Publications

·ArticleRadmard, S . (2021). Sınıf Yönetimi Olgusu Üzerine Yapılmış Ulusal Çalışmaların Betimsel İçerik Analizi . Yükseköğretim ve Bilim Dergisi , 11 (1) , 214-244 . 
Link: Click to access the publication.
·Article: Soysal, Y , Başalev, S , Radmard, S . (2021). Soru Sorma Stratejileri Farkındalığı Ölçeği'nin Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Yükseköğretim ve Bilim Dergisi , 11 (1) , 92-110 . 
Link: Click to access the publication.
·Technical Book: Soysal, Y. & Soysal, S. (2021). Exploring Talk Moves of a Teacher Educator when Triggering, Developing, Elaborating and Finalising Classroom Discourses: A Vygotskian Perspective. İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları.
Link:Click to access the publication.
·ArticleRadmard, S , Soysal, Y , Kutluca, A , Türk, Z . (2020). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi , 3 (2) , 171-198 .
·Book: Soysal, Y., & Radmard, S. (2020). Teachers' educators questioning's influence on prospective teachers' cognitive productivity while discussing how to teach concepts. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları
·Book: Radmard, S. (Ed.) (2020). Üniversite öğrencilerinin sosyal ağları kullanmalarına yönelik geniş çaplı bir araştırma. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları
·Article: Radmard S., (2020). Yapılandırmacı öğretimde sınıf öğretmenlerinin öğrenme/öğretmeye yönelik inançları ve sınıf yönetimi uygulamaları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/ Journal of Higher Education and Science, 10(2), 328-351. https://doi.org/10.5961/jhes.2020.394

Link: http://higheredu-sci.beun.edu.tr/pdf/pdf_HIG_1952.pdf

·Book: Radmard, S., Soysal, Y., Kutluca, A. Y., Türk, Z. ve Ertepınar, H. (2020). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya algıları, kullanım becerileri ve bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.  İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları: İstanbul     

Link: https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/universite-yayinlari/Documents/SOSYAL%20MEDYA%20RAPOR%20KITABI%20E%20-%20YAYIN.pdf

·Article: Soysal, Y., & Radmard, S. (2020). Barriers Faced by Teachers as an Estimator of the Effectiveness of Reform-Based Initiatives. Journal of Education. https://doi.org/10.1177/0022057420943189                      

Link: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022057420943189#articleCitationDownloadContainer

·Article: Soysal, Y., & Radmard, S. (2020). Establishing a Broader Phenomenographic Argument for the Prospective Teachers' Beliefs about Teaching. The Curriculum Journal (SSCI; HAKEM İNCELEMESİNDE)

·Article: Soysal, Y. (2020). Teacher Educators' Questioning's Effects on Student Teachers' Cognitive Productivity. Teaching in Higher Education (SSCI; HAKEM İNCELEMESİNDE)

·Article: Soysal, Y. (2020). Relationships between Teacher Educator's Questioning and Critical Thinking Pathways of Prospective Teachers. Thinking Skills and Creativity. (SSCI; HAKEM İNCELEMESİNDE).

·Article: Radmard, S & Soysal, Y. (2020). Öğretmen Adaylarının Bilgi Kavramına İlişkin Metaforik Akıl Yürütmeleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. (TR-ULAKBIM; HAKEM İNCELEMESİNDE).

·Article: Radmard, S. (2020). Oluşturmacı (Öğrenci Merkezli) Öğretimde Öğretmenlerin Pedagojik İnançları ve Sınıf Yönetimi Pratikleri. Elementary Online Dergisi (TR-ULAKBIM; HAKEM İNCELEMESİNDE).  

·Article: Radmard, S. (2020). Oluşturmacı (Öğrenci Merkezli) Öğretimde Öğretmenlerin Pedagojik İnançları ve Sınıf Yönetimi Pratikleri. Elementary Online Dergisi (TR-ULAKBIM; HAKEM İNCELEMESİNDE).  

·Article: Radmard, S. (2020). Standard Öğretmen Eğitimi Programına Dâhil Olan Öğretmen Adayları ile Formasyon Eğitimi Programına Tabi Olan Öğretmen Adaylarının Öğrenme/Öğretme Süreçlerine Yönelik Teori ve Pratiklerinin İncelenmesi. İlköğretim Online Dergisi (TR-ULAKBIM; HAKEM İNCELEMESİNDE).

·Article: Soysal, Y., & Radmard, S. (2020). Öğretim Elemanlarının Yükseköğretimde Öğretimle İlgili Üst-Bilişsel Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi. (SSCI; HAKEM İNCELEMESİNDE).

·Article:Soysal, Y., Radmard, S., Kutluca, A. Y., Türk, Z., Ertepınar, H., (2020). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Algıları, Kullanım Becerileri ve Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: İstanbul Aydın Üniversitesi Örneği. İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (BASILDI).

