Hayatı, Ülkü Basımevi, İstanbul t.y.
Atatürk Kimdir, Kemalizm Nedir, Tasvir Neşriyat, İstanbul t.y.
Atatürk: En Büyük Türk Milliyetçisi, haz. Hüseyin Uğur, Arzu Basımevi, İstanbul 1976
Atatürk (1880-1938), haz. Uluğ İğdemir, Ulus Basımevi, Ankara 1939
Atatürk, Muğla Üniversitesi Yay., Muğla 1995
Atatürk’ün Kültür ve Medeniyet Konusundaki Sözleri, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1990
Atatürk ve Gençlik Atatürkçü Düşünce Üzerine Denemeler, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1972
Atatürk’ün Söylevleri Günümüz Diliyle, haz. İsmail Anapa, Şafak Matb., Ankara 1971
Atatürk, Turkısh National Commission For Unesco, Ankara 1963
Atatürk El Kitabı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yay ., Ankara 1981
Atatürk Devri Fikir Hayatı, haz. M. Kaplan v.d., I-II, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1992
Atatürk’e Saygı, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 1969
Atatürk, haz. Salih Omurtak v.d. (Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1960 yılında yayınlanan İslam Ansiklopedisinin 10. sayısından aynen alınmıştır.), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1970
Atatürk Türk Gencinin El Kitabı, haz. Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü, Baha Matb., İstanbul 1972
Yaşayan Atatürk , Hayatı Kişiliği Devrimleri İlkesi, der. N.Eroğlu, Zafer Matb., İstanbul 1981
Atatürk Diyor ki, der. Refik Korkud, Türkiye Fikir Ajansı, Ankara 1967
Atatürk İlkeleri, Basın Yayın Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 1981
Atatürk İlkeleri, Türk Milletinin Karakter Çizgileri, y.y.t.y.
Atatürk İlkeleri ve Dayandığı Tarihi Temeller, haz. İbrahim Kafesoğlu – Mehmet Saray, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul 1983
Atatürk İlkeleri, Alaeddin Kral Basımevi, İstanbul t.y.
Atatürk İlkeleri, Programlar ve Müzik Konularında Uyulması gereken Esaslar ve Alınacak Tedbirler, TRT Yay., Ankara 1976
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 1985
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, YÖK Yay., Ankara 1986
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihimiz, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yay., Ankara 1978
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, haz.Yılmaz Gülcan, E.Ş., Alfa Yay., İstanbul 2001
Atatürk’ün Hedef İlkeleri, Atatürkçünün El Kitabı, haz.Uluslar arası Lions Yönetim Çevresi, İstanbul 1994
Atatürk ve Devrim, Atatürkçü Düşünce Üzerine Denemeler, Halkevleri Atatürk Ens.Yay., Ankara 1973
Atatürkçü Düşünce Üzerine Denemeler, Halkevleri ve Kemalist Devrimciler Birliği Yay., Ankara 1971
Atatürkçü Düşünce Sistemi, AÜDTCF İnkılâp Tarihi Ens.Yay., Ankara 1997
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri, haz. Halkevleri Atatürk Ens., Güneş Matb., Ankara 1973
Atatürkçülük, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayını
Atatürkçülük Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul 1997
Atatürkçülük – Kemalizm: Atatürkçünün El Kitabı, Mustafa Kemal Derneği Yay., İstanbul 1983
Atatürkçülük Nedir, haz. Yaşar Nabi Nayır, Varlık Yay., İstanbul 1963
Atatürkçülük, I-III, haz. Genel Kurmay Başkanlığı, Genel Kurmay Basımevi, Ankara 1982-83
Atatürkçü Düşüncede İnsan Hakları İşbirliği ve Bölgesel Barış Paneli, Bildiriler, haz. Berna Türkdoğan, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2001
Atatürkçü Düşünce, Ortak Yayın-Makaleler, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1992
Atatürkçü Düşünce ve Yaklaşım Tarzı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yay., Ankara 1982
Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ortak Yayın-Makaleler, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1998
Atatürkçü Düşünce Işığında Eğitim Politikamız, haz. Nurer Uğurlu, Yenigün Haber Ajansı Basın, y.y. 2000
Atatürk Yolu, Makaleler, haz. Turhan Feyzioğlu v.d., Otomarsan Kültür Yay., Gün Matb., İstanbul 1981
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Makaleler, haz. Berna Türkdoğan, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2000
Atatürk’ün Milli Dış Politikası, Kültür Bakanlığı Yay., I-II, Ankara 1981
Atatürk’ün Milli Dış Politikası, Dışişleri Bakanlığı Yay., Ankara 1981
Atatürk’ün Dış Politikası Sempozyumu, Türk Atlantik Antlaşması Derneği Yay., Ankara 1981
Atatürk I. Uluslar arası Sempozyumu, Bildiriler, (21-23 Eylül 1987 Ankara), Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1994
Atatürk 2. Uluslar arası Sempozyumu, Bildiriler, ( 9 -11 Eylül 1991 Ankara), I- II, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1996
Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Bildiriler, (3-6 Ekim 1995 – KKTC Gazi Mağusa), I-II, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1998
Atatürk 4. Uluslar arası Sempozyumu, Bildiriler, (25-29 Ekim 1999 Türkistan – Kazakistan ), I-II, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2000
Atatürk ve Modern Türkiye, 75.Yıl Yurtdışı Atatürk Konferansları, haz. Hüsamettin Yıldırım-Berna Türkdoğan, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2001
Atatürk’ün Cumhuriyetin İlanından Sonraki Hedefleri Sempozyumu, Bildiriler, (4-6 Haziran 1998 İzmit), Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1999
Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası Sempozyumu, Bildiriler, (10-14 Aralık 1973 İstanbul), İstanbul Üniversitesi Atatürk Devrimleri Araştırma Ens. Yay., Sermet Matb., İstanbul 1975
Atatürkçülüğün Ekonomik ve Sosyal Yönü Semineri, Bildiriler, (11-12 Ekim 1973 İstanbul), İİTİA Yay., İstanbul 1975
Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Tarihiyle İlgili Sorunlar Sempozyumu, Bildiriler, (14-16 Ocak 1977 İstanbul), İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Mezunları Derneği Yay., İstanbul 1977
Atatürk Uluslar arası Sempozyumu, Bildiriler, (2-6 Kasım 1981 Ankara), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1981
Atatürk Konferansları, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1964
Atatürk Konferansları, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2000
Atatürk Devrimleri Milletlerarası Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul Üniversitesi Atatürk Devrimleri Araştırma Ens. Yay., İstanbul 1967
Atatürk’ün 100. Doğum Yıldönümü Konferansları, İİTİA Yay., İstanbul 1981
Atatürk’ün 100. Doğum Yıldönümü Konferansları, İDMMA Yay., İstanbul 1981
Atatürk’ü 100. Doğum Yıldönümü Konferansları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yay., Ankara 1982
Atatürk Konferansları, (10-11 Kasım 1980), I-II, Boğaziçi Üniversitesi Yay., İstanbul 1981
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Semineri, Bildiriler, (11-13 Mayıs 1985 Samsun), Ondokuzmayıs Üniversitesi Basımevi, Samsun1985
Atatürk İlkeleri Işığında Türk Eğitim Sistemi Bilimsel Toplantısı, Bildiriler, (18-20 Kasım 1981 Ankara), TÜBİTAK Yay., Ankara 1983
Atatürk ve Sanat Sempozyumu, Bildiriler, (26-28 Ekim İstanbul), İDGSA Matb., İstanbul 1982
Atatürkçülük ve Modern Türkiye, Uluslararası Konferans, Bildiriler, (22-23 Ekim 1998 Ankara), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1999
Atatürk Uluslar arası Sempozyumu, Bildiriler, (17-22 Mayıs 1981 İstanbul), Türkiye İş Bankası Yay., Ankara 1983
Atatürk’ün Ölümünün 50.Yılı Sempozyumu, Bildiriler, (31 Ekim-1 Kasım 1988 Ankara), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1989
Atatürkçü Düşünce ve Uygulamalarının Evrensel Boyutları, Uluslararası Sempozyum, Bildiriler, (2 Kasım-6 Kasım 1981 Ankara), Ankara Üniversitesi Yay., Ankara 1983
Atatürk 21. Yüzyıla Girerken Atatürk’ün Görüşleri, Panel, Bildiriler, haz. Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi Yay., Sivas t.y.
