Sign In

 İngi̇li̇z Di̇li̇ ve Edebi̇yati (Tezli̇)


​İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının amacı, İngiliz edebiyatını çağdaş, karşılaştırmalı ve evrensel bir perspektifle inceleyen, ileri düzeyde bir eğitimi öğrencilerine sunmaktır. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programının kapsamı çerçevesinde programlara kayıtlı öğrencilerin, İngiliz Dili ve Edebiyatı konusunda derin, doyurucu ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme yapabilmelerini, alanlarında araştırma yapabilmelerini hedeflemiştir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı tezli yüksek lisans programı 120 AKTS'lik bir program olup, normal tamamlama süresi 4 sömestrden oluşan 2 akademik yıldır. Öğrencinin eğitim-öğretim iş yükünün 60 AKTS'lik kısmını ders yükü(en az 21 yerel kredilik en az 7 ders ve bir seminer dersi) ve 60 AKTS'lik kısmını ise yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Program, lisansını İngiliz Dili ve Edebiyatından ya da bölümce uygun görülen başka bir daldan almış, yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda İngilizce dil bilgilerini ve edebiyata karşı yeteneklerini kanıtlamış olan başvurulara açık olup, alan dışından gelen öğrencilerin ders yükü, daha önce almış oldukları eğitim göz önüne alınarak, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yükseltilebilir.

Modüler bir yapısı olan program, alınması zorunlu derslerin yanı sıra, belirli kurallar çerçevesinde yoğunlaşan seçmeli dersleri içerir. Öğrenci ayrıca, danışmanının da onayıyla ilgili bir başka alandan seçmeli bir ders de alabilir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans programında görev alan öğretim üyelerinin farklı altyapılarının bulunması ve çok değişik alanlarda uzmanlaşmış olmaları, bu programı daha da çekici kılmaktadır.

Programa kaydolan öğrenciler, öğretim üyeleri ile sürekli bağlantı kurabilecek ve ilgilendikleri konularda kendilerine gerekli destek sağlanacaktır.
Program, açıklanan amaçlar yanında aşağıda belirtilen amaçları da gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında öğretim elemanı ve ilgili konularda araştırma yapacak elemanlar yetiştirmek,
Konu ile ilgili alanlarda araştırma yapmak isteyenlere olanak sağlamak,
Yapacakları çalışmalarla üniversitemizin araştırma ve bilimsel yayın açısından gelmesine katkıda bulunmak,
Üniversitemizin program çeşitliliğini artırarak daha kararlı ve kalıcı bir yapıya kavuşturmak,​

Üniversitemizin diğer vakıf, devlet üniversiteleri ve yurtdışındaki benzer yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği olanakları yaratmaktır.

güncelleme: 2.12.2016 13:16