Organizasyon Görevleri

​​MÜDÜR

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek, 
b) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, 
c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak, 
ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak, 
d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak, 
e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak, 
f) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak. 


YÖNETİM KURULU

a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak, 
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programlarını değerlendirmek, 
c) Merkezin yıllık bütçe tasarısını hazırlamak, 
ç) Araştırma ve yayın konularında düzenleme yapmak ve kararlar almak, 
d) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirmek üzere gerektiğinde Rektörün onayına sunmak, 
e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve yönetsel plan ve programlarını hazırlamak, 
f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak, 
g) Merkezdeki çalışmaların etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları almak. 


DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda, Merkez çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir. 

güncelleme: 1.7.2020 17:16