Müdürün Mesajı

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 22/02/2000 tarih ve 2000.11.500 sayılı kararı doğrultusunda, Üniversitemizde kurulan Endüstri 4.0 Araştırma ve Uygulama Merkezi,

 • Mühendislik Fakültesi
 • Fen Bilimleri Enstitüsü

Bünyesinde yer alan tüm bölüm ve programlarla ilgilidir ve aşağıda yer alan konularda akademik destek sağlayacaktır:

 • - Üniversitenin akademik birimlerinin de katkısıyla Merkezin ilgi alanına giren konularda ortak çalışmalar yürütmek,
 • - Merkez bünyesinde yapılacak çalışmalar için, gerektiğinde, Üniversite içinden ve dışından akademisyenlerden ve ilgili kamu ve özel kurum/kuruluşlardan 
     konu ile ilgili kişilerden çalışma birimleri oluşturmak,
 • - Merkezin ilgi alanına giren konularda sertifika, kurs ve benzeri programlar düzenlemek,
 • - Yapılan tüm çalışmaları Türkçe ve yabancı dillerde yayınlamak ve tüm paydaşlarla paylaşmak,
 • - Merkeze ait süreli yayınlar hazırlamak,
 • - Yükseköğretim konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası programlar hazırlamak; dersler vermek ve seminer, simpozyum, panel ve konferans gibi etkinlikler
    düzenlemek,
 • - İstekleri halinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek,
 • - Ulusal ve uluslararası düzeyde, diğer üniversiteler, kamu ve özel sektör kurum/kuruluşları ile işbirliği yapmak,
 • - Merkezin ilgi alanına giren konularda tezli/tezsiz yüksek lisans programları düzenlemek,
 • - Üniversite-Sanayi işbirliğine katkı sağlamak, ortak proje geliştirmek,
 • - Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

  Merkez bölümler üstü ve disiplinler arası bir yapılanmaya sahiptir. Merkezin kurulma amacı sanayi ile entegrasyon sağlayarak, sanayide dijitalleşme çalışmalarında ortak projeler yürütülmesi, Ar-Ge çalışmaları için gerekli ortamla ilgili değerlendirmeler yapmak ve uygulanabilir modeller geliştirmeyi desteklemek, lisans ve lisansüstü öğrencilerin uygulamalı eğitime ve öğretime yaklaşımları ile ilgili değerlendirmeler ve geliştirmelere yöneliktir.

Tüm Üniversite fakülte ve bölümlerine hizmet verecek olan bu merkez sayesinde, öğrencilerin 4. Sanayi Devrimi ve dijitalleşmeye olan ilgisi artırılacak; yaşadığımız endüstriyel değişimler hakkında farkındalık yaratılacaktır.

Dinamik bir yapıya sahip olması gereken Yükseköğretim kuruluşları, uygulanan programları ve eğitim-öğretim kalitesini geliştirme yönünde çalışmalar gerçekleştirmek zorundadır.

Merkezin yapacağı araştırma ve uygulama çalışmalarından elde edilecek çıktılar; özelde üniversiteye genelde ise, yapılması planlanan eğitim, proje ve AR-GE çalışmaları ile sanayi kuruluşaları ve araştırma enstitülerine önemli katkılarda bulunacaktır. 


güncelleme: 28.2.2018 16:53