Atatürk’ün Bütün Eserleri, Kaynak Yay., Sistem Ofset, İstanbul 2000
Atatürk’ün Ölümünün Ellinci Yılı Sayısı, Erdem, Atatürk Kültür Merkezi Yay., IV/12 (Eylül 1988)
Atatürk Özel Sayısı, İstanbul Barosu Dergisi, LV/10-11-12 (Ekim Aralık 1981)
Atatürk Özel Sayısı, Uluslar arası Askeri Tarih Dergisi, Genel Kurmay Basımevi, Ankara 1982
Atatürk Özel Sayısı, Bursa Üniversitesi Yay., Bursa 1981
ATAY, Falih Rıfkı, Atatürkçülük Nedir, Ak yay., İstanbul 1966
––––––––––, Çankaya, Dünya Yay., İstanbul 1969
––––––––––, Atatürk Ne İdi, Doğan Kardeş Matb., İstanbul 1968
––––––––––, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, Sel Yay., İstanbul 1955
ATAY, Neşet Halil, Davamız, Hakimiyet-i Milliye Matb., Ankara 1932
ATEŞ, Sami, Atatürk İlkeleri, Kemalist Atılım Birliği Yay., Ankara 1985
ATEŞ, Toktamış, Kemalizmin Özü, Der Yay., İstanbul 1994
––––––––––, Türk Devrim Tarihi, Der Yay., İstanbul 1982
AVCI, Cemal, III. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yapısı ve Faaliyetleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2000
AVCIOĞLU, Doğan, Türkiye’nin Düzeni, Tekin Yay., İstanbul 1990
AYBARS, Ergün, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, I, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İzmir 1984
––––––––––, Atatürkçülük ve Modernleşme, İzmir 2000
AYDINEL, Sıtkı, Atatürkçülüğü Anlamak ve Anlatmak, Ankara 1990
AYKUT, Şeref, Kemalizm, Muallim Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul 1936
AYTAÇ, Kemal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Eğitim Politikası Üzerine Konuşmalar, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1984
––––––––––, Atatürk’ün Eğitim Görüşü Atatürkçülük, Ankara 1983
BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı, Atatürk, Yetişmesi, Kişiliği, Devrimleri, Atatürk Üniversitesi Yay., Erzurum 1973
BANOĞLU, Niyazi Ahmed, Yayınlanmamış Belgelerle Atatürk Siyasi ve Özel Hayatı İlkeleri, Gözen Yay., İstanbul 1981
BAYAR, Celal, Atatürk Gibi Düşünmek-Atatürk’ün Metodolojisi, der. İ.Bozdağ, Tekin Yay., İstanbul 1998
BAYDAR, Mustafa, Atatürk Diyor ki, Atatürk’ün Direktifleri, Düşünceleri ve Hayatı, Varlık Yay., İstanbul 1981
––––––––––, Atatürk ve Devrimlerimiz, Çeltüt matb. İstanbul 1973
BAYKAL, Adnan Nur, Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları, Sistem Yay. Ankara 1999
BAYKARA, Tuncer, Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir 1991
BAYOL, Hüseyin, Atatürkçülük ve Temel Prensipleri, İş Matb. ve Ticaret, Ankara 1973
BAYUR, Yusuf Hikmet, Türk İnkılâbı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1983
––––––––––, Atatürk Hayatı ve Eseri, Güven Basımevi, Ankara 1997
BELEN, Fahri, Tarih Işığında Devrimlerimiz, Menteş Kitabevi, İstanbul 1970
BERKES, Niyazi, İkiyüz Yıldır Neden Bocalıyoruz, Yön Yay., İstanbul 1964
BİLGİLİ, Mesud Fani, Atatürk’ün Hayat Felsefesi, Hatay 1938
BİNGÖL, Vasfi, Atatürk’ün Milli Eğitimimizle İlgili Düşünce ve Buyrukları, İlyaz Basımevi, Ankara 1979
BOLAYIR, Fethi, Atatürk İlkeleri, Ankara 1985
BORAK, Sadi, Atatürk, Başak Kitabevi, İstanbul 1973
BOZDAĞ, İsmet, Atatürk’ün Fikir Sofrası, Yaylacılık Matb., İstanbul 1999
BOZKURT, Mahmut Esat, Atatürk İhtilâli, İstanbul Üniversitesi İnkılâp Ens.Yay., Burhaneddin Matb., İstanbul 1940
CAPORAL, Bernard, Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını, çev. E.Eyüboğlu, Türkiye İş Bankası Yay., Tisa Matb., Ankara 1982
CEVİZOĞLU, Hüseyin, Atatürkçülük, Ufuk Ajansı Yay., İstanbul 1973
CİN, Halil, Dinamik Bir Doktrin veya İdeoloji Olarak Atatürkçülük, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 1988
CUMALI, Necati, Ulus Olmak Atatürk Denemeleri, Çağdaş Yay., İstanbul 1995
Cumhuriyet Özel Sayısı, Erdem, I-III, XI/31-32-33(Mayıs-Eylül 1998, Ocak 1999)
Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Yay., İstanbul 1983
Çağlara Sığmayan Atatürk’ten Düşünceler, haz. M. Hadi İlbaş, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1999
ÇANKAYA, Necati, Atatürk’ün Hayatı Konuşmaları ve Yurt Gezileri, Tifdruk Matb., İstanbul 1985
ÇAYCI, Abdurrahman , Gazi Mustafa Kemal Atatürk , Milli Bağımsızlık ve Çağdaşlaşma Önderi (Hayatı ve Eseri), haz. Berna Türkdoğan, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2002
––––––––––, Atatürk, Bilim ve Üniversite, Türk Tarih Kurumu Basımevi., Ankara 1987
ÇEÇEN, Anıl, Kemalizm ve Yeni Dünya Düzeni, Atatürkçü Düşünce Derneği Yay., Ankara t.y.
––––––––––, Kemalizm, Çağdaş Yay., İst 1998
DEMİR, Ziya, Büyüyen Atatürkçülük ve Milli Eğitimde Reform, İstanbul 1974
DEMİRAY, M. Güner, Kemalizm Üzerine, Gündoğan Yay., Ankara 1997
DEMİRKAN, Selahattin, Bir Milletin Yarattığı Lider: Mustafa Kemal Atatürk, Belge Yay., İstanbul 1972
DENK, Cemil, Atatürk Lâiklik ve Cumhuriyet, Kültür Bakanlığı Yay., Ank1999
Devrin Yazarlarının Kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal, haz. Mehmet Kaplan v.d., Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1992
DOĞAN, Avni, Kurtuluş Kuruluş ve Sonrası, Dünya Yay., İstanbul 1964
DOĞRAMACI, Emel, Atatürk ve Kadın, Türk Tarih Kurumu Basımevi., Ankara 1988
––––––––––, Atatürk’ten Günümüze Sosyal Değişmede Türk Kadını, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1993
––––––––––, Atatürk Düşüncesi İle Türk Kadınının Çağdaşlaşması, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1993
DOĞRAMACI, İhsan, Atatürk ve Eğitim, Türk Tarih Kurumu Basımevi., Ankara 1985
Doğumunun 100. Yıldönümünde Atatürk’ü Anlamak, İlkeleri, Devrimleri, Düşünceleri, Haz . A. H. Par-M. A. Önen, Kültür Bakanlığı Yay., İstanbul 1981
DUMOULİN, Daniel, Atatürk’ten Düşünceler, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2000
DURU, Kazım Nami, Kemalist Rejimde Öğretim ve Eğitim, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1938
DÜNDAR, Ali, Kemalizmi Doğru Algılamak, Yaba Dergisi Yay., Ankara 1981
DÜRDER, Baha, Ata’nın Ardından, Altın Kitaplar Yay., İstanbul 1963
ELİÇİN, Emin Türk, Kemalist Devrim İdeolojisi Niteliği ve Tarihteki Yeri, Sarmal Yay., İstanbul 1996
ENGİN, M. Saffet, Kemalizm İnkılâbının Prensipleri, I-II, Cumhuriyet Matb., İstanbul 1938-39
ENGİN, Arın, Atatürkçülük savaşımızda Avrupa Kültürü Nedir ve Ne Değildir?, Atatürkçülük Kültür Yay., Sıralar Basımevi, İstanbul 1960
––––––––––, Türklük Düşmanları Sosyalist ve Osmanlıcı Geçinenlere Karşı Atatürkçülük Manifestosu, Kutulmuş Basımevi, İstanbul 1968
––––––––––, Atatürkçülük Savaşımızda Çağdaş Avrupa Siyasal ve Kültürel Akımlar Kamusu, Gün Matb., İstanbul 1977
––––––––––, Ulusal Eğitim ve Atatürkçülük, Atatürkçülük Kültür Yay., İstanbul 1970
––––––––––, Atatürkçülük Bildirisi, Atatürkçülük Kültür Yay., Gün Matb., İstanbul 1972
––––––––––, Atatürkçülükte Din ve Dil, Atatürkçülük Kültür Yay., İstanbul 1955
––––––––––, Atatürkçülük Devriminin İlkeleri, Sıralar Basımevi, İstanbul 1953
ERDEM, Ali Fuad, Atatürk, Burhanettin Erenler Matb., İstanbul 1952
EREN, Hilmi, İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Gazi Üniversitesi Yay., Ankara 1983
ERGÜN, Mustafa, Atatürk Devri Türk Eğitimi, AÜDTCF Yay., Ankara 1982
ERİKAN, Celal, Atatürkçülük, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara 1974
ERKER, Şükrü Galip, Türk Kültür Devrimi ve Karşı Devrim, Elif Matb., Ankara 1976
EROĞLU, Hamza, Türk İnkılâp Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul 1982
––––––––––, Atatürk’ün Hayatı ve Üstün Kişiliği, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1994
––––––––––, Atatürkçülük, Olgaç Matb., Ankara1981
__________ , Türk Devrim Tarihi, Sanem Matb. Ankara 1981
EROĞLU, Necdet, Yaşayan Atatürk Hayatı, Kişiliği, Devrimleri, İlkeleri, Serhat Yay., İstanbul t.y .
