Kariyer Olanakları

Çalışma alanı çok çeşitli olan bölümümüzün mezunları, kamu ve özel kuruluşların sanayi, ticaret, hizmet şirketlerinde ve finans kurumlarında, bu şirketlerin muhasebe ve mali işler departmanlarında çeşitli kademelerde görev alabilirler. Ruhsatlı mali müşavir olarak her türlü şirket ve kamu kesiminde, yerel yönetimlerde çeşitli kademelerde çalışabilirler. Serbest meslek erbabı olarak muhasebe bürosu kurabilir ve buralarda hizmet verebilirler.  Yeminli mali müşavir olarak özel sektörde, devlet adına vergi denetimi, tam tasdik, vergi danışmanlığı yapabilir ve bilirkişilik yapabilirler. Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BDDK, SPK, bankalar ile diğer kamu kurumlarının ve özel sektör işletmelerinin mali ve finans bölümlerinde; muhasebe ve finansman genel koordinatörü, daire başkanı, maliyet muhasebesinden sorumlu yönetici, muhasebe uzmanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, iç denetçi, bağımsız denetçi, vergi danışmanı, mali analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi denetim elemanı olarak çalışabilirler. Yerli ve yabancı ortaklı büyük şirketlerde, SPK’na tabi şirketlerde, BDDK ve EPDK kapsamındaki şirketlerde uluslararası düzeyde, güvenilir, şeffaf ve karşılaştırılabilir finansal tabloların bağımsız denetimini yapabilirler. Ulusal ve yabancı ortaklı şirketlerde, uluslararası muhasebe standartlarını uygulayarak, bunlarla uyumlu küresel kabul görmüş finansal tablolar hazırlayabilirler. 

güncelleme: 25.1.2023 15:08