2021-2022 Erasmus+ Applications for Student Mobility for Study and Placement (Internship) and International Credit Mobility

2021-2022 Erasmus+ Applications for Student Mobility for Study and Placement (Internship) and International Credit Mobility

 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız..

Click to view as PDF. 

DO NOT APPLY BEFORE READING THE BELOW INFORMATION!

AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI OKUMADAN KESİNLİKLE TERCİH YAPMAYINIZ!

 

Başvuru Tarihleri: 19 Mart 2021 – 8 Nisan 2021 Saat: 09:00 

Application Dates: 19 March 2021 – 8 April 2021 Time: 09:00 AM

 

Sanal Yabancı Dil Yazılı Sınavı: 10 Nisan 2021

Online Erasmus+ English/Russian/Spanish Written Exam: 10 April 2021

(Yabancı Dil Sınavına girmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)

(The candidates who don`t enroll for the English exam will not be taken into consideration)

Başvuru Ölçütleri:

Application Criteria:

Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için minimum 2.20/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak

Minimum 2.20/4.00 CGPA for the students in the Associate and Bachelor`s programmes

 

Lisansüstü ve Doktora öğrencileri için minimum 2.50/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak 

Minimum 2.50/4.00 CGPA for the students in the Master`s and Ph.D. programmes

Belirlenen tarihte Yabancı Dil Sınavına girmek

Attending the Erasmus+ written language exam

 

Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması (1 akademik yıl için 60 AKTS),

Having a sufficient number of ECTS credits for study mobility (60 ECTS for an academic year)

 

Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olunması ve Erasmus değişim programının gerçekleşeceği dönemde mezun durumda olunmaması,

Must be a full time registered student and must not be graduating during the semester that the student will be on Erasmus Exchange


Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi,

If the student has benefited from higher education mobility activities (Erasmus + and Lifelong Learning (LLP)) during his/her within the current education level, the total duration should not exceed 12 months with the new activity.


Başvuru için Gerekli Belgeler:

Documents Required for Application:

Başvurunuzu aşağıda linki verilen sistem üzerinden yapmalısınız. Sisteme Europass formatındaki CV'nizi de yüklemelisiniz. Eğer varsa son iki yıla ait TOEFL veya son beş yıla ait YDS notunuzu TOEFL/YDS sekmesine yükleyebilirsiniz. TOEFL/YDS notunuz yoksa başka bir sınav notu ya da belge yüklemeyin ve bu kısmı boş bırakın.

Şehit veya Gazi çocuğu iseniz ya da herhangi bir engeliniz varsa "Martyrs & Veterans and Handicapped Certificate" kısmına bununla ilgili belgeyi yükleyiniz. Aksi takdirde bu kısmını boş bırakınız

Hem Öğrenim hem de Staj Hareketliliğini seçen öğrencilerin bir hareketlilik puanından 10 puan düşürülecektir.

Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz.

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

Önlisans 2.sınıf, Lisans 4.sınıf ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.

Graduated students and students in the second year of associate  degree and 4th year undergraduate programs cannot benefit from the study mobility activity.

 

Gerekli tüm evrakların yüklenmesinin ardından başvurunuz yapılacaktır. http://erasmusapp.aydin.edu.tr/?Pointer=Main&

You should use this system to submit your application form and all your supporting documents, including your CV in Europass format. You should upload only your last two years' TOEFL or last five years' YDS result (if available) in the TOEFL/YDS field. If you do not have a TOEFL/YDS Certificate, please don't upload anything in this" field.

If you are the child of a martyr or veteran or is you have any disability, you need to upload the certificate proving your status in the "Martyrs & Veterans and Handicapped Certificate" field. If you do not belong to any of the above categories (students who are children of a martyr or veteran or students with disabilities), please don't upload anything in the "Certificate" field.

The students applying for both Erasmus+ Study and Internship Mobilities will have 10 points deducted from one of their mobility result.

Students studying in double major can apply for mobility from only one major in the same application period.

Students who freeze their studies at IAU are in the impossibility of participating in the Erasmus+ Program.

