Hakkımızda

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)


KOSGEB; küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak amacıyla 3624 sayılı Kanunla 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuştur.

KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı, tüzel kişiliğe haiz bir Kamu kuruluşudur ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.

Kuruluş amaçları arasında;
 1. Bilim ve teknoloji alanında yetişmiş insan gücünden yeni girişimciler yaratılması,
 2. Teknoloji tabanlı yeni işletmelerin kurulması ve mevcut Küçük ve Orta Ölçekli Sanayinin bu yöndeki girişimlerinin desteklenmesi,
 3. Ar-Ge çalışmalarının ticari yatırım haline dönüştürülmesi,
 4. Bölgesel ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 5. Etkin bir üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi bulunmaktadır.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TEKMER (Teknoloji Geliştirme Merkezi)

Teknoloji Geliştirme Merkezleri KOSGEB, Üniversite ve Sanayi işbirliğiyle 'inovasyon'un ticarileşmesi amacıyla kurulmaktadır. TEKMERler teknoloji tabanlı gelişimi desteklemeyi hedefleyen "Kuluçka Merkezi" olarak çalışmaktadırlar. Piyasa şartlarında mücadele edebilecek olgunluğa erişen işletmelerin piyasaya açılmasını ve boşalan yere yeni teknoloji tabanlı işletmelerin gelmesini hedefleyen bir sisteme sahiptirler. Sundukları altyapı ve hizmetlerle yeni kurulan bir işletmenin başlangıç maliyetlerini azaltmayı ve gelişmekte olan bir işletmenin başarısız olma olasılığını en aza indirmeyi hedeflemektedirler.


İAÜ-TEKMER'in amaç ve hedefleri


 1. Finansal engeller nedeniyle yürütülemeyen Ar-Ge faaliyetlerinin hayata geçirilebilmeleri amacıyla destek olmak,
 2. Ar-Ge kültürünün yaratılmasını ve Ar-Ge projelerinin desteklemesini sağlamak,
 3. Üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulmasına ve desteklenmesine katkıda bulunmak; söz konusu işbirliğinin geliştirilmesi için çeşitli kamu ve özel sektör gruplarının dâhil olabileceği mekanizmalar yaratmak,
 4. İleri teknoloji kullanan ve üreten yeni şirketlerin kurulmasına ve var olanların desteklenmesine aracılık yapmak,
 5. Teknoloji tabanlı girişimciliğin teşvik etmek ve genç girişimcilere iş kurma veya mevcut işlerini geliştirilme imkânı tanımak,
 6. Üniversitelerdeki akademik bilgiyi üretime aktararak ekonomik değere dönüştürmek.

İAÜ-KOSGEB TEKMER


İAÜ-KOSGEB TEKMER, 10 ARALIK 2012 tarihinde İAÜ ve KOSGEB arasında imzalanan işbirliği protokolü kurulmuştur. KOSGEB koordinasyonunda ve İAÜ Teknoloji Merkezi içerisinde KOBİ´leri bir araya getiren İAÜ-KOSGEB TEKMER, İAÜ'nün akademik bilgi birikiminden ve İAÜ Teknoloji Merkezi'nin olanak ve hizmetlerinden faydalanarak, KOBİ'lere Ar-Ge çalışmalarında ortak bir platform oluşturmalarını sağlamaktadır. TEKMER'lerin kuruluş amacı çerçevesinde 'Üniversitelerin' temsil ettiği akademik güç, bilimsel çalışma ortamı, teknolojik altyapı ve üstyapı olanaklarıyla, 'KOBİ'lerin temsil ettiği girişimci, yaratıcı ve yenilikçi üretim gücünün bir araya gelmesi, İAÜ-KOSGEB TEKMER'de üniversite ile sanayinin işbirliğinden doğacak başarı hikâyelerini oluşturacaktır. Bu bağlamda İAÜ-KOSGEB TEKMER'de yenilik geliştiren girişimcilerin buluşlarını uygulamaya aktarmayı hedef olarak seçmiş ve üretim sürecine geçmiştir. KOSGEB'in Türkiye'de çeşitli üniversitelerle işbirliği yaparak kurduğu TEKMER' ler kapsamında verdiği destekler "KOSGEB Teknoloji Ar-Ge –İnavosyon Desteği" ve "Endüstriyel Uygulama" olarak bilinmektedir. KOSGEB'in tanımı ile, söz konusu Destekler, KOBİ'lerin yeni bir ürün ya da üretim sistemi konusunda yapacakları araştırma geliştirme çalışmalarının -prototip ürün ortaya çıkarılıncaya kadar- geri ödemeli olarak malzeme, teçhizat, deneme amaçlı hammadde, sarf malzemesi, cihaz, işçilik konularında; geri ödemesiz olarak da nitelikli eleman, danışmanlık, eğitim, yurtdışı fuar ziyareti, test-analiz vb. konularda desteklenmelerini kapsamaktadır. Ancak Teknoloji Ar-Ge Desteğinin diğer KOSGEB Desteklerinden ayrılan yanı, bu destek için yapılan Başvurunun diğer KOSGEB Destekleriyle de ilişkili bir tür ön başvuru şeklinde olmasıdır. Yani bu destek kapsamına giren işletmenin Başvuru Formu ve Stratejik Yol Haritası doğrultusunda projesi için bütün KOSGEB desteklerinden yararlanması söz konusudur.

güncelleme: 12.4.2019 14:02