ERSEN, M. Cavit, Atatürk Doktrini, Mefkûreci Öğretmen, Ersen Yay., İstanbul 1958
ERÜRETEN, Bahir Mazhar, Kemalizm Çağdaş Devlet Çağdaş Toplum, Sistem Mücellit, İstanbul 1998
ESEN, Bülent Nuri, Kemalizm ve Bağımsızlık Düşüncesi, Atatürk Devrimleri Milletlerarası Sempozyumu, İstanbul 1975
EYUPOĞLU, İsmet Zeki, Kendi Sözleriyle Atatürk İlkeleri, Özdem Matb., İstanbul 1981
FEYZİOĞLU, Turhan, Atatürk Yolu, Akılcı, Bilimci Gerçekçi Yol, İstanbul 1981
––––––––––, Atatürkçü Yol, Ayyıldız Matb.,
––––––––––, Devlet Adamı Atatürk, Milli Eğitim Basımevi., Ankara 1963
––––––––––, v.d. Atatürk Yolu, Ortak Yayın-Makaleler, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1995
FEYZOĞLU, Osman Güngör, Atatürk İlkeleri ve İnkılâbımız, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul 1981
GENCER, Ali İsmet, Devlet Düzeni ve Atatürkçülük, Ülkü Yay., Gün Matb., Ankara 1964
GENCER, Ali ihsan, Sabahattin Özel, Türk İnkılâp Tarihi, İstanbul 1991
GENTİZON, P., Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 1983
GİRİTLİ, İsmet, Kemalizm İdeolojisi, Gün Matb., İstanbul 1981
––––––––––, Kemalist İdeoloji, Siyasi ve Ekonomik Yönleri, Yaşar Kültür Vakfı Yay., Ankara 1981
––––––––––, Atatürkçülük İdeolojisi, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1988
––––––––––, Ulusal Modernleşme İdeolojisi Atatürkçülük, Mustafa Kemal Derneği Yay., İstanbul 1982
––––––––––, Kemalizm, Birlik Matb., İstanbul 1970
––––––––––, Atatürk Cumhuriyeti, Filiz Kitabevi, İstanbul 1984
––––––––––, Atatürk İdeolojisi ve Karşıt Akımlar, Filiz Kitabevi., İstanbul 1986
––––––––––, Günümüz Işığında Atatürk ve Atatürkçülük, Filiz Kitabevi, İstanbul 1985
––––––––––, Kemalist Devrim ve İdeolojisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay., İstanbul 1980
––––––––––, Atatürk ve Barış, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1986
GOLOĞLU, Mahmud, Atatürk İlkeleri ve Bursa Nutku, Kalite Matb., Ankara 1973
––––––––––, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Başnur Matb., Ankara 1972
GÖDE, Kemal, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Erciyes Üniversitesi Yay., Kayseri 1991
GÖKSEL, Burhan, Atatürk ve Kadın Hakları, Ankara 1986
GÖKTÜRK, Hilmi, Atatürkçülükte Temel Kavram ve İlkeler, Murat Matb., İstanbul 1981
GÖNLÜBOL, Mehmet, Cem Sar, Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası (1919-1938), Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1997
GÖNLÜBOL, Mehmet, Ömer Kürkçüoğlu, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1985
GÖNÜLAL, İsmet, S. Yalçın, Atatürk İnkılâbı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 1984
GÖRGÜLÜ, İsmet, Atatürk’ün Anıları, Bilgi Yay., Ankara 1998
GÖZE, Ayferi, İnkılâp Tarihimiz ve Atatürk İlkeleri, Fakülteler Matb., İstanbul 1985
GÜL, Muhittin, Türk İnkılâp Tarihi, Barış Yayınevi., Ankara 1998
GÜLER, Ali , Atatürk’ün Düşünce Dünyası, Minpa Matb., Ankara 1998
GÜLVAHABOĞLU, Adil, Atatürkçü Düşünce Türk Rönesansı, Yorum Yay ., Ankara 1990
––––––––––, Atatürkçülük, Şiir ve Özdeyişlerle, Doyuran Matb., İstanbul 1974
GÜNDÜZ, Necati, Atatürk Çağı ve Zihniyeti, Emel Matb., Ankara 1973
GÜNGÖR, M. Necati, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihimiz, Ankara 1981
GÜNGÖR, Selahattin, Atatürk, Maarif Matb., İstanbul 1935
GÜVENTÜRK, Faruk, Gerçek Atatürk, Okat Yayınevi., İstanbul 1962
––––––––––, Din Işığında Yobazlık, Atatürkçülük, Ulusal Basımevi., Ankara 1967
––––––––––, Atatürk Yolu ve Atatürkçülere Sesleniş, İstanbul 1976
HAYTA, Necdet, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara 1995
HİÇYILMAZ, Ergun, İlkeler Deyişler Belgeler, Atatürk Gençlik ve Spor, TSYD Yay., İstanbul 1981
HUGHES, Preston, Atatürkçülük ve Türkiye’nin Demokratikleşme Süreci, çev. R. Süer, Milliyet Yay., İstanbul 1993
IRMAK, Sadi, Atatürkçülüğe Çağrı, Ankara 1976
––––––––––, Atatürkçülüğün İlkeleri Devrimlerinin İdeolojisi, 50. Yıl Konferansları, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını
––––––––––, Atatürk, Bir Çağın Açılışı, İnkılâp Yayınevi., İstanbul 1984
––––––––––, Atatürk Etki ve Yankıları, Pamuk bank Yay., İstanbul 1981
İÇLİ, Tülin Günşen, Atatürk Düşüncesinde Sosyal Yapı Unsurları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1991
İĞDEMİR, Uluğ, Atatürk’ün Yaşamı 1881-1918, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1980
İLHAN, Suat, Türk Devrimi ve Türk Dünyası, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2001
––––––––––, Evrimleşen Türk Devrimi, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1998
İlke ve İnkılâplarıyla Atatürk ve Atatürkçülük, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yay., Samsun 1992
İNAN, Yusuf Ziya, Atatürk’te Temel Prensipler, Haşmet Matb., İstanbul 1971
––––––––––, Atatürk İlkelerine Bakışlar, Bayramaşık Yay., İstanbul 1978
––––––––––, Ziya Gökalp Türkçülüğü ve Kemalizm, Er-Tu Matb., İstanbul 1975
İnkılâp Tarihi Ders Notları, haz. Mahmut Esat Bozkurt,Yusuf Kemal Tengirşenk, Yusuf Akçura, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul 1997
İPEK, Hikmet, Atatürk ve Atatürkçülük, 1982
İSPİR, Eyüp G., Atatürkçü Düşüncede Özellik Taşıyan Önemli Yaklaşımlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 1988
KALPAKÇIOĞLU, Fethi Naci, 100 Soruda Atatürk’ün Temel Görüşleri, Gün Matb., İstanbul 1968
KANSU, Ceyhun Atıf, Atatürkçü Olmak, Varlık Yay., İstanbul 1971
KARA, Kemal, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, İstanbul 1994
KARAALİOĞLU, Seyit Kemal , Resimlerle Atatürk Hayatı, İlkeleri, Devrimleri, İnkılap ve Aka Kitabevi., İstanbul 1981
KARAHAN, A. Neyzar, Atatürk Gerçekçiliği, Spor Toto Matb., Ankara 1981
KARAL, Enver Ziya, Atatürk’ten Düşünceler, Çağdaş Yay., İstanbul 1991
––––––––––, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Milli Eğitim Basımevi., İstanbul 1974
––––––––––, Atatürk ve Devrim, Konferanslar ve Makaleler 1935 – 1978, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1980
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri, Atatürk, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1981
KARTEKİN, Enver, Devrim Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi, Sinan Yay., 1973
KAYIŞOĞLU, M. Bahattin, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara 1986
KAYMAZ, Adem, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, y.y.1987
KAYNAR, Reşat, Yakın Tarihimizin Işığı Altında Atatürkçülük Üzerine Bir İnceleme Denemesi, İİTİA Yay., İstanbul 1973-74
––––––––––, Atatürkçülük ve Din Adamı, Atatürkçülük Nedir?, Varlık Yay., İstanbul 1963
KAZMAZ, Süleyman, Atatürk’ün İstediği Medeniyet Işıkları, Atatürk Kültür Merkezi Yay, Ankara 1997
Kemalizmin Prensipleri, İmanı, İtikadı, Ödevleri, haz. Osman Nuri Çerman, İstanbul 1956
Kemalizm, Atatürk Özel Sayısı, Türkiye Kemalistler Teşkilatı Fikir ve Yayın Organı, II/16 (Kasım 1963)
Kemalizm, Atatürk Özel Sayısı, Yay.Md.A.H.Yeşilyurt, Gün Matb., VII/76 (Kasım 1968)
KESKİN, Mustafa, A. Yuvalı, A .Öztürk, M. Ekincikli, Türk İnkılâbı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Erciyes Üniversitesi Yay., Kayseri 1995
KILIÇ, Ali, Atatürk’ün Hususiyetleri, Sel Yay., İstanbul 1955
KIRZIOĞLU, M. Fahrettin, Türk İnkılâp Tarihi Ders Notları, Atatürk Üniversitesi Yay., Erzurum 1977
KIŞLALI, Ahmet Taner, Kemalizm Lâiklik ve Demokrasi, İmge Kitabevi., Ankara 1994
KİLİ, Suna, Atatürk Devrimi, Bir Çağdaşlaşma Modeli, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara 1981
––––––––––, Kemalizm, Menteş Matb., İstanbul 1969
––––––––––, Türk Devrim Tarihi, Tekin Yay, İstanbul 1982
KİNROSS, Lord, Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu, çev. N. Sander, Sander Yay., İstanbul 1984
KOCATÜRK, Utkan, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1999
––––––––––, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1999
––––––––––, Atatürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 1987
––––––––––, Atatürk, Sevinç Matb., Ankara 1987
KOÇAK, Gürbüz, Atatürkçülük ve Türk Eğitim Programının Atatürkçü Yaklaşımla Değerlendirilmesi, Ankara 1982
KONGAR, Emre, Atatürk Üzerine, Hil Yay., İstanbul 1983
––––––––––, Atatürk Devrim Tarihi ve Toplum Bilim Açısından, Remzi Kitabevi, İstanbul 1983
KÖKER, Levent, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yay., İstanbul 1990
KÖKLÜGİLLER, Ahmet, Atatürk’ün İlkeleri ve Düşünceleri, Kaya Yay., İstanbul 1983
––––––––––, Atatürk İlkeleri, Bayrak Yay., İstanbul 1983
KÖNİ, Hasan, Atatürk’ün Dış Politika ile İlgili Görüşleri ve Uygulamaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yay., Ankara 1981
KUBALI, Hüseyin Nail, Atatürk Devrimleri ve Eski Reformlar, İstanbul 1967
––––––––––, Türk Devrim Tarihi Dersleri, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul 1973
KUBAN, Doğan, Atatürkçülük Üzerine Yorumlar ve Çağdaş Uygarlığa Katılma Sorunu, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1973 (Belleten Atatürk Konferansları IV-1970’den ayrıbasım)
KURAN, Ercüment, Atatürkçülük Üzerine Denemeler, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1981
KURTULUŞ, Nilüfer, Atatürk Yaşamı, Atatürkçülük İlkeleri, Devrimleri, Sözleri, Anıları, Neler Dediler, Şiirler, Kurtuluş Yay., Ankara 1982
KÜRKÇÜOĞLU, Ömer v.d., Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, YÖK Yay. Ankara 1990
LANDAU, Jacop M, Atatürk ve Türkiye’nin Modernleşmesi, çev.Meral Akkuş, İstanbul 1999
LEWİS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, çev. M. Kıratlı, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1988
MANGO, Andrew, Atatürk, London 1999
MARDİN, Şerif, Türk Modernleşmesi, İletişim Yay., İstanbul 1991
Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Kemalizm, II, editör. A.İnsel, İletişim Yay., İstanbul 2001
MOĞOLKOÇ, Ziya, Atatürkçülük Varken, Şafak Matb., Ankara t.y.
