ERASMUS+ ORTAK ÜLKELER İLE PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

Proje no: 2018-1-TR01-KA107-056729                   

Başvuru Tarihleri: 21.06.2021-06.07.2021 

Erasmus+ Ortak Ülkeler ile Personel Ders Verme Hareketliliği (Staff Mobility for Teaching)

 1. EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin en az 8 saat ders vermek şartı ile Erasmus+ Ortak Ülkelerdeki Erasmus+ KA-107 kapsamında işbirliği olan bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkân sağlayan alt faaliyet alanıdır. Hareketliliğin gerçekleşmesi için iki bölüm arasında Erasmus+ İkili Anlaşma yapılmış olması gereklidir. Seminer, Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.
 2. Personel ders verme hareketliliğinde, öğretim programında ve/veya katılım sertifikasında yararlanıcının en az 8 saat ders verdiği açıkça görünmediği durumlarda faaliyet geçersiz sayılır ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
 3. 2018 KA107 proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan hareketlilikler en geç 31 Temmuz 2021'a kadar tamamlanmalıdır. Bu tarihe kadar gerçekleştirilmeyen hareketlilikler Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilmeye alınmayacak ve hibe sağlanmayacaktır.
 4. Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliğine, resmi olarak derse giren öğretim elemanları (öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar) yararlanabilirler. Ders verme yükümlüğü olmayan öğretim elemanları Ders Verme faaliyetinden yararlanamaz.
 5. Personel hareketliliği süresi -seyahat günleri hariç- en az 5 gün, en fazla 6 haftadır. Ancak başvuru sayısına bağlı olarak Üniversitemize tahsil edilen hibe göz önüne alınarak hareketlilikten yararlanacak personel sayısı yetkili komisyon tarafından belirlenecektir. 

 

Erasmus+ Ortak Ülkeler ile Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Mobility for Training)
 1. Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye'de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda ya da işletmede eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
 2. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, program ülkesinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ortak ülkede bir işletmeye gidebilmesi mümkün değildir.
 3. Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinde akademisyen olarak araştırma görevlilerine ve idari personele öncelik verilmektedir.
 4. Bu rakamlar tahmini olup, asıl yararlanıcı sayısı başvuran personelin gideceği ülkeye ve/veya değişim süresine göre değişebilir. İsteyen personel faaliyetten hibesiz yararlanabilir.
 5. EÜB sahibi yükseköğretim kurumu istihdam edilmiş herhangi bir personelin -seyahat günleri hariç- en az 5 gün en çok 6 hafta süre ile Ortak Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
 6. 2018 KA107 proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan hareketlilikler en geç 31 Temmuz 2021'a kadar tamamlanmalıdır. Bu tarihe kadar gerçekleştirilmeyen hareketlilikler Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilmeye alınmayacak ve hibe sağlanmayacaktır.


Kimler Başvurabilir?

Erasmus+ Ortak Ülkeler Anlaşmalı Üniversiteler ve Kontenjanları 
2018-1-TR01-KA107-056729
Faaliyetin gerçekleşeceği ÜlkeFaaliyetin gerçekleşeceği ÜniversiteFaaliyetten Yararlanacak bölüm/bölümlerKontenjanlar (GİDEN)
AZERBAYCAN
ODLAR YURDU UNIVERSITY
 • COMPUTER ENGINEERING
 • INTERNATIONAL RELATIONS
 • ENGLISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION
 • BUSINESS MANAGEMENT
2 ders verme hareketliliği/eğitim alma

KHAZAR UNİVERSİTY
 • COMPUTER ENGINEERING
 • BUSINESS MANAGEMENT
 • POLİTİCAL SCİENCES
 • ENGLISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION
CEZAYİRMOULOUD MAMMERİ UNİVERSİTY OF TİZİ-OUZOU
 • CIVIL ENGINEERING
 • ELECTRONIC ENGINEERING AND COMPUTERS
 • ECONOMICS AND MANAGEMENT
 • MEDICINE
 • DENTISTRY
1 ders verme hareketliliği/eğitim alma
1 eğitim alma hareketliliği
İRANUNİVERSİTY OF TEHRAN
 • ENGLİSH LANGUAGE AND LİTERATURE
 • POLİTİCAL SCİENCES
 • HİSTORY
 • ENGİNEERİNG
1 ders verme hareketliliği/eğitim alma


RUSYA FEDERASYONU
URAL FEDERAL UNIVERSITY
 • BUSINESS MANAGEMENT
 • POLITICAL SCIENCE and INTERNATIONAL RELATIONS
 • RUSSİAN LANGUAGE
 • ELECTRİCAL ENGİNEERİNG
 • SOFTWARE ENGİNEERİNG
1 ders verme hareketliliği/eğitim alma
1 eğitim alma hareketliliği
PETER THE GREAT SAİNT PETERSBURG POLYTECHNİC UNİVERSİTY (SPBPU)
 • CİVİL ENGİNEERİNG
 • ELECTRİCAL AND ELECTRONİCS ENGİNEERİNG
1 ders verme hareketliliği/eğitim alma

