Sign In

 Uluslararasi İkti̇sat (tezsi̇z)


​Türkiye 1983 itibariyle dışa açık bir kalkınma modeli izlemektedir. 1994 yılından itibaren ise AB ile gümrük birliğine gitmiş bulunmaktadır. Küreselleşme ekonomimiz üzerinde etkisini göstermektedir. Nitekim 1980 öncesi 2,5 milyar $ kadar olan ihracatımız 2007 yılı sonu itibariyle 107 milyar $'ı aşmış bulunmaktadır. İthalatımız ise aynı yılsonu itibariyle 170 milyar $'ın üstüne çıkmıştır. Dolayısıyla dış ticaretimiz GSMH'nın 13'ini aşmaktadır. Cari açığımız ise aynı dönemde 38 milyar $ ve dış ticaret açığımız ise 65 milyar $ düzeyinde seyretmektedir. Ayrıca AB ile gümrük birliği ve tam üyelik süreci dış ticaretimizi hayati öneme kavuşturmuştur. Bu programın amacı uluslar arası iktisadi dinamikleri tarihsel bir süreç içinde inceleyerek, ulusal ekonominin dünya ekonomisiyle bütünleşme sürecinde yaşanan gelişmeleri; para ve sermaye piyasalarının serbestleşmesini, dünya ticaretinin serbestleşmesini ve bölgesel entegrasyonları ekonomik, politik, teknolojik ve sosyal yönüyle ele almaktır.

Normal tamamlama süresi 3 sömestr olan Uluslararası İktisat tezsiz yüksek lisans programında, öğrencinin eğitim-öğretim iş yükü 90 AKTS'dir ve ders planı en az 30 yerel kredilik en az 10 ders ve bir dönem projesinden oluşmaktadır. 1 AKTS, öğrencinin, bir sömestrde, 25.5 saatlik eğitim-öğretim işyüküne karşılık gelir. Program, alan dışından başvurulara açık olup, alan dışından gelen öğrencilerin ders yükü, daha önce almış oldukları eğitim göz önüne alınarak, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yükseltilebilir.

güncelleme: 2.12.2016 13:22