Mevzuat

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine, yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı olarak kurulan, İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen:

 1. Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
 2. Danışma Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
 3. Merkez: İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

  ç) Müdür: İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
 4. Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
 5. Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
 6. Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
 7. Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

  ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
 8. Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu ifade eder.


Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 - (1) Merkezin amacı şunlardır;

 1. Üniversitede yürütülmekte olan bilgisayar ve internet destekli öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek,
 2. Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma - geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,
 3. Kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak,

  ç) Yükseköğretim Kurulunca onay verilen programlarda uzaktan öğretim temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek,
 4. Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlaması ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 5. Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, yayınlar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 - (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 2. Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için ders içeriklerini hazırlamak,
 3. Gerek Üniversite içi, gerekse üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım, otomasyonları ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

  ç) Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmak veya önermek,
 4. Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.


Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 - (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. Merkez Müdürü,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 - (1) Merkez Müdürü; Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları içinden üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü Mütevelli Heyetinin onayı ile yeniden görevlendirilir. Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyeti başkanının onayı ile Merkez Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdür yardımcısının görev süresi de üç yıldır. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekalet eder. Merkez Müdürünün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 - (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

 1. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
 2. Merkezin çalışma, hedef ve planlarını ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
 3. Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

  ç) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 - (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Rektörün teklifi, Mütevelli Heyeti başkanının onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından; Merkez Müdürü dahil seçilen en az beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Merkez Müdürü ihtiyaç halinde olağanüstü olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 - (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)            Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek, Rektörlük kanalı ile Mütevelli Heyetine sunmak ve onaylananları yürütmek,


b)                     Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlendirmek,

c)            Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimlerini, kişi, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşları ve bunlarla işbirliğine yönelik esaslarını tespit ederek Merkez Müdürüne sunmak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Merkez Müdürüne sunmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 - (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda uzman kişiler ile kamu kuruluşlarında ve ilgili sivil toplum kuruluşlarında görev yapan uzmanlar arasından, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu azami onbeş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilir. Danışma Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Merkez Müdürünün çağrısı üzerine

toplanır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 - (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için Merkez Müdürlüğüne değerlendirmelerini aktarmak,
 2. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen Merkezin amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Merkez Müdürlüğüne sunmak.

DÖRDÜNCÜ BOLUM Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 - (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Merkez Müdürünün önerisi üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.


güncelleme: 10.4.2017 19:21