MUMCU, Ahmet, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yay., Ankara 1986
––––––––––, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, ( Eğitim Ön Lisans Programı), Eskişehir 1987
––––––––––, Atatürkçülükte Temel İlkeler, İnkılap ve Aka Kitabevi., İstanbul 1981
NACİ, Fethi, 100 Soruda Atatürk’ün Temel Görüşleri, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1970
NAYIR, Yaşar Nabi, Tek Yol Atatürk Yolu, Varlık Yay., İstanbul 1980
––––––––––, Atatürk Yolu, Varlık Yay., İstanbul 1966
––––––––––, Atatürkçülük Nedir,Varlık Yay., İstanbul 1982
OLALI, Hasan, Atatürk’ün Üstün Kişiliği Gerçek Atatürkçülük Atatürkçü Olmak, Ege Üniversitesi Yay., İzmir 1973
OLCAYTU, Turhan, Dinimiz Neyi Emrediyor? Atatürk Ne Yaptı? İnkılâbımız, İlkelerimiz, Okat Yayınevi., İstanbul 1972
OLCAYTUĞ, Rükneddin Fethi, Atatürk Hakkında Bazı Düşünce ve Tahliller, İktisadi Yürüyüş Matb., İstanbul 1943
ÖNDER, Mehmet, Atatürk Bildirileri, Ankara 1990
––––––––––, Atatürk’le Adım Adım Türkiye, Kültür Ofset Matb., Ankara 1984
ÖZALP, Kazım, Teoman Özalp, Atatürk’ten Anılar, İş Bankası Yay., Ankara 1992
ÖZBUDUN, Ergun , Siyasi Lider Olarak Atatürk, Türk Tarih Kurumu Basımevi., Ankara 1986
ÖZEL, Mehmet, Atatürk, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1990
ÖZERDİM, Sami N., Atatürkçünün El Kitabı, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 1981
––––––––––, Bayraklaşan Atatürk, Atatürk İçin Yazılar, Varlık Yay., İstanbul 1981
ÖZGİRAY, Ahmet, Atatürk’ün Dış Politikası 1919-1938, Selçuklu Basımevi, İzmir 1999
ÖZGÜR, Hasan, Her Bakımdan Gerçek Atatürkçülük, Ankara 1988
Özgürlük İçin Mustafa Kemal Atatürk’ün İlk Yılları, Yazarlar: Barbara K. Walker, Filiz Erol, Mine Erol, çev. Filiz Erol, Redhause Yay., İstanbul 1981
ÖZTORUN, Necdet, Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi İncelemesi, haz. Y.Tezcan, Harp Akademileri Komutanlığı Yay., İstanbul 2000
ÖZTÜRK, Tuncay, Türk Milletinin Büyük Önderi Atatürk, Taşkent 1998
PALAZOĞLU, Ahmet Bekir, Atatürk’ün Eğitim ile İlgili Düşünceleri, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., Ankara 1999
PARMAKSIZOĞLU, İsmet, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yay., İstanbul 1985
PEKER, Recep, İnkılâp Dersleri Notları, Ulus Basımevi., Ankara 1936
SALİHOĞLU, Mehmet, Atatürkçü Düşünce Denemeler, Eleştirmeler, İncelemeler, Ayyıldız Matb., Ankara 1972
SARIGÖLLÜ, Kâni, Atatürk İlkeleri, Eko Matb., İstanbul 1972
SEÇKİN, Mehmet, Atatürkçüler Neleri Bilmelidir, Başak Matb., Ankara 1999
SELÇUK, İlhan, Atatürkçülüğün Alfabesi, Arpaz Matb. İstanbul 1982
Sosyal ve Kültürel Düşünceleriyle Atatürk, haz. Ü. Oskay, E. Bozdoğan, İ. Umarusman, Atatürkçüler Derneği Yay., Ankara 1962
SOYAK, Hasan Rıza, Atatürk’ten Hatıralar, İstanbul 1973
SU, M. Kâmil-A.Mumcu, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yay., İstanbul 1985
SU, M. K. – Kâmil Su, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Kanaat Yay., İstanbul 1964
ŞAHİNLER, Merter, Atatürkçülüğün Kökeni, Etkisi ve Güncelliği, Çağdaş Yay., İstanbul 1996
ŞAKİR, Ziya, Atatürk Büyük Şefin Hususi Askeri Siyasi Hayatı, İstanbul 1938
TANERİ, Aydın, Atatürkçülüğün Tanımı, Ankara 1983
––––––––––, Atatürk İlkelerini Yorum Metodu, Ankara 1982
TANFER, Vehbi, Atatürk ve Atatürkçülük, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1986
TANJU, Sadun, Atatürk Yanındakiler Karşısındakiler, Hür Yayın, İstanbul 1981
TANÖR, Bülent, Kuruluş ve Kurtuluş, Der Yay., 1995
TARAKÇIOĞLU, Nurettin, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Birsen Yayınevi., İstanbul 1985
TARAY, Cemal Hüsnü, Atatürk İlkeleri Işığında Türkiye’de Demokrasi ve Sol, Sorunlarımız ve İsraflarımız, Yörük Matb., İstanbul 1971
TAŞKENT, Kâzım, Atatürk Aydınlığında Yaşamak, Binbirdirek Matb., İstanbul 1981
TAŞTANOĞLU, Ö. Lütfi – Fethi Bolayır, Atatürk ve İlkeleri, Tekışık Matb., Ankara 1981
TAVAZAR, Sabri, Atatürk ve Atatürk İlkeleri, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yay., İstanbul 1981
TEKGÜÇ, Hüseyin Remzi, Kemalizm, Yelken Basımevi, İstanbul 1971
––––––––––, Türkiye’deki Huzursuzluğun Hakiki Sebepleri ve Kemalizm, Canvarol Matb., Adana 1971
TEKİNALP, Kemalizm, Toplumsal Dönüşüm Yay., İstanbul 1998
TEZCAN, Semih, Kemalist İdeoloji, Boğaziçi Üniversitesi Basımevi, İstanbul 1980
TEZCAN, Mahmut, Atatürk’ün Eğitim Anlayışına Felsefi ve Sosyolojik Bir Yaklaşım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1989
TEZER, Şükrü, Atatürk’ün Hatıra Defteri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1989
TİMUR, Taner, Türk Devrimi Tarihi Anlamı ve Felsefi Temeli, Sevinç Matb., Ankara 1968
––––––––––, Türk Devrimi ve Sonrası, Doğan Yay., İstanbul 1971
TONGSİR, H. Senih, Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi, Meter Matb., İstanbul 1985
TORUMTAY, Necip, Atatürk Büyük Kurtarıcı ve Modern Türk Cumhuriyetinin Kurucusu, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1988
TOYNBEE, Arnold, Türkiye Bir Devletin Yeniden Doğuşu, çev. Kasım Yargıcı, Milliyet Yay., İstanbul 1971
TÖR, Vedat Nedim, Kemalizmin Dramı, Çağdaş Yay., İstanbul 1983
TUĞRUL, Nazmi, Kemalizm ve Demokrasi, Er-tu Matb., İstanbul 1975
TUNAYA, Tarık Zafer, Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük, Turhan Kitabevi., Ankara 1981
TURAL, M. Akif, Atatürk’ün Türk Toplumunda Meydana Getirdiği Değişmeler, Ecdad Yay., Ankara 1996
TURAN, Refik – M. Safran – M. Şahin, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Siyasal Kitabevi., Ankara 1994
TURAN, Şerafettin, Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1982
––––––––––, Türk Devrim Tarihi Çağdaşlık Yolunda Türkiye -4-, Bilgi Yayınevi, Ankara 1999
TURHAN, Mümtaz, Atatürk İlkeleri ve Kalkınma, Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik, Şehir Matb., İstanbul 1965
TÜFEKÇİ, Gürbüz, Atatürk’ün Düşünce Yapısı, Aydın Matb., Ankara
TÜMERDEM, Yıldız, Atatürk ve Çağdaş Türk Kadını, Türk Tarih Kurumu Basımevi., Ankara 1986
TÜRKDOĞAN, Orhan, Atatürk’te Milli Devlet Anlayışı, Özdemir Basımevi., İstanbul 1981
––––––––––, Kemalist Modelde Fert ve Devlet İlişkileri, Eser Matb., İstanbul 1982
––––––––––, Kemalist Sistem Kültürel Boyutları, Alfa Yay., İstanbul 1999
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, I-II, haz. Durmuş Yalçın v.d., Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2000-2002
TÜRKMEN, Zekeriya, Yeni Devletin Şafağında Mustafa Kemal (Ekim 1918 – Ocak 1920), Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2002
TÜTENGİL, Cavit Orhan, Atatürk’ü Anlamak ve Tamamlamak,Varlık Yay., İstanbul 1981
UĞRAŞKAN, Muzaffer, Atatürk İlkeleri, Doğuş Matb., Ankara 1986
UYKUCU, K. Ekrem, Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi, İstanbul 1983
ÜÇOK, Bahriye, Atatürk’ün İzinde Bir Arpa Boyu, Türk Tarih Kurumu Basımevi., Ankara 1985
ÜLGER, S.Eriş, Türk Rönesansı ve Anılarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1999
ÜLKEN, Yüksel, Atatürk’te Eğitim Bilim ve Teknik, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1988
ÜNAYDIN, Ruşen Eşref, Atatürk Tarih ve Dil Kurumları Hatıralar, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1954
ÜNAL, Mehmet Ali, A. Halaçoğlu, Türk İnkılâbı Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Kardelen Kitabevi Yay., Isparta 1998
ÜSTÜN, Emin Faik, Atatürk ,Kişiliği, Ülkücülüğü, Gençliğe Güveni, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., Ankara 1963
VAİDİS, Thomas A., Kemal Atatürk Yeni Türkiye’nin Kurucusu, çev. Ahmet Angın, İstanbul Kitapçılık Limitet Şirketi Yay., İstanbul 1967
VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet, Atatürk İlkeleri ve Türk Kadınlığının Çilesi, Konferans, İzmir Meslek Kadınları Kulübü Yay., İzmir 1970
YAŞA, Dursun, Atatürkçülüğün Esasları, Yorum Basın Yayın Sarayı, t.y.
