Sign In

 Urban Renewal (With Thesis)


​​​​Şehir ​​​​ve Bölge Planlaması, gelecek nesillere yaşanabilir ve sürdürülebilir kentsel çevreler bırakmak amacıyla bugünün kentlerini planlamayı konu edinir. Kentsel Yenileme ise Şehir ve Bölge Planlaması Anabilim Dalı altında bu amaca yönelik gelişen bir bilim dalıdır.
 
Dünyada, başta batı Avrupa ülkeleri olmak üzere, özellikle sanayi devrimi sonrasında kentlerde ortaya çıkan fiziksel, sosyal, çevresel ve ekonomik sorunların giderilmesi için başvurulan yöntemler Kentsel Yenileme bilim dalının doğuşunu beraberinde getirmiştir.
 
Bugün için Kentsel Yenileme, kentin sosyal ve fiziksel yönden yıpranmaya uğradığı alanlardaki risklerin ortadan kaldırılması ve doğal ve beşeri afet nedenli risklerin indirgenmesi için bütüncül planlama yaklaşımı içinde başvurulan ve uzmanlaşmayı gerektiren bir bilim dalıdır. Kentsel Yenileme salt fiziksel dönüşüme indirgenemeyecek düzeyde karmaşık ve çok bileşenli bir organizasyon yapısı oluşturmayı gerektirir. Bu nedenle pratikte, bir kentsel mekândaki yenileme sürecinin farklı disiplinlere mensup uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından, kamu yararı ve şehircilik ilkelerine uygun olarak planlanması ve yürütülmesi gerekmektedir.
 
Önceki dönemlerde bazı öncü uygulamalar olmakla birlikte, ülkemizde Kentsel Yenilemenin önemi ve gerekliliği özellikle 1999 depremlerinden sonra anlaşılmaya başlanmıştır. 1999 depremlerini müteakip deprem risklerinin belirlenmesi ve bertaraf edilmesine yönelik yapılan teknik çalışmaları, kurumsal yapılanma ve yasal düzenlemeler izlemiştir. 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve uygulama yönetmelikleri ile risk altındaki kentsel alanların yenilenmesi yönündeki uygulamalar hız kazanmıştır.
 
Bu noktada sorun, yenileme uygulamalarının ehil olmayan ellerde başka kentsel risklere yol açmakta olduğu gerçeğidir. Şehir Planlamanın temel ilkeleri göz ardı edilmeden ve fakat ilgili diğer alanların uzmanlıklarından yararlanılarak geçekleştirilecek uygulamalarla ancak gelecek kuşaklara güvenli ve yaşanabilir kentsel çevreler miras bırakmak mümkün olacaktır. Bu nedenle esas odaklanılması gereken, Kentsel Yenileme sürecinde yer alan tüm bileşenlere yönelik çalışma yapan farklı disiplinlerden uzmanlar arasında ortak bir dil yaratılmasıdır.
 
Program, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan temel derslerin yanı sıra, şehir planlama, kentsel tasarım, kentsel gelişme politikaları ve hukuki mevzuat, çevre ve afet, toplumbilim, kent ekonomisi alanlarından zengin bir seçmeli ders planına sahiptir. Böylelikle, öğrenci temel derslerle birlikte uzmanlaşmak istediği alana yönelik seçmeli derslere yönelebilecektir.
 
Programa Şehir ve Bölge Planlaması, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Sosyoloji, Hukuk, Ekonomi, Kamu Yönetimi gibi bölümlerden lisans diplomasına sahip adaylar başvurabilirler. Sınav jürisi, giriş sınavında başarılı olup Şehir ve Bölge Planlaması dışında bir lisans diplomasına sahip olan bazı adaylar için, bu adayların mezun oldukları lisans programlarını ve transkript değerlendirmesini dikkate alarak, bilimsel hazırlık programı önerebilir.

güncelleme: 22.4.2017 20:18