Öğrenci Bilgilendirme

​İNGİLİZCE EĞİTİM SİSTEMİ

Gruplar ve Ara dönemler (Tracks)

İngilizce Hazırlık Programında, hem Lisans hem de Ön-lisans Hazırlık öğrencileri için başlangıç düzeyinden ileri düzeye kadar kur sistemi uygulanmaktadır. Kur sistemiyle farklı dil seviyeleri olan öğrencilerin devam ettikleri kur sonunda hedeflenen dil becerilerine ulaşmaları sağlanır.

İngilizce Hazırlık Programı her biri 7-8 hafta olmak üzere 4 ara dönemden oluşur. İlk yarıyıldaki ara dönemlerin her biri sekiz hafta ikinci yarıyılda ise ara dönemler 7 haftadır. Ara dönemlerin bitiminde Track Sonu Değerlendirme Sınavı (ELAT) uygulanır. İkinci ve üçüncü ara dönemler arasında iki haftalık yarıyıl tatili vardır.

İngilizce eğitim programı bütünleşik bir genel İngilizce eğitiminin yanı sıra Okuma-Anlama, Dinleme-Anlama, Konuşma-Yazma becerilerini ayrı ayrı müfredat halinde içeren derslerden oluşmaktadır ve bu dersler online eğitim sistemi ile de desteklenir. Ayrıca ikinci yarıyıldan itibaren mesleki İngilizce eğitimi ve yılsonu final sınavı olarak kabul edilen TOEFL sınavına hazırlık çalışmaları ağırlık kazanır.

Kayıt sürecinin hemen ardından yapılan İngilizce Seviye Tespit Sınavı ile devam etmeniz gereken gruplar belirlenir. Bu gruplar;

A Grubu Başlangıç (Beginner)
Hiç İngilizce bilmeyen öğrencilerin kabul edildiği başlangıç seviyesindeki gruptur.

A Grubu Başlangıç üstü (Elementary)
İngilizceyi az bilen öğrencilerin kabul edildiği gruptur.

B Grubu ( Pre-intermediate)
Günlük hayatta temel ihtiyaçlarını anlatıp iletişim kuracak bilgiye sahip orta düzeye yakın İngilizce bilen öğrencilerin kabul edildiği gruptur.

C Grubu ( Intermediate)
Orta düzeyde Genel İngilizce bilgisine sahip ancak akademik İngilizce bilgisini geliştirerek bölümünde derslerini İngilizce takip edebilecek duruma getirilmesi hedeflenen öğrencilerin kabul edildiği gruptur.

BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

A. GENEL DEĞERLENDİRME İLKELERİ
Hazırlık programındaki öğrencilerin başarı durumları; dört ara dönemdeki başarı durumlarının değerlendirilmesi ile akademik yılsonunda girdikleri final sınavı olarak kabul edilen TOEFL sınavından aldıkları puanın ortak değerlendirilmesiyle belirlenir. İngilizce Hazırlık Programı süresince her bir ara dönem "Track" içerisinde not hesaplama çeşitli unsurlara dayanır. Derslere katılımlar,  proje çalışmaları, ortak küçük ara sınavlar, "portfolio" çalışmalarının tümünü içeren bütünleşik değerlendirme (SLICE) ve ara dönem sonunda yapılan "Track" Sonu Değerlendirme Sınavı (ELAT) puanının önceden belirlenen yüzdelerinin alınmasıyla öğrencinin ara dönemdeki bireysel başarısı hesaplanır. 

Akademik Yılsonunda dört ara dönemdeki başarı değerlendirmesinin not hesaplaması aşağıdaki oranlarda yapılır;

I.Track başarı ağırlık ortalamasının % 25'i
II. Track başarı ağırlıklı ortalamasının % 25'i
III. Track başarı ağırlıklı ortalamasının % 25'i
IV. Track başarı ağırlıklı ortalamasının % 25'i

Alınır ve yıl içi ağırlıklı başarı ortalama notu elde edilir. Lisans öğrencileri için yıl içi ağırlıklı başarı ortalama notunun %70'i ve yılsonu final sınavının (TOEFL-iBT) %30'u, Ön-Lisans öğrencileri içinse yıl içi ağırlıklı başarı ortalama notunun %80'i ve yılsonu final sınavının (TOEFL-iBT) %20'si alınarak öğrencinin başarı durumu tespit edilir. İngilizce Hazırlık Programı'nda geçme notu 100 tam puan üzerinden tüm lisans ve ön-lisans öğrenciler için 70 (yetmiş) puandır. Akademik yılsonunda TOEFL-iBT sınavından en az 79 (yetmiş dokuz) puan alan öğrencilerde bu şart aranmaz.

