Sign In

 İşletme Yönetimi (Türkçe - Tezli)


​Bu yüksek lisans programının amacı, yüksek öğrenimlerini işletmecilik dışında bir dalda tamamlamış olanlara çağdaş işletmecilik bilgileri ve araştırma, çözümleme, analitik düşünme ve karar verme gibi yöneticilik yetenekleri kazandırmak suretiyle, onları toplumu ve iş yaşamını yönlendiren kuruluşların yönetiminde etkin görev ve sorumluluklar üstlenmeye hazır hale getirmektir.

Eğitim Programları
İşletme Yönetimi tezli yüksek lisans programı 120 AKTS'lik bir program olup, normal tamamlama süresi 4 sömestrden oluşan 2 akademik yıldır. Öğrencinin eğitim-öğretim iş yükünün 60'AKTS'lik kısmını ders yükü(en az 21 yerel kredilik en az 7 ders ve bir seminer dersi) ve 60 AKTS'lik kısmını ise yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Program alan dışı başvurulara açık olup, alan dışından gelen öğrencilerin ders yükü, daha önce almış oldukları eğitim göz önüne alınarak, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yükseltilebilir.
Eğitim programları, pazarlama yönetiminin ilkeleri çerçevesinde temel pazarlama yaklaşımları, pazarlama kavramlarının uygulanması, pazarlama yönetiminin öğelerinin değerlendirilmesi, ana pazarlama kavramlarını ve tekniklerinin öğrencilere özümsetilmesi, sentezleme ve uygulama olanağının sağlanması, pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri, pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyon yapılarındaki işleyişi, müşteri-pazar karşılaşmaları, karar verme süreçleri, toplumsal ve kişisel etkenler ve pazarlama karmasının ve öğelerinin incelenmesini kapsamaktadır.

güncelleme: 2.12.2016 13:17