Sign In

 Uzlaştırmacı Eğitimi

Kimler Katılabilir:
Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,
* Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya
   hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren
   Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi
   mezunu olmak,
   (Aşağıdaki derslerden en az ikisini almış olmak)
   1.Anayasa Hukuku
   2.Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
   3.Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
   4.Ceza Muhakemesi Hukuku
   5.Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
   6.Ticaret Hukuku
   7.İş Hukuku
   8.Borçlar Hukuku

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ MÜFREDATI
UZLAŞTIRMA
Onarıcı Adalet Anlayışı
Onarıcı Adalet Programlarından Mağdur-Fail Uzlaştırması
Mağdur-Fail Uzlaştırmasının Usûlü
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temeli
Uzlaştırmanın Tanımı ve Esasları
Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar
Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma Teklifi
Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi
Uzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer Alan Belgelerin Verilmesi
Uzlaştırmacıya İlişkin Etik Kurallar
Uzlaştırma Süresi ve Dava Zamanaşımının Durması
Uzlaştırma Müzakereleri
Mağdurun Zararının Giderimi
Uzlaştırmanın Sonucu
Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler
Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi
İLETİŞİM
İletişim Kavramı
İnsan İlişkileri ve Uzlaştırma Süreci
İletişim Ortamı ve Uzlaştırma
İletişim Modeli
Uzlaştırma Görüşmelerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim
Uzlaştırma Sürecinde Kendini Tanıma ve Başkalarını Anlama
Uzlaştırma Görüşmelerinde Dinleme Becerisi
Savunucu ve Açık İletişim
Uzlaştırma Sürecinde Tutum ve Tutum Değişimi
MÜZAKERE TEKNİKLERİ
Uzlaştırmacıların Kişisel Müzakerecilik Farkındalıklarının Değerlendirmesi
Müzakerenin Tanımı, Kapsamı, Özellikleri ve İşlevinin Ortaya Konulması
Uzlaştırmacıların Müzakerecilik Başlangıç Düzeyinin Tespit Edilmesi
Müzakere Çeşitlerinin Ortaya Konulması
Müzakere Dinamiklerinin Analizinin Yapılması
Müzakerelerde Uzlaştırmacılarca Kullanılacak Taktiklerin Analizi ve Uygulaması
Müzakere Etiği
Müzakerelerdeki Hatalar ve Dikkat Edilmesi Gerekenlerin İncelenmesi
Eğitimin Tarihi: ---

Eğitimin Süresi:

48 Saat (36 Saat Teorik + 12 Saat Uygulama)

güncelleme: 12.10.2019 15:25