Sign In

 Uluslararasi İkti̇sat (tezli̇)​Türkiye 1983 itibariyle dışa açık bir kalkınma modeli izlemektedir. 1994 yılından itibaren ise AB ile gümrük birliğine gitmiş bulunmaktadır. Küreselleşme ekonomimiz üzerinde etkisini göstermektedir. Nitekim 1980 öncesi 2,5 milyar $ kadar olan ihracatımız 2007 yılı sonu itibariyle 107 milyar $'ı aşmış bulunmaktadır. İthalatımız ise aynı yılsonu itibariyle 170 milyar $'ın üstüne çıkmıştır. Dolayısıyla dış ticaretimiz GSMH'nın 13'ini aşmaktadır. Cari açığımız ise aynı dönemde 38 milyar $ ve dış ticaret açığımız ise 65 milyar $ düzeyinde seyretmektedir. Ayrıca AB ile gümrük birliği ve tam üyelik süreci dış ticaretimizi hayati öneme kavuşturmuştur. Bu programın amacı uluslar arası iktisadi dinamikleri tarihsel bir süreç içinde inceleyerek, ulusal ekonominin dünya ekonomisiyle bütünleşme sürecinde yaşanan gelişmeleri; para ve sermaye piyasalarının serbestleşmesini, dünya ticaretinin serbestleşmesini ve bölgesel entegrasyonları ekonomik, politik, teknolojik ve sosyal yönüyle ele almaktır.
Uluslararası İktisat tezli yüksek lisans programı 120 AKTS'lik bir program olup, normal tamamlama süresi 4 sömestrden oluşan 2 akademik yıldır. Öğrencinin eğitim-öğretim iş yükünün 60 AKTS'lik kısmını ders yükü(en az 21 yerel kredilik en az 7 ders ve bir seminer dersi) ve 60' AKTS'lik kısmını ise yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Program alan dışı başvurulara açık olup, alan dışından gelen öğrencilerin ders yükü, daha önce almış oldukları eğitim göz önüne alınarak, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yükseltilebilir.

güncelleme: 2.12.2016 13:22