YAVAŞ, Hikmet, Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri, İstanbul 1982
YAVRU, Mehmet, Atatürkçülük ve İlkeleri, Ülkü Basımevi, Konya 1981
YAVUZ, Ünsal, Atatürk İmparatorluktan Milli Devlete, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1990
––––––––––, Atatürk ve Çağdaşlaşmanın Temel İlkeleri, Önel Yayınevi, Köln t.y.
YENER, Faruk, Atatürk’ün Hayatı ve İlkeleri, Yüksel Matb., İstanbul 1981
Yerli ve Yabancı 80 İmza Atatürk’ü Anlatıyor, y.y., t.y.
YILMAZOĞLU, Adil, Tarih Adam Atatürk, Milliyetçi Yayınlar., İstanbul 1969
YÜCEL, Yaşar, Atatürk İlkeleri, AÜDTCF Yay., Ankara 1981
YÜKSEL, A. Haluk, Atatürkçü Düşünce Sisteminde Kültürel İletişimin Modele Dayalı Boyutları, Eskişehir 1986
YÜZBAŞIOĞLU, Muammer, Atatürk’ü Anmak, Remzi Kitabevi., İstanbul 1981
ZENGİNOĞLU, Şecaettin, Atatürk Güneşinin Doğuşu, Spor Toto Matb. Ankara 1981
ZEVKLİLER, Aydın, Atatürkçülüğün Temel İlkeleri, Dicle Üniversitesi Yay., Diyarbakır 1987
ZÜRCHER, Erik Jan, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, çev. Ö.Laçiner, İletişim Yay., İstanbul 1998
B. Makaleler
AFETİNAN, A., “Çağdaşlaşmada Kadın Hakları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/2 (Mart 1985)
––––––––––, “Atatürk’ün Vatandaşlık Hak ve Vazifeleri Üzerindeki Düşünceleri”, Atatürk Konferansları, Ankara 1964
––––––––––, “Çağdaşlaşmada Kadın Hakları”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
AHUNDLU, Yavuz, “Atatürkçülük ve Azerbaycan’da Milli İstiklal Mücadelesi”, 3. Uluslar arası Atatürk Sempozyumu, Ankara 1998
AĞAOĞLU, Süreyya, “Atatürk İlkelerine Genel Bir Bakış”, Uluslar arası Atatürk Konferansı, İstanbul 1981
AKARSU, Bedia, “Çağdaş Felsefe İçinde Atatürkçü Dünya Görüşünün Yeri”, Gösteri, I/6 (Mayıs 1981)
AKÇAKAYALIOĞLU, Cihat, “Milli Kültürümüzde Atatürkçülük ve Bugünümüz”, Atatürk Yolu, II/3 (Mayıs 1989)
––––––––––, “Atatürk ve Atatürkçülük Üzerine Bir İnceleme”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II/4 (Kasım 1985)
––––––––––, “Atatürk ve Atatürkçülük Konusunda Bazı Görüş ve Düşünceler”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, X/29 (Temmuz 1994)
AKSOY, Egemen, “Atatürk İlkeleri Işığı Altında Türkiye Cumhuriyeti”, Deniz Harp Okulu Bülteni Atatürk Özel Sayısı, I/7 (Haziran 1981)
AKŞİN, Sina, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Yolu”, Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk, İstanbul 1983
AKYÜZ, Yahya, “Atatürk ve Eğitim”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1995
––––––––––, “Atatürk ve Eğitim”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürk’ün Eğitim Düşüncesinin Kökenleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VIII/23 (Mart 1992)
––––––––––, “Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki Düşünceleri ve Hasan Ali Yücel’in Çalışmaları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XV/45 (Kasım 1999)
––––––––––, “Atatürk ve Eğitim”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
ALPAR, Hayri, “Atatürkçülük”, Kemalizm ve Türkiye, VI/58 (Ocak 1981)
ALPARGU, Mehmet, “Atatürk Cumhuriyet ve Dünya Barışı”, Erdem, XI/31, (Mayıs 1999)
ALPKAYA, Faruk, “Bir 20. Yüzyıl Akımı: Sol Kemalizm”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Kemalizm, İstanbul 2001
ALTAR, Cevad Memduh, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Dünya Görüşünde Gerçek Sevginin Yeri”, Erdem, IV/11 (Mayıs 1988)
ALTINTAŞ, Ersin, “Atatürk’ün Çağdaş Eğitim Anlayışı ve Liderliği”, Erdem, XI/32 (Eylül 1998)
ALTUĞ, Hikmet, “Türkiye’de Pozitivizm ve Atatürkçülük”, I. Uluslar arası Atatürk Sempozyumu, Ankara 1994
––––––––––, “Dünyada Son Yüzyıllar Devrimleri ve Atatürkçülük”, 2. Uluslar arası Atatürk Sempozyumu, Ankara 1996
ALTUĞ, Yılmaz, “Modern Bir Devlet Yaratıcısı Olarak Atatürk”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, III/9, Ankara 1987
––––––––––, “Modern Bir Devlet Yaratıcısı Olarak Atatürk”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürk’ün İç ve Dış Politikası”, Harp Akademileri Atatürk Özel Bülteni, Haziran 1981
AMANOĞLU, Ebülfez, “Atatürk Kemalizm ve Azerbaycan Milli Kültürü”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998
––––––––––, “Kemalizm ve Azerbaycan’ın Milli Kültürü”, Bilge, 12 (Bahar 1997)
ARAT, Emin, “Atatürkçü Düşünce Sistemi Nedir”, Uluslararası Atatürk Konferansı, İstanbul 1981
––––––––––, “Kemalizmin Çağdaş İdeolojiler Arasındaki Yeri”, Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası Sempozyumu, İstanbul 1975
ARAT, Zehra, “Kemalizm ve Türk Kadını”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, der. A.Berktay Hacımirzaoğlu , Tarih Vakfı Yay., İstanbul 1998
ARI, Kemal, “Atatürkçü Düşünce Sistemi”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
ARIKAN, Gülay, “Atatürk, Cumhuriyet ve Kadın Hakları”, Erdem, XI/32 (Eylül 1998)
ARMAOĞLU, Fahir, “Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri”, Ankara Üniversitesi Atatürk’ün Ölümünün 50. Yılı Sempozyumu, Ankara 1989
ARPAÇ, İhsan, “Atatürk ve İlkeleri”, Kemalizm ve Türkiye, VI/64 (Temmuz 1981)
AŞGIN, Sait, “Atatürkçü Düşüncenin Tarihsel Gelişimine Bir Bakış”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVII/49 (Mart 2001)
AŞKUN, İnal Cem, “Atatürk İlkelerinin Sanatçı Kişiliğinin Geliştirilmesinde Toplumsal İşlevleri ve Eğitsel Yönleri”, Atatürk ve Sanat Sempozyumu, İstanbul 1982
––––––––––, “Cumhuriyetimizin Temeli Atatürkçü Düşünce”, Atatürk Yolu, V/20 (Kasım 1997)
––––––––––, “Atatürk İlkelerinin Kişilik Boyutları ve Eğitim Ortamı”, Atatürk Yolu, II/4 (Kasım 1989)
––––––––––, “Türkiye’de Ekonomik Kamu Düzeni Kavramına Bağlı Örgütsel Yönetimin Atatürkçü Düşünce ve Kişilik Temelinde Konumuna İlişkin Bir İnceleme”, Atatürk Yolu, II/8 (Kasım 1991)
––––––––––, “Atatürk İlkeleri ve Yönetici Kişiliği”, Atatürk 1. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1994
ATEŞ, Toktamış, “Kemalizm ve Özgünlüğü”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Kemalizm, İstanbul 2001
AVCI, Cemal, “Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki Düşünceleri ve Hasan Ali Yücel’in Çalışmaları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XV/45 (Kasım 1999)
––––––––––, “Atatürk ve Eğitim”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
AYAN, Dursun, “Gençliğe Hitabenin Bilgi Sosyolojisi Açısından Bir Yorumu”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998
AYATA, Ayşe – Ayça Ergun, “Atatürk ve Türk Kadını”, Erdem, XI/31(Mayıs 1999)
AYBARS, Ergün, “Durum Tespiti”, Fırat Üniversitesi Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kolokyumu, Elazığ 1990
AYDEMİR, Şevket Süreyya, “Atatürkçülüğün Ekonomik ve Sosyal Yönü”, Atatürkçülüğün Ekonomik ve Sosyal Yönü Semineri, İstanbul 1973
AYDIN, Elif, “Atatürk’ün Barışçı Politikası”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XV/44, (Temmuz 1999)
AYDINEL, Sıtkı, “Atatürk’ün Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IX/27, Ankara 1993
AYHAN, Ahmet, “Atatürk, Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji”, Erdem, XI/31 (Mayıs 1999)
BANOĞLU, Niyazi Ahmet, “Atatürk’ün İdeolojisi”, Bayram gazetesi, 14 Kasım 1978
BAŞAR, Bilal, “Atatürk İlkeleri”, Atatürk ve Diyarbakır, Diyarbakır 1981
BAYÜLKEN, Haluk, “Atatürk İlkelerinin Türk Dış Politikasına Etkisi”, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Ankara 2000
––––––––––, “Atatürk İlkelerinin Türk Dış Politikasına Etkisi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XII/36 (Kasım 1996)
BELGE, Murat, “Mustafa Kemal ve Kemalizm”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Kemalizm, İstanbul 2001
BEYSANOĞLU, Şevket, “Atatürkçülüğün Temel İlkeleri”, Atatürk ve Diyarbakır, Diyarbakır 1981
