Sign In

 Yöneti̇ci̇ler i̇çi̇n İşletme (Türkçe - Tezsi̇z)


​Rekabet koşullarının küresel bir yapı içerdiği günümüz ekonomilerinde işletmelerin dinamik olarak karar verme mekanizmalarını oluşturmaları bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu zorunluluk bir bakıma fiziksel sermaye ile işgücü ve onun uzantısı olan insan sermayesinin eldeki diğer üretim girdileri ile uyumlu ve verimli çalışması anlamına gelmektedir.

Bu sürecin bilincinde olan istanbul Aydin Üniversitesi Türkiye'de yeni bakış açısı ile ayrıcalıklı Yöneticiler için bir işletme programı oluşturmuştur. Yüksek lisans programı, temel olarak, hızla artan rekabet koşullarinda firma optimizasyonunu sağlayacak üçayak üzerine kurulmuştur: işletme Mühendisliği ve Yönetimi, Risk Ölçümü ve Yönetimi ve son olarak da Rekabet Hukuku ve Ekonomi modülleri. Bu üç modül işletmelerin karar verme mekanizmalarInda birbirİnİ tamamlayan ve kendi içinde yapısal uyumu sağlayan bir bütünlük arzetmektedır.

Üretim sürecinin teknik içeriği ile sosyal kapsamda yönetim anlayışını daha sıkı bağlarla oluşturmayı amaçlayan, Yöneticiler için İşletme programı üretim planlamasının sermaye, insan gücü, teknoloji ve zaman girdileri ile optimizasyonunun analizini kapsamaktadır. Ekonomik verimlilik olarak adlandırılan bu koordinasyon günümüz koşullarında işletme karlılığının en önemli çekirdeğini oluşturmaktadır. ilgili süreç planlamasının yanında, yine dışa açık ekonomilerde çeşitli şekillerde karşımıza çıkan riskin tanımlanması, ölçülmesi ve sonuç olarak da yönetilmesi kaçınılmaz bir durum olmuştur. Bu dinamik süreçte üretim ve finansal risk tanımlarının yanı sıra, beklenmeyen dışsal etkilerden kaynaklanan risklerin de üretim planlamasında göz önüne alınması gerekmektedır. Son dönemde finansal krizler olarak karşımıza çıkan bu olgunun planlama kapsamında bir girdi olarak düşünülmesi ve yönetilmesi kaçınılmaz bir durum ortaya çıkarmaktadır. Diğer önemli bir kapsam da, bütün bu üretim süreci ve risk mekanizmasinin hukuki boyutunun anlaşılması ve yönetilmesidır. İşletmelerin özellikle kendi üretim süreçlerini uyumlu bir biçimde yürütebilmeleri için rekabet hukukunun ayrıntılı bir biçimde anlaşılması ve dinamik olarak yönetilmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Özellikle, uluslararası ticaretin sürekli bir şekilde artması ve çokuluslu şirketlerin artık dünyanın bütün yerel marketlerinde aktif olarak rol almasi, rekabetin hızlı bir şekilde artışının bir kanıtı olmaktadır. Bu olgu doğal olarak ölçeğe bağlı kalmaksızın bütün işletmelerin ekonomik uygulamaları ile hukuki altyapılarını uyumlu hale getirmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır.
Normal tamamlama süresi 3 sömestr olan Yöneticiler için İşletme tezsiz yüksek lisans programında, öğrencinin eğitim-öğretim iş yükü 90 AKTS'dir ve ders planı en az 30 yerel kredilik en az 10 ders ve bir dönem projesinden oluşmaktadır. 1 AKTS, öğrencinin, bir sömestrde, 25.5 saatlik eğitim-öğretim işyüküne karşılık gelir.

Kariyer Olanakları
işletme Mühendisliği ve Yönetimi: Bu modül yönetim sürecinin teknik ve insan sermayesi kapsamında mühendislik uygulamalarını içermektedir. İşletme Mühendisliği ve Yönetimi modülü ekonomik koşulların veri olarak alındığı bir ortamda insan kaynağı ile teknolojinin üretimi şekillendirmesini amacıyla işletmelerin küresel piyasaya uyumunu sağlayan girdi-çıktı analizini kapsamaktadır. Başlıca konular, üretim planlaması ve optimizasyon, finansal analiz ve modelleme, proje yönetimi ve doğrusal ve doğrusal olmayan üretim mekanizmasının planlaması ile yeni ürün dizaynı ve yönetimidır. Kalite kontrol ve yönetiminin de kapsamlı irdelendiği bu modülün temel amacı işletmelerde verimliliği yükselten etkenlerin detaylı bir şekilde ortaya çıkarılmasi, uygulanması ve yönetilmesidır.

Temel olarak ekonomik piyasalarda finansal yapının analizi fazla bir şekilde vurgulanmaktadır. Bu vurgu zamanla dikkatlerin daha da bu alana çevrilmesine neden olmakta ve bir bütün olarak analiz edilmesi gereken piyasaların eksik tahlili sonucunu ortaya çıkarmaktadır. İşte bu eksik taraf fiili üretim süreci ve potansiyelinin analizidir ve detaylı bir şekilde incelenmelidir. Bu Modül işte tam da bu boşluğu dolduracak bir yapı içermekte olup buna ek olarak finansal piyasalarla olan uyumu da ortak olarak kapsamaktadır.

