Yönetmelik

TARMER LOGO.jpg


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7'nci maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Merkez (İAÜ-TARMER): İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; içinde bulunulan toplumun kültür yapısının bilimsel verilere dayalı olarak araştırılıp incelenmesi, tarihi seyir içinde çeşitli kültürlerin birbirleriyle ilişkilerinde etkileşimlerinin tespiti, her tür inanç, din, dil, ırk gibi faktörlerin bu oluşum içindeki rollerinin izlenmesi, çağdaş dünyada iç ve dış olmak üzere felsefi-düşünsel, ideolojik, bilimsel, teknolojik ve benzeri akımların toplum kültürümüz üzerindeki tesirlerinin ortaya çıkarılabilmesi için, akademik çalışmalar ve araştırmalar yapılması, yayınlanması ve ortaya çıkacak ürünlerin seminer, sempozyum, konferans gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla topluma aktarılması ve böylece oluşacak özgür düşünce ve bilgi birikiminin evrensel değerlerle birlikte en geniş anlamda üniversitede yaygınlaşmasının sağlanmasıdır.

Merkezin Faaliyet Alanları
MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkez tarafından desteklenen araştırma konularıyla ilgili internet sayfası, kütüphane ve arşiv oluşturmak.

b) Bu kitaplıkta toplumun kültürünü oluşturan her çeşit, tarihi ve güncel, bilim, sanat, edebiyat, halk kültürü (folklor), 
felsefe ve benzeri eserleri ve dokümanları toplamak.

c) Günlük basılı ve görüntülü-sözlü medyayı takip etmek. 

Merkezin çalışmalarında doküman teşkil edecek nitelikte olanları, 
gazete kupürlerini, dergileri, görüntü kayıtlarını, özetler şeklinde toplayarak arşivlemek.

ç) Merkezin amacı ile ilgili alanlarda çalışma konuları ve uygun araştırmacılar belirleyip 
bu konularda projeler hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

d) Merkezin amacı ile ilgili alanlarda uzmanlaşmış, üniversite araştırma kurumları vb. kurumlarla işbirliği yapmak.

e) Merkezin amacı ile ilgili olmakla birlikte Merkez dışında yürütülen araştırma ve projelerden uygun görülenlere destek vermek.

f) Araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının 
yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek.

g) Çalışma ürünlerinden ve Merkezin ilgi alanına giren ve Merkez dışında hazırlanan araştırmalardan uygun görülenleri 
fizik ve sanal ortamlarda yayınlamak.

ğ) Merkezin ilgi alanına giren konularda konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, panel gibi kültürel etkinliklerde bulunmak.
h) Benzeri konularda faaliyet gösteren yerli ve yabancı bilim ve araştırma kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak.

ı) Çeşitli disiplinlere mensup araştırmacılar çalıştırmak suretiyle 
toplum kültürünün farklı yönlerden analizini sağlamak ve ortak noktaları ortaya çıkarmak.

i) Merkezin amacı kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri yürütmek.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Yönetim Organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
 
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından konusunda uzman kişiler arasından Rektörün önerisi, Başkanın onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Ayrıca aynı nitelikte bir veya iki kişi Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevleri sona ermiş sayılır. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, yokluğunda yardımcılarından birini vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir müdür görevlendirilir.
(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün Görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
c) Araştırma projelerini düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak.
ç) Uygulama ve araştırma merkezleri bünyesinde, dışardan istenen her türlü proje ve danışmanlık hizmetlerini incelemek üzere Rektör tarafından geçici veya sürekli proje değerlendirme komitesi kurulabilir. Komitenin değerlendirmelerini Mütevelli Heyetin onayından sonra uygulamaya koymak.
d) Tam zamanlı çalışan Üniversite personelinin projelerden veya danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden nasıl yararlandırılacaklarına ilişkin esasları, Senato ilgili mevzuat hükümlerine göre belirler. Müdür tarafından bu esaslara göre uygulama yapmak.
e) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile tahmini bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kurul tarafından benimsenen şeklini Rektör’ün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite’nin öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından Rektör tarafından görevlendirilecek beş kişiden az olmamak kaydıyla yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar.

Yönetim Kurulunun Görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkez’in her yılın özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile tahmini bütçesini karara bağlamak.
b) Yıl içinde faaliyet, plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.
c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini artıracak önerilerde bulunmak.
ç) Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak, bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.
d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yerli/yabancı uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile iki yıllığına seçilir ve görevlendirilir. Danışma Kurulu azami onbeş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder.
(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için yaptıkları değerlendirmeleri Müdüre aktarmak,
b) Merkezin amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmak.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.​

güncelleme: 13.4.2019 11:25