BURSALIOĞLU, Ziya, “Atatürkçü Eğitim Üzerine”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/3, (Temmuz 1985)
––––––––––, “Atatürk, Barış ve Eğitim”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, III/8 (Mart 1987)
––––––––––, “Cumhuriyet, Lâiklik – Eğitim Üzerine”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II/5 (Mart 1986)
CEYHAN, Emrah, “Atatürk’ün Kazandırdığı Değerler ve Atatürkçülükten Beklentilerimiz”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XV/44 (Temmuz 1999)
CUNBUR, Müjgan, “Atatürk’e Göre Türk Kadınıyla İlgili Sorunlar ve Değerlendirmeler”, Erdem, IV/12 (Eylül 1988)
ÇAĞLAR, Günay, “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 15 (2000)
ÇAY, M. Abdulhaluk, “Atatürk Gerçeği ve Atatürk İlkeleri”, Ata, S:8 (1998)
ÇAYCI, Abdurrahman, “Atatürk, Bilim ve Üniversite”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürk Bilim ve Üniversite”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IV/10 (Kasım 1987)
ÇEÇEN, Anıl, “Atatürk ve İdeoloji”, Türk Dili, Sayı: 359 (Kasım 1981)
––––––––––, “Atatürk İlkeleri Işığında Avrasya Yapılanması”, Atatürk 4. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 2000
ÇELEBİ, Mevlüt, “Atatürk İlkeleri”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
ÇELİKER, Fahri, “Ölümünün 43. Yılında Atatürk İlkeleri”, Atatürk Haftası Armağanı, 10 Kasım 1981, ATASE Yay., Ankara 1981
ÇETİNOĞLU, Neşe, “Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
––––––––––, “Atatürk’ün Barış Konusundaki Görüşlerinin Günümüz Koşulları İçindeki Değerlendirilmesi”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1989
––––––––––, “Atatürkçü Düşünce Sistemi”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
ÇOBAN, Ahmet, “Atatürkçü Düşüncede Eğitim Sistemi ve Boyutları”, Erdem, XI/33 (Ocak 1999)
ÇÜÇEN, Dursun Murat, “Atatürk’ün Dehasının Mantık Yönü, Yeni Bir Türk Devleti Kurma Kararının Dayandığı Mantık”, Erdem, IV/12 (Eylül 1988)
DANİLOV, V.İ. “Kemalizmin İlkeleri Yorumunda Değişmeler”, Atatürk ve Modern Türkiye, Ankara 2001
DAVER, Bülent, “Atatürkçülük Nedir”, Cumhuriyet, 10 Kasım 1971
––––––––––, “Atatürk’ün Yeni Türk Devletinin Siyasi ve Ekonomik Sistemi Hakkında Düşünceleri”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı:52-58 (Ocak-Temmuz 1972)
––––––––––, “Atatürk ve Emperyalizm”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı:38 (Kasım 1970)
DOĞRAMACI, Emel, “Atatürk ve Kadın Hakları”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1998
––––––––––, “Atatürkçü Düşünce Sisteminde Kadın Statüsü İnkılâbı”, Atatürk 4. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 2000
––––––––––, “Atatürk ve Kadın”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IV/13 (Ankara 1988)
––––––––––, “Atatürk Düşüncesi ile Türk Kadınının Çağdaşlaşması”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IX/26 (Ankara 1993)
––––––––––, “Atatürk Kadın ve Kadın Hakları”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
DÜNDAR, Ali, “Kemalizm Nedir”, Kemalist Ülkü, XIII/158 (Aralık 1981)
––––––––––, “Kemalizmi Doğru Algılamak”, Varlık, XLVIII/881 (Şubat 1981)
––––––––––, “Atatürk Devrim ve İlkeleri Işığında Eğitim ve Öğretim”, Atatürkçü Düşünce, VII/79 (Aralık 2000)
––––––––––, “Atatürk Devrim ve İlkeleri Işığında Dil ve Düşünce”, Atatürkçü Düşünce, VII/77 (Ekim 2000)
EKAYEV, Orazpolat, “Atatürkçülük ve Türkmenistan İstiklal Mücadeleleri”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998
ENGİNSOY, Cemal, “Gerçekçi Atatürk”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IX/27 (Temmuz – Kasım 1993)
––––––––––, “Milli Kurtuluş Önderi Olarak Atatürk”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/2 (Mart 1985)
––––––––––, “Milli Kurtuluş Önderi Olarak Atatürk”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
ERASLAN, Cezmi, “Atatürk Düşüncesi ve 21. Yüzyıl İçin Önemi”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
ERENLER, A.Osman, “Atatürk’ün İnsan Sevgisi ve Dünya Barışı”, Atatürk 4. Uluslararası Kongresi, Ankara 2000
ERGİN, Sabahattin, “Atatürkçülük”, Atatürk I. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1994
ERİM, Nihat, “Anayasa ve Altı Umde”, Ulus, 18 Ağustos 1952
ERKÜN, Safa, “Toplumsal Değişmelerin Işığında Atatürk İlkeleri ve Belirgin Özellikleri”, Atatürk 2. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1996
––––––––––, “Atatürk’ün Ülkü ve İlkeleri Arasındaki Bütünlük ve Uyum”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VI/18 (Temmuz 1990)
––––––––––, Atatürk’ün Ülkü ve İlkeleri Arasındaki Bütünlük ve Uyum”, Atatürk I. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1994
EROĞLU, Hamza, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Yurtta Sulh , Cihanda Sulh”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/2 (Mart 1985)
FEYZİOĞLU, Turhan, “Atatürk ve Kadın Hakları”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Milli Kurtuluş Önderi Atatürk ve Milletler arası Etkisi”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürk ve Milli Eğitim”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
GEDİL, Aynur, “Atatürk ve Kadın Eğitimi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, V/13 (Ankara 1988)
GİRİTLİ, İsmet, “Atatürk Cumhuriyeti ve Dünya Barışı”, Erdem, XI/31 (Mayıs 1999)
––––––––––, “Atatürk ve Barış”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II/6 (Temmuz 1986)
––––––––––, “Kemalizmin Sosyo-ekonomik Yönü”, Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası Sempozyumu, İstanbul 1975
––––––––––, “Kemalizm ve Modernleşme”, Boğaziçi Üniversitesi Uluslar arası Atatürk Konferansı, İstanbul 1980
––––––––––, “Kemalizm İdeolojisi”, Atatürk Yolu, İstanbul 1981
––––––––––, “Kemalizm Milli Hakimiyet ve Cumhuriyet Demektir”, Atatürk Yolu, İstanbul 1981
––––––––––, “Atatürkçülük İdeolojisinin Dogmatik İdeolojilere Üstünlüğü”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VI/16 (Kasım 1989)
––––––––––, “Modernleşme İdeolojisi Olarak Atatürkçülük”, Atatürk I. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1994
––––––––––, “Atatürkçülük İdeolojisi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/1 (Kasım 1984)
––––––––––, “Atatürkçülük İdeolojisinin Dogmatik İdeolojilere Üstünlüğü”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1998
––––––––––, “Atatürkçülük İdeolojisi”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
GÖKBİLGİN, Tayyip, “Atatürkçülük ve Felsefesi”, Ulus, 18 Mart 1967
GÖKSEL, Burhan, “Atatürk ve Kadın Hakları”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
GÖNLÜBOL, Mehmet, Ömer Kürkçüoğlu, “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1998
GÖNLÜBOL, Mehmet, “Yurtta Barış Cihanda Barış”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IX/25 (Kasım 1992)
––––––––––, “Atatürk’ün Dış Politikası Amaçlar ve İlkeler”, Atatürk Yolu, İstanbul 1981
GÜL, Mustafa, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Temelini Teşkil Eden Değerler”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, X/29 (Temmuz 1994)
GÜMÜŞTEKİN, Ahmet, “Atatürk’ün Sanatçı Kişiliğinin Sanata ve Sanatçıya Bakışına Etkileri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVII/51 (Kasım 2001)
GÜNAL, Görkem “Atatürk’ün Özlemleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XV/44 (Temmuz 1999)
HALİL ETEM, Recep, “Çağımızda İleri Atılan Toplumsal Politik Felsefi Görüşler ve Atatürkçülük”, Atatürk 2. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1996
IRMAK, Sadi, “Atatürk’ün Dünyadaki Yankıları”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1995