·Article: Radmard, S & Soysal, Y. (2020). Öğrencilerin Okul Kavramına İlişkin Metaforik Akıl Yürütmeleri. Eğitim ve Bilim Dergisi. (SSCI; HAKEM İNCELEMESİNDE)

·Article: Kınık Topalsan, A., Türk, Z., & Güler, G. (2019). Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Gerçekleştirilen "Doğada Bilim Yapıyorum!" TÜBİTAK 4004 Projesinin Değerlendirilmesi. İnsan ve Toplum Araştırmaları Bilimleri Dergisi, 8(1), 581-607.    

Link: http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/43055/488344

·Article:Radmard, S & Soysal, Y. (2019). Öğretmen Adaylarının Öğrenme ve Öğretme Kavramına İlişkin Metaforik Akıl Yürütmeleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi.                                     

Link: http://higheredu-sci.beun.edu.tr/pdf/pdf_HIG_1912.pdf

·Article: Soysal, A., Radmard, S., Kutluca, A. Y., Akdemir, Z. G., Türk, Z., Ertepınar, H., & Ortaç, F. R. (2019). Türkiye Yükseköğretimindeki Kavramsal, Olgusal, Tematik ve Yöntembilimsel Eğilimler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 9(1), 17- 36.

Link: http://higheredu-sci.beun.edu.tr/pdf/pdf_HIG_1860.pdf

·Article: Soysal, Y., & Radmard, S. (2019). Mapping Out Teacher Educators' Conceptions of Teaching: Composing Phenomenographic Argument. Higher Education and Science (TR-ULAKBIM; BASILDI). 

Link: http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?doi=10.5961/jhes.2019.350

·Article: Soysal, Y., & Radmard, S. (2019). Research into Teacher Educators' Discursive Moves: A Vygotskian Perspective. Journal of Education, 1-16. (ERIC/ESCI; BASILDI) 

Link: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022057419875120

·Article: Soysal, Y., & Radmard, S. (2019). Research into Teacher Educators' Discursive Moves: A Vygotskian Perspective. Journal of Education, 1-16. 

Link:  https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022057419875120

·Book: Ger, A. M., Ertepınar, H., Özalp, D., Güler, G., Türk, Z, Akdemir, Z. G. (2019; tamamlanma tarihi: 05.01.2019) İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerinin Akademik Ve Sosyo-Kültürel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi: Ölçek Geliştirme Çalışması (Basımı ve dağımı yapılmadı) 

·Book: Ger, A. M., Ertepınar, H., Özalp, D., Güler, G., Türk, Z, Akdemir, Z. G. (2019; tamamlanma tarihi: 05.01.2019) İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Personelinin Memnuniyet Ve Aidiyet Düzeylerinin Belirlenmesi (Basımı ve dağımı yapılmadı).

·Book: Soysal, Y. (2019). Yükseköğretimde Öğretimin İlkeleri Üzerine Pedagoji Temelli Bir Söylem Analizi: Vygotskyci Perspektif. İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (Basımı ve dağıtımı yapıldı) 

Link:https://www.academia.edu/39866006/Y%C3%9CKSEK%C3%96%C4%9ERET%C4%B0MDE_%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%C4%B0N_%C4%B0LKELER%C4%B0_%C3%9CZER%C4%B0NE_PEDAGOJ%C4%B0_TEMELL%C4%B0_B%C4%B0R_S%C3%96YLEM_ANAL%C4%B0Z%C4%B0_VYGOSTKYC%C4%B0_PERSPEKT%C4%B0F

·Article:Kutluca, A.Y., Soysal, Y. & Radmard, S. (2018). Öğrenmeye yönelik epistemolojik inançlar ölçeğinin uygulamalı uyarlama ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 14(2), 129-152. 

Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496894

·Article: Soysal, Y., Radmard, S, & Kutluca, A. Y. (2018). Pedagojik İnanç Sistemleri Ölçeğinin Uygulamalı Olarak Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(3), 626-642. 

Link: http://higheredu-sci.beun.edu.tr/pdf/pdf_HIG_1851.pdf

·Article:Soysal, Y., & Radmard, S. (2018). An Exploration of Graduate Learners' Academic Attributions: A Case Study from Higher Education Context. Higher Education and Science, 8(3), 605-618. 

Link: http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?doi=10.5961/jhes.2018.301

·Book: Soysal, Y., Radmard, S. Kutluca, A. Y., Ertepınar, H., Ortaç, F. R., Akdemir, Z. G. & Türk, Z. (2018). Türkiye Yükseköğretimine Ait Çalışmaları Betimsel İçerik Analizi Raporu. İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (E-ISBN: 978-975-2438-41-5).

Link: https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/universite  yayinlari/Documents/turkiye_yuksekogretim_derleme_rapor.pdf

·Report: Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M. & Türk, Z. (2018) STEM Eğitiminin Müfredata Entegrasyonu Raporu. İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (ISBN: 978-975-2438-22-4) 

Link: https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf

güncelleme: 5.5.2021 13:35