Sign In

 Konkordato Komiserliği Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı:
Konkordato Komiserliği Eğitimine katılanlar, edindikleri bilgiler sayesinde Konkordato Komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuata göre yapacaklardır.

Konkordato Başvuruları Başlamıştır.

https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/konkordato-komiserligi-basvuru-usul-ve-esaslarina-iliskin-duyuru17092020021552

Programa Kimler  Katılabilir ?

Komiserin nitelikleri
MADDE 4 – (1) Komiserde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Tam ehliyetli olmak.
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
    edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere
    mesleki tecrübeye sahip bulunmak.
ç) İflas etmemiş olmak.
d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son
    verilmemiş olmak.
e) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten
    yasaklı bulunmamak.
f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.
g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
    kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
    güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
    dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
    karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya
    tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
ı) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.

Komiserin görevlendirilmesi

MADDE 5 –
(1) Mahkeme, komiseri, bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kurulu
tarafından
      oluşturulan listeden seçer. Bu listede görevlendirilecek komiser bulunmaması hâlinde liste dışından
      görevlendirme yapılır ve yapılan bu görevlendirme bölge kuruluna bildirilir.
(2) Üç komiser görevlendirilmesi durumunda; komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek
      şartıyla bağımsız denetçiler arasından seçilir.
Seçilecek komiserlerden bir diğerinin ise hukukçu olması tercih
      edilir.
(3) Listeye kayıtlı komiser kendisine verilen görevi kabulle yükümlüdür.
(4) Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz.
(5) Komiserin görevinin sona ermesi hâlinde bu durum mahkemesince sebepleriyle birlikte derhâl bağlı bulunduğu
      bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kuruluna bildirilir.

KONKORDATO TEMEL EĞİTİMİ KAÇ SAAT?
Temel eğitim, en az otuz altı ders saatinden oluşur. Eğitim kuruluşları, Başkanlığın uygun görüşü ile eğitim ders saatini arttırabilirler.
Temel eğitim medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör, doçent veya doktor unvanına sahip olanlar tarafından verilir.

EĞİTİM İÇERİĞİ
İcra ve iflas hukukunun genel ilkeleri, konkordato mevzuatı, komiserin taşıması gereken nitelikler, komiserin görevi, yetkisi, yükümlülükleri ile hukuki ve cezai sorumluluğu, konkordato projesi, alacaklılar kurulu ve görevleri, işletme yönetimi, finansal raporların analizi, işletmelerde kriz yönetimi, rapor yazım usul ve tekniği ile Başkanlık tarafından gerekli görülen diğer konuları kapsar.

 

KONKORDATO BELGESİ KAÇ YIL GEÇERLİ?

MADDE 11 –
(1) Komiserlere, eğitim izni verilen kuruluşlarca, toplam on iki saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme
      eğitimi verilir. Komiser, yenileme eğitimine listeye kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak
      zorundadır. Yenileme eğitimi almayan komiser listeye tekrar kaydedilmez.
(2) Yenileme eğitimi hakkında 10 uncu madde hükmü kıyasen uygulanır.

Eğitim Tarih ve Saatleri: 36 Saat - Planlanıyor

Program Detayları için:
Bülend ARIDURU
0533 590 77 34  
[email protected]

Banka Hesap Numaramız:

   T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
   YAPI KREDİ BANKASI SEFAKÖY BEŞYOL ŞUBESİ
   ŞUBE KODU:815
   HESAP NO:70356668
   IBAN NO:TR46 0006 7010 0000 0070 3566 68

güncelleme: 20.10.2020 15:53