Sign In

 Yönerge ve Yönetmelikler

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER VE PROJE YÖNETİM OFİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim (TT PYO) Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen,
a) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini
b) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
ç)       Merkez (TTPYO): İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
e) Merkez Müdürü: İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
f) Çalışma Grupları: İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Çalışma Gruplarını,
İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 - (1) Merkezin amacı; Üniversitenin çeşitli akademik birimlerinde yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda kullanılabilir hale gelen bilginin, ulusal ve uluslararası ölçekli projeler haline dönüştürülmesi, Üniversite-Sanayii işbirliğinin gerçekleştirilmesi, toplumun bütün katmanlarına yayılması, katma değer yaratarak ticarileşmesi, sanayide kullanılabilmesi, mülkiyet haklarının yönetilerek korunması ve girişimcilik esasları göz önüne alınarak ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunur hale gelmesinin sağlanmasıdır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 - (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek üzere her türlü eğitim ve tanıtım hizmetlerini yürütmek. Üniversitede üretilen bilgi birikiminin sanayinin mevcut ihtiyaçlarına dönük çözümler üretilmesinde kullanmak. Yurt içi ve yurt dışındaki TTPYO merkezleri ile birebir iletişim kurularak bu alandaki bilinçlenmenin arttırılması için çalışmalar yürütmek
b) Akademisyenleri ulusal ve uluslararası destek programları konusunda bilgilendirerek bu programlardan yararlanılmasına yönelik duyurular yapmak ve çeşitli etkinlikler düzenlemek.
c) Araştırma, tasarım ve uygulama çalışmaları sonucunda elde edilen bulguların, çeşitli bilimsel yayın faaliyetlerine dönüşmesi için gereken ortamın sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
ç) Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda endüstriyel tasarım, faydalı model ve patent başvuruları yapılması, ilgili süreçlerin takibi, tescillenen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmelerinin yapılması için ilgililere her türlü destek için çalışmalar yapmak.
d) Üniversite-sanayi işbirliğine dönük güdümlü projeler üretebilmek amacıyla akademisyenlerin uzmanlık alanlarının belirlenmesi ve ilgili paydaşlara bildirilmesi, projeler geliştirilmesi ve yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak. Ayrıca proje pazarı ve proje yarışmalarını düzenlemek.
e) Girişim sermayesine ulaşma, iş kurmak için danışmanlık, ilgili eğitim hizmetlerini sağlama ve bu konularda bilinçlenmeyi sağlayacak etkinlikleri düzenlemeye dönük faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 - (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Müdür Yardımcıları
c) Yönetim Kurulu
d)  Çalışma grupları
Müdür ve görevleri
MADDE 8 - (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini  belirlemek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.
ç) Merkezin ve projelere yönelik teşkil edilen çalışma gruplarının faaliyetlerini koordine etmek.
d) Çalışma gruplarında görevlendirilmesi uygun olacak personeli belirlemek ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmaktır.
(3) Müdür Yardımcıları, TTPYO Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcıları; Ofisin faaliyet alanlarında Teknoloji Transfer Ofisi ve Proje Yönetimi Ofisi olarak ayrı ayrı görevlendirilir. Her iki müdür yardımcısı da TTPYO Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürüne yardımcı olur. Merkez Müdürünün verdiği ve kendi görevlerinin gerektirdiği tüm çalışmaları eksiksiz yapar, Müdürün bulunmadığı zamanlarda akademik kıdemi önde olan yardımcı Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcılarının da görevi  sona erer.
Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 - (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı
  oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.
(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek oluşturmak ve Rektörün onayına sunmak, Rektör tarafından Mütevelli Heyetin onayına sunulmasından sonra da uygulamak.
c) Merkezin stratejisini, uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve onay için Rektöre sunmak. Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyetin onayı alındıktan sonra uygulamak.
ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Rektöre sunmak. Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyetin onayı alındıktan sonra uygulamak.
d) Merkezin amaçları doğrultusundaki, Mütevelli Heyet tarafından onaylanmış olan faaliyet ve projelere destek sağlamak
e) Merkez amaçları doğrultusunda yapılması planlanan tüm harcama ve yatırımları Rektöre sunmak. Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyetin onayı alındıktan sonra uygulamak.
f) Çalışma gruplarını ve bu gruplarda yer alacak personeli görevlendirmek ve faaliyetlerini takip etmek
Çalışma grupları ve görevleri
MADDE 10 - (1) Çalışma grupları ve görevleri; Merkezin amaçlarına hizmet edecek şekilde farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grup liderleri Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanlarından Müdürün önereceği adaylar arasından, Merkez Yönetim Kurulunca seçilirler ve asgari bir yıl
süreyle Rektör tarafından görevlendirilirler. Süresi dolan çalışma grubu liderleri, aynı usulle yeniden görevlendirilirler,
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 1 1 - (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Yönetim Kurulunun önerisi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi yönergesi ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür

güncelleme: 17.5.2018 14:47