––––––––––, “Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürk İdeolojisinin Ana Çizgileri”, Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası Sempozyumu, İstanbul 1975
––––––––––, “Atatürkçülüğün İlkeleri , İnkılapların Fikir Temelleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, V/15 (Temmuz 1989)
––––––––––, “Atatürk’ün Dünyadaki Yankıları”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürkçülüğün İlkeleri , İnkılâpların Fikir Temelleri”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürkçülüğün Dünyadaki Etki ve Yankıları”, Milli Eğitim, Sayı: 57 (Nisan – Haziran 1981)
İLGAZİ, Abdullah, “Atatürk’ün Bağımsızlık Anlayışı ve Türk Dış Politikasındaki Yeri ve Önemi”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998
İLHAN, Suat, “Atatürk ve Önderlik”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürkçülük Kültür Unsurlarımızdan Birisidir”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VI/18 (Temmuz 1990)
––––––––––, “Atatürkçülük Kültür Unsurlarımızdan Birisidir”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürk’ün Kazandırdığı Değerler ve Atatürkçülükten Beklentilerimiz”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, V/14 (Mart 1989)
––––––––––, “Atatürk ve Atatürkçülük Karşıtları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, X/29 (Temmuz 1994)
––––––––––, “Atatürk’ün Kazandırdığı Değerler ve Atatürkçülükten Beklentilerimiz”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
İNAN, Rauf, “Eğitim ve Öğretimde Atatürkçülük”, Atatürk Konferansları, 1975, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1980
İNCE, Nilgün “Atatürk ve Çevre”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998
––––––––––, “Atatürk ve Barış”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
İREM, Nazım, “Kemalizm ve Gelenekçi Muhafazakârlık”, Toplum ve Bilim, 74/ Güz 1997
JAESCHKE, Gotthard, “Kemalizmin Temel Düşünceleri ve Tarihi”, çev. N. Arsan, Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası Sempozyumu, İstanbul 1975
KAFESOĞLU, İbrahim, “Atatürk ve Atatürkçülük”, Töre, IX/78 (Kasım 1977)
––––––––––, “Atatürkçülükte Tarihi Gerçek”, Türk Kültürü, Sayı: 271 (1985)
KÂHYA, Esin, “Atatürk ve Bilim Anlayışına Bir Bakış”, Erdem, XI/33 (Ocak 1999)
KANSU, Ceyhun Atıf, “Atatürk’ün İlkeleri”, Atatürk’e Saygı, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 1969
KAPLAN, Mehmet, “Atatürk’ün Başarısını Sağlayan Sebepler: Durum, Yorum, Hedef, İnanç, Karar ve Hareket”, Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e Armağan, İstanbul 1981
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri, “Atatürk’ün İdeolojisi”, Milliyet, 13 Kasım 1970
––––––––––, “Atatürk ve Devlet Kuruculuğu”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürk ve Atatürkçülük”, Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası Sempozyumu, İstanbul 1975
––––––––––, “Atatürkçülük”, Atatürkçülüğün Ekonomik ve Sosyal Yönü Semineri, İstanbul 1973
KARATAY, Baha Vefa, “Kemalizm Anlayışımız”, Kemalist Atılım, I/1 (Ağustos 1981)
KAYADİBİ, Fahri, “Atatürk’ün Eğitim Hedeflerinin Neresindeyiz”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVII/51 (Kasım 2001)
KAYIRAN, Mehmet, “Atatürkçü Düşünce Işığında Çağdaş Eğitim”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIV/42 (Kasım 1998)
KAYNAR, Reşat, “Atatürkçülük”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II/5 (Mart 1986)
––––––––––, “Atatürkçülükte Yöntemler”, Atatürk’ün 100. Doğum yıldönümü Seri konferansları, İstanbul 1981
––––––––––, “Atatürkçülük”, Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası Sempozyumu, İstanbul 1975
––––––––––, “Atatürkçülük”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürkçülüğün Elemanları”, Atatürkçülüğün Ekonomik ve Sosyal Yönü Semineri, İstanbul 1975
KAZANCIGİL, Ali, “Türkiye’de Modern Devletin Oluşumu ve Kemalizm”, Toplum ve Bilim, Sayı :17 (Mart 1982)
––––––––––, “Antiemperyalist Bağımsızlık İdeolojisi ve Üçüncü Dünya Ulusçuluğu Olarak Kemalizm”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Kemalizm, İstanbul 2001
KİLİ, Suna, “Tarih Açısından Kemalizmin Özü ve Oluşumu”, Atatürk Devrimleri I. Milletler arası Sempozyumu, İstanbul 1975
––––––––––, “Atatürkçülüğün Kavramsal Yapısı”, Dilbilim, Sayı: 6 (1981)
––––––––––, “Atatürkçü İdeoloji ve İlkeleri”, Atatürkçü Düşünce, V/55 (Kasım 1998)
KOCATÜRK, Utkan, “Atatürkçülük Atatürk İlke ve İnkılâpları”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri”, Yeni Türkiye, IV/23-24 (Eylül – Aralık 1998)
__________ , ” Atatürk’s Revolutions and Modernization”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, V/13 (Kasım 1988)
KOÇAK, Cemil, “Tek Parti Yönetimi Kemalizm ve Şeflik Sistemi: Ebedi Şef/Milli Şef”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Kemalizm, İstanbul 2001
KÖKER, Levent, “Kemalizm/Atatürkçülük: Modernleşme Devlet ve Demokrasi”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Kemalizm, İstanbul 2001
KÖYMEN, Mehmet Altay, “Atatürk’ün Kültür Siyaseti”, Öğretmen, XIX/214 (Kasım 1966)
––––––––––, “Atatürk’ün Yeni Türkiye’yi Kurarken Dayandığı Temel Fikirler”, Milli Kültür, II/3-5 (Ağustos – Eylül – Ekim 1980)
KÖYMEN, Nusret Kemal, “Kemalizmin Hususiyetleri”, Ülkü, VII (Ağustos 1934)
KURAN, Ercüment, “Atatürkçülüğün Fikir Temelleri”, Atatürk Devrimleri I. Milletler arası Sempozyum Bildirileri, İstanbul 1975
––––––––––, “Atatürkçülük Nedir?”, Kemalizm, XII/135 (Ekim 1973)
––––––––––, “Atatürkçülüğün Değerlendirilmesi”, Milli Kültür, II/6-8 (Kasım Aralık -Ocak 1981)
KUNT, Tamer, “Atatürk İlkeleri”, Harp Akademileri Bülteni, XX/126 (Haziran 1981)
KÜRKÇÜOĞLU, Erol, “Atatürk, Milli Mücadele ve Türk Dünyası”, Erdem, XI/32 (Eylül 1998)
LEWİS, Bernard, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunu Hazırlayan Düşünce Akımları”, çev. Berin Yurdadoğ, Atatürk Konferansları, Ankara 1977
MARDİN, Şerif, “Yenileşme Dinamiğinin Temelleri ve Atatürk”, Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk, İstanbul 1983
MUMCU, Ahmet, “Atatürkçülük İdeolojisi”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Türkiye’nin Akıl Çağına Geçmesi”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
MUNGAN, İhsan, “Atatürk İlkelerinin tanımladığı Sosyal Strüktürün Mekanistik Yaklaşımla Analizi ve Yorumu”, Atatürk 4. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1996
NESİM, Ali, “Kıbrıs Türklerinde Atatürk İlke ve İnkılapları”, Atatürk I. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1994
––––––––––, “Kıbrıs Türklerinde Atatürk İlke ve İnkılapları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, V/14 (Mart 1989)
NİRUN, Nihat, “Sosyoloji Açısından Atatürk”, Erdem, IV/12 (Eylül 1988)
ÖKTE, Ertuğrul Zekai, “Yeni Kemalizmin Temel Unsurları IV Ülkü”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı: 47 (Ağustos 1971)
––––––––––, “Yeni Kemalizmin Temel Unsurları I Vatan”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı: 44 (Mayıs 1971)
––––––––––, “Kemalizmi Araştırma ve İncelemede Bir Yöntem Modeli ve 1970 ler Türkiye’sinde Kemalizm Projeksiyonları (Yeni Kemalizm)”, Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası Sempozyumu, İstanbul 1975
ÖZALP, İsmet, “Atatürk’ü Sevmek”, Türk Birliği, I/10-11 (Ocak – Şubat 1967)
ÖZBUDUN, Ergun, “Siyasi Lider Olarak Atatürk”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürk ve Demokrasi”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1998
ÖZGİRAY, Ahmet, “Atatürk ve Dış Politika”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998
ÖZKAYA, Yücel, “Altı İlke”, Atatürk Yolu, II/8 (Kasım 1991)
ÖZTORUN, Necdet, “Atatürkçülüğü Hareketle Birlikte Yürütecek Bir Programın Esasları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II/6 (Temmuz 1986)