TOEFL: TOEFL iBT sınavı internet tabanlı uluslararası bir sınavdır ve İngilizceyi üniversite seviyesinde kullanma ve anlama yeteneğinizi ölçer. Dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinizi akademik görevleri yerine getirirken ne kadar iyi bir şekilde birleştirdiğinizi değerlendirir. Merkezi Amerika'da bulunan ETS tarafından uygulanan TOEFL –IBT sınavına öğrenciler internet üzerinden kaydolarak anlaşmalı eğitim kurumlarında sınava girerler.

B. İNGİLİZCE YAZ ÖĞRETİMİ

Akademik Yılsonunda başarısız olan öğrenciler için İngilizce Yaz Öğretimi açılır. Yaz Öğretimi başlama ve bitiş tarihleri Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Program Başkanlığı tarafından belirlenir. Ayrıca öğrencilerimiz okulumuz tarafından denkliği kabul edilen yurtdışı yaz programlarına da katılabilirler. İngilizce Yaz Öğretimine devam edip tekrar başarısız olan öğrenciler akademik yılbaşında yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına katılabilirler ve başarılı olmaları durumunda kayıtlı bulundukları program ve bölümlerinde eğitimlerine devam edebilirler.

Dersler ve İçerikleri


1)     Grammar: Bu derste öğrencilerin temel dilbilgisi öğrenimi ile ilgili gerekli donanıma sahip olmaları hedeflenir. Ayrıca bu ders öğrencilerin yabancı dil konuşabilmeleri için gerekli dilbilgisi kurallarının öğretimi ve uygulanmasını kapsayan genel İngilizce için önemli bir temel teşkil eder. 

  
2)     Listening and Speaking: Bu ders öğrencilerin İngilizce dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Çeşitli görsel-işitsel dinleme materyalleri ve konuşma aktiviteleri ile desteklenen bu derste öğrencilerin dinlediğini anlayıp analiz edebilmesi, dolayısıyla bölümüne geçtiğinde İngilizce derslerini rahatlıkla takip edebilmesi, yabancı dilde kendini düzgün olarak ifade edebilmesi ve akıcı konuşabilmesi hedeflenir.

3)     Reading: Bu ders öğrencilerin okuduğunu anlama, inceleme, okuduğundan bilgi edinebilme, okuduğu metinden çıkarımda bulunabilme, genel test tekniklerine aşina olma, okurken kelime hazinesini okuduğu metinle geliştirme gibi İngilizce okuma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

4)     Writing: Bu ders öğrencilerin kendini tanıtmak, bir konuda fikir sunmak, savunulan düşünceyi örneklerle açıklayabilmek, nesne ve yerlerin tasvirini yapmak, farklı düşünceleri karşılaştırabilmek, neden sonuç ilişkisi kurabilmek ve akademik kompozisyonlar oluşturabilmek gibi yazı becerileri kazanmasını hedeflemektedir.

5)     TOEFL: Bu ders öğrencilerin final sınavı olarak girecekleri TOEFL sınavına hazırlık niteliğinde uygulama çalışmalarını içerir. TOEFL sınavında yer alan tüm soru tipleriyle ilgili öğrencileri bilgilendirerek ve çok sayıda soru ve sınav örnekleriyle her bir soru tipine uygun stratejik cevaplama teknik ve yöntemlerini öğreterek öğrencinin sınava hazır hale gelmesini sağlar.


Önemli Açıklama:

Öğretim dili İngilizce olan ön-lisans, lisans veya lisansüstü programlara/bölümlere kayıtlı öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı'nda iki yarıyıl öğretim gördükten sonra başarısız olmaları durumunda, hazırlık programını bir kez daha iki yarıyıl tekrar ederler. Başarısız olmaları halinde, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 7 nci maddesinin 12 nci fıkrası hükümlerine göre öğrencinin tercih yapması durumunda, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğer bir Türkçe programa yerleştirilirler.

Eğitim dili Türkçe ancak İngilizce Hazırlık Eğitimi zorunlu olan Fakülte öğrencileri İngilizce Hazırlık Programı'nda başarısız olmaları durumunda yaz öğretimine katılabilmekle birlikte, yaz okuluna katılmamaları durumunda, fakültelerini bitirene kadar İngilizce Hazırlık Program Başkanlığı tarafından her akademik yılbaşında yapılan muafiyet sınavlarına katılabilirler.

C. SINAVLARA İTİRAZ

İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenciler TOEFL-iBT sınav sonuçları ile optik okuyucu ile belirlenen sınav sonuçları hariç, seviye sonu yapılan ara sınavların, final sınavlarının ve yeterlik sınavlarının sonuçlarına ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edebilirler, ancak bu süreden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

DANIŞMANLIK SİSTEMİ
Her öğrencinin İngilizce Seviye Tespit sınavı sonucunda yerleştirildiği sınıfında bir danışman öğretim görevlisi vardır. Danışmanlar sene sonuna kadar, aynı sınıf ve aynı öğrencilerden sorumludur. Her öğrenci akademik danışmanı ile her tür akademik konuyu paylaşabilir. Danışmanlar, öğrencilerin akademik gelişimini, devam devamsızlık durumunu takip etmek ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Danışmanlar gerekirse öğrenci aileleri ile irtibata geçebilirler.

