Mevzuat

​​

İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği, 3 Mayıs 2017 tarihli ve 30055 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 3 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 30055 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden:

 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ GIDA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez (İAÜGUAM): İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezini, b) Müdür: Merkezin Müdürünü, c) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü, ç) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini, d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları Merkezin amacı MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanları ile öğrencilere gıda ile ilgili konularda bilimsel araştırma imkanları sunmak, Üniversite ve sanayi arasında çalışma konularıyla ilgili işbirliğinde bulunmak, gıda endüstrisinin problemlerini çözecek bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları yönetmektir. (2) Bu çerçevede Merkezin diğer amaçları şunlardır: a) Gıda endüstrisi ile uğraşanlara hizmet ve eğitim vermek isteyen tüm kurum ve kuruluşlara ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak, b) Gıda araştırmalarında yeni teknolojileri uygulamak, laboratuvar ölçeğinden işletme boyutuna kadar üretim, planlama ve danışmanlık hizmetleri vermek, c) Yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler üretmek. Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: a) Katma değeri yüksek gıda maddesi tasarımı ve üretimi, gıda kalite ve güvenliği, gıda ve tüketici konularında sektör temsilcileri ile işbirliği halinde araştırma ve geliştirme projeleri gerçekleştirmek, b) Gıda sektöründe küresel düzeyde eğilimleri yakından takip etmek, bu eğilimlere paralel araştırmalar yapmak ve bilgi üretmek, veri tabanları oluşturmak, c) Gıda endüstrisi ile Üniversite arasında işbirliğini artırmak, ç) Kamuoyunu gıda konusunda aydınlatmak amacıyla ulusal ve uluslararası nitelikteki panel, konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantılar düzenlemek, d) Yurt içinde ve yurt dışında gıda ile ilgili gelişmeleri izlemek, kamuoyuna bu konularda doğru ve güvenilir açıklamalar yapmak, bilgilendirici bültenler yayımlamak, e)  Teknik personel, öğrenci ve üreticiler için gıda ile ilgili konularda, ulusal ve uluslararası düzeyde, sertifika ve eğitim programları, seminer, konferans ve kurslar düzenlemek, f) Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü olmak üzere, ilgili alanda Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve tez projeleri ile araştırma projeleri için yer, materyal ve hizmet sağlamak, g) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bulunan üniversiteler ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ğ) Merkez kapsamında yer alacak laboratuvarların ulusal ve uluslararası boyutta tanınmasını sağlamak, h) Gıda tasarımı, gıda kalitesi, gıda hijyeni ve güvenirliği konularında danışmanlık hizmeti vermek, ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür, b) Yönetim Kurulu, c) Danışma Kurulu. Müdür MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından konusunda uzman kişiler arasından Rektörün önerisi, Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Ayrıca aynı nitelikte bir veya iki kişi Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. (2) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevleri sona ermiş sayılır. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. (3) Müdür, yokluğunda yardımcılarından birini vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilir. (4) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün görevleri MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi temsil etmek, b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak, c) Araştırma projelerini düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak, ç) Merkez bünyesinde dışardan istenen her türlü proje ve danışmanlık hizmetlerini incelemek üzere Rektör ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak ve onayından sonra uygulamaya koymak, d) Tam zamanlı çalışan Üniversite personelinin projelerden veya danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden nasıl yararlandırılacaklarına ilişkin Senato tarafından ilgili  mevzuat hükümlerine göre belirlenen  esaslara göre uygulama yapmak ve Merkezin yıllık faaliyet plan ve programını hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra  benimsenen şekli ile Rektörün onayına sunmak. Yönetim Kurulu MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından Rektör tarafından görevlendirilecek beş kişiden az olmamak kaydıyla yedi kişiden oluşur. (2) Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. (3) Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar. Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, b) Yıl içinde yürütülen faaliyet, plan, programlarda önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak, c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini artıracak önerilerde bulunmak, ç) Merkez bünyesinde yer alacak bilim kurulları çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak, d) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu karara bağlamak. Danışma Kurulu MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yerli/yabancı uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile iki yıllığına seçilir ve görevlendirilir. (2) Danışma Kurulu azami 15 üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder. (3) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Danışma Kurulunun görevleri MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için yaptıkları değerlendirmeleri Müdüre aktarmak, b) Merkezin amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmak. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

güncelleme: 9.4.2019 19:16