2020 - 2021 Ders Uygulama Esasları

 İAÜ 01.09.2020 Tarihli Senatosunda Alınan Kararlar Doğrultusunda 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Hakkında Öğrencilerimize Duyuru


<p>​<span style="text-align: justify;">İ</span><span style="text-align: justify;">stanbul Aydın Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi&#160;eğitim öğretim faaliyetlerine, Covid-19 küresel salgın koşullarında </span><strong style="text-align: justify;">Tıp Fakültesi programlarında 12 Ekim 2020</strong><span style="text-align: justify;">&#160;tarihinde; diğer tüm lisansüstü, lisans&#160;ve&#160;ön lisans&#160;programlarında ise </span><strong style="text-align: justify;">14 Ekim 2020</strong><span style="text-align: justify;"> tarihinde başlayacaktır.</span></p><p style="text-align: justify;">İstanbul Aydın Üniversitesi, tüm akademik faaliyet alanlarının sağlık açısından güvenli hale getirilmesini temel öncelik olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle 2020-2021 akademik yılında eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin, sosyal sorumluluk ve bilimsel projeler ile akademik birimlerimizin ve öğrenci kulüplerimizin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için üniversite yerleşkesinde Covid-19 küresel salgınına karşı bir dizi önlem alınması ve tüm faaliyetlerin bu önlemlere uyumlu olarak gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.&#160;</p><p style="text-align: justify;">Çok önemli bir kamu hizmeti olduğuna inandığımız eğitim-öğretim olanaklarına tüm öğrencilerimizin eşit bir şekilde erişmelerini sağlamak üniversitemizin önemle üzerinde durduğu bir konudur. Ayrıca tüm akademik personelimizin de üniversitenin asli işlevlerinden olan bilimsel araştırma faaliyetlerini her koşulda üniversitemiz bünyesinde yürütmelerini sağlamak da önceliklerimiz arasındadır.</p><p style="text-align: justify;">2020-2021 akademik yılındaki tüm akademik faaliyetler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.08.2020 tarihli &quot;Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama Metni&quot; ile &quot;Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi&quot;nde yer alan ilkeler de göz önünde bulundurularak senatomuzca çok yönlü bir şekilde değerlendirilmiş ve yetkili kurullarımızın aldığı kararlara dayanılarak yürütülecektir. <strong>İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu, </strong>Covid-19 küresel salgınının etkilerini en aza indirebilmek için virüs yayılımını önlemeye yönelik tedbirlerle öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin sağlığını tehlikeye atmamak adına <strong>2020-2021 akademik yılın Güz Döneminde eğitim-öğretimi karma (hibrit) eğitim şeklinde yürütmek üzere aşağıdaki kararları almıştır</strong>:</p><p style="text-align: justify;"><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>2020-2021 Güz Dönemi Derslerin Yürütülmesi İle İlgili Temel Esaslar</strong></p><p style="text-align: justify;">1.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Ortak zorunlu dersler çevrimiçi verilecektir.</p><p style="text-align: justify;">2.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Tümüyle teorik olan, hiç laboratuvar veya atölye uygulaması olmayan dersler sadece çevrimiçi başlayacak, sürecin gidişatına göre yürütülme şekli yeniden değerlendirilebilecektir.</p><p style="text-align: justify;">3.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Tümüyle teorik olup ancak anlatımında sayısal problem çözümü bulunan ve yazı tahtası kullanılmasını gerektiren veya görsel materyal gibi ihtiyaçları olan dersler hem çevrimiçi hem de seyreltilmiş yüz yüze yapılacaktır.</p><p style="text-align: justify;">4.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Tümüyle atölye veya laboratuvar uygulaması şeklinde olan dersler gerekli önlemler alınarak ve seyreltilmiş olarak yüz yüze yapılacaktır.</p><p style="text-align: justify;">5.