DEVAM-DEVAMSIZLIK DURUMU
Öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı'nda, derslerin %80'ine devam etmek zorundadır. Bu oran Yaz Öğretimi için de geçerlidir. Devamsızlık sınırını aşan öğrencilerin notları ortalamaya dâhil edilmez, başarısız kabul edilirler ve bu durumda herhangi bir hak iddia edemezler.

Her öğrenci kendi devam-devamsızlık durumunu kendisi takip etmekle yükümlüdür. 
Ders esnasında aktif katılım sağlanmalı ve zamanında girilmelidir. Derse geç gelen öğrenci önce ikaz edilir ve söz konusu davranışa devam eder ve yok yazılmış ise isterse derse katılabilir.

MAZERETLER (Raporlar)
Bir hastalık sebebiyle derslere ya da sınavlara katılamayan öğrenciler bu rahatsızlığını tam teşekküllü hastaneden alacağı rapor ile kanıtlamak zorundadır. Raporlar devamsızlık saatlerine dâhildir ve sadece bir mazeretinizin olduğunu belirtir. Öğrencilerin devamsızlıkla ilgili mazeretlerinin kabulüne İngilizce Hazırlık Programı tarafından oluşturulacak kurul karar verir.                    
Mazeretlerle ilgili başvurular gerekli bilgi ve evrakla birlikte, mazeretin bitim tarihini takip eden en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde İngilizce Hazırlık Program Sekreterliğine teslim edilir. Bu sürenin bitmesinden sonra yapılan müracaatlar işleme konmaz.

ÖĞRENCİ DİSİPLİN ESASLARI

A. SINIF DAVRANIŞ KURALLARI 
• Ders kitapları, not alınabilecek defter, öğretim görevlilerinin verdiği çalışma kâğıtlarının saklanması için bir dosya, kurşun ya da tükenmez kalem, sözlük vb.
• Ders esnasında mobil telefonlarınız kapalı ya da sessizde olmalıdır. Kesinlikle kullanılmamalıdır.  Kurala uymayan öğrencilerin telefonları alınır ve idareye teslim edilir.
• Sınıflarda, su haricinde herhangi bir yiyecek ya da içecek tüketilmemelidir. 
• Ders esnasında uyuklamak, sınıf arkadaşıyla sohbet etmek, dersle ilgili olmayan şeyler yapmak kabul edilemez. Derslerin işleniş ahengini bozan öğrencilerle ilgili disiplin işlemi yapılır.
• Öğrencilerden derslere hazır olarak gelmeleri beklenir.

Üniversitenin genel kurallarını bozacak, arkadaşlarını rahatsız edecek, öğretim elemanlarının ders vermelerine mani olacak ya da zorlaştıracak, toplumsal etikle bağdaşmayacak ve yükseköğretim, disiplin ve eğitim kurallarını olumsuz etkileyecek davranışlarda bulunanlara Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince işlem yapılır.

B. ÖDEV, PROJE VE SINAVLARA İLİŞKİN UYGULAMALAR
Akademik yıl boyunca yapılan tüm sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden ya da kopya veren öğrencinin sınavı iptal edilir ve geçersiz sayılır.  Ayrıca bu öğrencilerle ilgili disiplin işlemi yapılır.

Ödev ve projeler aksi belirtilmediği takdirde bireysel çalışmalardır ve herhangi bir yardım kabul edilmemelidir. Verilen ödev ve projelerin alıntı, çalıntı, internetten tümü ya da bir kısmını kopyalama olduğu, çeviri motoru kullanıldığı tespit edildiği takdirde ödev geçersiz sayılır, not olarak da karşılığı sıfır (0) olur.

YURT DIŞINDA İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİMİ
İngilizce Hazırlık Programlarında ikinci yarıyıldan itibaren bir ya da iki Track boyunca yurt dışında okulumuzca denkliği kabul edilen kurumlarda dil eğitimi alma şansınız vardır.  Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere ana dil olarak İngilizce'nin konuşulduğu ülkelere gidebilir ve eğitiminizi orada tamamlayabilirsiniz. Yurtdışında aldığınız notlar ve devam takibiniz burada da geçerli sayılır. Bu konu ile ilgili olarak derslerin başlamasını izleyen zamanda duyurular ve bilgilendirme toplantıları yapılacak ve okulumuzda yurtdışı eğitiminden sorumlu öğretmenlerinizin danışmanlığının yanı sıra yurtdışı eğitim kurumundan da bir görevli öğrencilere rehberlik etmek için kurumda bulunacaktır.

güncelleme: 5.10.2016 19:40