Misyonumuz

EZ5B1781.JPG


Merkezin amacı; içinde bulunulan toplumun kültür yapısının bilimsel verilere dayalı olarak araştırılıp incelenmesi, târihî seyir içinde çeşitli kültürlerin birbirleriyle olan etkileşimin tespiti, her tür inanç, dil, din, ırk gibi faktörlerin bu oluşum içindeki rollerinin izlenmesi, çağdaş dünyada iç ve dış olmak üzere felsefî-düşünsel, ideolojik/siyasal, bilimsel, târihî, teknolojik ve benzeri sosyal akımların toplum kültürümüz üzerindeki tesirlerinin ortaya çıkarılabilmesi için akademik çalışmalar ve araştırmalar yapılması, yayınlanması, ortaya çıkacak ürünlerin üniversite ortamındaki seminer, sempozyum, konferans gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla topluma aktarılması ve böylece oluşacak özgür düşünce ve bilgi birikiminin evrensel değerlerle birlikte en geniş anlamda yaygınlaşmasının sağlanmasıdır.


Bu kapsamda TARMER'in aslî misyonu; 'içinde bulunduğumuz kültürün ve sosyal yapının bilimsel veriler çerçevesinde tanınması ve tanıtılmasına yönelik faaliyetler yürütmek' ve aynı zamanda 'toplumumuzdaki farklı kültürlerin birbirleri arasındaki etkileşimi açığa çıkararak evrensel barışa katkı koyacak çalışmalarda bulunmak'tır. 


Dolayısıyla hem kendi kültürümüzün ve toplumsal yönelimlerimizin incelenmesine, doğru tanınıp tanıtılmasına ve sosyal zemindeki temel problemlerin (okuma oranının azalması, aile yapısının bozulması, boşanma oranlarının yükselmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin tesis edilememesi, işsizlik olgusu, sosyal kutuplaşma, toplumda şiddet temâyülünün artması vs.) masaya yatırılarak analiz edilmesine, hem de bir zenginlik arz eden farklı kültürel yapılar arasındaki etkileşimin açığa çıkarılmasına yönelik bütüncül bir toplumsal hizmet anlayışı; TARMER'in temel misyonudur.


           Merkezin Faaliyet Alanları


a) Merkez tarafından desteklenen araştırma konularıyla ilgili internet sayfası, kütüphane ve arşiv oluşturmak.


b) Bu kitaplıkta toplumun kültürünü oluşturan her çeşit, tarihi ve güncel, bilim, sanat, edebiyat, 
halk kültürü (folklor), felsefe ve benzeri eserleri ve dokümanları toplamak.


c) Günlük basılı ve görüntülü-sözlü medyayı takip etmek. Merkezin çalışmalarında doküman teşkil edecek nitelikte olanları, 
gazete kupürlerini, dergileri, görüntü kayıtlarını, özetler şeklinde toplayarak arşivlemek.


d) Merkezin amacı ile ilgili alanlarda çalışma konuları ve uygun araştırmacılar belirleyip bu konularda 

projeler hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.


e) Merkezin amacı ile ilgili alanlarda uzmanlaşmış, üniversite araştırma kurumları vb. kurumlarla işbirliği yapmak.


f) Merkezin amacı ile ilgili olmakla birlikte Merkez dışında yürütülen araştırma ve projelerden uygun görülenlere destek vermek.


g) Araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının 
yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek.


h) Çalışma ürünlerinden ve Merkezin ilgi alanına giren 

ve Merkez dışında hazırlanan araştırmalardan uygun görülenleri fizik ve sanal ortamlarda yayınlamak.


ı) Merkezin ilgi alanına giren konularda konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, panel gibi kültürel etkinliklerde bulunmak.


i) Benzeri konularda faaliyet gösteren yerli ve yabancı bilim ve araştırma kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak.


k) Çeşitli disiplinlere mensup araştırmacılar çalıştırmak suretiyle 

toplum kültürünün farklı yönlerden analizini sağlamak ve ortak noktaları ortaya çıkarmak.


l) Merkezin amacı kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri yürütmek.


güncelleme: 13.4.2019 11:25