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Seyreltilmiş yüz yüze yapılacak olan derslere katılamayan öğrenciler derslerini uzaktan takip edebileceklerdir. </p><p style="text-align: justify;">6.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Seyreltilmiş yüz yüze yapılacak derslere katılacak öğrenci sayısı, derse kayıtlı öğrenci sayısı ve ders alanının metre kare cinsinden ölçüsü dikkate alınarak belirlenecektir. Bu planlamaya göre, öğrenciler iki veya daha fazla gruba ayrılacak, örneğin birinci grup birinci hafta, ikinci gurup ikinci hafta olacak şekilde iki haftada ya da daha fazla haftada bir dönüşümlü olarak seyreltilmiş yüz yüze eğitim için üniversiteye gelerek derslere katılabileceklerdir. Dolayısıyla ikiye bölünen bir ders için her bir öğrenci bir dersi 7 hafta çevrimiçi 7 hafta seyreltilmiş yüz yüze olarak takip edebilecektir. Bu yöntemle yerleşke ve derslerdeki öğrenci sayısı ideal anlamda seyreltilmiş olacaktır.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Klinik Eğitimleri, Stajlar ve Yerinde Uygulamaları;</strong></p><p style="text-align: justify;">7.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Üniversite içinde iş yerlerinde yapılan diğer staj ve yerinde uygulamalar; stajların ve uygulamaların yapılacağı iş yerlerinden alınacak izinler doğrultusunda gerçekleştirilecektir. İzin alınamayan staj ve uygulamalar bahar yarıyılına ertelenecektir.</p><p style="text-align: justify;">8.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Sağlık alanındaki klinik eğitim, staj ve yerinde uygulamalı derslerin teorik kısımları güz yarıyılında çevrimiçi eşzamanlı yapılacak, stajların, klinik uygulama eğitimlerine ise ilgili makamlarca belirlenen koşullara göre güz yarıyılında gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılacaktır. Yapılamaması durumunda bahar yarıyılına ertelenebilecektir.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Sanat ve Tasarım Disiplinleri; </strong></p><p style="text-align: justify;">9.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Atölye ortamını gerektiren çizim ve boya içerikli veya projeye-tashihe dayalı mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı içerikli dersler ile bilgisayarlı tasarım laboratuvarları ve özel cihaz kullanımı gerektiren dersler seyreltilmiş şekilde ve dönüşümlü olarak yüz yüze yapılacaktır. </p><p style="text-align: justify;">10.&#160; Oyunculuk gibi grup çalışmasını gerektiren dersler covid-19 şartlarına göre azaltılmış öğrenci grupları oluşturularak sahne, stüdyo vb. gibi yerleşke içindeki mekânlarda yapılabilecektir. </p><p style="text-align: justify;">11.&#160; Akademik personelimiz akademik ve bilimsel çalışma faaliyetlerini normal koşullardaki gibi, gerekli tedbirler alınarak, üniversite bünyesinde sürdüreceklerdir.</p><p style="text-align: justify;">12.&#160; Cumartesi günleri de örgün eğitim yapılacaktır.</p><p style="text-align: justify;">13.&#160; Kayıt yenilemeler ve ders kayıtları tamamen dijital ortamda yapılacaktır. </p><p style="text-align: justify;">14.&#160; Florya Halit Aydın Yerleşkesi başta olmak üzere tüm yerleşkeler, 2020-2021 akademik yılı boyunca salgın tedbirlerine (fiziki mesafe, maske, hijyen ve diğer önlemlere) titizlikle uyulması koşuluyla öğrencilerimizin kullanımına açık olacak, ancak azami öğrenci sayısı planlanacaktır.</p><p style="text-align: justify;">15.&#160; Kütüphanede salgın tedbirleri uygulanacak ve öğrencilerimizin bu tedbirlere eksiksiz uymaları koşuluyla kütüphanemiz, yedi gün 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. </p><p style="text-align: justify;">16.&#160; Sınavların nasıl yapılacağına (denetimli çevrim içi, yüz yüze vb.) pandeminin seyrine göre daha sonra karar verilecektir.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Not: Olağanüstü bir gelişme olduğu takdirde yukarıdaki maddelerde güncelleme yapılabilecektir.</strong></p>

Yayınlandı:
15.9.2020

Kategori:
Duyuru

Alt Kategori:
 

Birim:
 

Departman:
 

 Yes