Genel Bilgiler

MİSYON Programımızın vizyonu, üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için eleştirel düşünen, yeniliğe açık, yaratıcı, değer yargılarına sahip, motivasyonu yüksek öğretmenler yetiştirip üstün ve yetenekli bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve birikimlerini ülkemiz ve tüm insanlığın yararına kullanmalarına katkı sağlamaktır.Farklılaştırılmış Eğitimin Gerekçeleri: Her bireyin eşit eğitim olanaklarına sahip olması bir insanlık hakkıdır. Ancak eşit eğitim olanaklarının aynı eğitim fırsatları anlamına gelmediği de bir gerçektir. Buradaki eğitim olanaklarının eşitliğinden, öğrencilerin eğitim gereksinmelerinin karşılanması açısından üzerinde durulması gereken eşitlik kastedilmektedir, çünkü yüksek zekâ düzeyine sahip öğrenciler eğitim ve öğretim açısından farklı özelliklere sahiptirler ve bu nedenle de farklılaştırılmış bir eğitim programı gereksinimi içindedirler. Ancak ülke kalkınmasında büyük payları olan üstün zekâlıların eğitimi konusunda yetişmiş öğretmen sayısı çok azdır. Bu nedenle bu tür çocukların eğitim ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması zorlanmaktadır. Özellikle örgün eğitime yeni başlayan ilköğretim birinci kademe öğrencileri için bu durum çok önemlidir, çünkü eğitim-öğretim ihtiyaçlarının karşılanamaması sonucunda oluşacak düşük motivasyon, bu tür öğrencilerin tüm öğrenim yaşamlarını olumsuz olarak etkileyebilir ve onları potansiyelleri oranında başarılı olamama tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir.Programın açılmasının zaruretini ortaya koyan yukarıdaki gerekçeler ve vizyonumuz doğrultusunda, misyonumuzu da yansıtan bu programın amaçlarını şöyle sıralayabiliriz:a) Örgün eğitimle yeni tanışan ilköğrenim birinci kademe üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin kırıklığa uğramadan ihtiyaçları olan eğitimi alabilmeleri için, onların özelliklerine uygun eğitim ve öğretimi yürütebilecek sınıf öğretmenleri yetiştirmek,b) Bilgilerini üretken ve yaratıcı bir şekilde kullanabilen, eleştirel düşünebilen, kendini tanıyan, toplumsal sorumluluklarının bilincinde olan, diğerleriyle iletişim kurabilen ve sosyal uyum gösterebilen, yani öğrencilerini tüm yönleriyle geliştirebilecek öğretmenler yetiştirmek,c) Yukarıda belirtilen nitelikte öğrenciler yetiştirmek için, bizzat öğretmen adaylarının da tüm yönleriyle gelişimini sağlayacak şekilde dersleri işlemek ve içeriği oluşturmak,d) Öğretmen adaylarının bu alandaki öğrenimini 4 yıla yayarak, onları öğrendiklerini uygulayabilecek bir düzeye getirmek vee) Üstünlüğün ve yetenekli olmanın bünyesi ile üstün ve yetenekli çocukların ve onların öğretmenlerinin eğitimine ilişkin araştırma yapmak veyayınlamaktır. Bölüm Olanakları
• Yandal
• Çift anadal
• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl)
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı KARİYER OLANAKLARI Lisans programımızdan mezun olan öğrencilerimiz sınıf öğretmeni olarak devlet ve özel ilköğretim okullarına atanabilmekte ve üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere eğitim veren ilköğretim okullarında görev alabilmektedirler. Ayrıca koşulları karşılama durumunda Bilim ve Sanat Merkezlerinde açık bulunan sınıf öğretmenliği kadrolarına da müracaat edebilirler.

​​​​​​

​​

güncelleme: 26.12.2016 14:33