1 eğitim alma hareketliliği

ENDONEZYA
INSTİTUT TEKNOLOGİ SEPULUH NOPEMBER
 • ELECTRİCAL AND ELECTRONİCS ENGİNEERİNG
 • INDUSTRİAL ENGİNEERİNG
2 ders verme hareketliliği/eğitim alma

2 eğitim alma hareketliliği

 
Erasmus+ Personel Hareketliliği Hibeleri

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Gönderen ÜlkeKabul Eden ÜlkeGünlük hibe miktarları (Avro)
TürkiyeOrtak Ülke180

Seçilmeye hak kazanan personelimiz 5 günlük faaliyet süresi için hibe ve seyahat desteği alacaktır.
Dileyen personel ders verme/eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.
Bu ödemelere ek olarak seyahat mesafesinin hesaplanmasında, Avrupa Birliği'nin Erasmus+ programının yürütülmesinden sorumlu kurumu olan Avrupa Komisyonu'nun mesafe hesaplayıcısı kullanılacaktır. Söz konusu hesaplayıcıya aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Katılımcılar seyahat maliyetlerini karşılamak için aşağıda belirtilen desteği alacaklardır:

Seyahat MesafeleriTutar (€)
10-99 km arasında20
100 ile 499 KM arasında180
500 ile 1999 KM arasında275
2000 ile 2999 KM arasında360
3000 ile 3999 KM arasında530
4000 ile 7999 KM arasında820
8000 KM ve üzeri1500

 

 1. Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük/haftalık hibe kalacak yer, yeme-içme masrafları, iletişim giderleri, yerel seyahat giderleri, şehir içi seyahat giderleri, ev sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Bu giderler için ayrıca ödeme yapılmaz. Seyahatin ekonomik seyahat alternatifleri kullanılarak gerçekleştirilmiş olması gerekir. Aksi takdirde ilgili gider uygun seyahat gideri olarak kabul edilmez.
 2. Faaliyetten faydalanan personele ödenebilecek en yüksek günlük/haftalık hibe miktarı personelin iş planında yer alan faaliyeti ile ilişkili olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler ile seyahat gerçekleştirdiği günlerin toplamı için hesaplanan tutardır.
 3. Personel hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için personelin bahsi geçen günde mümkün olduğunca tam güne yakın olacak şekilde karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet gerçekleştirmiş olması ve bu bilginin taraflarca imzalanmış iş planı ya da katılım sertifikası ile belgelendirilmiş olması gerekmektedir.
 4. Seyahat gerçekleştirilen günler için (seyahat belgeleri ile desteklendiği takdirde ve gidiş için 1, dönüş için 1  olmak üzere toplamda 2 günden fazla olmamak şartı ile) hibe ödemesi yapılabilir.
 5. Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.
 6. Yükseköğretim Kurumu personel hareketliliğini yaygınlaştırmak amacı ile (daha fazla sayıda personelin programdan faydalanabilmesi için) faaliyetten faydalanan personelin seyahat gerçekleştirdiği günler için tahakkuk eden ödemeyi yapmayabilir. Bu şekilde bir karar alınması durumunda bütün hedef kitleye duyurulacak ve tüm personele aynı şekilde uygulanacaktır.
 7. Faaliyetin bitiminde ilgili belgelerin (boarding pass, pasaport giriş çıkış belgesi ve vize ücretleri ödeme yapıldığına dair belgeler vs) asıllarının Birimimize tesliminden sonra yapılır.
 8. Önemli Not: Zorunlu PCR test ücretleri
 9. 1. PCR testleri zorunlu olmalı ve masraflar belgelendirilmelidir.
 10. 2. Gönderen veya ev sahibi ülkede ya da her ikisinde de zorunlu olarak istendiği takdirde karşılanabilir.
 11. Yükseköğretim Kurumu personel hareketliliği faaliyetini yaygınlaştırmak amacı ile (daha fazla sayıda personelin programdan faydalanabilmesi için) faaliyetten faydalanan personeli için Merkezimizce ödenmesi uygun bulunan seyahat giderinin altında ödeme yapmak üzere karar alabilir. Bu şekilde bir karar alınması durumunda bütün hedef kitleye duyurulacak ve tüm personele aynı şekilde uygulanacaktır.
 12. Hareketlilik gerçekleştiren personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk taksit hareketlilik başlamadan önce hibenin % 80'inin ödenmesi şeklinde gerçekleştirilir. İkinci taksit ödeme (% 20) ise personel döndükten ve "Katılım sertifikası" ile "Faaliyet raporunu" teslim ettikten sonra yapılır. İsteyen personel hibesiz olarak da personel hareketliliği faaliyetinden yararlanabilir. Bu durumda hibesiz personel hibe alan personel ile aynı başvuru ve seçim sürecinden geçecek olup, aynı belgeleri teslim etmekle yükümlü olacaktır.