You will be able to submit your application once you have supplied everything we need. http://erasmusapp.aydin.edu.tr/?Pointer=Main&

 

Değerlendirme Ölçütleri:


Seçim Ölçütleri ve Ağırlıklı Puan Tablosu

Assessment Criteria for Student Mobility for Studies and/Traineeships

Kumulatif Akademik başarı düzeyi

CGPA

%50 (toplam 100 puan üzerinden/out of max. of 100 points)

 

Yabancı Dil Seviyesi (%100 yazılı)

Foreign language proficiency (Erasmus+ English/Russian/Spanish exam) (result calculated as 100% of the written exam)

%50 (toplam 100 puan üzerinden/out of max. of 100 points)

T.C. Şehit ve gazi çocuklarına (belgelendirilmelidir)

Martyrs & Veterans' Children  (Certificate must be uploaded to the online application)

+15 puan/points

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

Students with disabilities (Certificate must be uploaded to the online application)

+10 puan/points

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.)

Students under the protection of Turkish Law 2828 (Certificate must be uploaded to the online application)

+10 puan/points

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

Previous participation to the Erasmus+ student Mobility program in the same study cycle

-10 puan/points

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

Providing the Internship Acceptance letter in the moment of application

+10 puan/points

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

Participating in mobility in the country of citizenship

-10 puan/points

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

Failure to participate in the mobility without a waiver notification while being selected for mobility

-10 puan/points

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

Applying for both study and internship mobility at the same time (a reduction is applied to the student's preferred mobility)

-10 puan/points

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus'a tekrar başvurması halinde uygulanır)

For students selected for mobility: Failure to attend meetings / trainings related to mobility organized by IAU without excuse (applicable if the student reapplies for Erasmus)

-5 puan/points

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus'a tekrar başvurması halinde uygulanır)

Failure to enter the language exam without an excuse (if the student reapplies for Erasmus)

-5 puan/points


Erasmus+ hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından paylaştırılmaktadır. Seçilen öğrenciler hibelerini şu anda aktif olan 2020 KA103 Projemizin bütçe sınırları içinde alacaklardır.

Hibeli Seçilen Erasmus+ öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim/staj süreleri için verilecek aylık maddi destek miktarına bu linkten ulaşılabilir: https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/erasmus/outgoing-students/Pages/BEFORE-LEAVING-IAU.aspx


The Erasmus+ grant to Turkish Universities is shared by the National Agency through The European Commission. Selected students will receive their grants within the budget limits of the 2020 KA103 Project currently active.  

 

General information on the monthly grants for awarded students can be accessed at: https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/erasmus/outgoing-students/Pages/BEFORE-LEAVING-IAU.aspx

 

Öğrencilerin tercihlerinde daha sonradan değişiklik yapması mümkün olamayacağı için; başvurusunu yapacak İAÜ Öğrencilerinin tercihlerini yaparken Üniversitenin eğitim diline ve derslerin İAÜ'deki dersleri ile büyük oranda uyuşmasına dikkat etmelerini tavsiye etmekteyiz. Öğrencilerin sistem üzerinden 5 üniversite tercih etmesi gerekmektedir.(Sistemde seçilecek 5 üniversite olmaması durumunda daha az Üniversite tercih edilebilecektir) İlk tercih, öğrencinin gitmek istediği ilk kurum olarak dikkate alınacağından bu sıranın bu şekilde yapılması gerekmektedir.

Öğrenciler puanları ya da tercihleri nedeniyle seçtikleri üniversitelere yerleştirilemezlerse uygun olan başka üniversitelere yerleştirilebileceklerdir. Yine aynı nedenden ötürü hiçbir üniversiteye yerleştirilememe durumu da söz konusu olabilmektedir.

Seçilecek üniversitelerin Erasmus+ öğrencilerine toplamda en az 30 AKTS (kredilik) ders sunacağından emin olunmalıdır. Master ve Doktora öğrencilerinin ise tezlerine kredi veren ve tez danışmanı atayan üniversiteleri tercih etmeleri tavsiye edilmektedir.