––––––––––, “Türk Milletinin En Medeni , Refah Seviyesi Yüksek Bir Millet Olarak Varlığını Yükseltmede Atatürkçülük (Bir Sistem Yaklaşımı )”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IV/12 (Ankara 1998)
––––––––––, “Atatürkçülükte Devletin Dinamik İdeali”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/3 (Temmuz 1985)
ÖZYÜKSEL, Selim, “Atatürk İlkeleri”, Çağdaş Eğitim, VI/52 (Ocak 1981)
PEKEL, İhsan, “Atatürk’ün Eğitim ve Öğretim Konularında Görüş ve İlkeleri”, Çağdaş Eğitim, XXIV/260 (Aralık1999)
SAĞLAM, Mehmet, “Kemalizmin Çağdaş Dünyaya Genel Olarak Etkileri”, Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası Sempozyumu, İstanbul 1975
SAKAOĞLU, Saim, “Atatürk’ün Türk Sanatına Verdiği Değer”, Erdem, IV/10 (Ocak 1988)
SALİHOĞLU, Mehmet,”Atatürk İlkeleri ve Atatürkçülüğün Anlamı”, K.Atatürk Yolu, I/1 Ocak 1982
SARIYÜCE, Hasan Latif, “Atatürkçülük ve İlkeleri”, K.Atatürk Yolu, I71 (Ocak 1982)
SAVAŞ, Vural, “Atatürkçü İdeoloji ve Çağdaş İdeolojiler”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IV/11 (Mart 1988)
SAVCI, Bahri, “Atatürkçü Demokrasi Bilim Politikası”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, XXVII/3 (Eylül 1972)
––––––––––, “Atatürk İdeolojisi”, Erdem, IV/12 (Eylül 1988)
SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati, “Bilge Kağan’dan Atatürk’e Gelen Sır”, Erdem, XI/32 (Eylül 1998)
SOYSAL, İsmail, “Atatürk’ün Barışçı Politikası ve Dünyadaki Etkileri”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürk’ün Barışçı Politikası ve Dünyadaki Etkileri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II/4 (Kasım 1985)
SÖNMEZ, Emel, “Kadın Hak ve Hürriyetlerinde Kemalizm”, Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası Sempozyumu, İstanbul 1975
SÜSLÜ, Azmi, “Atatürk’ü Anlama ve Anlatma Metodu”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk’e Armağan 50. Yıl Özel Kitabı, Samsun 1988
ŞIVGIN, Hale, “Atatürk ve Türk Kadın Hakları”, Erdem, XI/31 (Mayıs 1999)
ŞÜKÜROV, Kerim Keremoğlu, “Atatürkçülüğün Yeni Bağımsız Türk Cumhuriyetleri İçin Ehemmiyeti”, Atatürk 3. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1998
TANFER, Vehbi, “Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIV/42 (Kasım 1998)
––––––––––, “Atatürk ve Barış”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVIII/52 (Mart 2002)
––––––––––, “Atatürkçülükte Sistem ve Strateji”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIV/47 (Temmuz 2000)
––––––––––, “Atatürk ve Türk Milletinin Sağ Duyusu”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVII/50 (Temmuz 2001)
––––––––––, “Atatürk ve Atatürkçülük” , Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/1 (Kasım 1984)
TANJU, Haluk C., “Kemalizmin Mantığı”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, XII/72 (Eylül 1973)
TANYOL, Cahit, “Atatürk İlkeleri”, Cumhuriyet, 10 Kasım 1962
TAŞKIN, Yüksel-Tanıl Bora, “Sağ Kemalizm”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Kemalizm, İstanbul 2001
TEZCAN, Mahmut, “Atatürk’ün Eğitim Anlayışına Felsefi ve Sosyolojik Bir Yaklaşım”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
TOKER, Metin, “Atatürk ve Barış”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, III/ (Temmuz 1987)
TOSUN, Hüseyin, “Atatürk’ün Yurtta Barış Dünyada Barış İlkesinin 21.Yüzyılda Evrensel Yorumu”, Atatürk 4. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 2000
––––––––––, “Atatürk’ün Yurtta Barış Dünyada Barış Anlayışı ve Küreselleşen Dünya İçin Önemi”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
TOSYALI, Aziz, “Atatürk İlkelerinin Yorumu”, Deniz Harp Okulu Bülteni Atatürk Özel Sayısı, I/7 (Haziran 1981)
TURAL, Sadık, “Atatürk’ün Önderlik Gücü Hakkında”, Bilge, 22 (Güz 1999)
TURAL, M. Akif, “Atatürk Devrinde Değişme ve Dönüşmeye Toplumu Hazırlayan Uygulamalar”, Erdem, XI/33 (Ocak 1999)
––––––––––, “Atatürk İnkılâpları ile Yaşanan Sosyal Değişme”, Atatürk 4. Uluslar arası Kongresi, Ankara 2000
––––––––––, “Kahramanlık Kavramı ve Atatürk’ün Kişiliğinde Bu Kavramın Yeri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, X/30 (Kasım 1994)
TURAN, Şerafettin, “Atatürkçülük”, Türk Dili, Atatürk Özel Sayısı, XLII/353 (Mayıs 1981)
––––––––––, “Meseleler”, Fırat Üniversitesi Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kolokyumu, Elazığ 1990
––––––––––, “Türkiye Cumhuriyeti: Yeni Devlet, Temeli ve Nitelikleri”, Atatürk Yolu, II/3 (Mayıs 1989)
TURANİ, Adnan, “Atatürk ve Güzel Sanatlar”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1995
––––––––––, “Atatürk ve Güzel Sanatlar”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
TÜMERDEM, Yıldız, “Atatürk İlkelerinde Çağdaş Türk Kadını”, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Atatürk Özel Sayısı, XXXXIV/2 (İstanbul 1981)
TÜNAY, Bekir, “Jeopolitik Tehditler Karşısında Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II/6 (Temmuz 1986)
––––––––––, “Atatürk ve Liderlik”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
––––––––––, “Atatürk ve Liderlik”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1995
TÜRKDOĞAN, Berna, “Atatürk Dönemi Dış Politikası”, Atatürk Konferansları, Ankara 2000
TÜRKER – KÜYEL, Mübahat, “Atatürk’ün Saadet Anlayışı Hakkında Bir Deneme”, Erdem, IV/12 (Eylül 1988)
TÜRKEŞ, Ünal, “Atatürk, Gençlik ve Basın”, Atatürk, Muğla 1995
TÜRKKAN, Ali İhsan, “Atatürk İlkelerinin Çağdaş Yorumu”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIII/39 (Kasım 1997)
TÜRKMEN, Zekeriya, “Atatürkçü Düşünce Sisteminin Kafkasya, Türkistan ve Güneydoğu Asya’daki Ulusların Bağımsızlık Mücadelesine Yansıması ve Günümüzdeki Etkileri”, Atatürk 4. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 2000
ÜLKEN, Yüksel, “Atatürk’te Eğitim, Bilim ve Teknik Anlayışı”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1995
––––––––––, “Atatürk’te Eğitim Bilim ve Teknik Anlayışı”, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992
YALÇIN, Semih, “Atatürk İlkeleri ve Atatürkçü Çağdaş Düşünce Yapısı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIV/41 (Temmuz 1998)
––––––––––, “Osmanlıdan Cumhuriyete Geçiş ve 19 Mayıs Ruhu”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XV/45 ( Kasım 1999)
YAVUZ, Ünsal, “Atatürk’te Ulusal ve Evrensel Boyutlarıyla Barış Kavramı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VI/16 (Kasım 1989)
YILDIZ, Ahmet, “Kemalist Milliyetçilik”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Kemalizm, İstanbul 2001
YILMAZ, Kemal, “Bir Çağdaşlaşma Modeli Olarak Atatürkçülük ve Türk Cumhuriyetleri”, Atatürk, Muğla 1995
YUVALI, Abdulkadir, “Atatürk İlkeleri ve Diğer Akımlar”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIII/39 (Kasım 1997)
–––––––––​–, “Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş ve Yapılanmasında Atatürk”, Atatürk ve Modern Türkiye, Ankara 2001
YÜCEL,Yaşar, “Yabancı Gözünde Atatürk ve Atatürkçülük”, Milli Eğitim, Sayı: 57 (Nisan-Haziran1982)
YÜKSEL, Ahmet Haluk, “Atatürkçü Düşünce Sisteminin Çağdaşlaşma Boyutunda Yönetsel ve Toplumsal İletişim”, Atatürk Yolu, Sayı:1 (Mayıs 1988)
––––––––––, “Atatürkçü Düşünce Sisteminde Kültürel İletişimin Modele Dayalı Boyutları, Atatürk 1. Uluslararası Sempozyumu, Ankara 1994
––––––––––, “Atatürkçü Düşünce Sistemine Dayalı Toplumsal Kültür Anlayışı ve Kültürel İletişim”, Atatürk Yolu, Sayı: 4 (Kasım 1989)
ZÜRCHER, Erik Jan, “Kemalist Düşüncenin Osmanlı Kaynakları”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Kemalizm, İstanbul 2001

 

KAYNAK : Mukaddes Arslan

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, Sayı 53, Cilt: XVIII, Temmuz 2002

 

güncelleme: 26.11.2016 16:19