 

Personel Hareketliliğine İlişkin Hak ve Yükümlülükler
 1. Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında yurtdışında geçirilen süre boyunca ilgili personel Türkiye'deki maaşını almaya devam eder.
 2. Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dâhilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getiremez.
 3. Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek personel kendi fakülte/bölüm/biriminden yolluk ve gündelik alamaz
 4. Başvuru yapacak olan personelimizin yukarıda belirtilen ülkeleri için vizesi, yeşil pasaportu olan ya da vatandaşlığı olan personelimizin başvurusu yapmasını tavsiye ederiz.

 

Değerlendirme Kriterleri:

 1. Her yıl üniversitemize tahsis edilen Personel Hareketliliği bütçesi kapsamında Üniversitemiz akademik ve idari personelini Erasmus+ Personel Hareketliliği ile yurtdışına göndermektedir. Hibenin başvuruların tamamını karşılamaması durumunda aşağıdaki öncelikler dikkate alınarak bir değerlendirme yapılacaktır:      
 2. Daha önce hareketlilik faaliyetinde yer almamış personele,
 3. Daha önce gidilmemiş ülkelere/üniversitelere gidecek personele,
 4. Daha önce hareketlilik faaliyetinden yararlanmamış disiplinlere,
 5. Kendisi tarafından yapılmış ikili anlaşması(ları) bulunan öğretim elemanlarına,
 6. Halen Erasmus+ bölüm veya fakülte koordinatörlüğünü yürüten öğretim elemanlarına,
 7. En son akademik yılda programdan yararlanmamış olanlara,
 8. Yabancı dilde bilimsel yayın yapmış öğretim elemanlarına,
 9. Kurumda çalışma yılı daha uzun olan personele,
 10. Bir önceki yıl programa başvuru yapıp, tüm işlemlerini gerçekleştirmesine karşın mücbir sebeplerden dolayı programdan yararlanamayan personele (belgelendirildiği takdirde)
 11. Engelli personel ise (belgelendirildiği takdirde)
 12. Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel önceliklerindirilmelidir (belgelendirildiği takdirde) öncelik verilecektir. Ayrıca değerlendirme yapılırken Erasmus+ giden-gelen öğrenci/personel değişim rakamları dengesinin sağlanması/desteklenmesi de dikkate alınacaktır.

 

Başvurularınızda Sizlere kolaylıklar dileriz,

2018-2019 1. BAŞVURU Uluslararası Kredi Hareketliliği (ICM) Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Formu – Application Form (Fotoğraf yapıştırılmış online başvuru formunun çıktısı, personel ve yetkili kişiler tarafından imzalandıktan sonra Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü'ne teslim edilmelidir.)

Öğretim Programı – Staff Mobility for Teaching Agreement /Training Mobility Agreement (İlan edilen başvuru süresi içerisinde yurtdışındaki kurumdan onaylı-imzalı, mühürlü – orijinal belgelerin, temin edilememesi halinde; taranmış belge de kabul edilecektir. Ancak, personel, Ders Verme / Eğitim Alma Hareketliliği sonunda orijinal belgeleri Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmekle yükümlüdür. Karşı kurumda gerçekleştirilecek program içeriği belge üzerinde günlük olarak belirtilmelidir.)

Davet Mektubu – Letter of Invitation (Hareketlilik, üniversitemizden bir işletmeye personel gitmesi şeklinde gerçekleşecekse, ilgili işletmeden davet mektubu temin edilmelidir.)

Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi - Certificate in Foreign Language Proficiency (ÖSYM tarafından hazırlanan ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınav türünden yabancı dil seviyesini gösterir bir belge, yalnızca Ders Verme Hareketliliğinde başvuracak personel için zorunlu tutulacaktır. Eğitim Alma Hareketliliğine başvuracaklar için ise, zorunlu tutulmamakla birlikte; eşit puan alınması halinde değerlendirmeye konulacağı için başvuru sırasında dil belgelerini teslim etmesi önerilmektedir.)

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru Formu doldurulduktan sonra çıktısı alınarak, imzalanarak diğer belgeler ile birlikte [email protected] adresine PDF halinde gönderilmesiyle başvuru tamamlanır (ayrı ayrı veya tek belge olarak gönderilebilir). Başvuru belgelerini gönderen adaya 3 iş günü içerisinde başvurunun  işleme alındığına dair bildirim yapılacaktır.

Belgelerin Birimimize teslim edilmesi için son tarih: 06.07.2021'tir. Başvuru tarihleri dışında istenilmeyen şekilde ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru evrakları için tıklayınız:

Başvuru Formu – Application Form 

Staff Mobility for Teaching Agreement ya da

Training Mobility Agreement 

Davet Mektubu – Letter of Invitation 

Puanlandırma kriterleri için tıklayınız Ders Verme Eğitim Alma 

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

Florya Kampüsü

J Blok 2. Kat

erasmus.aydin.edu.tr

Ayrıntılı bilgi için Erasmus+ Kurum Koordinatör Vekili Mariana Astefanoaie ile iletişime geçebilirsiniz. 

[email protected] / [email protected]   

güncelleme: 22.6.2021 15:04