 

IAU Erasmus+ Office suggests IAU Students about paying attention to the courses equivalences and language of instruction of the universities that will be preferred on their online application system. Students will be requested to select 5 universities upon applying (for some departments there will be less than 5 universities available; only in this case the students can choose less than 5 universities). The selection should be made carefully, paying attention to the first university selected (which should have most course compatibility with the student's program at IAU).

Students might not be placed to the universities that they choose because of their scores or university choices. These students can be placed to other available universities. In addition, it is possible that they might not be placed to any university at all.

Students also need to make sure that the universities they choose offer at least 30 ECTS in total for Erasmus+ students. Master and PhD students are suggested to choose universities, which give ECTS to their thesis research and appoint a thesis advisor to them.

 

Erasmus+ Staj hareketliliğine başvuracak öğrencilerin staj yapacakları kurumdan bir kabul mektubu ya da kabul edileceklerine dair bir teyit e-maili alarak başvuru sisteminde staj seçilince açılacak olan "Erasmus+ Traineeship/Internship Acceptance Letter" sekmesini yüklemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde staj hareketliliğine başvuru yapılamayacaktır.

Başvuru kapanış tarihine kadar bir Erasmus + Staj yeri bulma imkânınız yoksa sadece Erasmus + Öğrenim Hareketliliği için başvuruda bulunabilirsiniz (İAÜ'de birinci, ikinci ve üçüncü yıl tam zamanlı öğrenci olma koşulu ile).

 

For students applying for an Erasmus+ internship/traineeship mobility it is compulsory to upload in the application form their Internship Acceptance Letter (for a min. 60 days period) or a Confirmation of Acceptance e-mail from the host institution in the field "Erasmus+ Traineeship/Internship Acceptance Letter". Without the necessary Acceptance letter, the Erasmus+ internship application will not be considered valid.

If you are in the impossibility of finding an Erasmus+ Internship until the end of the application period, you can still apply just for an Erasmus+ Study Mobility (provided you are a student in the first, second, third year of study at IAU).

 

Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus+ hibesi tahsis edilebilecektir. Birimimiz, üniversitemize tahsis edilecek Erasmus+ hibesi dışında hiçbir öğrenciye hibeli öğrenci olacağı garantisini sunmamaktadır. 


A number of the selected students can benefit from the total Erasmus+ Grant allocated to Istanbul Aydın University by Turkish National Agency. In consequence, our University cannot guarantee that all the selected students will receive a monthly Erasmus+ grant for their study/placement mobility.

 

İAÜ öğrencilerinin Erasmus+ hareketliliği başvurularında bu durumu dikkate almaları ve hibelerin yetersiz olması durumunda İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ'nden herhangi bir hibe talep edemeyecekleri önemle bildirilir.

 

IAU students should take this into consideration. In case of insufficient grants, it is notified that they would not demand any grants from Istanbul Aydın University.

 

COVID-19 koşullarına özel olarak, öğrencinin seçildiği üniversitenin gideceği dönemde eğitimini tamamen online yapacağını duyurması halinde, öğrenci eğer yurtdışına çıkmadan Türkiye'de karşı üniversitenin online eğitimine katılacaksa eğer hibe alamayacaktır. Sadece yurtdışında bulunacak öğrencilerimiz hibelendirilebileceklerdir.

  

In view of the COVID-19 pandemic global situation,  students selected for an Erasmus study mobility will have the possibility of attending either an online/hybrid  or phisical mobility at one of our partner institutions.  If the partner institution announces just an online mobility and  the student  participates it from Turkey without the possibility of traveling to the host country, the student will not receive the grant. Only students who will be able to travel abroad to the host country will be able to receive the Erasmus+ grant.

 

Başvuru formunu lütfen sizden istenen şekilde ve eksiksiz olarak doldurunuz. Eksik ve yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

Please make sure that you read, fully understood and comply with the criteria requested by this application. Any incomplete/incorrect applications will not be taken into consideration. 

 

Başvuru için lütfen linke tıklayınız http://erasmusapp.aydin.edu.tr/?Pointer=Main&

 

Please click on the link for the application http://erasmusapp.aydin.edu.tr/?Pointer=Main&


ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY ERASMUS+ OFFICE

 

 


güncelleme: 22.3.2021 10:56