Bu modülü tamamlayan öğrencilerimiz reel piyasaların mühendislik kapsamını ekonomik teori ve uygulamalar ile analiz ederek karar verme teknik ve becerilerini geliştirecek ve bu alanda uzmanlik kazanacaklardır.

Risk Ölçümü ve Yönetimi: programın amacı ulusal ve uluslararası piyasalarda, piyasa rekabetinin ölçülmesi ve risk analizinin bankacılık, sigortacılık, enerji ve gayrimenkul gibi sektörlerde uygulama analizlerini ortaya çıkarmaktır. Bankacılık ve sigorta sektöründe ve finansal kurumlarda çalışan ve bu alanda yüksek lisans yapmayı amaçlayan profesyonellere dönük olan bu program sektörde çalışanların temel mesleki teknik bilgilerini artırmak, risk yönetimi, teknikleri, analiz ve denetimini yapmak, sektörde tecrübe sahibi çalişanlara kendi alanlarında teknik bilgi donanımının yanında konuyla ilgili genel bir bakış açısı kazandırmak ve uluslararası piyasalarda meydana gelen değişiklikleri takip etmelerini sağlamak amacındadır.

Gerek bankacılık ve finans ve gerekse gayrimenkul piyasalarında meydana gelen hızlı değişiklikler bu alanda mesleki tecrübenin yanında, ilgili alanda uzmanlaşmayısağlayan yüksek lisans eğitimini faydalı kılmaktadır. Zira sözü edilen sektörlerde meydana gelen değişiklikler ve sektörlerin genişlemesi, ürün portföyünün çeşitlenmesi aynı zamanda risk faktörünü ve riskin ölçülmesi ve denetlenmesi gerekliliğini de artırmıştır.

Bütün bu sektörlerde meydana gelen hızlı gelişmeler, son dönemde yaşanan ve finansal kesimden kaynaklanan ekonomik krizin de etkisiyle risk yönetimi, rekabet ve planlama konularında nitelikli işgücüne olan talebi artırmaktadır. Dolaysiyla, bu alanda yürütülecek bir yüksek lisans programının sektörde çalışmakta ve çalışacak olan insan sermayesini ileri düzeyde yetiştireceği kaçınılmazdır. Genel olarak istatistiki risk modellemelerinin yanında sektör analizlerinin nedensellik kapsamında inceleneceği bu modül öğrencilerimizin çalışma hayatında yeni bir pencere açacak ve kariyerlerinde daha da ilerlemelerini sağlayacaktır. Özellikle ülkemizde çok talep edilen bu uzmanlık alanı bir bakıma önemli sayılabilecek bir boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.

Rekabet Hukuku ve Ekonomi: Rekabet politikalarının bir uygulama aracı olan rekabet hukukuna göre anlaşmalar ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi "rekabeti kısıtlamak amacına yönelik olan anlaşmalar" olup diğeri de "rekabetin kısıtlanmasina neden olan anlaşmalardır. Birinci durumda, anlaşma, rekabetin kısıtlanmasını isteyen tarafların bu isteğini gerçekleştiren bir araçtır. İkincisinde ise amaç rekabetin kısıtlanması olmayıp sözkonusu anlaşmanın piyasa şartları nedeniyle rekabetin kısıtlanmasına yol açmasıdır.

PROGRAM TANITIMI
İstanbul Aydın Üniversitesi Yöneticiler için İşletme programı Türkçe olarak eğitim vermektedir ve uzmanlik alanına göre modüler olarak sunulmaktadır. Yöneticiler için İşletme programımız, güz, bahar ve yaz dönemi olmak üzere toplam üç dönemden oluşmaktadır. Programın ilk dönemi (güz dönemi) dört zorunlu dersten; bahar dönemi kendi seçmiş olduğunuz modülden iki zorunlu ve bir seçmeli dersten; yaz döneminde ise bitirme projesi ve iki seçmeli dersten oluşmaktadır.

Yöneticiler için İşletme programından mezun olabilmek için ana derslerden dört ders ve seçtiğiniz uzmanlik alanından yani modülden zorunlu iki ders, seçmeli üç ders ve bitirme projesi hazırlanması zorunludur. Seçmeli derslerden birini kendi modülünüzden, diğerlerini ise kendi tercih ettiğiniz modüllerden alabilirsiniz..

Yöneticiler için İşletme programında dersler, vize ve final sınavları dışında yöneticileri aktif tutmak için projeler, ve sunumlar ile desteklenmektedir.

Bu programda eğitim görmek isteyen öğrencilerin ekonomi ya da finans gibi belirli bölümlerden mezun olmaları gerekmemektedir. Programın yapısı ve içeriği gereği, bu bölümlerden mezun olmasanız bile aldığınız zorunlu dersler ve seçtiğiniz modüle göre aldığınız zorunlu ve seçmeli derslerle bu konular da uzmanlaşmanız sağlanacaktir. Programın amacı genel bir bakış açısı sağlamak yerine uzmanlaşmanızı sağlamaktır. Birikim ve deneyimlerinize göre kendiniz şekillendirebilirsiniz.

Bu programdan mezun olan adaylar, diğer mba programlarından farklı olarak genel konu bilgileri dışında seçmiş oldukları modüle göre uzmanlaşacaklar.

güncelleme: 2.12.2016 13:23