Sign In

 Konkordato Komiserliği Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı:
Katılımcılar  edindikleri bilgiler sayesinde konkordato komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yürüteceklerdir.

Programa Katılma Şartları:
· Türk vatandaşı olmak
· Tam ehliyetli olmak
· En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak
· İflas etmemiş olmak
· Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak
· Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak
· Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
· Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak
· 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, 
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat arıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak
· Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak

Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin HUKUKÇU ve birinin de YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR olması tercih edilir.

Program İçeriği:
ADİ KONKORDATO
· Konkordato talebi
· Konkordato talebine eklenecek belgeler
· Konkordato ön projesi
· Finansal analiz raporları ile dayanakları
· Geçici mühlet
· Geçici mühletin sonuçları, ilânı ve bildirimi
· Kesin mühlet
· Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması
· Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın açılması
· Kanun yolları
· Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları
· Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları
· Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları
· Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları
· Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri
· Komiser tarafından defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri
· Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet
· Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti
· Alacaklılar toplantısına davet
· Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk
· Konkordato projesi
· Konkordatonun mahkemede incelenmesi
· Konkordatonun tasdiki şartları
· Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı
· Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı
· Kanun yolları
· Konkordatonun hükümleri
· Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi
· Konkordatonun Feshi
· Konkordatonun kısmen feshi
· Konkordatonun tamamen feshi
· Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri
· Komiserin müzakere daveti
· Komiserin müzakere anlaşma tutanağı hazırlaması
İFLASTAN SONRA KONKORDATO
· Şartları ve hükümleri 

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
· Zorunlu içeriği
· Tasdikin sonuçları
· Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu
· Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi
· Paraya çevirme
· Rehinli taşınmazlar
· Taşınır rehinleri
· Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri
· Paraların paylaştırılması
· Rehin açığı
· Tevdi
· Faaliyet raporu
· Hukukî işlemlerin iptali

SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI 
· Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırması
· Başvuruya eklenecek belgeler
· Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak   tedbirler
· Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları
· Kararın sonuçları
· Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi
· Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili
· Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli

FİNANSAL ANALİZ:

 1. Kavramsal Çerçeve
 2. Muhasebe Bilgi Sistemi
 3. Muhasebe – Hukuk İlişkisi
 4. Endüstri İşletmelerinde Maliyet – Hacim – Kar Analizi
 5. Bilanço – Değerleme İlişkisi
 6. İflas Bilançosu Hazırlama
 7. Finansal Tablo Seti
 8. Finansal Tablo Unsurları
 9. Finansal Analiz Teknikleri 
 10. Karşılaştırmalı Analiz
 11. Dikey Analiz
 12. Trend Analizi 
 13. Rasyo Analizi
  1. Likidite Rasyoları
  2. Finansal Yapı Rasyoları
  3. Faaliyet Etkinliği Rasyoları
  4. Karlılık Rasyoları


Eğitmenler:

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Şükrü SARAÇ
Dr.Öğr.Üyesi Günay Deniz DURSUN
Av. Talih UYAR

Programın Süresi:
24 Saat 

Eğitim Tarih ve Saatleri: 
Florya Yerleşke Grup10:
             21 Aralık 2018                      17:30-21:30
             22 Aralık 2018                      09:30-18:00
             23 Aralık 2018                     09:30-18:00           
İrtibat: Leges Akademi – Filiz Kahraman 0538 739 54 03  

Ankara Yerleşke Grup9:
             14 Aralık 2018 Cuma           17:30-21:30
             15 Aralık 2018 Cumartesi   09:30-18:00
             16 Aralık 2018 Pazar            09:30-18:00
Eğitmen: Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Şükrü SARAÇ

Adres: Sakarya Cad.Cumhurıyet Mah.Ali Nazmi İş Hanı 1/89 Kızılay / ANKARA


Eğitim Ücreti: 1.250 TL 

Ücretlerimize KDV Dahildir.

Eğitim Yeri:
Florya Yerleşke 

Program Sonunda Verilen Belgeler:
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlük Onaylı Sertifika verilecektir.

Program Detayları için;
Reyhan BÜYÜKÇOLPAN
444 1 428 – 67201
0535 032 34 81
reyhanboztas@aydin.edu.tr
http://www.milliyet.com.tr/istanbul-aydin-universitesi-nden-konkordato-istanbul-yerelhaber-3107883/

Ödeme Seçenekleri:
* Online Ödeme : http://op.aydin.edu.tr/sem/uzapp/
* Yerleşkelerimizden Nakit yada Kredi Kartı,

* Banka EFT yada Havale,

Banka Hesap Numaramız:
   
T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
   YAPI KREDİ BANKASI SEFAKÖY BEŞYOL ŞUBESİ
   ŞUBE KODU:815
   HESAP NO:70356668
   IBAN NO:TR46 0006 7010 0000 0070 3566 68

güncelleme: 10.12.2018 14:31